Tải bản đầy đủ

300 câu trắc nghiệm Toán Mũ – Logarit có đáp án (P1)

http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.Cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!!

Tổng hợp: Nhóm Toán

http://dethithu.net

NGÂN HÀNG

THI THPT 2017
CHUYÊN

: M – LÔGARIT
01

De
C©u 1 : Hàm s

y

x ln( x


x2 )

1

A. Hàm s có đ o hàm

x2

1

y'

ln( x

C©u 3 :

A.

(

1

ng tr̀nh

(

;1)

D. 10

10

C. 1

32.4 x

x

18.2x


1
2

1

D. 3

0

là:

C. 2

http://dethithu.net
x

4

D.

4

x

1

ng tr̀nh sau ć đúng 3 nghi m: 4x  2x 2  6  m
2

A. 2  m  3
ng trình 31

B. m  3
x

A.

Có hai nghi m âm.

C.

Có hai nghi m d

31

x

10

2

C. m  2

http://dethithu.net

ng

D. Có m t nghi m âm và m t nghi m

1
ng trình
25

x 1

ng

et

T p nghi m c a ph

D. m  3

B. Vô nghi m

d

C©u 8 :

)

26 có t ng các nghi m là:

1
16

B.

D.

)

u.N

C©u 6 : T̀m m đ ph

C©u 7 : Ph

2

B. 2

4

(0;

)

http://dethithu.net

C.

iTh

5.0,2x

Nghi m c a b t ph

(1;

23.2 1 5 3.54
là:
10 3 :10 2 (0,1) 0

B. 9

9

A. 1 x

C.

( 2;0)

Giá tr c a bi u th c P

A. 4
C©u 5 :

B.

ng tr̀nh 5x

(0;

ngh ch bi n trên kho ng :

x2 .e x

; 2)

C©u 4 : Ph

D. Hàm s gi m trên kho ng

D

Th

A.

y

B. Hàm s tăng trên kho ng

x2 )

1

C. T p xác đ nh c a hàm s là

C©u 2 : Hàm s

. M nh đ nào sau đây sai ?

1252x b ng

1

Like fanpage của chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử hơn qua Facebook : http://facebook.com/dethithu.net


http://dethithu.net - Website Thi Th THPT Quc Gia tt c cỏc mụn.Cp nht liờn tc. Truy cp ti ngay!!

A.

1

B.

Câu 9 : Nghi m c a ph
A.

x

1
4

C.

ng trỡnh log 4 (log2 x ) log2 (log 4 x )
B.

2

De
Câu 10 : N u a

4

log30 3 v b

x

C.

4

log30 5 thỡ:

x

D.

1
8

D. x

16

2 l:
8

http://dethithu.net

A. log30 1350

2a

b

2

B. log30 1350

a

2b 1

C. log30 1350

2a

b 1

D. log30 1350

a

2b

Câu 11 :

C.

Th

A.

Tỡm t p xc nh hm s sau: f ( x) log 1
2

3 2x x2
x 1

http://dethithu.net

3 13
3 13
D
; 3
;1
2
2
B.

3 13
3 13
D
; 3
;1
2
2
D. D ;

2

x 1

2

x 1

B.
x 1

A.

11
3

B.

f '( x) xx (ln x 1)

http://dethithu.net

C.

f '( x) xx

ng trnh: log3 (3x 2) 3 cú nghi m l:
B.

25
3

D.
x 0

u.N

f '( x) xx1 ( x ln x)

x 1

x 0

C.
x 1

Câu 13 : Tớnh o hm c a hm s sau: f ( x) xx

Câu 14 : Ph
3 13 3 13
;

2
2ng trnh 4x x 2x x1 3 cú nghi m:

A.
x 2

A.

D ; 3 1;


iTh

Câu 12 : Ph

2

D.

f '( x) x ln x

http://dethithu.net

C.

29
3

D. 87

Câu 15 : Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

Hàm số y = loga x với a > 1 là một hàm số nghịch biến trên khoảng (0 ; +)

et

Hàm số y = loga x với 0 < a < 1 là một hàm số đồng biến trên khoảng (0 ; +)
Hàm số y = loga x (0 < a 1) có tập xác định là R

2

Like fanpage ca chỳng tụi cp nht nhiu thi th hn qua Facebook : http://facebook.com/dethithu.net


http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.Cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!!

§å thÞ c¸c hµm sè y = loga x vµ y = log 1 x (0 < a  1) th× ®èi xøng víi nhau qua trôc hoµnh
a

C©u 16 : Gi s các s logarit đ u ć ngh a, đi u ǹo sau đây l̀ đúng?
B. loga b  log a c  b  c

C. log a b  log a c  b  c

D. loga b  log a c  b  c

De

A. C 3 đ́p ́n trên đ u sai

C©u 17 : Hàm s
A.

C©u 18 :

C.

đ ng bi n trên kho ng :

x ln x

B.

)

1
;
e

http://dethithu.net

C.

4
(e  e  x ) 2

B.

f '( x)  e x  e x

f '( x) 

ex
(e x  e  x ) 2

D.

f '( x) 

5
(e  e  x ) 2

iTh

C©u 19 : N u a

x

log15 3 thì:

A. log 25 15

3
5(1 a )

B. log 25 15

5
3(1 a )

C. log 25 15

1
2(1 a )

D. log 25 15

1
5(1 a )

C©u 21 :

A.

1)m

Nghi m c a ph
1, x

1)n . Khi đ́

B. m

n

x

( 2

2
7

ng tr̀nh 8
B.

n
2x 1
x 1

C©u 22 : T p x́c đ nh c a hàm s y

C©u 23 : Nghi m c a ph
A.

x

0

0,25.

(x

2

7x

2
7

2)

3

B.

x

32

x

D. m

n

D. x

1, x

là:

2
7

x

1, x

C. (

;2)

D. (2;

C.

3

D.

C.

2
7

là:

B.
ng tr̀nh 32

n

30 là:

Ph ng tr̀nh vô
nghi m

x

et

\ {2}

A.

C. m

1, x

x

http://dethithu.net

u.N

C©u 20 : Cho ( 2
A. m

1
e

http://dethithu.net

f '( x) 

x

0;

D.

(0;1)

e x  e x
Tính đ o hàm c a hàm s sau: f ( x)  x  x
e e

Th

A.

