Tải bản đầy đủ

Đề cương chi tiết môn học Thực tập hàn (Trường cao đẳng bán công công nghệ và quản trị doanh nghiệp)

TRƯỜNG CĐ BC CÔNG NGHỆ & QTDN
KHOA: CÔNG NGHỆ 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
Tên môn học

: THỰC TẬP HÀN

Số ĐVHT

: 1 (30 TIẾT THỰC HÀNH)

Ngành

: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

Trình độ


: CAO ĐẲNG

Bộ môn phụ trách giảng dạy : CƠ KHÍ
1. Mục tiêu học phần:
- Sau khi học thực tập hàn điện, sinh viên nắm được phương pháp hàn điện nhằm phục vụ
cho công việc thiết kế và sửa chữa
2. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
- Biết sử dụng máy hàn, chọn dòng điện hàn, trình tự hàn ...
3. Môn học trước:
- Hình họa Vẽ kỹ thuật
4. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Dự lớp: tối thiểu 80% số giờ học.
- Bài tập: làm đầy đủ các bài tập được giao và đọc thêm tài liệu mà giáo viên yêu cầu.
5. Thang điểm và tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:
- Thang điểm: 10 (điểm giữa kỳ trong quá trình học – nếu có)
- Tiêu chuẩn đánh giá: Theo quy chế hiện hành.
6. Nội dung chi tiết học phần:
Bài 1:

Nội quy xưởng thực hành và an toàn lao động

1. Nội quy xưởng thực tập và sử dụng trang thiết bị dùng trong xưởng hàn
2. Kỹ thuật an toàn lao động trong hàn điện
Bài 2:

Gây và duy trì hồ quang hàn

1. Điều kiện cho trước
a. Thiết bị
b. Dùng cụ
c. Vật liệu
1


2. Trình tự tiến hành
a. Chọn chế độ hàn
b. Cách gây hồ quang và duy trì hồ quang
c. Các chuyển động chính của que hàn
d. Tư thế
Bài 3:Hàn đường thẳng trên mặt phẳng

1. Điều kiện cho trước:
a. Thiết bị
b. Dùng cụ
c. Vật liệu
2. Trình tự tiến hành
a. Nghiên cứu bản vẽ
b. Trình tự hàn
3. Các dạng sai hỏng
Bài 4:

Hàn bằng giáp mối hai tấm thép

1. Điều kiện cho trước
a. Thiết bị
b. Dùng cụ
c. Vật liệu
2. Trình tự tiến hành :
a. Nghiên cứu bản vẽ :
b. Trình tự hàn
3. Các dạng sai hỏng
Bài 5:

Hàn lấp góc chữ T

1. Điều kiện cho trước :
a. Thiết bị
b. Dụng cụ
c. Vật liệu
2. Trình tự tiến hành :
a. Nghiên cứu bản vẽ
b. Trình tự hàn
3. Các dạng sai hỏng
2


7. Tài liệu học tập:
[1] Lý Thuyết Hàn

Tác giả : Trương Công Đạt

[2] Công Nghệ Hàn

Tác giả : Nguyễn Thông

Họ tên người biên soạn:

3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×