Tải bản đầy đủ

Đề cương chi tiết môn học Thực tập nguội (Trường cao đẳng bán công công nghệ và quản trị doanh nghiệp)

TRƯỜNG CĐ BC CÔNG NGHỆ & QTDN
KHOA: CÔNG NGHỆ 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
Tên môn học

: THỰC TẬP NGUỘI

Số ĐVHT

: 3 (90 TIẾT THỰC HÀNH)

Ngành

: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

Trình độ


: CAO ĐẲNG

Bộ môn phụ trách giảng dạy : CƠ KHÍ
1. Mục tiêu học phần:
- Sau khi học xong học phần này sinh viên có khả năng:
+ Lấy dấu được trên các chi tiết kim loại , đọc được bản vẽ chế tạo chi tiết cơ khí
+ Gia công được một số chi tiết máy đơn giản bằng phương pháp khoan, đục, dũa, cưa
2. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
- Gia công đục, gia công dũa, gia công khoan, gia công cưa …..
- Tác phong lao động sản xuất : Giờ giấc, an toàn lao động …..
3. Môn học trước:
- Vẽ kỹ thuật
- An toàn lao động
4. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Dự lớp: tối thiểu 80% số giờ học.
- Bài tập: làm đầy đủ các bài tập được giao và đọc thêm tài liệu mà giáo viên yêu cầu.
5. Thang điểm và tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:
- Thang điểm: 10 (điểm giữa kỳ trong quá trình học – nếu có)
- Tiêu chuẩn đánh giá: Theo quy chế hiện hành.
6. Nội dung chi tiết học phần:
Bài 1:

Dũa mặt phẳng

 Phôi luôn luôn kẹp trên eto trừ khi kiểm tra kich thước mới tháo ra trong tất cả
các bài tập tiếp theo .
 Dùng eke 200, 250 và eke Trung Quốc 160mm kiểm tra mặt phẳng .
Bài 2:

Dũa mặt phẳng song song.

 Dùng compa đo ngoài hay thước kẹp kiểm tra .
1


Dũa hai mặt phẳng vuông góc

Bài 3:

 Dùng eke kiểm tra


Vạch dấu theo các kích thước bản vẽ đã cho

Bài 4:

 Dùng eke 200 –250 mm và mũi vạch để vạch dấu .
Chú ý : Phải sơn xịt và tháo phôi ra khỏi etô đặt phôi lên bàn tiến hành vẽ .
Bài 5:

Khoan kẹp phôi trên etô bàn khoan, khoan 2 lỗ Þ8 , Þ12 .

Bài 6:

Cưa cắt tạo mặt phẳng mới theo dấu mạch cưa đã vạch (dùng cưa
tay).

Bài 7:

Dũa phẳng các mặt nghiêng, mặt cong, mặt côn, mặt cầu .

 Dùng eke thước kẹp ,dưỡng R2-200 kiểm tra .
Bài 8:

Cắt ren ,dùng tarô M4 taọ ren .

Bài 9:

Tán dinh tán, ráp đinh tán Þ6x15mm. Dùng búa 500g tán mũ đinh

tán hình cầu .
Bài 10 :

Hoàn thiện sản phẩm theo kích thước bản vẽ dã cho .

7. Tài liệu học tập:

Họ tên người biên soạn:

2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×