Tải bản đầy đủ

99 mẫu slide cực đẹp cho công việc và học tập

Bay

lê n

n ào !


Nội dung thuyết trình
Chúng ta sẽ tìm hiểu gì hô m nay?

Nội dung 1

Nội dung 3

Nội dung 5

Thêm văn bản

Thêm văn bản

Thêm văn bản


Nội dung 2

Nội dung 4

Thêm văn bản

Thêm văn bản


Sơ đồ tổ chức
Sự đơn giản là điều cần có của m ộ t doanh nghiệp

Họ &Tên
Chức vụ

Họ &Tên
Chức vụ

Họ &Tên
Chức vụ

Họ &Tên

Họ &Tên

Chức vụ

Chức vụ

Họ &Tên
Chức vụ

Họ &Tên
Chức vụ

Họ &Tên
Chức vụ

Đây là văn bản mẫu để minh họa văn bản được chèn tại đây. Hãy thay thế văn bản mẫu bằng văn bản của bạn. Văn bạn thay thế sẽ giữ nguyên định dạng của văn bản

mẫu.


Sơ đồ tổ chức
Sự đơn giản là điều cần có của m ộ t doanh nghiệp

Họ &Tên
CHỨC VỤ

Họ &Tên
CHỨC VỤ

Họ &Tên

Họ &Tên

Họ &Tên

CHỨC VỤ

CHỨC VỤ

CHỨC VỤ


Nghiệp vụ
Sự đơn giản là điều cần có của m ộ t doanh nghiệp

Thiết kế
Đây là văn bản m ẫu để m i nh họa văn bản được chèn tại đây. Bạn hoàn toàn có thể thay thế văn bản m ẫu
bằng văn bản của bạn.

Phát triển

3

Đây là văn bản m ẫu để m i nh họa văn bản được chèn tại đây. Bạn hoàn toàn có thể thay thế văn bản m ẫu
bằng văn bản của bạn.

Kiểm thử

2
1

Đây là văn bản m ẫu để m i nh họa văn bản được chèn tại đây. Bạn hoàn toàn có thể thay thế văn bản m ẫu
bằng văn bản của bạn.

Tiếp thị
Đây là văn bản m ẫu để m i nh họa văn bản được chèn tại đây. Bạn hoàn toàn có thể thay thế văn bản m ẫu
bằng văn bản của bạn.


Chiến lược
Sự đơn giản là điều cần có của m ộ t doanh nghiệp

Nghiên cứu

Quảng bá

Đây là văn bản m i n h họa. Bạn có thể thay thế hoặc

Đây là văn bản m i n h họa. Bạn có thể thay thế hoặc

chỉnh sửa định dạng p hù hợp với ý m u ố n của bạn.

chỉnh sửa định dạng p hù hợp với ý m u ố n của bạn.

Tiếp thị

Kiểm nghiệm

Đây là văn bản m i nh họa. Bạn có thể thay thế hoặc

Đây là văn bản m ẫu để m i nh họa văn bản được chèn tại đây.

chỉnh sửa định dạng p hù hợp với ý m u ố n của bạn.

Hãy thay thế văn bản m ẫu bằng văn bản của bạn.


Tính năng sản phẩm
Sự đơn giản là điều cần có của m ộ t doanh nghiệp

Thân thiện
Đây là văn bản mẫu. Bạn có thể thay thế hoặc
chỉnh sửa định dạng theo ý muốn.

Linh hoạt
Đây là văn bản mẫu. Bạn có thể thay thế hoặc
chỉnh sửa định dạng theo ý muốn.

An toàn
Đây là văn bản mẫu. Bạn có thể thay thế hoặc
chỉnh sửa định dạng theo ý muốn.

Mượt mà
Đây là văn bản mẫu. Bạn có thể thay thế hoặc
chỉnh sửa định dạng theo ý muốn.