(0;

y

x

)

1

3

Like fanpage của chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử hơn qua Facebook : http://facebook.com/dethithu.net


http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.Cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!!

C©u 24 :

10  x

T p x́c đ nh c a hàm s y  log3 x2  3x  2 là:

A. (1; )

C©u 25 : Giá tr c a a 8 loga2 7 0

De
A. 7 2

C©u 26 :

C. (;1)  (2;10)

B. (;10)
1 b ng

a

D. (2;10)

http://dethithu.net

B. 7 8

C. 716

D. 7 4

C. 4

D. 2


 

Cho f(x) = ln sin 2x . §¹o hµm f’   b»ng:
8

A. 1

ng trình

32 x

1

4.3x

1

Th

C©u 27 : Ph

B. 3

có hai nghi m

0

trong đó

x1 , x 2

x1

, ch n phát bi u

x2

đúng
A.

2 x1

x2

B.

0

x1

C©u 28 : T p xác đ nh c a hàm s

C©u 29 :
A.
C©u 30 :

x

B.

1

Nghi m c a ph
x 1

B.

log 2 m

2

x

1

x

v i

3 a a

m

B.

x1

1 log 1 3 x

3

2x  2
x

log 8 x 1

1

là:

C.

x

3

D.

C.

x4

D.

25log5 6 49 log7 8 3
là:
31 log9 4 4 2 log2 3 5log125 27

A

3

x1.x 23

a
a

1

x

A

x  3, x  log3 5

http://dethithu.net

C. 9

1

1

 15 là:

x  2, x   log 2 5

0; m

D.

2

x2

2

B. 10
a

C.

u.N

A

log

ng tr̀nh 3 .5

A. 8

A.

f x

x1

Giá tr c a bi u th c P

C©u 31 : Cho

1

iTh

A.

2x2

D. 12

Khi đó m i quan h gi a

log m 8m

C.

A

3 a
a

D.

A

Aa

3

là:

a a

C©u 32 : Hµm sè y = ln  x2  5x  6  cã tËp x¸c ®Þnh lµ:
A. (-; 2)  (3; +)

(0; +)

C. (-; 0)

 13 

A.  4; 
 213 

B.  ; 
2


13

et

C©u 33 : T p các s x th a mãn log0,4 ( x  4)  1  0 là:

(2; 3)C.  ;   
2


D. (4;  )

4

Like fanpage của chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử hơn qua Facebook : http://facebook.com/dethithu.net


http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.Cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!!

C©u 34 : Cho hàm s
A.
C.

x.e

y

max y

1
; min y
e x 0;

min y

1
;
e

x 0;

x 0;

x

,v i

0;

x

. M nh đ nào sau đây là m nh đ đúng ?

1
e

B.

không t n t i

De

C©u 35 : T p nghi m c a b t ph
A. ( 5; 2)

D.

max y

x 0;

ng tr̀nh 32.4x

18.2x

B. ( 4; 0)

max y

1
; min y
e x 0;

max y

1
;
e

x 0;

x 0;

1

0

không t n t i

min y

x 0;

0 là t p con c a t p :

C. (1; 4)

D. ( 3;1)
http://dethithu.net

C©u 36 : T×m mÖnh ®Ò ®óng trong c¸c mÖnh ®Ò sau:

Hµm sè y = ax víi 0 < a < 1 lµ mét hµm sè ®ång biÕn trªn (-: +)

Th

Hµm sè y = ax víi a > 1 lµ mét hµm sè nghÞch biÕn trªn (-: +)
§å thÞ hµm sè y = ax (0 < a  1) lu«n ®i qua ®iÓm (a ; 1)
x

1
§å thÞ c¸c hµm sè y = a vµ y =   (0 < a  1) th× ®èi xøng víi nhau qua trôc tung
a
x

iTh

C©u 37 : Trong các kh ng đ nh sau, kh ng đ nh nào sai ?
B. logx2 3 2007

A. log3 5

0

C. log3 4

log4

1
3

D. log0,3 0, 8

logx2

3

2008

0

C©u 38 : Dùng đ nh ngh a, tính đ o hàm c a hàm s sau: f ( x)  x. cot gx
f ' ( x)  cot gx 

C.

f ' ( x)  cot g1

C©u 39 :

1

3

2

Cho (a

A. a

2

B.

1)

B.

f ' ( x)  x. cot gx

D.

f ' ( x)  tgx 

2
3

3

1

b

b
a

C.

1

(a

x
cos 2 x

http://dethithu.neta

3

3

1

3

2

et

C©u 40 :

3

x
sin 2 x

3 . Khi đ́ gí tr c a bi u th c log

Cho loga b

A.

u.N

A.

D.

1

1) 3 . Khi đ́ ta ć th k t lu n v a là:

B. a

1

C. 1

a

2

D. 0

a

1
5

Like fanpage của chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử hơn qua Facebook : http://facebook.com/dethithu.net


http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.Cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!!

C©u 41 :

Hµm sè y = log

5

R

A. (0; +)
C©u 42 :

C.

sin 2x.ln2 (1

2cos2x .ln2 (1

x)

2 sin 2x .ln(1
1 x

x)

f '(x )

2cos2x.ln2(1

x)

2 sin 2x.ln(1

x)

ex

A. Đ o hàm

y'

x

1

ex

(x

2cos2x .ln2 (1

D. f '(x )

2cos2x

C. Hàm s đ t c c ti u t i

ng tr̀nh log 4 3x 1 .log 1

tr

P

P

4

C©u 46 : B t ph

là:

Ph
d

log 2

5.2 x 8
2x 2

B.

P

C.

3

x

v i

x

x

P

(0;1)

\ 1

http://dethithu.net

1;2

D. x

là nghi m c a ph

C.

8

B. [0; )

ng tr̀nh 3x.5

2x 2
x

0;1

2;

ng trình trên V y giá

D.

2

P

1

15 có m t nghi m d ng x

log 2 6 4 2

B. 8
ng trình

log 4 3.2 x

B.

2

2b b ng:

C. 3
1

x 1

loga b , v i a và b là các s nguyên

có hai nghi m
C.

