Tải bản đầy đủ

De hinh chuong 3 toa do trong khong gian

Đây là góc dùng cho phần mềm trắc nghiệm CITest
Link tải : https://drive.google.com/open?id=0B2pcWYaQx_X1Rjd4SThtN3pnR28

B/C

M
Đ

B1/
C1

1

B1/
C1

1

Nội dung câu hỏi ở cột này

Nội dung đáp án


Oxyz

Trong không gian với hệ tọa độ
, cho
uur
uur
a = ( - 1; 0;2) .
a.
Tìm độ dài của vectơ
Trong không gian với hệ tọa độ
M ( 2;1; - 2)

Oxyz ,


MN
độ dài đoạn thẳng
.
1

3

.

7.

PA nhiễu 3

0

1

.

41

cho

PA nhiễu 2


.

7

.

N ( 4; - 5;1) .

hai điểm

B1/
C1

5

PA nhiễu 1

.

49.
.

Tìm

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, điểm
C ( 0; 0;2) .

Điểm

C Î Oz.

Điểm

C Î Ox.

Điểm

C Î Oy.

Không nằm trên trục
tọa độ nào.

Khẳng định nào sau đây là khẳng
định đúng?
B1/
C1

1

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, tìm
uur
ur
a
b.
điều kiện để
vuông góc với

B1/
C1

1

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho

( S ) : ( x - 5)

2

2

uur ur
a . b = 0.

uur ur
r
a . b = 0.

I ( 5; - 4; 0)+ ( y + 4) + z = 9.
2

R =3

uur ur
uur
a + b = 0.

I ( - 5; 4; 0)

.R =9

I ( - 5; 4; 0)

.uur ur
uur
a - b = 0.

R =3

I ( 5; - 4; 0)

.R =9

.

mặt cầu
Tìm tọa độ tâm I và bán kính R của mặt cầu

(S )
.
B1/
C1

1
Trong không gian với hệ tọa độ

Oxyz ,

cho

( x - 1)

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

+ ( y - 2) + ( z - 3()x +
= 114
) + ( y + 2) + ( z + 3) ( x=+ 114
) + ( y + 2) + ( z + 3()x -=114
) + ( y - 2) + ( z -


(S)

I ( 1;2; 3)

= 14

mặt cầu
có tâm
và đi qua gốc
O
tọa độ . Viết phương trình của mặt cầu

.

(S) .
B1/
C1

1

B1/
C1

1

B1/
C1

1

B1/
C1

1

B1/
C1

Oxyz ,

Trong không gian với hệ tọa độ
cho 3
r
r
r
a = ( 5; 4; - 1) ;b = ( 2; - 5; 3)
c
vecto
và thỏa
r
r
r
r
c = 2a - 3b.
c.
mãn hệ thức
Tìm tọa độ
Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho
B ( 2; - 1; - 3) B '
điểm
,
là điểm đối xứng
B
với
qua mặt phẳng (Oxy). Tìm tọa độ
điểm B .
Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba
M ( 1;2; 4) N ( 2; - 1; 0) P ( - 2; 3; - 1)
điểm
,
,
.
uuuur
uuur
MQ = NP .
Tìm tọa độ điểm Q thỏa mãn

2

r
c = ( 16;23; - 11) .

r
c = ( 16;19; - 10) .

r
c = ( 4;7;7) .

r
c = ( 16;23;7 ) .

( 2; -

(-

(-

( 2;1; 3)

1; 3)

.

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho

D ( 0; - 1;2)

tam giác ABC với

2

.

Q ( - 3; - 6; 3)
.

( x - 2)

2;1; - 3)

.

Q ( - 3;6; 3)

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho
điểm M(1;-1;2) và N(3;1;4). Tìm phương
trình mặt cầu đường kính MN.

A ( 1;2; - 1) , B ( 2; 3; - 2) ,

2;1; 3)

Q ( 1;6; 3)
.

2

.

2

Q ( 5; - 2;5)
.

2

2

.

2

2

+ y 2 + ( z - 3) = 3( x - 2) + y 2 + ( z - 3) = (3x + 2) + y 2 + ( z + 3) = (3x + 2) + y 2 + ( z - 3)

= 3
D ( 0; - 1; - 2)
.

D ( 0;1;2)
.

D ( 0;1; - 2)
.

.

2


C ( 1; 0;1) .

