Tải bản đầy đủ

Đề cương chi tiết môn học Kỹ thuật lập trình PLC (Trường cao đẳng bán công công nghệ và quản trị doanh nghiệp)

TRƯỜNG CĐ BC CÔNG NGHỆ & QTDN
KHOA: CÔNG NGHỆ 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
Tên môn học

: KỸ THUẬT LẬP TRÌNH PLC

Số ĐVHT

: 3 (45 TIẾT LÝ THUYẾT)

Ngành

: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN

Trình độ


: CAO ĐẲNG

Bộ môn phụ trách

: ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

1. Mục tiêu học phần:
-

Giúp sinh viên có cách nhìn tổng quát về thiết bị lập trình trong công nghiệp.

-

Có kiến thức cơ bản về lập trình.

-

Có khả năng tự thiết kế, lập trình theo yêu cầu.

-

Có khả năng tự tìm tòi, nghiên cứu.

2. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
-

Tìm hiểu cấu tạo, nguyên tắc vận hành của PLC.

-

Tìm hiểu các lệnh cơ bản và các cách thức lập trình.

-

Lập trình cho vài loại PLC tiêu biểu.

3. Môn học yêu cầu:
-

Điện tử cơ bản.-

Kỹ thuật số.

-

Trang bị điện.

4. Nhiệm vụ của sinh viên:
-

Dự lớp: tối thiểu 80% số giờ học.

-

Bài tập: làm đầy đủ các bài tập được giao và đọc thêm tài liệu mà giáo viên yêu cầu.

5. Thang điểm và tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:
-

Thang điểm: 10

-

Tiêu chuẩn đánh giá: Theo quy chế hiện hành.

6. Nội dung chi tiết học phần:
Chương 1: Khái niệm về PLC.

(10 tiết)

1.1. Cấu trúc PLC.
1.2. Chức năng các I/O mở rộng chuyên dùng.
1.3. Nguyên tắc hoạt động của PLC.
1.4. Các hãng chính sản xuất PLC và đặc điểm của một số loại thông dụng hiện nay.


Chương 2: Các phương pháp và ngôn ngữ lập trình.

(15 tiết)

2.1. Phương pháp lập trình.
2.2. Lập trình bằng ngôn ngữ Ladder cho CPU S7-200 của Siemens.
2.3. Giới thiệu tập lệnh của S7-200.
Chương 3: Ứng dụng điều khiển bằng PLC.

(15 tiết)

3.1. Giới thiệu một số cảm biến thường dùng.
3.2. Các mô hình ứng dụng cơ bản.
Chương 4: Truyền thông mạng PLC.

(5 tiết)

4.1. Khái quát về mạng PLC.
4.2. Các lệnh truyền thông trong mạng PLC.
7. Tài liệu học tập:
[1]. Nguyễn Văn Tuấn -Giáo trình PLC-ĐH.KHTN
[2]. Nguyễn Doãn Phước, Phan Xuân Minh 1997 - Tự động hoá với Simatic S7200,NXB Nông Nghiệp.
[3]. Tăng Văn Mùi, Nguyễn Tiến Dũng, Điều khiển Logic Lập Trình PLC - NXB
Thống kê.
[4]. Nguyễn Doãn Phước, Phan Xuân Minh, Vũ Vân Hà, 2000, Tự động hoá với
Simatic S7-300 NXB Khoa Học và Kỹ Thuật.
[5]. Nguyễn Quốc Phô, Nguyễn đức Chiến, Giáo Trình Cảm Biến, NXB KHKT
[6]. Hoàng Minh Sơn, 2000, Mạng Truyền thông Công Nghiệp, NXB Khoa Học và
Kỹ Thuật.
[7]. S7-200 PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER System Manual của
Siemens
[8]. TSX 37 PLCs Manual của Telemicaniques
Họ tên người biên soạn: Châu Lê SơnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×