4

http://dethithu.net

et

C©u 48 : Cho ph

D.  0;  

C. (;0]

ng l n h n 1 v̀ nh h n 8. Khi đ́ a

A. 13

A.

x)

ng tr̀nh log2 (2x  1)  log3 (4x  2)  2 có t p nghi m:

A. (;0)
C©u 47 :

x

ng trình

x log2 4 x

1;2

B.

3
là:
4

u.N

A.

Gi i ph

2;

3x 1
16

iTh

C©u 45 :

;1

x

2 ln(1

D. Hàm s tăng trên

(0;1)

4

A.

2 sin 2x
1 x

x)

B. Hàm s đ t c c đ i t i

1)2

Nghi m c a b t ph

B. f '(x )

. M nh đ nào sau đây là m nh đ đúng ?

Th

y

(-; 6)

x ) là:

f '(x )

C©u 43 : Cho hàm s

C©u 44 :

C. (6; +)

o hàm c a hàm s f (x )

De
A.

http://dethithu.net

1
cã tËp x¸c ®Þnh lµ:
6x

D. 5

x1 , x 2 .

T ng

x1

x2

D.

là:
6

4 2

6

Like fanpage của chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử hơn qua Facebook : http://facebook.com/dethithu.net


http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.Cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!!

C©u 49 : Gi i b t ph

ng tr̀nh: ln( x  1)  x

A. Vô nghi m

x  0, x 

ng tr̀nh: 4log

1
4

De
A.

C. 0  x  1

x0

B.

C©u 50 : Nghi m c a ph

http://dethithu.net

x

B.

2 2x

D.

x2

 xlog2 6  2.3log2 4x .
2

1
4

C.

x

2
3

D. Vô nghi m

i u ǹo sau đây l̀ đúng?

C©u 51 :

A. a m  a n  m  n

B. a m  a n  m  n

C. C 3 câu đ́p ́n trên đ u sai.

m
m
D. N u a  b thì a  b  m  0

Th

C©u 52 : N u a

log 2 3 và b

log 2 5 thì:

http://dethithu.net

1
3

1
a
4

1
b
6

B. log 2 6 360

1
2

1
a
6

1
b
3

C. log 2 6 360

1
2

1
a
3

1
b
6

D. log 2 6 360

1
6

1
a
2

1
b
3

C©u 53 :

A.

Ph

ng tr̀nh

2

iTh

A. log 2 6 360

1
5 lg x

2
1 lg x

1 có s nghi m là

B. 1

http://dethithu.net

C. 3

D. 4

C. (0; )

D.

C©u 54 : T p giá tr c a hàm s y  a x (a  0, a  1) là:

C©u 55 : B t ph
1

\{0}

B.

ng tr̀nh: xlog2

x 4

 32 có t p nghi m:

1

A.  ; 2 
10 

u.N

A. [0; )B.  ; 4 
 32 

1C.  ; 2 
 32 

1D.  ; 4 
10 

C©u 56 : Tìm giá tr nh nh t c a hàm s : f ( x)  2x1  23 x
A. 4
H ph

 x  y  30
có nghi m:
log x  log y  3log 6

ng tr̀nh 

 x  16
 x  14


 y  14
 y  16

A. 

C. -4

 x  15
 y  15 và

B. 

D.

́p ́n kh́c

et

C©u 57 :

B. 6

 x  14

 y  16

7

Like fanpage của chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử hơn qua Facebook : http://facebook.com/dethithu.net


http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.Cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!!

 x  15
 y  15

 x  18
 x  12

 y  18 và  y  12

D. 

C. 

http://dethithu.net

C©u 58 : Hµm sè y =  x2  2x  2  ex cã ®¹o hµm lµ :
y’ = -2xex

A. KÕt qu¶ kh¸c

C. y’ = (2x - 2)ex

y’ = x2ex

De

C©u 59 : T p giá tr c a hàm s y  loga x( x  0, a  0, a  1) là:
A. (0; )

B. [0; )

C©u 60 :

Cho bi u th c

a

b

2

1

4 ab

Th

A. b

a

B. a

C.

,v ib

a

D.

C 3 đ́p ́n trên
đ u sai

0 . Khi đ́ bi u th c có th rút g n là

C. a

b

D. a

b

iTh

Truy cập http://dethithu.net thường xuyên để cập nhật nhiều Đề Thi Thử THPT Quốc Gia,
tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia các môn Toán, Lý, Hóa, Anh, Văn ,Sinh , Sử, Địa
được DeThiThu.Net cập nhật hằng ngày phục vụ sĩ tử!
Like Fanpage Đề Thi Thử THPT Quốc Gia - Tài Liệu Ôn Thi:
http://facebook.com/dethithu.net để cập nhật nhiều đề thi thử và tài liệu ôn thi hơn
Tham gia Group: Ôn Thi ĐH Toán - Anh để cùng nhau học tập, ôn thi:
http://facebook.com/groups/onthidhtoananhvan

et

u.N

Facebook Admin DeThiThu.Net ( Hữu Hùng Hiền Hòa):
http://facebook.com/huuhunghienhoa

8

Like fanpage của chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử hơn qua Facebook : http://facebook.com/dethithu.net


http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.Cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!!
ÁP ÁN

{
{
)
{
{
{
{
{
{
)
{
{
{
{
{
{
)
{
)
{
)
{
{
{
{
{

)
|
|
|
)
|
|
|
|
|
|
)
|
|
|
)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
)

}
)
}
}
}
}
}
}
)
}
)
}
)
}
)
}
}
)
}
}
}
}
)
}
}
}

De

Th

~
~
~
)
~
)
)
)
~
~
~
~
~
)
~
~
~
~
~
)
~
)
~
)
)
~

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

{
{
{
{
{
)
{
)
{
{
)
)
)
{
)
{
{
{
{
)
{
{
{
{
{
)
{

)
)
|
)
|
|
)
|
|
|
|
|
|
|
|
)
|
)
|
|
)
)
)
|
|
|
|

}
}
)
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
)
}
}
}
}
)
)
}
)

~
~
~
~
)
~
~
~
)
)
~
~
~
)
~
~
)
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~

55
56
57
58
59
60

{
)
{
{
{
)

|
|
|
|
|
|

)
}
)
}
)
}

~
~
~
)
~
~

et

u.N

iTh

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

9

Like fanpage của chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử hơn qua Facebook : http://facebook.com/dethithu.net


http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.Cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!!

