Tải bản đầy đủ

Đề cương chi tiết môn học Thực tập tiện 02 (Trường cao đẳng bán công công nghệ và quản trị doanh nghiệp)

TRƯỜNG CĐ BC CÔNG NGHỆ & QTDN
KHOA: CÔNG NGHỆ 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
Tên môn học

: THỰC TẬP TIỆN 02

Số ĐVHT

: 2 (60 TIẾT THỰC HÀNH)

Ngành

: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

Trình độ


: CAO ĐẲNG

Bộ môn phụ trách giảng dạy : CƠ KHÍ
1. Mục tiêu học phần:
- Sau khi thực hành môn Tiện 2, tay nghề SV được nâng cao khi sử dụng máy tiện vạn
năng cũng như gia công các chi tiết phức tạp.
- Trang bị cho SV những kỹ năng: khoan –tiện lỗ suốt- lỗ bậc –lỗ côn –lăn nhám.
2. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
- Mài dao, vận hành máy tiện, tiện trụ bậc ngoài, tiện lỗ bậc, lỗ côn chi tiết, lăn nhám
3. Môn học trước:
- Thực hành tiện 01
- Thực hành phay 01
4. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Dự lớp: tối thiểu 80% số giờ học.
- Bài tập: làm đầy đủ các bài tập được giao và đọc thêm tài liệu mà giáo viên yêu cầu.
5. Thang điểm và tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:
- Thang điểm: 10 (điểm giữa kỳ trong quá trình học – nếu có)
- Tiêu chuẩn đánh giá: Theo quy chế hiện hành.
6. Nội dung chi tiết học phần:
Bài 1:

VẠT MẶT TIỆN TRỤ BẬC NGÒAI

A. Lý thuyết
1. Phương pháp sử dụng máy.
2. Phương pháp mài dao.
B. Thực hành
1. Mài dao
1


2. Vạt mặt .
3. Tiện trụ bậc ngòai.
Bài 2:

KHOAN LỖ TRÊN MÁY TIỆN

A. Lý thuyết
1. Phương pháp sử dụng mũi khoan gắn đầu ụ động.
2. Phương pháp khoan.

B. Thực hành
1.Mài mũi khoan
2.Khoan mồi .
3.Khoan đúng kích thước.
Bài 3:

TIỆN LỖ SUỐT

A. Lý thuyết
1. Phương pháp sử dụng các loại dao tiện lỗ trụ suốt.
2. Các thông số và cách mài dao.
3. Phương pháp tiện lỗ suốt.
4. Các dạng sai hỏng khi tiện.
B. Thực hành
1. Mài dao tiện móc lỗ.
2. Tiện lỗ trụ suốt.
3. Đo kiểm tra chi tiết.
Bài 4:

TIỆN LỖ TRỤ BẬC

A. Lý thuyết
1. Dao tiện trụ bậc và các thông số hình học.
2. Cách mài dao tiện lỗ trụ bậc.
3. Phương pháp tiện lỗ trụ bậc.
4. Các dạng sai hỏng khi tiện lỗ trụ bậc.
5. Trình tự gia công chi tiết lỗ trụ bậc.
B. Thực hành
1. Mài dao
2. Tiện chi tiết lỗ trụ bậc.
3. Đo kiểm tra chi tiết.

2


TIỆN CÔN TRONG

Bài 5:

A. Lý thuyết
1. Các loại chi tiết côn trong.
2. Dao tiện côn trong và thông số hình học.
3. Cách mài dao tiện côn trong.
4. Phương pháp tiện côn trong.
5. Các dạng sai hỏng .
6. Trình tự gia công chi tiết.
B. Thực hành
1. Mài dao tiện côn trong.
2. Tiện chi tiết côn trong.
3.Đo và kiểm tra.
7. Tài liệu học tập:
[1] Thực hành cơ khí

Tác giả : Trần Thế San – Hoàng Trí – Nguyễn Thế Hùng
NXB Đà Nẵng

Họ tên người biên soạn:

3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×