Tìm tọa độ đỉnh D sao cho ABCD
là hình bình hành.
B1/
C1

2

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho
MNP

M ( 2; 4; - 3)

tam giác
có đỉnh

uuur
uuuur
MP = ( 2; - 6; 6) , MN = ( - 3; - 1;1)
. Tìm
MNP .
tọa độ trọng tâm G của tam giác

æ
5 5 2ö
ç
÷
; ;- ÷
.
ç
÷
ç
÷
è3 3 3 ø

æ 5 5 2ö
ç
÷
- ;- ; ÷
.
ç
÷
ç
÷
è 3 3 3ø

æ
5 5 2ö
ç
÷
;- ; ÷
.
ç
÷
ç
÷
è3 3 3 ø

æ 5 5 2ö
ç
÷
- ; ; ÷
.
ç
÷
ç
÷
è 3 3 3ø

- 2.

- 4.

2.

B1/
C1

2

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho
r
r
a = ( m ; 3; 4)
b = ( 4; m ; - 7 ) .
hai vec tơ

r
r
a^ b
Tìm giá trị của m để
.

4.

B1/
C1

2

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba

m=7

B1/
C1

2

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho
uuuur
MN = ( 2;1; - 2)
MNP
tam giác
biết

uuur
NP = ( - 14;5;2) ,
NQ
gọi
là đường phân
N
MNP
giác trong góc
của tam giác
và Q
là chân đường phân giác. Tìm khẳng định
đúng.

B1/
C1

2

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba

M ( 2; 3; - 1) , N ( - 1;1;1) P ( 0; m ; 0)
điểm
,
.
Tìm giá trị của m để tam giác MNP vuông
tại M.

.

m = - 7.

m =

15
.
2

m =

13
.
2

uuur
uuur
QP = - 5QM

uuur
1 uuur
QP = - QM .
5

uuur
1 uuur
QP = QM .
5

uuur
uuur
QP = 5QM

Tam giác đều.

Tam giác cân.

Tam giác vuông.

Tam giác vuông cân.


M ( 1;2; 3) ; N ( 3;2;1) P ( 1; 4;1) .
điểm
;
Hỏi
DMNP
là tam giác gì?

B1/
C1

3

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho
r
r
r
a = ( 2; 3;1) , b = ( 1; - 2; - 1) , c = ( - 2; 4; 3)

uur
x
Gọi
là vectơ thỏa mãn
uur
x.
độ
B1/
C1

3

rr
ìï
a
ïï .x = 3
ïï r r
í b.x = 4
ïï r r
ïï c.x = 2
ïî

æ 7 6ö
ç
÷
.
ç0; ; - ÷
÷
÷
ç
è 5 5ø

( 4; -

( 1;2;2) .

( 1; 0;2) .

( 3;2;2) .

( - 1;2;2) .

m < - 5 Ú m > 1.

m £ - 5 Ú m ³ 1.

- 5 < m < 1.

Thỏa với mọi m.

( 4; -

5;10) .

5;10) .

æ
24 23 ö
ç
÷
;6÷
.
ç ;÷
÷
ç
7 ø
è7

.

. Tìm tọa

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho
MNPQ .M ' N ' P 'Q '
hình hộp
với
M ( 1; 0; 0) ; N ( 2; - 1;1) ;Q ( 0;1; 0) ; M ' ( 1;2;1)
.
Tìm tọa độ điểm

B1/
C1

3

P '.

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho
mặt cầu

(S ) : x

2

+ y 2 + z 2 - 2 ( m + 2) x + 4my - 2mz + 5m 2 + 9 = 0


(m là tham số). Tìm tất cả giá trị của m để

(S )
là mặt cầu.
B1/
C1

3

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba
M ( 1;1;1)

điểm

N ( - 1;1; 0) P ( 3;1; - 1)

;
.

Tìm tọa độ điểm

Q

thuộc mặt phẳng
M ,N ,P.
và cách đều ba điểm

( Oxz )

æ
5

÷
ç
÷
;
0;
ç
÷
ç
÷
6
6
è
ø
.

æ3

÷
ç
÷
;
0;
ç
÷
ç
÷
2
2
è
ø
.

æ 5 7ö
ç
÷
- ; 0; ÷
ç
÷
ç
÷
è 6 6ø
.

æ
5 7ö
ç
÷
; 0; ÷
ç
÷
ç
÷
6

è
.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×