NGÂN HÀNG

THI THPT 2017
CHUYÊN

: M – LÔGARIT
02

De

C©u 1 : S nghi m c a ph

ng tr̀nh: 3x  31 x  2 là

A. 0

C©u 2 :

B. 3

C. 1

log 2 x  3  1  log3 y

(x; y) l̀ nghi m c a h 

. T ng x  2 y b ng

log 2 y  3  1  log3 x

B. 9

Th

A. 6

C©u 3 : S nghi m c a ph

D. 2

C. 39

D. 3

C. 2

D. 1

ng tr̀nh 3x  31 x  2

A. Vô nghi m

B. 3

C©u 4 : S nghi m c
x+ 2x+5

A. 4

-2

1+ 2x+5

+ 26-x - 32 = 0 là :

iTh

2

B. 2

C. 1

C©u 5 : Hàm s y = ln(x2 -2mx + 4) có t
A. m < 2
C©u 6 :

Ph

B.
1
ng tr̀nh  
2

A. -1
C©u 8 : S nghi m c a ph

C. m = 2

2 x2  5 x  2  ln

1; 2 

1
là:
x 1

C.

3 x

1; 2

B. log2 5

C. 0

D. log2 3

ng tr̀nh log3 ( x2  4 x)  log 1 (2 x  3)  0 l̀:

C. Vô nghi m.

B. 2

S nghi m c a h ph

et

C©u 9 :

D. 1; 2 

 2.4 x  3.( 2)2 x  0

3

A. 3

D. m > 2 ho c m < -2

2

u.N

A. 1; 2
C©u 7 :

nh D = R khi:

B. -2 < m < 2

T p x́c đ nh c a hàm s

D. 3

 y2  4 x  8

ng tr̀nh 

2

x1

 y 1  0

l̀:

D. 1

1

Like fanpage của chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử hơn qua Facebook : http://facebook.com/dethithu.net


http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.Cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!!

A. Vô nghi m

B. 2

C. 3

D. 1

C©u 10 : T p x́c đ nh c a hàm s y  ( x2  3x  2)e là:
(1; )

B.

C. (2; 1)

D.  2; 1

De

A. (; 2)

C©u 11 :

N ua

3
3

a

2
2

và logb

3
4
 logb thì:
4
5

A. 0 < a < 1, 0 < b < 1

B. 0 < a < 1, b > 1

C. a > 1, 0 < b < 1

D. a > 1, b > 1

Th

C©u 12 : Cho a>0, b >0 th a m̃n a 2  b2  7ab . Ch n m nh đ đúng trong ćc m nh đ sau:
1
2

3
2

A. 3log(a  b)  (log a  log b)

B. log(a  b)  (log a  log b)

C. 2(log a  log b)  log(7ab)

D. log

A.

 1;1

C©u 14 : Ph

A. m  4

C.

(9;16)

C©u 16 : Hàm s

 0;1

D.

 1;1

C. m  1

B. m  2

3

o hàm là :
B.

o hàm c a hàm s y 

lnx + 1

2x 1
là :
5x

x < log

3

D. m  3

(12-x) là :

B.

(0;9)

D.

(0;16)

C. lnx

D.

1

et

1
x

C.

u.N

(0;12)

C©u 17 :

 1;0 

T p nghi m c a b

A.

A.

B.

ng tr̀nh 4x  m.2x1  2m  0 có hai nghi m x1 , x2 th a x1  x2  3

khi

C©u 15 :

ng tr̀nh 32 x1 10.3x  3  0 là :

iTh

C©u 13 : T p nghi m c a b t ph

a b 1
 (log a  log b)
3
2

2

Like fanpage của chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử hơn qua Facebook : http://facebook.com/dethithu.net


http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.Cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!!

x

A.

2 x
2
  ln  5 ln 5
5
5

C.

2
x.  
5

1
 x 
5

Cho ph

ng tr̀nh: 23 x  6.2 x 

A. Vô nghi m.

1
3( x1)

2x

B.

D.

2
x.  
5

x1

De

C©u 18 :

x1

x

2 1
2
  ln    ln 5
5 5
5
x1

1
 x.  
5

x1

12
 1 (*). S nghi m c a ph
2x

B. 2

C. 1

ng tr̀nh (*) l̀:
D. 3

C©u 19 : Tính log36 24 theo log 12 27  a là
A.

9a
6  2a

B.

Th

9a
6  2a

C©u 20 : S nghi m c

A. 1

9a
6  2a

C.
2
5(5x)

D.

9a
6  2a

- log25 (5x) - 3 = 0 là :

C. 4

B. 2

D. 3

A. 2a  b  1
C©u 22 :

iTh

C©u 21 : Tính log30 1350 theo a, b v i log30 3  a và log30 5  b là

5
4

Rút g n bi u th c
A. 2xy

C.

(-1;+ )

ng tr̀nh 22 x 4 x 6  2.2x 2 x 3  1  0 là:
4

B. -1

A.

1
3

2

4

2

C. 1

D. 9

- 3 )x > (2 + 3)x+2 là :

ng tr̀nh

B. 1

3

x 4

1
 
9

B.

(- ;-1)

D.

(- ;-2)

3 x 1C.

6
7

et

C©u 25 : Nghi m c a ph

D. 2 xy

xy

C.

u.N

(-2;+ )

c k t qu là:

B. xy

C©u 24 : T p nghi m c a b
A.

D. 2a  b  1

5
4

x y  xy
(x, y  0) đ
4
x 4 y

C©u 23 : Tích hai nghi m c a ph
A. -9

C. a  2b  1

B. 2a  b  1

D.

7
6

3

Like fanpage của chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử hơn qua Facebook : http://facebook.com/dethithu.net


http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.Cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!!

C©u 26 :

2

T p nghi m c a b

2

(2x) - 2log2 (4x2) - 8  0 là :

[2;+ )

B.

1
[ ;2]
4

C.

[-2;1]

D.

1
(- ; ]
4

De

A.

C©u 27 :

A.

log23

9

16

Rút g n bi u th c

C©u 29 : 10.

