Tải bản đầy đủ

Đề cương chi tiết môn học Kỹ thuật xung (Trường cao đẳng bán công công nghệ và quản trị doanh nghiệp)

TRƯỜNG CĐ BC CÔNG NGHỆ & QTDN
KHOA: CÔNG NGHỆ 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
Tên môn học

: KỸ THUẬT XUNG

Số ĐVHT

: 2 (30 LÝ THUYẾT)

Ngành

: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN

Trình độ


: CAO ĐẲNG

Bộ môn phụ trách

: ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

1. Mục tiêu học phần:
- Giới thiệu các dạng tín hiệu điện phổ biến trong kỹ thuật điện để từ đó làm cơ sở phân
tích đáp ứng tín hiệu qua các mạch.
- Sử dụng các linh kiện bán dẫn tạo ra các dạng tín hiệu theo yêu cầu.
2. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
- Môn học này giới thiệu cơ sở lý thuyết về kỹ thuật xung, phương pháp tạo ra các dạng
xung nhằm phục vụ cho việc phân tích đáp ứng tần số, tạo ra các dạng tín hiệu tiêu biểu.
3. Môn học trước:
- Điện tử cơ bản.
- Lý thuyết mạch.
4. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Dự lớp: tối thiểu 80% số giờ học.
- Bài tập: làm đầy đủ các bài tập được giao và đọc thêm tài liệu mà giáo viên yêu cầu.
5. Thang điểm và tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:
- Thang điểm: 10
- Tiêu chuẩn đánh giá: Theo quy chế hiện hành.
6. Nội dung chi tiết học phần:
Chương 1: Các dạng tín hiệu.

(5 tiết)

1. Giới thiệu các dạng tín hiệu hàm (hàm bước…).
2. Các dạng sóng tổ hợp.
3. Các đại lượng của dạng sóng.
Chương 2: Đáp ứng của tín hiệu lên các phần tử.
1.
2.
3.
4.

(10 tiết)

Đáp ứng các dạng sóng lên các mạch RC, RL, RLC.
Mạch lọc thông thấp (tích phân).


Mạch lọc thông cao (vi phân).
Các dạng mạch lọc RLC.

Chương 3: Mạch xén.
1. Mạch xén nối tiếp.

(5 tiết)


2. Mạch xén song song.
3. Các dạng mạch xén dùng BJT, Op-amp.
Chương 4: Mạch kẹp.

(5 tiết)

1. Các dạng mạch kẹp cơ bản.
2. Mạch kẹp dùng Transistor với tải là LC.
Chương 5: Dao động đa hài.
1. Dao động đa hài đơn ổn và bất ổn.
2. Các dạng mạch dao động đa hài (IC555, Transistor, UJT).
7. Tài liệu học tập:
[1]. Giáo trình kỹ thuật xung, ĐHSPKT
[2]. Lê Phi Yến, Kỹ thuật điện tử, Đại học BK
[3]. Phạm Minh Hà, Kỹ thuật điện tử
[4]. Donal A. Neamen, Electronic analysis and design, McGraw hill, 2001
Họ tên người biên soạn: Châu Lê Sơn

(5 tiết)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×