Tải bản đầy đủ

Đề cương chi tiết môn học Vi mạch số (Trường cao đẳng bán công công nghệ và quản trị doanh nghiệp)

TRƯỜNG CĐ BC CÔNG NGHỆ & QTDN
KHOA: CÔNG NGHỆ 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
Tên môn học

: VI MẠCH SỐ

Số ĐVHT

: 4 ( 60 TIẾT LÝ THUYẾT)

Ngành

: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN

Trình độ


: CAO ĐẲNG

Bộ môn phụ trách: ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
1. Mục tiêu học phần:
- Môn học này trang bị cho sinh viên một số kiến thức cơ bản về các hệ thống số, cấu tạo
và hoạt động của một số IC số cơ bản cùng với thông số kỹ thuật, giúp sinh viên có thể hiểu
được hoạt động của mạch số và có khả năng thiết kế được các mạch số cơ bản .
2. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
- Khái niệm cơ bản về hệ thống số.
- Khái niệm, ứng dụng của các loại cổng logic họ TTL, CMOS, Flip Flop,...
3. Môn học trước:
- Điện tử căn bản.
- Kỹ thuật xung.
4. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Dự lớp: Tối thiểu 80% số giờ học
- Bài tập: làm đầy đủ các bài tập được giao và đọc thêm tài liệu mà giáo viên yêu cầu.

5. Thang điểm và tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:
- Thang điểm: 10
- Tiêu chuẩn đánh giá: theo quy chế hiện hành.
6. Nội dung chi tiết học phần:
Chương 1: Hệ thống số và mã số.

(5 tiết)

1. Hệ thống số nhị phân.
2. Hệ thống số thập lục phân.
Chương 2: Cổng logic và đại số BOOLE.
1. Trạng thái logic 1 và 0.
2. Hàm và cổng logic.
3. Đại số BOOLE.
4. Áp dụng các định lý BOOLE để rút gọn các biểu thức logic.

(10 tiết)


Chương 3: Cổng logic TTL

(5 tiết)


1. Mạch logic TTL.
2. Các loại TTL.
3. Đặc tính điện của cổng TTL.
4. Số tỏa ra.
5. TTL cực thu hở và TTL ba trạng thái.
6. Một số cổng đệm thúc.
Chương 4 : Cổng logic CMOS.

(5 tiết)

1. Transistor MOSFET.
2. Các loạt IC logic CMOS.
3. Đặc tính điện của logic CMOS.
Chương 5: Sử dụng cổng logic.

(5 tiết)

1. Chống dội.
2. Giao tiếp mạch logic với tải.
Chương 6: Mạch tuần tự Flip-Flop và ghi dịch.

(5 tiết)

1. Flip Flop JK.
2. Flip Flop D & mạch ghi dịch.
Chương 7: Mạch đếm.

(10 tiết)

1. Mạch đếm nhị phân không đồng bộ.
2. Mạch đếm nhị phân đồng bộ.
3. Mạch đếm vòng.
4. Ứng dụng mạch đếm.
Chương 8: Mạch tổ hợp MSI

(5 tiết)

1. Mạch mã hóa.
2. Mạch giải mã.
3. Mạch đa hợp / chọn dữ liệu.
4. Mạch giải đa hợp/ phân phát dữ liệu/giải mã.
5. Ứng dụng của mạch đa hợp, giải đa hợp.
Chương 9: Bộ nhớ ROM và RAM.
1. Cấu tạo của ROM.
2. Cấu tạo của RAM
3. Các loại bộ nhớ khác.

(5 tiết)


Chương 10: Ứng dụng bộ chuyển đổi số – tương tự, tương tự – số.
1. Chuyển đổi tương tự – số.
2. Chuyển đổi số – tương tự.
7. Tài liệu học tập
[1]. Nguyễn Hữu Phương, Mạch số tập 1, 2, 3, ĐH SPKT .
[2]. K.J. Breeding , Digital Design Fundamentals, Prentice Hall 1989.
Họ tên người biên soạn: Ths. Nguyễn Văn Phong

(5 tiết)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×