7 1

a

(a

.a 2

2 2

)

7

2 2

(a  0) đ

C. a5

3

D. a3

o hàm c a hàm s : y  (x 2  x) là:

iTh

B.  (x 2  x) 1 (2 x  1)

D.  (x 2  x) 1

 (x 2  x) 1 (2 x  1)

Hàm s y 

ln x
x

A. Có m t c c ti u

B. Có m t c

C©u 31 : Nghi m c a ph

D. Có m t c 
x

ng tr̀nh 3  5  3  5

A. x = 2 ho c x = -3x

i và m t c c ti u

 3. x2 l̀:

B.

C. x = 0 ho c x = -1

i

u.N

C. Không có c c tr

́p ́n kh́c

D. x = 1 ho c x=-1

3

C©u 32 : S nghi m c
B. 3

x 3ln2x 4lnx+ 12 = 0 là
C. 2

et

A. 1

D.

c k t qu là

B. a

A. 2 (x 2  x) 1

C©u 30 :

C. 12

B.

A. a4

C.

có giá tr là :

Th

C©u 28 :

Bi u th c A = 4

D. 0

C©u 33 : Trong ćc đi u ki n c a bi u th c t n t i, k t qu rút g n c a
A   log3b a  2logb2 a  logb a   log a b  log ab b   logb a là
A. 1

B. 2

C. 0

D. 3
4

Like fanpage của chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử hơn qua Facebook : http://facebook.com/dethithu.net


http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.Cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!!

C©u 34 : log2 ( x3  1)  log2 ( x2  x  1)  2 log2 x  0
A.

x  1

B.

x0

C©u 35 :

2
 
5

T p nghi m c a b

De
A. 1  x  2

C©u 36 :

A.

.N u a

3
3

a

2
2

2 x

0
x

Th

C©u 38 : Tích ćc nghi m c a ph

D. a>1,0
C. 0

D. 1

C. 0

D. 1

ng tr̀nh log 1 log2 (2  x2 )  0 l̀:

iTh

C©u 39 : Nghi m c a b t ph

C. 01

ng tr̀nh: 6x  5x  2x  3x b ng:

B. 3

A. 4

D. Đ

ng tr̀nh log3 ( x  2)  1 l̀

B. 2

A. 3

C. x > 1

3
4
thì :
 logb
4
5

B. C.a>1,b>1

C©u 37 : S nghi m c a ph

D. x > 0

2
   là:
5

B. x < -2 ho c x > 1
và logb

x

C.

2

A. (1;1)  (2; )
C©u 40 : Ph
A. 0
C©u 41 : Ph

B. (-1;1)

D. (1;0)  (0;1)

ng tr̀nh 9x  3.3x  2  0 ć hai nghiêm x1, x2 ( x1  x2 ) Gí tr c a A  2 x1  3x2
B. 4 log2 3

D. 3log3 2

C. 2

ng tr̀nh: 9 x  3.3x  2  0 có hai nghi m x1 , x2 ( x1  x2 ) .Giá tr c a A  2 x1  3x2 là:
B. 4log 2 3

C©u 42 : T p x́c đ nh c a hàm s log
 2
  1 
  ;   \  ;0  B.
 3
  3 

3 x 2

u.N

A. 0

A.

́p ́n kh́c

C.

C. 3log3 2

1 

1  4 x2

 2
  1
  ;   \  
 3
  3

Giá tr rút g n c a bi u th c A 

1

9

1
4

5
4

a4 a4
a a

A. 1 + a
C©u 44 : S nghi m c a ph

B.

1-a

 là

 2C.   ;   \ 0
 3


là:

C. 2a

 2D.   ;  
 3


et

C©u 43 :

D. 2

D.

a

ng tr̀nh log2 x.log3 (2 x  1)  2 log2 x l̀:

5

Like fanpage của chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử hơn qua Facebook : http://facebook.com/dethithu.net


http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.Cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!!

A. 0
C©u 45 :

1

Rút g n bi u th c

1De
3

(ab)

3

3

D. 2

1

a 2  3 b2

B.

2

C©u 46 : Ch n kh

1

a 3b 3  a 3b 3

1

A.

C. 3

B. 1

(a, b  0, a  b) đ

c k t qu là:

C. C.

(ab)2

nh sai trong các kh

1
3
ab

3

D.

nh sau

A. log 1 a  log 1 b  a  b  0

B. ln x  0  x  1

C. log3 x  0  0  x  1

D. log 1 a  log 1 b  a  b  0

3

A.

 3
m  0; 
 2

B.

3

m   ;0   ;  
2
C.

C.

1
1 và + ln2
2

3

D.  ; 
2

x3B.

1
x  0, x  ln 2
3

D.

1
và e
2

x 2

C. M i x

D. x < 2

2

B. 1

C. 0

D. 3

B.

x
2

ng tr̀nh 4.3  9.2  5.6 là
x

 4;  

x

C.

 ;5

e6 x  3e3 x  2  0 là:

1

B. x = -1, x  ln 2
3

C. Đ

D.  5;  

et

C©u 52 : Nghi m c

1 và e-1

22 x 7 x5  1 là:

T p nghi m c a b t ph

A.  ; 4 

B.ng tr̀nh 2.2x  3.3x  6x  1  0 l̀:

C©u 50 : S nghi m c
A. 2u.N

C©u 49 : Nghi m c a b t ph

A.
0;  

1 
Giá tr nh nh t , giá tr l n nh t c a hàm s y = x - lnx trên 2;e theo th t là :

1
+ ln2 và e-1
2

C©u 51 :

2

ng tr̀nh log32 x  log32 x  1  2m  1  0 có nghi m trên 1;3 3  khi :

A.

A.

2

iTh

C©u 48 :

3

Th

C©u 47 : Ph

ab

D. x = 0, x = -1

6

Like fanpage của chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử hơn qua Facebook : http://facebook.com/dethithu.net


http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.Cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!!

C©u 53 :

2

B t ph

A. (0; )

B. (; 1)

ng tr̀nh: (m  2).22(x

De

C©u 54 : Ph

1

 1 x  1 x
ng tr̀nh       12  0 ć t p nghi m l̀
3 3

2

1)

C. (-1;0)

 (m  1).2x

2

2

D.

R \ 0

.

 2m  6

ć nghi m khi

A. 2  m  9

B. 2  m  9

C. 2  m  9 .

D. 2  m  9

C. 1

D.

