Tải bản đầy đủ

violympic vòng 10 lớp 5

VÒNG 10 – 2016-2017

Bài thi số 2
1. x x 3 + x x 6 + x x 2 = 572
2. 3m2 8cm2 = .... cm2
3. 451 x 27 + 74 x 451 - 451
4. Giữa 2 số lẻ có 27 số lẻ khác. Vậy hiệu của chúng là....................
5. Từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều cùng ngày thì kim giờ và kim phút của một đồng hồ
trùng nhau bao nhiêu lần .............
6. Cho dãy số 1,2,3,4, 5, ......,107,108. Hỏi số chữ số của dãy gấp mấy lần số số hạng
của dãy. ......................................
7. Hai hình vuông có tổng chu vi bằng 200cm. Hiệu độ dài hai cạnh của hình vuông đó
là 10cm. Chu vi hình tròn lớn ............
8. 257 x 148 = .....................
9.Hình chữ nhật có diện tích 208cm2, chiều rộng 8cm. Chu vi hình chữ nhật .............
10. x : 11 = 136
11a. Trung bình cộng của hai số chẵn bằng 624. Tìm hai số đó biết giữa chúng có 35
số chẵn khác. Số lớn là .................. số bé là:................................
11. Tổng của hai số là số lẻ bé nhất có 4 chữ số, hiệu hai số đó là số lớn nhất có 3 chữ
số khác nhau. Số lớn là ..........
12. Hùng có 126 viên bi đựng đều trong 9 túi, Dũng có 8 túi bi, mỗi túi bi của Dũng ít

hơn mỗi túi bi của Hùng 4 viên bi. Dũng ít hơn Hùng ................. viên bi.
13. Có bao nhiêu số có ba chữ số mà trong các số đó tổng các chữ số ở hàng trăm và
hàng chục bằng chữ số hàng đơn vị. Có tất cả ................. số.
14. Một hình chữ nhật có chu vi là 368cm. Nếu tăng chiều rộng thêm 16cm và giảm
chiều dài đi 20cm thì ta được hình vuông. Diện tích hình chữ nhật là ...........
15. Một người nuôi gà và vịt. Sau khi người đó mua thêm 5 con gà và 9 con vịt thì khi
đó số gà nhiều hơn số vịt là 11 con. Hỏi lúc đầu số gà nhiều hơn số vịt ................. con


16. Một cửa hàng trong tuần đầu bán được 1235kg gạo nếp. Biết rằng một nửa số gạo
nếp đã bán bằng 1/5 số gạo tẻ đã bán. Cửa hàng đó bán được ........... kg gạo tẻ .
17. Tổng của 2 số bằng 1332. Số thứ nhất có 2 chữ số tận cùng là 84. Nếu đổi chỗ hai
chữ số cuối cùng của số hạng thứ nhất ta được số thứ 2. Số hạng thứ 2 là ..................
18. Hai năm trước tổng số tuổi của 2 bố con là 53, biết bố hơn con 27 tuổi. Tuổi bố
hiện nay ...........
29. Trong túi có 20 viên bi đỏ, 15 viên bi xanh, 12 viên bi vàng và 5 viên bi trắng.
Không nhìn vào túi, phải lấy ra ít nhất bao nhiêu viên bi để chắc chắn có 7 viên bi
cùng màu. Cần lấy ra ít nhất ................ viên bi.
20. 3 thùng dầu có tất cả 150 lít dầu, lượng dầu ở thùng I ít hơn lượng dầu ở thùng II
và ở thùng III là 30 lít dầu. Thùng II nhiều hơn thùng III là 20 lít dầu. Thùng III
có .............. lít dầu.
21. Hai số có tổng bằng 398, biết rằng nếu xóa bỏ chữ số 2 ở hàng đơn vị thì được số
bé. Số lớn là .............
22. Hiện nay tuổi anh gấp 3 lần tuổi em. Khi tuổi em tăng lên gấp đôi thì tuổi anh gấp
tuổi em ......... lần
Bài thi số 3
Câu 1:Tích của số lớn nhất có 1 chữ số và số lẻ nhỏ nhất có 4 chữ số là
Câu 2:Tính:
Câu 3:Hiện nay bố 48 tuổi, tuổi Hùng bằng tuổi bố. Hỏi 4 năm trước tuổi bố gấp
mấy lần tuổi Hùng?
Trả lời: 4 năm trước tuổi bố gấp tuổi Hùng
lần.
Câu 4:Tìm biết:
.
Trả lời: Giá trị của là:
Câu 5:Một tổ sản xuất phải làm việc 6 ngày trong một tuần lễ. Trong 5 ngày đầu tuần
tổ đã làm được 750 sản phẩm. Hỏi nếu muốn tăng mức trung bình mỗi ngày trong tuần
thêm 2 sản phẩm thì ngày thứ 6 người ta phải làm được bao nhiêu sản phẩm? Trả lời:
Ngày thứ 6 phải làm được
sản phẩm.

