Tải bản đầy đủ

Đề cương chi tiết môn học Điện tử công suất (Trường cao đẳng bán công công nghệ và quản trị doanh nghiệp)

TRƯỜNG CĐ BC CÔNG NGHỆ & QTDN
KHOA: CÔNG NGHỆ 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
Tên môn học

: THỰC TẬP ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT

Số ĐVHT

: 3 (90 TIẾT THỰC HÀNH)

Ngành

: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN

Trình độ


: CAO ĐẲNG

Bộ môn phụ trách

: ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

1. Mục tiêu môn học:
-

Tra cứu và nắm được các thông số cơ bản của các linh kiện điện trở âm.

-

Kỹ năng phân tích hoạt động, lắp ráp và đo đạt các thông số của các mạch đóng , cắt

cơ bản sử dụng UJT, SCR, TRIAC.
-

Sử dụng thành thạo dao động ký để đo các tín hiệu trên mạch điều khiển, dạng sóng

trên tải của mạch chỉnh lưu cầu 1 pha, 3 pha có điều khiển, mạch điều khiển pha AC.
-

Kỹ năng lắp ráp và chế tạo mạch hoàn chỉnh mạch điều khiển pha AC và mạch chỉnh

lưu cầu 1 pha có điều khiển.
-

Kỹ năng cài đặt các thông số cho bộ biến tần để điều khiển động cơ 3 pha.

2. Mô tả vắn tắt nội dung môn học:
-

Thực tập lắp ráp , đo đạc dạng sóng một số mạch điều khiển tốc độ động cơ xoay

chiều , một chiều.
-

Ứng dụng biến tần trong việc điều khiển tốc độ động cơ 3 pha.


3. Môn học yêu cầu:
-

Điện tử cơ bản.

-

Vi mạch số.

-

Vi mạch tương tư.

-

Lý thuyết điện tử công suất.

-

Máy điện.

4. Nhiệm vụ của sinh viên:
-

Dự lớp : Theo qui chế

-

Thực hành tại xưởng.

5. Thang điểm và tiêu chuẩn đánh giá :
-

Thang điểm : 10

-

Tiêu chuẩn đánh giá : Thi kết thúc môn học.
1


6. Nội dung chi tiết môn học:
Chương 1: Tra cứu và khảo sát linh kiện điện tử công suất.

( 12 tiết )

1. Thyristor
2. Diac
3. Triac
4. UJT
Chương 2: Bộ chỉnh lưu cầu 1 pha có điều khiển.

( 24 tiết )

1. Sơ đồ mạch chỉnh lưu cầu 1 pha.
2. Đo đạc thông số, dạng sóng, hiệu chỉnh và giải thích hoạt động của mạch.
3. Thi công mạch chỉnh lưu cầu 1 pha.
Chương 3: Bộ chỉnh lưu cầu 3 pha có điều khiển.

( 18 tiết )

1. Sơ đồ mạch chỉnh lưu cầu 1 pha có điều khiển.
2. Đo đạc thông số, dạng sóng, hiệu chỉnh và giải thích hoạt động của mạch.
Chương 4: Điều khiển tốc độ động cơ xoay chiều 1 pha.

( 12 tiết )

1. Sơ đồ mạch
2. Đo đạc thông số, dạng sóng, hiệu chỉnh và giải thích hoạt động của mạch
Chương 5: Ứng dụng bộ biến tần OMRON.

( 16 tiết )

1. Thông số của nhà sản xuất.
2. Cài đặt thông số cho việc điều khiển tốc độ động cơ 3 pha.
Chương 6: Điều khiển tốc độ động cơ một chiều.

(4 tiết)

1. Sơ đồ mạch.
2. Đo đạc thông số, dạng sóng, hiệu chỉnh và giải thích hoạt động của mạch.
3. Ứng dụng DAC trong điều khiển tốc độ động cơ DC.
Chương 7: Điều khiển tốc độ động cơ bước.
1. Sơ đồ mạch.
2. Lập trình điều khiển động cơ bước.
7. Tài liệu học tập:
[1]. Bài giảng thực tập điện tử công suất trường CTIM
[2]. Nguyễn Văn Nhờ, Giáo trình điện tử công suất, nh xuất bản gio dục
Họ tên người biên soạn: ThS.Nguyễn Văn Phong

2

(4 tiết)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×