Các gói dịch vụ
Lựa chọn gói t ố t nhất cho bạn

Cơ bản

Cao cấp

Siêu cấp

Siêu sao

$10

$20

$30

$40

Thêm ý chính của bạn

Thêm ý chính của bạn

Thêm ý chính của bạn

Thêm ý chính của bạn

Thêm ý chính của bạn

Thêm ý chính của bạn

Thêm ý chính của bạn

Thêm ý chính của bạn

Thêm ý chính của bạn

Thêm ý chính của bạn

Thêm ý chính của bạn

Thêm ý chính của bạn Thêm ý chính

của bạn
Thêm ý chính của bạn

Thêm ý chính của bạn

Thêm ý chính của bạn

Mua ngay

Mua ngay

Mua ngay

Mua ngay


Quy trình tiếp thị
Gia tăng doanh th u

Giới thiệu

Giải quyết

Đây là văn bản minh họa. Bạn có thể

Đây là văn bản minh họa. Bạn có thể

thay thế hoặc

thay thế hoặc

chỉnh sửa định dạng

phù hợp với ý muốn của bạn.

chỉnh sửa định dạng

phù hợp với ý muốn của bạn.

Thương lượng

Chấp thuận

Đây là văn bản minh họa. Bạn có thể

Đây là văn bản minh họa. Bạn có thể

thay thế hoặc

thay thế hoặc

chỉnh sửa định dạng

phù hợp với ý muốn của bạn.

chỉnh sửa định dạng

phù hợp với ý muốn của bạn.


Phân tích SWOT
Ma trận SWOT

Thế mạnh - Strength

S

Đây là văn bản mẫu để minh họa văn bản được chèn tại đây. Hãy thay thế văn bản m ẫu bằng
văn bản của bạn.

Điểm yếu - Weakness

W

Đây là văn bản mẫu để minh họa văn bản được chèn tại đây. Hãy thay thế văn bản m ẫu bằng

S

W

O

T

văn bản của bạn.

Cơ hội - Opportunity

O

Đây là văn bản mẫu để minh họa văn bản được chèn tại đây. Hãy thay thế văn bản m ẫu bằng
văn bản của bạn.

Thách thức - Threat

T

Đây là văn bản mẫu để minh họa văn bản được chèn tại đây. Hãy thay thế văn bản m ẫu bằng
văn bản của bạn.


Phân tích SWOT
Ma trận SWOT

Thách thức
Đây là văn bản mẫu. Hãy
thay thế văn bản mẫu bằng
văn bản của bạn.

S

Cơ hội

thay thế văn bản mẫu bằng
văn bản của bạn.

Đây là văn bản mẫu. Hãy
thay thế văn bản mẫu bằng
văn bản của bạn.

W

T
Đây là văn bản mẫu. Hãy

Thế mạnh

Điểm yếu

O

Đây là văn bản mẫu. Hãy
thay thế văn bản mẫu bằng
văn bản của bạn.


Kiểm duyệt sản phẩm
Quản lý và cải thiện sản phẩm

Tập trung
Đây là văn bản mẫu. Bạn có thể thay thế hoặc chỉnh sửa định dạng

Điền chữ vào

theo ý muốn.

Đam mê
Đây là văn bản mẫu. Bạn có thể thay thế hoặc chỉnh sửa định dạng

Điền chữ vào

theo ý muốn.

Khao khát

Điền chữ vào

Đây là văn bản mẫu. Bạn có thể thay thế hoặc chỉnh sửa định dạng
theo ý muốn.

Hành động

Điền chữ vào

Đây là văn bản mẫu. Bạn có thể thay thế hoặc chỉnh sửa định dạng
theo ý muốn.


Lĩnh vực tiềm năng
Nguồn th u nhập chính

Thêm văn bản
Đây là văn bản mẫu. Bạn hoàn toàn có thể thay

Thêm văn bản

thế hoặc chỉnh sửa định dạng tùy thích.
Đây là văn bản mẫu. Bạn hoàn toàn có thể thay

Thêm văn bản

thế hoặc chỉnh sửa định dạng tùy thích.
Đây là văn bản mẫu. Bạn hoàn toàn có thể thay

Thêm văn bản

thế hoặc chỉnh sửa định dạng tùy thích.
Đây là văn bản mẫu. Bạn hoàn toàn có thể thay
thế hoặc chỉnh sửa định dạng tùy thích.


Biểu đồ kỹ năng
Chiến lược phát triển nhân sự

Lãnh đạo
Đây là văn bản mẫu để mi nh họa văn bản được chèn tại đây.
Hãy thay thế văn bản mẫu bằng văn bản của bạn.

Thân thiện
Đây là văn bản mẫu để mi nh họa văn bản được chèn tại đây.
Hãy thay thế văn bản mẫu bằng văn bản của bạn.