Câu 6:Toàn bộ học sinh lớp 4A xếp thành 4 hàng, mỗi hàng có 10 bạn. Biết số bạn
nam nhiều hơn số bạn nữ là 6 bạn. Hỏi lớp 4A có bao nhiêu bạn nữ? Trả lời: Lớp 4A

bạn nữ.
Câu 7:Số thích hợp điền vào chỗ trống
Câu 8:Buổi sáng, số người tham quan viện bảo tàng là 576 người, buổi chiều có số
người tham quan nhiều hơn buổi sáng là 72 người; buổi tối có số người tham quan
bằng tổng số người của hai buổi trước.Vậy trung bình mỗi buổi có
người
tham quan viện bảo tàng.
Câu 9:Một hình chữ nhật có diện tích 196
và có chiều rộng bằng chiều dài. Tính
chu vi hình chữ nhật đó.
Trả lời: Chu vi hình chữ nhật đó là
m
Câu 10:Tìm số
lớn nhất thỏa mãn:
Trả lời: Số đó là
Câu 11:Tích của số lớn nhất có 1 chữ số và số lẻ nhỏ nhất có 4 chữ số là
Câu 12:Tính:
Câu 13:Tìm số
biết
. Trả lời: Số cần tìm là


Câu 14:Một hình chữ nhật có chiều dài 63m, chiều rộng 47m. Người ta giảm chiều dài
một số mét bằng số mét tăng thêm ở chiều rộng để thửa đất trở thành hình vuông. Hỏi
phải thêm ở chiều rộng bao nhiêu mét?
Trả lời: Phải thêm ở chiều rộng
m.
Câu 15:Một can dầu nặng 50 kg. Sau khi lấy ra lượng dầu trong can thì lúc này cân
dầu nặng 38kg. Hỏi nếu lấy hết lượng dầu trong can thì cái can rỗng nặng mấy ki – lô
– gam?
Trả lời: Can rỗng nặng
kg
Câu 16:Một cửa hàng có 45 lít dầu đựng trong hai chiếc can. Sau khi bán 9 lít dầu ở
can thứ hai rồi chuyển 6 lít từ can thứ nhất sang can thứ hai thì số dầu có trong can thứ
nhất gấp đôi can thứ hai. Hỏi ban đầu can thứ nhất chứa bao nhiêu lít dầu? Trả lời: Ban
đầu, can thứ nhất chứa
lít dầu
Câu 17:Cửa hàng có một số hộp kẹo đã bán hết trong 2 buổi. Buổi sáng người ta bán
46 hộp kẹo. Buổi chiều bán số hộp kẹo còn lại là 15 hộp kẹo thì hết. Hỏi cả buổi cửa
hàng đã bán bao nhiêu hộp kẹo?
Trả lời: Cả buổi cửa hàng đã bán được
hộp kẹo.
Câu 18:Một người có số gạo tẻ nhiều hơn số gạo nếp là 50kg. Sau khi người đó bán
20kg gạo nếp thì cả hai loại gạo còn lại 100kg. Hỏi lúc đầu có bao nhiêu ki – lô – gam
gạo tẻ? Trả lời: Lúc đầu người đó có
kg gạo tẻ.
Câu 19:

Câu 20:Số hạng thứ 100 của dãy số: 2; 6; 12; 20; 30;... là số
Câu 22:Trung bình cộng của hai số tự nhiên là 427, biết giữa chúng có 121 số tự nhiên
khác. Tìm số lớn.
Trả lời: Số lớn là
Câu 23:Người ta có một số lít dầu định chứa đều trong 7 thùng nhưng sau đó lại chứa
đều trong 4 thùng nên mỗi thùng có 35 lít. Hỏi lúc đầu dự định chứa trong một thùng
bao nhiêu lít dầu?
Trả lời: Lúc đầu người đó dự định chứa
lít dầu trong 1 thùng.
Câu 24:Tìm số
biết
. Trả lời: Số cần tìm là
.
Câu 25:Tìm biết:
Trả lời: Giá trị của là
Câu 26:Tổng của 2 số chẵn bằng 916, biết giữa chúng có tất cả 50 số lẻ. Tìm số bé.
Trả lời : Số bé là
Câu 27:Đoạn đường AD dài 1500m và đoạn đường CB dài 3km. Hai đoạn đường này
có chung một cây cầu CD. Biết rằng quãng đường AB dài 4km. Hỏi cây cầu CD dài
bao nhiêu mét? Trả lời: Cây cầu CD dài
m


Violimpic vòng 11 lớp 4 năm học 2016-2017
Bài 2
Câu 1: Cho hai số lẻ liên tiếp có tổng bằng 376. Tìm số bé.
Trả lời: Số bé là
Câu 2: Một quyển sách giá 13000 đồng, một quyển vở giá 5000 đồng. Hỏi giá 11
quyển sách nhiều hơn giá 11 quyển vở bao nhiêu nghìn đồng?
Trả lời: Giá 11 quyển sách nhiều hơn giá 11 quyển vở
nghìn đồng.
Câu 3: Một đội công nhân đắp đường, ngày đầu làm được 2436m, ngày sau đắp được
số mét đường bằng ngày đầu. Hỏi cả hai ngày đội công nhân đó đắp được bao nhiêu
mét đường?
Trả lời: Cả hai ngày đội công nhân đó đắp được
m đường.
Câu 4: Cho:
.
Số thích hợp điền vào chỗ chấm là
Câu 5: Một năm nhuận có bao nhiêu giờ?
Trả lời: Một năm nhuận có
giờ.
Câu 6: Một đội công nhân trồng rừng đã trồng được một nửa số cây được giao. Nếu
đội đó trồng được 12000 cây nữa thì vượt mức kế hoạch là 2450 cây. Hỏi đội đó được
giao kế hoạch trồng bao nhiêu cây?
Trả lời: Theo kế hoạch, đội đó phải trồng số cây là
cây.
Câu 7: Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi 104m. Chiều dài gấp 3 lần chiều rộng.
Tính diện tích hình chữ nhật đó.
Trả lời: Diện tích hình chữ nhật đó là
Câu 8: Một bể chứa 207360 lít xăng. Lần đầu người ta lấy số lít xăng ở bể đó. Lần
sau người ta lấy tiếp số lít xăng còn lại trong bể. Hỏi sau hai lần lấy xăng, trong bể
còn lại bao nhiêu lít xăng?
Trả lời: Sau 2 lần lấy trong bể còn số lít xăng là
lít.
Câu 9: Một hình chữ nhật có chu vi là 204m. Nếu bớt chiều dài 6m, thêm vào chiều
rộng 8m thì hình chữ nhật trở thành hình vuông. Tính diện tích hình chữ nhật đó.
Trả lời: Diện tích hình chữ nhật đó là
.
Câu 10: Tính tổng tất cả các số có ba chữ số khác nhau được lập từ ba chữ số 2; 6; 9.
Trả lời: Tổng đó là
Bài 2: Đi tìm kho báu
2
Câu 1: So sánh 4906 cm ….. 49 dm2 60 cm 2
Câu 2: Tính 365472 : 6 =
Câu 3: Thương của 2 số bằng 450. Nếu số chia gấp lên 9 lần và giữ nguyên số bị chia
thì được thương mới là bao nhiêu?