C©u 55 : Đ o hàm c a hàm s y = x(lnx 1) là:
B. lnx

Th

A. lnx -1

C©u 56 : Nghi m c a b t ph
A. 2 < x < 5

ng tr̀nh log2 ( x  1)  2 log2 (5  x)  1  log2 ( x  2)

B. -4 < x < 3

C©u 57 : Gí tr nh nh t c a h̀m s

A.

C.

1
e

1
và e
e

T p nghi m c a b t ph

ng tr̀nh:

1

2

A.  ;0

B.  ;1

D. 1
n [-1;1] theo th t là :

B.

0 và e

D.

1 và e

u.N

C©u 59 :

C. 4  2 ln 2

x2
Giá tr nh nh t , giá tr l n nh t c a hàm s y = x
e
0 và

D. 2 < x < 3

f ( x)  x(2  ln x) trên  2;3

iTh

C©u 58 :

C. 1 < x < 2

B. 2  2 ln 2

A. e

1
1
x

x2  2 x2x
 0 l̀
2

C.

 2;  

D.

0; 2 .

et
7

Like fanpage của chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử hơn qua Facebook : http://facebook.com/dethithu.net


http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.Cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!!
ÁP ÁN

{
{
{
{
{
)
{
{
{
{
{
{
)
)
{
{
)
{
)
{
)
{
{
{
{
{
{

|
|
|
)
)
|
|
|
|
|
)
|
|
|
)
)
|
|
|
)
|
)
|
)
|
)
)

)
}
}
}
}
}
}
)
}
)
}
}
}
}
}
}
}
)
}
}
}
}
)
}
)
}
}

De

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Th

~
)
)
~
~
~
)
~
)
~
~
)
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~

{
{
{
{
{
)
{
)
{
{
{
{
{
{
)
)
{
{
)
)
{
{
)
)
)
{
{

|
|
)
|
)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
)
|
|
|
|
|
|

)
)
}
}
}
}
}
}
)
}
)
}
}
)
}
}
}
)
}
}
}
}
}
}
}
)
)

~
~
~
)
~
~
)
~
~
)
~
)
)
~
~
~
)
~
~
~
~
)
~
~
~
~
~

55
56
57
58
59

{
{
{
{
{

)
|
|
)
|

}
}
}
}
)

~
)
)
~
~

u.N

iTh

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Truy cập http://dethithu.net thường xuyên để cập nhật nhiều Đề Thi Thử THPT Quốc Gia,
tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia các môn Toán, Lý, Hóa, Anh, Văn ,Sinh , Sử, Địa được
DeThiThu.Net cập nhật hằng ngày phục vụ sĩ tử!
Like Fanpage Đề Thi Thử THPT Quốc Gia - Tài Liệu Ôn Thi:
http://facebook.com/dethithu.net để cập nhật nhiều đề thi thử và
tài liệu ôn thi hơn

Facebook Admin DeThiThu.Net ( Hữu Hùng Hiền Hòa):
http://facebook.com/huuhunghienhoa

et

Tham gia Group: Ôn Thi ĐH Toán - Anh để cùng nhau học tập, ôn thi:
http://facebook.com/groups/onthidhtoananhvan

8

Like fanpage của chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử hơn qua Facebook : http://facebook.com/dethithu.net


http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.Cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!!

NGÂN HÀNG

THI THPT 2017
CHUYÊN

: M – LÔGARIT
03

De

C©u 1 : T p x́c đ nh c a hàm s y  log x 2  x  12 :
3
A. (4;3)

B. (; 4)  (3; )

C©u 2 : T p nghi m c a ph

ng tr̀nh log 2 2 x  4log 2 x  0

Th

A. S  1;16

B.

S  1; 2

C. S  1; 4

C©u 3 : Cho hàm s y  ex  e x . Nghi m c a ph
A. x  ln 3
C©u 4 :

C. x  0

C.

B. 16a

C©u 5 : C à

à

I. 17

à
3

28 II.

D. x  ln 2

1
b ng
log81 100

iTh

A. a 4

D. S  4

ng tr̀nh y'  0 là:

B. x  1

N u log 3  a thì

D. R \ 4

C. (4;3]

àà

à

A. I

3

1
2

D. 2a

à

2

III. 4

B. II và III

5

4

7

IV. 4 13

5

23

u.N

1
3

à

a
8

C. III

D. II và IV

C©u 6 : Hàm s ǹo sau đây ć t p x́c đ nh là R?
A.y x 4
20,1

B.

y   x  4

1/2

C©u 7 : N u log12 6  a và log12 7  b thì

C©u 8 : T

à à

a
1 b

B. log12 7 
à

a
1 b

C.

D.y  x2  2 x  3

et

A. log12 7 

3

 x 2 
y

 x 

C. log12 7 

a
a 1

D. log12 7 

b
1 a

à log 22 x  log 2 x  m  0 có nghi m x  (0;1)

1

Like fanpage của chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử hơn qua Facebook : http://facebook.com/dethithu.net2


http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.Cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!!

B. m 

A. m  1

1
4

C. m 

1
4

D. m  1

C©u 9 : S giá tr nguyên âm c a m đ m.9x   2m  1 6x  m.4x  0 v i x 0;1 là
A. 6

B. 4

C. 5

D. 3

De

C©u 10 : T p x́c đ nh c a hàm s y   2 x  1 12 là:
1A.  ;  
2


1

1 
 
2

B.C.  ;  
2


D.

C©u 11 : Phát bi u ǹo sau đây không đúng?
A. Hai hàm s y  a x và y  loga x có cùng t p giá tr .

Th

B. Hai đ th hàm s y  a x và y  loga x đ i x ng nhau qua đ

ng th ng y  x

C. Hai hàm s y  a x và y  loga x ć cùng tính đ n đi u.
Hai đ th hàm s y  a x và y  loga x đ u ć đ
D.

ng ti m c n.

iTh

C©u 12 : Tìm giá tr nh nh t c a hàm s : y  4sin2 x  4cos2 x
B. 

