Tải bản đầy đủ

Tổng hợp đề speaking IELTS quý 1 2017 update 16 jan

1

Collected by Tran Hieu Minh

List đề Speaking quý 1/2017
Update 16 Jan 2016

Hướng dẫn sử dụng
1. Bài thi Speaking gồm 3 phần: part 1, 2 và 3.


Part 1: khoảng 3 topics. Trong đó topic đầu tiên chắc chắn là Hometown hoặc
Work/Studies. 2-3 topics còn lại do giám khảo chọn.Part 2: 1 topic + 1 follow-up questionPart 3: (thường là) 1 topic có liên quan đến topic ở part 2.


Các bạn cần nắm rõ quy tắc này để ôn theo mạch. Ví dụ Part 2 đề là “Describe a time that you
were busy” thì part 3 khả năng cao sẽ rơi vào topic về Stress. Ôn theo chùm topic sẽ giúp bạn tư
duy và chuẩn bị hiệu quả hơn.
2. Các câu hỏi trong tài liệu này được tổng hợp từ 2 nguồn:


Câu hỏi do các bạn thí sinh thông báo về (được đánh dấu (*) ở part 1 và 3 + tất cả topic ở
part 2). Các câu hỏi này chắc chắn sẽ xuất hiện trong list đề quý 1, phần wording có thể
hơi khác so với câu hỏi thật do dựa vào trí nhớ của bạn thí sinh.Câu hỏi còn lại tổng hợp các nguồn trên mạng hoặc do người tổng hợp tự bịa =)). Mục đích
để gia tăng số lượng câu hỏi theo topic cho các bạn ôn. Có thể sẽ không xuất hiện trong
phần thi thật nhưng là nguồn tham khảo tốt.

3. List đề này chưa đầy đủ, mình sẽ tiếp tục cập nhật theo tiến độ thực tế. Các bạn lưu ý xem phần
tiêu đề “Update …” để nắm được thời điểm câp nhật nhé.
4. Mọi vấn đề, thắc mắc xin liên hệ với cái bạn tổng hợp (là tớ), qua email:
tranhieuminh.mac@gmail.com hoặc Facebook: https://www.facebook.com/tranhm

Chúc các bạn ôn thi tốt nhé!


2

Collected by Tran Hieu Minh

PART 1
1. Topic: Home
 (*) Do you live in a house or apartment?
 (*) What can you see from your window?
 Do you live in the same house as you did when you were a child?
 Would you say it is a comfortable place to live?
 Is there any change you want to make to your home?
 (*) Would you like to move to another place?
 Would you prefer a big house or small one?
 Do you have a garden at home?
 Do you get along well with neighbors?

 (*) Which do you prefer: having someone visit your house or visit your friends’ houses?
 (*) What do you do when visiting your friend’s house?
 (*) Do you like meeting outside or at home? Why?
2. Topic: Work/Studies
 (*) Are you a student or a worker now?
 (*) What is your job?
 Is it a popular job in your country?
 (*) What do you often do after work?
 Which do you prefer: working alone and working with other people?
 Do you get on well with your colleagues?
 Do you plan to continue your work in the future?
 What is your favorite subject at school?
 What are the best things about your school?
 Do you prefer to study alone or with others?
 When you need to study, where do you go?
 How do you feel if someone disturbs you when you are studying?
3. Topic: Hometown
 Where are you from?
 Do you like your hometown?
 Do you often visit your hometown?
 What is the oldest place in your hometown?
 Do you think your hometown is a good place for young people?
 Is there good public transport system in your hometown?
 How could your hometown be improved?
4. Topic: Robots


3

Collected by Tran Hieu Minh


(*) Are you interested in robots?
Did you receive a robot as a gift when you were a child?
(*) Do you like robots to help you at your home?
(*) Do you like being on a car driven by robots?
(*) Did you watch any robot movie when you were young?

