Tải bản đầy đủ

SIÊU ÂM TIM THAI

SIEU AM TIM THAI

ThS. BS. Leõ Kim Tuyeỏn
Vieọn tim TP HCM
26/03/2014

http://sieuamtimthai.com


1. Mục tiêu:- Nắm được các lợi ích của chẩn đoán BTBS
trước sinh
- Các cấp độ chẩn đoán
- Chỉ định siêu âm tim thai

- Các mặt cắt cơ bản trong siêu âm tim thai

26/03/2014

http://sieuamtimthai.com


Các lợi ích của chẩn đoán BTBS trước sinh :

-Tìm

các bất thường khác phối hợp

-Tham

vấn và tiên lượng trong thai kỳ cũng như sau sinh

-Tham

vấn di truyền

-

Điều trị trong bào thai: rối loạn nhịp, hẹp van, thiếu máu…

-

Hướng dẫn bố/mẹ chuẩn bị tốt về mặt tâm lý lúc sinh.

-Tổ
-

chức (chuyển viện) và lập kế hoạch trước sinh

Chấm dứt thai kỳ
26/03/2014

http://sieuamtimthai.com26/03/2014

http://sieuamtimthai.com


26/03/2014

http://sieuamtimthai.com


Chỉ đònh siêu âm tim thai:
1.Có tiền căn gia đình mà làm tăng nguy cơ bệnh
tim thai
2.Người mẹ có nguy cơ cao mang thai mắc BTBS
3.Những dấu hiệu thai nhi có bệnh tim mạch cao

26/03/2014

http://sieuamtimthai.com


26/03/2014

http://sieuamtimthai.com


26/03/2014

http://sieuamtimthai.com


Chæ ñònh sieâu aâm tim thai

Global
n = 1298

Fetal CHD
n = 222
Diabetes
Fetal hydrops
Fetal arrythmia
Extracardiac
Other
Suspected CHD
Family history

GK Sharland et al. Arch. Dis. Child., 1990
26/03/2014

http://sieuamtimthai.com


2758 TH TBS chaån ñoaùn tröôùc sinh taïi Guy’s Hosptal. Sharland, G. Routine fetal cardiac screening: what are we doing and
what should we do?. Prenat Diagn 2004; 24:1123
?CHD, suspected heart abnormality during obstetric scan; FH, family history; Fabn, extra-cardiac fetal abnormality;
FARR, fetal arrhythmia; Fhyd, fetal hydrops; diabetic, maternal diabetes; other, other high-risk indications

26/03/2014

http://sieuamtimthai.com


2007 by the American Institute of Ultrasound in Medicine • J Ultrasound Med 2007; 26:1715–1719
26/03/2014
http://sieuamtimthai.com


2007 by the American Institute of Ultrasound in Medicine • J Ultrasound Med 2007; 26:1715–1719
26/03/2014
http://sieuamtimthai.com


Chiến lược chẩn đóan bệnh tim trước sinh:
Hai cấp độ chẩn đóan:

-Cấp độ một: thường siêu âm tim thai (SATT) được tiến
hành ở 3 tháng giữa và 3 tháng cuối thai kỳ, xem 4 buồng
tim, sự xuất phát của đại động mạch, nếu có bất thường
hoặc nghi ngờ thì chuyển lên tuyến trên
-Cấp độ hai: thường do BS tim mạch nhi đã được đào tạo về
SATT tiến hành, có nhiệm vụ chẩn đóan, tiên lựơng và lập
kế họach trước sanh 1 cách cụ thể.
26/03/2014

http://sieuamtimthai.com


PHOÂI THAI HOÏC TIM THAI

TL: Sadler TW: Langman’s Medical Embryology 6th ed, Williams & Wilkins 1990, p 182

