Tải bản đầy đủ

Đề cương chi tiết môn học Dung sai kĩ thuật đo (Trường cao đẳng bán công công nghệ và quản trị doanh nghiệp)

TRƯỜNG CĐ BC CÔNG NGHỆ & QTDN
KHOA: CÔNG NGHỆ 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
Tên môn học

: DUNG SAI KỸ THUẬT ĐO

Số ĐVHT

: 3 (45 TIẾT LÝ THUYẾT)

Ngành

: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

Trình độ


: CAO ĐẲNG

Bộ môn phụ trách giảng dạy : CƠ KHÍ
1. Mục tiêu học phần:
- Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản, cần thiết về dung sai lắp ghép và đo
lường kỹ thuật phục vụ cho việc tiếp thu kỹ thuật chuyên môn, rèn luyện tay nghề và vận
dụng vào sản xuất.
2. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
- Xác định độ chính xác gia công: kích thước, hình dán, vị trí, nhám bề mặt theo yêu cầu
kỹ thuật của sản phẩm.
- Nguyên lý, cấu tạo, phương pháp sử dụng và bảo quản các loại dụng cụ đo lường.
- Các phương pháp đo và kiểm tra độ song song, ko vuông góc, ko đồng trục, ko tròn…
đảm bảo chất lương sản phẩm gia công.
3. Môn học trước:
- Toán cao cấp.
- Hình họa vẽ kỹ thuật
4. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Dự lớp: tối thiểu 80% số giờ học.
- Bài tập: làm đầy đủ các bài tập được giao và đọc thêm tài liệu mà giáo viên yêu cầu.
5. Thang điểm và tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:
- Thang điểm: 10 (điểm giữa kỳ trong quá trình học – nếu có)
- Tiêu chuẩn đánh giá: Theo quy chế hiện hành.

1


6. Nội dung chi tiết học phần:
+ Phần 1: Dung sai và lắp ghép
• Chương 1: Khái niệm cơ bản về dung sai và lắp ghép.
o Khái niệm về đổi lẫn chức năng trong chế tạo máy.
o Các khái niệm cơ bản về dung sai lắp ghép
• Chương 2: Sai số gia công các yếu tố hình học của chi tiết.
o Khái niệm
o Sai số về kích thước
o Sai lệch hình dáng và vị trí tương quan giữa các bề mặt
o Nhám bề mặt.
• Chương 3: Dung sai và lắp ghép bề mặt trơn.
o Khái niệm về miền dung sai
o Hệ thống dung sai lắp ghép.
o Ghi kí hiệu dung sai và lắp ghép trên bản vẽ.


o Chọn lắp ghép.
o Lắp ghép tiêu chuẩn
o Ghi kí hiệu sai lệch và lắp ghép trên bản vẽ.
• Chương 4: Dung sai và lắp ghép các chi tiết điển hình.
o Dung sai và lắp ghép ổ lăn.
o Dung sai và lắp ghép mối ghép then.và then hoa.
o Dung sai và lắp ghép mối ren
o Dung sai truyền động bánh răng.
• Chương 5: Chuỗi kích thước.
o Khái niệm.
o Giải chuỗi kích thước.
o Ghi chuỗi kích thước trên bản vẽ.
+ Phần 2: Kỹ thuật đo.
• Chương 6: Các vấn đề cơ bản của kỹ thuật đo.
o Các khái niệm cơ bản.
o Các phương pháp đo và kiểm tra cơ bản.
o Các đặc trưng đo lường của thiết bị đo.
2


• Chương 7: Đo kích thước dài
o Khái niệm.
o Các loại dụng cụ đo kiểu cơ khí thông dụng.
• Chương 8: Đo kích thước góc
o Đo gócbằng phương pháp trực tiếp.
o Đo góc bằng phương pháp gián tiếp.
• Chương 9: Đo sai lệch hình dạng và vị trí tương quan giữa các bề mặt.
o Đo sai lệch hình dáng.
o Đo sai lệch vị trí tương quang giữa các bề mặt.
7. Tài liệu học tập:
[1] Giáo trình Dung sai kỹ thuật đo – Trần quốc Hùng.
[2] Cơ sở dung sai đo lường trong chế tạo máy - Hồ Đắc Thọ – Ninh Đức Tốn. NSB ĐH
và THCN,1978.
Họ tên người biên soạn: Cao Thế Oanh

3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×