Tải bản đầy đủ

Đề cương chi tiết môn học Vi xử lý (Trường cao đẳng bán công công nghệ và quản trị doanh nghiệp)

TRƯỜNG CĐ BC CÔNG NGHỆ & QTDN
KHOA: CÔNG NGHỆ 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
Tên môn học

: VI XỬ LÝ

Số ĐVHT

: 2 (30 TIẾT LÝ THUYẾT)

Ngành

: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN

Trình độ


: CAO ĐẲNG

Bộ môn phụ trách

: ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

1. Mục tiêu học phần:
-

Cung cấp những kiến thức về lịch sử phát triển, chức năng, ứng dụng của hệ vi xử lý.

-

Cung cấp những kiến thức cơ bản về cấu trúc, chức năng, phương pháp lập trình và

ứng dụng của vi điều khiển AT89C51.
2. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
-

Khái niệm cơ bản về vi xử lý; cấu trúc bên trong và tập lệnh vi xử lý Z80.

-

Giới thiệu họ vi điều khiển; cấu trúc bên trong, tập lệnh, hoạt động Timer/Counter,

hoạt động ngắt, truyền dữ liệu của vi điều khiển AT89C51.
3. Môn học yêu cầu:
-

Điện tử căn bản.

-

Kỹ thuật số.

4. Nhiệm vụ của sinh viên:
-

Dự lớp: Tối thiểu 80% số giờ học


-

Bài tập: làm đầy đủ các bài tập được giao và đọc thêm tài liệu mà giáo viên yêu cầu.

5. Thang điểm và tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:
-

Thang điểm: 10

-

Tiêu chuẩn đánh giá: Theo quy chế hiện hành.

6. Nội dung chi tiết học phần:
Chương 1: Kỹ thuật vi xử lý.

( 10 tiết )

Bài 1: Giới thiệu lịch sử phát triển vi xử lý.

( 5 tiết )

1. Lịch sử phát triển vi xử lý.
2. Các khái niệm cơ bản về cấu trúc vi xử lý.
Bài 2: Cấu trúc bên trong và tập lệnh vi xử lý.
1. Cấu trúc bên trong vi xử lý.
2. Giới thiệu các tập lệnh vi xử lý.
1

( 5 tiết )


Chương 2: Kỹ thuật vi điều khiển.

( 20 tiết )

Bài 1: Giới thiệu vi điều khiển.

( 3 tiết )

1. Giới thiệu.
2. Tóm tắt phần cứng vi điều khiển họ MCS51.
3. Khảo sát cấu trúc bên trong vi điều khiển 89C51.
Bài 2: Tổ chức bộ nhớ vi điều khiển.

( 2 tiết )

1. Tổ chức bộ nhớ .
2. Chức năng các vùng nhớ.
Bài 3: Khảo sát tập lệnh vi điều khiển.

( 5 tiết )

1. Các kiểu định địa chỉ truy xuất bộ nhớ.
2. Khảo sát tập lệnh vi điều khiển 89C51.
Bài 4: Khảo sát timer-counter của vi điều khiển.

( 5 tiết )

1. Giới thiệu.
2. Thanh ghi chọn kiểu làm việc cho timer.
3. Thanh ghi điều khiển timer.
4. Các kiểu hoạt động của timer.
5. Các nguồn xung đếm.
6. Điều khiển các timer.
7. Khởi tạo và truy xuất các thanh ghi của timer/counter.
Bài 5: Hoạt động ngắt của vi điều khiển.

( 3 tiết )

1. Giới thiệu.
2. Tổ chức ngắt.
3. Xử lý ngắt.
Bài 6: Truyền dữ liệu.

(2 tiết )

1. Giới thiệu.
2. Thanh ghi truyền dữ liệu nối tiếp.
3. Các kiểu truyền dữ liệu nối tiếp.
7. Tài liệu học tập:
[1]. Hồ Trung Mỹ, Vi xử lý, NXB Đại học quốc gia Tp.HCM.
[2]. Tống Văn On, Vi điều khiển, NXB Khoa học xã hội.
[3]. Nguyễn Đình Phú, Bài giảng vi điều khiển, Đại học sư phạm kỹ thuật.
Họ tên người biên soạn: Ths. Nguyễn Đức Thành
2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×