26/03/2014

http://sieuamtimthai.com


SINH LY TIM MAẽCH ễ THAI NHI VAỉ TRE Sễ SINH

26/03/2014

http://sieuamtimthai.com


TẦN SUẤT BTBS Ở SƠ SINH CÒN SỐNG VÀ THAI BỊ SẨYTổn thương
Thông liên thất
Hẹp eo ĐMC
Thông liên nhó
Kênh nhó thất
Tứ chứng Fallot
Tâm thất độc nhất
Thân chung động mạch
Thiểu sản thất trái
Hoán vò đại động mạch
Thất phải hai đường ra
Thiểu sản thất phải
Tâm nhó độc nhất
Hẹp ĐMP
Hẹp ĐMC
Các tổn thương khác

Tần suất (%)
35.7
8.9
8.2
6.7
6.2
4.8
4.8
4.6
4.3
2.4
1.7
1.2
0.7
0.5
TL: Hoffman JIE.
10.6
Pediatr. Cardiol
26/03/2014

1995;http://sieuamtimthai.com
16:155-165


TRANG BỊ THỰC HIỆN SIÊU ÂM TIM THAI

- Máy siêu âm có TM, 2D, Doppler xung, Doppler
liên tục, Doppler màu
- Đầu dò 3-7MHz

26/03/2014

http://sieuamtimthai.com


KÍCH THƯỚC TIM THAI VÀO TUẦN 20:
BẰNG ĐỒNG 25 XU

Có thể thực hiện siêu
âm tim thai qua thành
bụng từ 16-40 tuần
Thời điểm lý tưởng:
20-24 tuầnTL: Drose JA. Fetal Echocardiography. WB26/03/2014
Saunders 2009, p16

http://sieuamtimthai.com


SIÊU ÂM TIM THAI: TRỤC TIM VÀ VỊ TRÍ TIM

TẦM QUAN TRỌNG CỦA TRỤC TIM THAI VÀ VỊ TRÍ
TIM THAI

Trục và vò trí: cơ bản trong hướng dẫn chẩn đoán tim thai
bình thường hay bất thường
Trục tim thai bất thường: có BTBS
Vò trí tim thai bất thường: có khiếm khuyết ngoài tim

26/03/2014

http://sieuamtimthai.com


SIÊU ÂM TIM THAI: TRỤC TIM VÀ VỊ TRÍ TIM

SƠ ĐỒ MÔ TẢ CÁCH TÍNH TRỤC TIM
 Trục tim bình thường # 450

TL : Drose J.A. Fetal Echocardiography
WB Saunders, 1998, p60http://sieuamtimthai.com
26/03/2014


SIÊU ÂM TIM THAI: TRỤC TIM VÀ VỊ TRÍ TIM

MẶT CẮT 4 BUỒNG:
TRỤC TIM THAI BÌNH THƯỜNG

TL : Drose J.A. Fetal Echocardiography
WB Saunders, 1998, p61http://sieuamtimthai.com
26/03/2014


SIÊU ÂM TIM THAI: TRỤC TIM VÀ VỊ TRÍ TIM

TRỤC TIM LỆCH TRÁI > 750: BTBSHình A: 4 Fallot
Hình B: Ebstein

A

B
TL : Drose J.A. Fetal Echocardiography
WB Saunders, 1998, p62http://sieuamtimthai.com
26/03/2014


SIÊU ÂM TIM THAI: TRỤC TIM VÀ VỊ TRÍ TIM

TRỤC TIM LỆCH PHẢI (DEXTROCARDIA):
BTBS # 95%

TL : Drose J.A. Fetal Echocardiography
WB Saunders, 1998, p63http://sieuamtimthai.com
26/03/2014


26/03/2014

http://sieuamtimthai.com


CÁCH TÍNH KÍCH THƯỚC TIM THAI: đo diện tích tim
thai(A) so với diện tích lồng ngực thai(B)


* Bình thường: tim thai < 1/3 lồng ngực

TL:

Drose JA. Fetal Echocardiography. WB Saunders 1998, p19
26/03/2014

http://sieuamtimthai.com


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×