5. Topic: Mirrors
 (*) Do you often look in the mirror?
 Do you often buy mirrors?
 (*) Have you ever bought a mirror?
 (*) Where do you put mirrors in your home?
 (*) Do you think mirrors are an important decoration?
 (*) Do you ever buying clothes without looking at yourself in the mirror?
6. Topic: Terrorism (ahuhu khó thế hả giời =))
 Have you ever heard of terrorism?
 Do you think it is the biggest problem in the world today?
7. Topic: Watches
 Do you often wear a watch?
 What kind of watches are popular in your country?
 Do people often give others a watch as a present?
8. Topic: Celebrity
 Who is your favorite celebrity in your country?
 Do you like any foreign celebrities?
 Would you like to be a celebrity? Why?
9. Topic: Holiday
 (*) Do you like holiday?
 (*) Do you prefer staying at home or going out during holiday?
 (*) How many days are enough for you to spend your holiday? Why?
10. Topic: Chocolate
 How often do you eat chocolate?
 What’s your favorite flavor?
 Is chocolate expensive in Vietnam?
 When was the first time you ate chocolate?
 Is chocolate popular in Vietnam?
 (*) Do you like receiving chocolate as a gift?
 (*) When do people in your country give chocolate to each other?


4

Collected by Tran Hieu Minh

11. Topic: Color
 What’s your favorite color?
 Do you think colors are important?
 (*) Do you think colors affect people’s emotions?
 Are there any color that has a special meaning in your country?
12. Topic: Shoes
 (*) What types of shoes do you usually wear?
 (*) Which shoes do you prefer: comfortable or good-looking shoes?
 (*) Do you need to spend a lot of money on shoes?
 (*) Do some people own too many shoes?
 Have you ever received a pair of shoes as a gift?
13. Topic: Music
 Do you like music?
 What kind of music do you often listen to?
 Has the music you listen to changed since you were young?
 (*) Do you play any musical instrument?
 Should children be taught to play musical instruments?
14. Topic: Housework
 Do you like doing housework?
 In your home, who does most of the housework?
 What housework do you like to do?
 Did your parents ask you to do any houswork when you were a child?
 Do you think children should do some housework?
15. Topic: Television
 Do you like watching TV?
 How much time do you spend watching TV?
 When do you usually watch TV
 What types of TV programs do you like watching?
 What types of TV programs are popular in your country?
16. Topic: Public transport
 Do you usually use public transport?
 What type of public transport can be found in your city?
 Would you like to change anything about the public transport in your city?
17. Topic: Dreams
 (*) Do you usually remember your dreams after you wake?


5

Collected by Tran Hieu Minh(*) Do you believe that dreams have meanings?
(*) Do you like to listen about people’s dreams?


6

Collected by Tran Hieu Minh

PART 2
1. [new] Describe an occasion when you experienced a good service in a store or in a
restaurant.
You should say:
 When it happened
 Where it happened
 What the service was
 And explain why you think it was a good service.
2. [new] Describe a time when you forgot an appointment.
You should say:
 When the appointment was
 Who you should have met
 Where it was
 And explain why you forgot it.
3. [new] Describe a time when you couldn’t or were not allowed to use your mobile
phone.
You should say:
 When it was
 What you did
 Why you couldn’t or were not allowed to use your mobile phone.
 And explain what you felt about it.
4. Describe a time that you were busy.
You should say:
 When it was
 What you were busy with
 Why you were busy
 And explain what you felt.
Follow up question: Is your life always busy now?
5. Describe a time when you saw a wild animal.
You should say:
 What animal it was
 Where you saw it
 What happened when you saw it
 Explain why you thought it was interesting.
6. [new] Describe an interesting house or apartment that you visited.


7

Collected by Tran Hieu Minh

You should say:
 where it was
 when you visited
 why you visited
 and explain why you think it was interesting.
7. [new] Describe a place where you learned about a new culture.
You should say:
 What the place was
 Why you went there
 What you learned
 And explain why you enjoyed learning about this culture.
8. [new] Describe a café that you visited
You should say:
 Where it is
 Why you went there
 What you ate or drank
 And explain why you liked or disliked it.
9. [new] Describe a difficult activity that you took part in.
You should say:
 When it was
 What the activity was
 Who you joined with
 And explain why it was difficult.
10. Describe a famous person that you’re interested in.
You should say:
 Who he or she is
 Why he or she is famous
 When you first heard about him or her
 And explain why you are interested in him or her.
11. Describe an international company that you would like to work for.
You should say:
 What the company is called
 How did you know this company
 What business this company does
 And explain why you want to work for this company.
12. [new] Describe the type of weather you like the most.