A. 2

C. 2

C©u 13 : Cho a  0; b  0 và a 2  b2  7ab .
a b 1
  log 7 a  log 7 b 
3
2

C. log3

a b 1
  log3 a  log 3 b 
7
2

C©u 14 :

S nghi m c

à

a2

5à cos360

   cos72 
x

0

à à

 3.2 x là:

D. 4

( a  0 và a  1 ) b ng

à à y  ax àC à
à

x

a b 1
  log 7 a  log 7 b 
2
3

C. 1

B. 54
à

a b 1
  log3 a  log 3 b 
2
7

à à

à

D. 52

C. 5
à

à

àà

à M 0;1 và

à

à

et

A. 58

A. Đ à

D. log 7

B. 2

C©u 15 : Giá tr c a a 4log

C©u 16 : C

B. log3

à

A. 3

ng th c ǹo sau đây l̀ đúng?

u.N

A. log 7

D. 4

à

B. Đ à

à

à à à

à

à

à ày

0

2

Like fanpage của chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử hơn qua Facebook : http://facebook.com/dethithu.net


http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.Cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!!

N 1; a

C. Đ à

à

à à

C©u 17 :

à

H

De
 x; y  . Giá tr

à à

à

à à

à

c a 3x  y là:
B.

-3

C. 0

D. -2

ng tr̀nh log2 x  log2  x  1  1 có t p nghi m là:

C©u 18 : Ph

A. S  1

B.


 1  5  2 


S  1; 2

Th

A.

D. Đ à

4 x2 16  3 x  x 2  1  4 y2 8 y  3 y  4  y 2  8 y  17

àà 
có 1 c p nghi m
ln( x2  3x  3)  x 2  1 y  4 x 2  3x  8A. -1

C©u 19 :

à


 1  5  2 


C. S  

3

D. S  

5

a 2 . a 2 .a . a 4
Tính giá tr bi u th c: A  log a
3
a
67
5

B.

62
15

C.

iTh

22
5

16
5

D.

o hàm c a hàm s y  22 x3 là:

C©u 20 :

A. 2.22 x3 ln 2

C©u 21 : T p nghi m c a b t ph

ng tr̀nh log2 x  log 2  2 x  1 là:
 1

C. S   ; 1D. S    ;0 
 2 

u.N

B. S  1;3

A. S  

D.  2 x  3 22 x2

C. 2.22 x3

B. 22 x3 ln 2

C©u 22 : Cho hàm s y  2x  31x . Giá tr c a đ o hàm c a hàm s t i x  0 :
A. 
C©u 23 :

2
3

B. ln 54
2
ng tr̀nh  
3

B t ph

 

C

à

A. T

à

B.


à à y  x 4 àC à
à

àD

0;

x

D. 2ln 6

 2
   có t p nghi m là:
 3

1; 
à

à

C. 1;2

àà

à

à
B.

à
H

D. 1;2 

et

A.  ;1
C©u 24 :

2 x

C. 3ln 3

à à
à
à à à

à

à

à

à

àx

3

Like fanpage của chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử hơn qua Facebook : http://facebook.com/dethithu.net


http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.Cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!!

C. H

à à

à à

à

D. H

à M 1;1

à à

à à

à

C©u 25 : Cho a  0 ; a  1 . Tìm m nh đ đúng trong ćc m nh đ sau:
x
A. T p x́c đ nh c a hàm s y  a là kho ng  0;  

De

B. T p giá tr c a hàm s y  loga x là t p

C. T p x́c đ nh c a hàm s y  loga x là t p
D. T p giá tr c a hàm s y  a x là t p

C©u 26 : Cho hàm s y  ln(x 2  1) . Nghi m c a ph

ng tr̀nh y'  0 :

B. x  0

Th

A. x  1

D. x  0 v x  1

C. x  1

C©u 27 : Cho hàm s f (x)  ln  x 2  x  . Giá tr c a đ o hàm c p hai c a hàm s t i x  2 :
B. 

A. 36
C©u 28 :

17
3

A. a  1 , b  1
C©u 29 : Cho a

0;b

0; a

1
log 2 b

logb a1

B

à

à

logb a n

à

à

à

à à

B. II

2 1

2

3

à

à

à

à

à

à

à

D. 0  a  1 , 0  b  1

à

à

http://dethithu.net

1 logb a

à

à

C. a  1 , 0  b  1

à

à

à

à

C. III
?
B.et

A. 2

...

2 3 ... n

à

à2  3 thì

a

A. I
C©u 30 : Khu.N

logb a.a 2 ...a n

R

1
log n b

......

logb a 2

II. P

n n

1; n

a

logb a

IV. P2  5  logb

1;b

I. P

III. PB. 0  a  1, b  1

1
loga b

P

và logb

D. 13

C. 2ln 6

iTh

N u a a

15
8

13
36

D. IV2 1

20162 1

2017

4

Like fanpage của chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử hơn qua Facebook : http://facebook.com/dethithu.net


http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.Cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!!

C.
C©u 31 :


2
1 

2 


2018

C

à à y  x 3 àC à


2
 1 

2 


2017

1

à

à

à

àà

à3 1

à

C©u 32 :

à à

à à

à

4
5

3
4

A.

àx

D.

0

3 1

2016

à à à

à

à à

à

à

à

à

à

à

à

à

àà

à

;0

à

à 0;

1
2
 logb thì
2
3

http://dethithu.net

B. 0  a  1, 0  b  1

C. 0  a  1, b  1

D. a  1 , 0  b  1

o hàm c a hàm s y  log 22  2 x  1 là:

2 log 2  2 x  1

4 log 2  2 x  1

B.

 2 x  1 ln 2

C.

 2 x  1 ln 2

iTh

C©u 34 :

à

H

Th

N u a  a và logb

A. a  1 , b  1
C©u 33 :à

x

C. H

2017

à

B. H

1
3

De
A. lim f xD.

4log 2  2 x  1
2x 1

1
1
1

...
M
loga x loga2 x
logak x

Cho:

D.

2
 2 x  1 ln 2

http://dethithu.net

M th a mãn bi u th c nào trong các bi u th c sau:

M

k(k  1)
log a x

C.

M

k(k  1)
2 log a x

C©u 35 :
A.

M

4k(k  1)
log a x

D.

M

k(k  1)
3log a x

11

x x x x : x 16 , ta đ

Rút g n bi u th c
6

C

4

x

à

à ày

A. H

à à

C. H

à à

à
à

1
x3

àT
à

;0

x

à
à

C.