Thiết kế

Hiếu khách

Đây là văn bản mẫu để mi nh họa văn bản được chèn tại đây.
Đây là văn bản mẫu để mi nh họa văn bản được chèn tại đây.

Hãy thay thế văn bản mẫu bằng văn bản của bạn.

Hãy thay thế văn bản mẫu bằng văn bản của bạn.

Phát triển
Đây là văn bản mẫu để mi nh họa văn bản được chèn tại đây.
Hãy thay thế văn bản mẫu bằng văn bản của bạn.

Tiếp thị
Đây là văn bản mẫu để mi nh họa văn bản được chèn tại đây.
Hãy thay thế văn bản mẫu bằng văn bản của bạn.


Yếu tố thiết kế mới
Hãy hành động như thể bạn tạo được sự khác biệt

Phác thảo

Thu thập

Hãy

thay thế văn bản mẫu bằng văn bản của bạn tại

Hãy thay thế văn bản m ẫu bằng văn bản của

đây

Ý tưởng

bạn tại đây

Đề nghị

Hãy

thay thế văn bản m ẫu bằng văn bản của bạn tại

Hãy thay thế văn bản m ẫu bằng văn bản của

đây

Logo

bạn tại đây

www.website.com

15


Đánh giá lợi nhuận
Thu nhập cao

Doanh thu hàng năm

55 ngàn

155 ngàn

75 ngàn

Đây là văn bản m ẫu để m in h họa văn bản được chèn tại đây. Hãy thay thế văn bản m ẫu bằng văn bản của bạn. Văn
bạn thay thế sẽ giữ nguyên định dạng của văn bản mẫu.


Tiêu đề
Thay thế văn bản mẫu bằng văn bản của bạn

Điền chữ

Đây là văn bản mẫu. Hãy
hoặc chỉnh sửa
muốn.

Điền chữ

thay thế

định dạng theo ý

Đây là văn bản mẫu. Hãy
hoặc chỉnh sửa
muốn.

Điền chữ

thay thế

định dạng theo ý

Đây là văn bản mẫu. Hãy
hoặc chỉnh sửa
muốn.

Điền chữ

thay thế

định dạng theo ý

Đây là văn bản mẫu. Hãy
hoặc chỉnh sửa
muốn.

Điền chữ

thay thế

định dạng theo ý

Đây là văn bản mẫu. Hãy
hoặc chỉnh sửa
muốn.

thay thế

định dạng theo ý


THIẾT KẾ
WEBSITE

Thành tựu tuyệt vời
Đây là văn bản mẫu. Hãy thay thế hoặc chỉnh sửa định dạng theo ý muốn.


Quy trình thành công
Đây là văn bản mẫu để minh họa văn bản được chèn tại đây

Quảng bá

Đây là văn bản mẫu. Hãy thay thế hoặc

Tiếp thị

Đây là văn bản mẫu. Hãy thay thế hoặc

Triển khai

Đây là văn bản mẫu. Hãy thay thế hoặc

Kế hoạch

Đây là văn bản mẫu. Hãy thay thế hoặc
chỉnh sửa định dạng theo ý muốn.

chỉnh sửa định dạng theo ý muốn.

chỉnh sửa định dạng theo ý muốn.

chỉnh sửa định dạng theo ý muốn.


Nền tảng doanh nghiệp
4 nền tảng để thành công của doanh nghiệp

Hoạch định
Đây là văn bản mẫu. Bạn hoàn toàn có thể thay
thế hoặc chỉnh sửa định dạng theo ý muốn.

Nghiên cứu
Đây là văn bản mẫu. Bạn hoàn toàn có thể thay
thế hoặc chỉnh sửa đ ịnh dạng theo ý muốn.

Sáng tạo
Đây là văn bản mẫu. Bạn hoàn toàn có thể thay thế
hoặc chỉnh sửa định dạng theo ý muốn.

Quảng bá
Đây là văn bản mẫu. Bạn hoàn toàn có thể thay thế
hoặc chỉnh sửa định dạng theo ý muốn.


Tầng lớp thành quả
Đây là văn bản mẫu để minh họa văn bản được chèn tại đây

Cuộc chơi thành công
Đây là văn bản mẫu để minh họa văn bản được chèn tại đây. Hãy thay thế văn bản mẫu bằng
văn bản của bạn. Văn bạn thay thế sẽ giữ nguyên định dạng của văn bản mẫu.