8

Collected by Tran Hieu Minh

You should say:
 What it is
 When it often happens
 Whether it is common in where you live
 And explain why you like it.
13. [new] Describe an enjoyable day that you spent in the countryside.
You should say:
 Where it was
 When it was
 What you did
 And explain why it was enjoyable.
14. [new] Describe an occasion that you spent time with a child.
You should say:
 When it was
 Who you spent time with
 What you did
 And whether you liked it.
15. Describe an interesting book that you read.
You should say:
 What it is
 When you read it
 What the book is about
 And explain why you think it is interesting.
16. Describe a special meal that you would like to have.
You should say:
 What kind of meal it is
 Who you would like to eat it with
 Why it is special
 And explain why you would like to eat it


9

Collected by Tran Hieu Minh

PART 3
1.


Topic: Shopping
(*) Nowadays, do people prefer to shop in big stores or in small stores?
(*) When customers have difficulties, who would they ask for help in store?
(*) How can customers be helped?
What should people do when they get bad services?
What are the qualities of a good service?

2.
Topic: Remembering things
(*) What should people do to help them remember things?
(*) In which ways people can remember their ancestors?
(*) If we can remember our ancestors, what can we learn from them?

3. Topic: Mobile phones
 (*) Are using the mobile phone much good for people?
 (*) What are the differences in the purposes when old and young people use their mobile
phones?
4.


Topic: Hobbies
(*) Should young people participate in dangerous activities such as mountain climbing?
Why are there some people who like joining dangerious activities?
Is it harmful to spend too much time on a hobby?
Do you think it’s important for people to have hobbies?
Can hobby have any negative effects?

5.

Topic: Stress
(*) Do you think children in your country are facing too much stress at school?
(*) Is it better to teach children in class or by playing outside?
(*) Do children in your country need to have more holidays?
(*) Why do parents want their children to learn as much as possible?
(*) What are the advantages of having many tasks to do at the same times?
(*) How does the time affect your work process?
(*) How can employers reward their staff for their extra hours working?
(*) How does the extra hours working affect family life?

6.

Topic: Celebrities
(*) In your opinion, what kinds of people can become famous?
(*) Should celebrities let their private lives be known?
How do you think people will become famous in the future?
Do you think celebrities should appear in advertisments?


10

Collected by Tran Hieu MinhWhat are the good things about being famous?
Why do you think ordinary people are interested in the lives of famous people?

7.


Topic: Science
(*) Why do children tend to dislike learning science subjects?
Are there any ways to encourage people to learn science subjects?
Do you think men and women view technological devices differently?
Why do you think people spend much money on buying the latest devices?
What modern technological devices are most popular in your country?

8.

Topic: Weather
(*) Are there any differences in the weather in different parts of Vietnam?
(*) Do you think that weather affects how we feel?
Is there anything we can do to prepare for bad weather?
Why do people live in places where the weather can sometimes be bad?

9.

Topic: The countryside & cities
(*) How has the countryside changed now compared to the past?
(*) Why do we have to protect the countryside?
(*) Do you think people will want to live in the countryside in the future?
(*) Why do some people like to live in the city?

10. Topic: Café & restaurant
 (*) What are the differences between a café and a restaurant?
 (*) What type of people prefer to go to cafés?
 (*) Is a café a great place to meet friends?
 (*) Are there any problems if people spend much time at cafés?
11. Topic: Reading
 (*) What are the differences between reading books and listening to audio books?
 (*) Is reading different between now and the past?
 Do you believe everything you read on newspaper?
 Do you think physical libraries will be replaced by online libraries in the future?
 Why do people like reading bad news?
12. Topic: Eating habits
 How have eating habits of people in your country changed now compared to the past?
 How can children be taught about healthy eating habits?
 Is educating children about healthy eating habits the responsibility of parents or schools?
 How may eating habits change in the future?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×