Tải bản đầy đủ

Đề cương chi tiết môn học Thí nghiệm máy điện (Trường cao đẳng bán công công nghệ và quản trị doanh nghiệp)

TRƯỜNG CĐ BC CÔNG NGHỆ & QTDN
KHOA: CÔNG NGHỆ 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
Tên môn học

: THÍ NGHIỆM MÁY ĐIỆN

Số ĐVHT

: 1 ( 15 TIẾT LÝ THUYẾT)

Ngành

: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

Trình độ


: CAO ĐẲNG

Bộ môn phụ trách giảng dạy : ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
1.Mục tiêu học phần:
- Giúp sinh viên cũng cố kiến thức lý thuyết
2. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
- Xác định các thông số của biến áp, động cơ trong các trường hợp chạy không tải, có tải
và ngắn mạch.
3. Môn học trước:
- Máy điện
4. Nhiệm vụ của sinh viên
- Dự lớp: tối thiểu 80% số giờ học.
5. Thang điểm và tiêu chuẩn đánh giá sinh viên.
- Thang điểm: 10 (điểm giữa kỳ trong quá trình học – nếu có)
- Tiêu chuẩn đánh giá: Theo quy chế hiện hành.
6. Nội dung chi tiết học phần:
Bài 1: Giới thiệu

(2.5 tiết)

Bài 2: Thí nghiệm máy biến áp

(2.5 tiết)

Bài 3: Thí nghiệm máy điện không đồng bộ

(5 tiết)

Bài 4: Thí nghiệm máy điện đồng bộ

(2.5 tiết)

Bài 5: Thí nghiệm máy điện 1 chiều

(2.5 tiết)

7. Tài liệu học tập
[1]. Tài liệu hướng dẫn thí nghiệm máy điện, trường CTIM
Họ tên người biên soạn: Ths. Lê Hồng Sơn


1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×