Thêm văn bản của bạn

Thêm văn bản của bạn

Đây là văn bản mẫu. Hãy thay thế hoặc

Đây là văn bản mẫu. Hãy thay thế hoặc

chỉnh sửa định dạng theo ý muốn.

chỉnh sửa định dạng theo ý muốn.

Thêm văn bản của bạn

Thêm văn bản của bạn

Đây là văn bản mẫu. Hãy thay thế hoặc

Đây là văn bản mẫu. Hãy thay thế hoặc

chỉnh sửa định dạng theo ý muốn.

chỉnh sửa định dạng theo ý muốn.


Quy trình tầng
Quy trình mang lại sự thành công

Tái sản xuất

Thực thi

Đây là văn bản mẫu. Bạn hoàn toàn có thể thay

Đây là văn bản mẫu. Bạn hoàn toàn có thể thay thế

thế hoặc chỉnh sửa định dạng theo ý muốn.

hoặc chỉnh sửa định dạng theo ý muốn.
Thực thi

Kiểm thử

Nghiên cứu

Đây là văn bản mẫu. Bạn hoàn toàn có thể thay

Đây là văn bản mẫu. Bạn hoàn toàn có thể thay thế

thế hoặc chỉnh sửa định dạng theo ý muốn.

hoặc chỉnh sửa định dạng theo ý muốn.
Nghiên cứu

Tái sản xuất

Ý tưởng

Thiết kế

Đây là văn bản mẫu. Bạn hoàn toàn có thể thay

Đây là văn bản mẫu. Bạn hoàn toàn có thể thay thế

thế hoặc chỉnh sửa định dạng theo ý muốn.

hoặc chỉnh sửa đ ịnh dạng theo ý muốn.
Ý tưởng

Thiết kế

Kiểm thử


Phòng tránh rủi ro
Bảo vệ sự sản xuất

An toàn

Sao lưu

Đây là văn bản mẫu. Thay thế văn bản mẫu

Đây là văn bản mẫu. Thay thế văn bản mẫu

bằng văn bản của bạn.

bằng văn bản của bạn.

Bảo mật

Phục hồi

Đây là văn bản mẫu. Thay thế văn bản mẫu

Đây là văn bản mẫu. Thay thế văn bản mẫu

bằng văn bản của bạn.

bằng văn bản của bạn.

Hỗ trợ

Cập nhật

Đây là văn bản mẫu. Thay thế văn bản mẫu

Đây là văn bản mẫu. Thay thế văn bản mẫu

bằng văn bản của bạn.

bằng văn bản của bạn.


Vượt qua thách thức
Linh động để thành công

Hãy thay thế văn bản mẫu
Đây là văn bản m ẫu để minh họa văn bản được chèn tại đây. Hãy thay thế văn bản m ẫu
bằng văn bản của bạn. Văn bạn thay thế sẽ giữ nguyên định dạng
văn bản mẫu. Nếu không m u ốn sử dụng định dạng
chỉnh lại thành định

của

mẫu, bạn hoàn toàn có thể tùy

dạng của bạn.

Đây là văn bản m ẫu để minh họa văn bản được chèn tại đây. Hãy thay thế văn bản m ẫu
bằng văn bản của bạn. Văn bản thay thế sẽ giữ nguyên định dạng của văn bản mẫu.


Biểu đồ sản phẩm
Doanh t hu không ngừng tăng

Thay thế văn bản mẫu
Đây là văn bản m ẫu để minh họa văn bản được chèn tại đây. Hãy thay
thế văn bản mẫu bằng văn bản của bạn. Văn bạn
thế sẽ giữ nguyên định dạng của văn bản

thay

mẫu. Nếu không m u ốn sử

140

120

100

dụng định dạng mẫu, bạn hoàn toàn có thể tùy chỉnh lại thành định
80

dạng của bạn.
60

40

Đây là văn bản m ẫu để minh họa văn bản được chèn tại đây. Hãy thay
thế văn bản

20

mẫu bằng văn bản của bạn. Văn bản thay thế sẽ giữ

nguyên định dạng của văn bản mẫu.

0

2009

2010
Sản p hẩm A

2011

2012
Sản phẩm B

2013
Sản phẩm C

2014

2015
Sản phẩm D

2016


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×