Tải bản đầy đủ

Đề cương chi tiết môn học Vật liệu điện (Trường cao đẳng bán công công nghệ và quản trị doanh nghiệp)

TRƯỜNG CĐ BC CÔNG NGHỆ & QTDN
KHOA: CÔNG NGHỆ 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
Tên môn học

: VẬT LIỆU ĐIỆN

Số ĐVHT

: 2 ( 30 TIẾT LÝ THUYẾT)

Ngành

: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN

Trình độ


: CAO ĐẲNG

Bộ môn phụ trách

: ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

1. Mục tiêu học phần:
Môn học giúp cho sinh viên biết được ứng dụng những chất đã học trong chuyên ngành
của mình.
2 . Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Dựa trên kiến thức về vật lý học và hóa học, giáo viên chỉ ra cho người học biết được tính
chất của các chất tiêu biểu, ứng dụng một cách trực tiếp hoặc kết hợp chúng với nhau để
dùng nó một cách có hiệu quả nhất trong lỉnh vực điện và điện tử.
3. Môn học trước:
- Vật lý.
- Hóa học.
- Khí cụ điện.
4. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Dự lớp: tối thiểu 80% số giờ học.
- Bài tập: làm đầy đủ các bài tập được giao và đọc thêm tài liệu mà giáo viên yêu cầu.
5. Thang điểm và tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:
- Thang điểm: 10 (điểm giữa kỳ trong quá trình học – nếu có)
- Tiêu chuẩn đánh giá: Theo quy chế hiện hành.

1


6. Nội dung chi tiết học phần:
Chương 1: Khái niệm về cấu tạo và tính chất của vật liệu điện.

(5 tiết)

1. Phân loại vật liệu.
2. Cấu tạo nguyên tử của các nguyên tố.
3. Mối liên hệ giữa cấu tạo và tính chất.
Chương 2: Các tính chất vật lý của vật liệu điện từ.

(5 tiết)

1. Tính dẫn điện của điện môi.

2. Điện dẫn điện đi.
3. Quá trình phóng điện hồ quang và bắn tia lửa điện.
Chương 3: Vật liệu cách điện.

(10 tiết)

1. Cấu tạo.
2. Phân loại.
3. Ứng dụng.
Chương 4: Các vật liệu dẫn điện.

(10 tiết)

1. Cấu tạo.
2. Phân loại.
3. Ứng dụng.
Chương 5: Vật liệu từ.

(5 tiết)

1. Cấu tạo.
2. Phân loại.
3. Ứng dụng.
Chương 6: Vật liệu bán dẫn.

(10 tiết)

1. Cấu tạo.
2. Phân loại.
3. Ứng dụng.
7. Tài liệu học tập:
1.Giáo trình vật liệu điện và từ (PGS-TS Hoàng Trọng Bá).
2. Vật liệu điện ( Hồ Xuân Thanh).
8. Phương pháp đánh giá:
Họ tên người biên soạn: Nguyễn Thị Nguyệt Hoa

2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×