à
à

à à 0;

c:

à

à

à

àà

8

x

à

à

x

à

et

C©u 36 :

B.

u.N

A.

B. H

à à

àO 0; 0

D. H

à à à

à

à

à

à

à

à

à

à

à

à

à

5

Like fanpage của chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử hơn qua Facebook : http://facebook.com/dethithu.net


http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.Cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!!

C©u 37 :

x 3
ć ngh a khi :
2x

Hàm s y  log 2

B. 3  x  2

A. x  2
C©u 38 : C

à à y   3x 2  2 

à

à

à

à

De

5

Th

à

C.

f '( x)  

B. D

o hàm c a hàm s

à

à

à

;1

1;

D. D

R\ 1

f  x  log 2  2 x2  1 là

f '( x) 

B.

iTh

1
 2 x  1 ln 2
2

D. K t qu khác

4x
 2 x  1 ln 2

1

1

2

b
3
3


.
1
2
a
Rút g n A  2


2 

a

a 3  2 3 ab  4b 3 

a 3  8a 3 b

B. a + b

c k t qu :

C. 0

u.N

A. 1

2
;
3

2
3

R\

C. D

4x
 2 x  1 ln 2

4

2
3

;

à à

2

2

D. 3  x  2

http://dethithu.net

D. D

R

f '( x) 

à à

B. D

A.

C©u 41 :

à

2
;
3

à à y  3  x  1 à

à

A. D
C©u 40 :

à

2 2
;
3 3

C. D

C©u 39 : C

2
3

;

A. D

2

C. x  3  x  2

D. 2a - b

C©u 42 : Cho log15 3  a , giá tr c a log 25 15 là:
A.

1 a
a

C©u 43 : N u
A.6 5x

1 a
a 1

 6  5 thì

x  1

B.

x 1

S nghi m nguyên c a b t ph

A. 1
C©u 45 : Giá tr c a a log

ng tr̀nh

B. 3
a

4

( a  0 và a  1 ) b ngC.

1 a
a

D.

a 1
1 a

C.

x  1

D.

x 1

10  33 x
x 1

C. 0

et

C©u 44 :

B.

10  3x 1
x 3D. 2

6

Like fanpage của chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử hơn qua Facebook : http://facebook.com/dethithu.net


http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.Cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!!

A. 4

B. 2

C©u 46 : S nghi

à

à

C. 16

à

à

1
2

D.

à à log 2 x  2  log 2 x  5  log 1 8  0.
2

A. 0

B. 3

De

C. 2

D. 1

C. 3a 2

D. 3  2a

C©u 47 : N u log 3  a thì log 9000 b ng
A. a 2  3

B. a 2

C©u 48 : Cho hàm s y  x ln x . Giá tr c a y''(e)
A. 3

C. 2

1
f '( x)     ln 2
2

x

B.

x

x

1
f '( x)     lg 2
2

x

1
f '( x)    ln 2
2

C.

1
f '( x)    lg 2
2

D.

ng tr̀nh 2log3  4 x  3  log 1  2 x  3  2 là

iTh

C©u 50 : B t ph

D. e

1
f  x    là:
2

o hàm c a hàm s
x

A.

1
e

Th

C©u 49 :

B.

http://dethithu.net

3

33

A.  ;  
4

C©u 51 : G à à

à

àà

à

à

à ày

3 

2

x

trên

D.  ;3
4 

2;2 là

http://dethithu.net

B. GTLN = 4 ; GTNN =

1
4

D. GTLN = 4 ; GTNN = 1

1
4C©u 52 :

3 

C.  ;3
4 

u.N

C. GTLN = 1 ; GTNN =

à

1
4

A. GTLN = 4 ; GTNN =

A.B.  ;  
4
o hàm c a hàm s y  ln x2  x  1 là:
1

ln x  x  1
2

B.

2x 1
x2  x  1

A. 3 a
C©u 54 : C

b

à

1

B. 4 a
à

à log 3 50
b

1

?2

1

D.

x2  x  1

D. 2 a b 1

C. a b 1

à 5x 2 mx2  52 x 4 mx2  x2  2mx  m  0 àT
2ln x  x  1
2

et

C©u 53 : Cho a  log3 15; b  log 3 10

C.

2x 1

à à

à

à à

m?
7

Like fanpage của chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử hơn qua Facebook : http://facebook.com/dethithu.net


http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia tất cả các môn.Cập nhật liên tục. Truy cập tải ngay!!
m  1

A.  m  0


m1

B.

C©u 55 : Cho các nh

C.

à nh sau (gi s các bi u th

à

0 m1

D.

m0

à à

1) log a  x  2 y   2 log a 2    log a x  log a y  v i x2  4 y 2  12xy.

De

1
2

2) P

3) lg

f x
g x
àa    a  

à

à

à

i f  x  g  x 

3a  b
  lg a  lg b  v i 9a2  b2  10ab.
4
x

3
y    luôn ngh ch bi n.
e

4) Hàm s

http://dethithu.net

Th

5) log( bc ) a  log( cb) a  2 log( cb) a  log( cb) a v i a2  b2  c 2 .
6) 2x2 y  x2 y 2  1 v i y 

S nh

à

à

1  ln x

x(1  ln x)
http://dethithu.net

à

iTh

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

5
4

D. 2

C©u 56 : log4 4 8 b ng bao nhiêu ?
A.

3
8

1
2

C©u 57 :

o hàm c a hàm s y  5 x là:
1

B.

5

5 x

C©u 58 : T p nghi m c a b t ph

à

5

5 x4

1 5
x
5

D.

C. S  1;  

B.

53 2
3

C©u 60 : Giá tr c a log a a ( a  0 và a  1 ) b ng
3

x4

C.

à à

C  và C 
2

1

et

5  40
3

5
5

D. S   ;3

ng cong C1  : y  3x  3x  m  2   m2  3m và C2  : y  3x  1 àT

ti p xúc nhau?
A.

4

C.

ng tr̀nh log0,2  x  1  log0,2  3  x là:

B. S  1;3

A. S  1;3
C©u 59 : C

1

u.N

A.

C.

5  40
3

D.

53 2
3

8

Like fanpage của chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử hơn qua Facebook : http://facebook.com/dethithu.net


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×