Tải bản đầy đủ

Đề cương chi tiết môn học Thực tập CNC (Trường cao đẳng bán công công nghệ và quản trị doanh nghiệp)

TRƯỜNG CĐ BC CÔNG NGHỆ & QTDN
KHOA: CÔNG NGHỆ 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
Tên môn học

: THỰC TẬP CAD-CAM-CNC

Số ĐVHT

: 3 (90 TIẾT THỰC HÀNH)

Ngành

: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

Trình độ


: CAO ĐẲNG

Bộ môn phụ trách giảng dạy : CƠ KHÍ
1. Mục tiêu học phần:
- Thực hiện được công việc vận hành máy phay CNC đúng yêu cầu kỹ thuật, chính xác..
2. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
- Gia công được các chi tiết đúng theo yêu cầu của bản vẽ.
- Tìm và sửa chữa các lỗi trong chương trình NC.
- Đảm bảo được các nguyên tắc về an toàn lao động cho người và cho thiết bị.
3. Môn học trước:
- Lý thuyết CAD – CAM -CNC
4. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Dự lớp: tối thiểu 80% số giờ học.
- Bài tập: làm đầy đủ các bài tập được giao và đọc thêm tài liệu mà giáo viên yêu cầu.
5. Thang điểm và tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:
- Thang điểm: 10 (điểm giữa kỳ trong quá trình học – nếu có)
- Tiêu chuẩn đánh giá: Theo quy chế hiện hành.
6. Nội dung chi tiết học phần:
Số
TT

Nội dung chuyên đề

Tổng
cộng

Số tiết

Thực Kiểm
thuyết hành tra

Phần I: Giới thiệu tổng quát về máy phay CNC
-

Kích thước của không gian gia công

-

Trục mang dao


-

Lượng chạy dao

-

Công suất dẫn động

-

Chức năng của các phím trên máy

6

1

2

4


Phần II: Hệ thống tọa độ trên máy phay CNC
-

Hệ thống tọa độ trên máy phay CNC

-

Hệ thống các điểm chuẩn trên máy phay CNC

-

Các vị trí khác nhau của điểm cơ sở R

-

Hệ tọa độ của chi tiết gia công

-

Một vài phương pháp tọa độ và kích thước

-

Các mã lệnh cơ bản phay CNC hệ FANUC-Oi

10

4

6

12

2

10

8

2

6

14

4

10

8

1

7

Phần III: Thao tác trên máy phay CNC
-

Khởi động máy

-

Những thao tác sau khi chạy định chuẩn

-

Vùng điều khiển của máy phay FANUC-Oi

-

Thao tác với vùng điều khiển bằng tay

-

Cài đặt góc tọa độ cho chi tiết gia công

-

Thay đổi dao

-

Tắt mở nước tưới nguội, hơi

Phần IV: Đo dao và cài đặt dao
-

Đo dao

-

Đo dao thành phần với thước đo chuyên dùng

-

Nhập các thông số hiệu chỉnh dụng cụ cắt

Phần V: Nhập và chạy chương trình với chế độ MDI
-

Khởi động và định chuẩn máy

-

Chạy chương trình từ MDI

Phần VI: Chạy một chương trình NC với chế độ máy
AUTOMATIC
-

Mở một chương trình đã có sẵn

-

Xóa một chương trình

-

Tải chương trình từ PC sang CNC và ngược lại

-

Chạy một chương trình NC với chế độ máy

2

2

AUTOMATIC
-

Kiểm tra cuối khóa

Tổng cộng

60

2

17

43

2


7. Tài liệu học tập:
[1] Công nghệ CAD/CAM

Tác giả Đoàn Thị Minh Trinh
NXB Khoa học kỹ thuật

[2] Hệ điều hành FANUC 6M Thư viện trường CTIM
[3] Bài giảng CAM/CNC

GV: Nguyễn Văn Quang biên soạn

Họ tên người biên soạn:

3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×