Câu 4: Biết trung bình số đo độ dài mỗi cạnh hình tam giác là 9m5cm, trung bình số
đo độ dài mỗi cạnh hình tứ giác là 81dm. Hỏi chu vi hình tam giác và chu vi hình tứ
giác hơn kém nhau bao nhiêu xăng - ti – mét?
Câu 5: Khi nhân số nhỏ nhất có 5 chữ số khác nhau có hàng chục nghìn là 2 với số có
một chữ số thì được tích là số có 5 chữ số. Hỏi thừa số thứ hai lớn nhất có thể là bao
nhiêu?
Câu 6: Chọn phép tính có kết quả sai
216 x 752 = 162 423
312 x 348 = 108576
123 x 438 = 53874
517 x 108 = 55836
Câu 7: Một bao xi măng nặng 50kg, một bao cát nặng 32 kg. Vậy để 5 bao cát nặng
bằng 4 bao xi măng ta phải thêm vào mỗi bao cát ……..kg?
Câu 8: Phần tô đậm chiếm bao nhiêu phần số ô vuông trong hình vẽ:

Câu 9: Tìm X biết: X x 9 : 8 = 2016.
X = ………….
Câu 10: Ghép 3 viên gạch hình vuông bằng nhau có cạnh là 40 cm lại thành một hình
chữ nhật. Tính chu vi hình chữ nhật đó?
Bài 3: Đi tìm kho báu
Câu 1: Bạn Lan mua một cuốn sách hết 35 000 đồng, bạn Lan đưa cô bán hàng 100
000 đồng. Cô bán hàng phải trả bạn Lan hai loại giấy bạc loại 50 000 đồng và 5 000
đồng. Hỏi bạn Lan nhận được bao nhiêu tờ giấy bạc loại 5000 đồng?
Câu 2: Trung bình cộng của 5 số là 45. Biết số trung bình cộng bốn trong 5 số đó là
42. Tìm số con lại?
Câu 3: Hiệu hai số bằng 3 lần số bé. Tổng hai số này là 1980. Vậy số lớn là ………….
Câu 4: Một phân xưởng được giao 3585m vải để may quần áo trẻ em và quần áo
người lớn. May mỗi bộ quần áo trẻ em hết 3m vải. Sau khi may được 115 bộ quần áo
trẻ em thì phân xưởng đó phải dùng số vải còn lại để may quần áo người lớn, mỗi bộ
hết 4m. Hỏi phân xưởng đó may bao nhiêu bộ quần áo người lớn?
Câu 5: Tính tổng A = 1 + 4 + 7 + 10 + …. + X.
Biết X là số hàng thứ 216 của tổng.
A=?
Câu 6: Người ta xếp 205408 cái cốc vào các hộp, mỗi hộp có 8 cái cốc. Hỏi cầm bao
nhiêu hộp để xếp đủ số cốc?


Câu 7: Có 175kg gạo tẻ đổ vào các túi, mỗi túi 5kg gạo tẻ. Có 120kg gạo nếp đổ vào
các túi, mỗi túi 5kg gạo nếp. Hỏi tất cả có bao nhiêu túi?
Câu 8: Tìm tích của một phép nhân biết rằng tích gấp 8 lần thừa số thứ nhất, và thừa
số thứ nhất gấp 6 lần thừa số thứ hai. Tích của phép nhân đó là…………….
Câu 9: Tìm diện tích hình vuông biết rằng nếu mở rộng hình vuông về bên phải 4cm
thì diện tích tăng thêm 36cm2 . Tìm diện tích hình vuông?
Câu 10: Nhà Lan có hai anh em, Lan kém anh 3 tuổi. Tuổi của bố Lan gấp 4 lần tuổi
anh Lan và hơn tuổi Lan 39 tuổi. Tính tuổi của Lan?
Câu 11: Phải nhân 6 với số nào để được tích là số liền sau của số lớn nhất có 5 chữ số
khác nhau?
Câu 12: Hội trường gồm hai khu A và B. Khu A có 15 dãy ghế, mỗi dãy có 11 ghế.
Khu B có 12 dãy, mỗi dãy có 13 ghế. Hỏi hội trường có bao nhiêu ghế?
Câu 13: Cho 515 viên bi vào một hộp theo thứ tự bi vàng, bi xanh, bi đỏ, bi trắng rồi
lại bi vàng, xanh, đỏ, trắng. Hỏi viên bi cuối cùng màu gì?
Câu 14: Một đội sản xuất dự định trung bình mỗi ngày làm được 50 sản phẩm. Do cải
tiến kĩ thuật nên mỗi ngày đội đã làm thêm được 4 sản phẩm. Hỏi với mức làm như
vậy thì sau một năm (365 ngày) đội đó làm được bao nhiêu sản phẩm?
Câu 15: Tìm một số biết 10 lần số đó trừ đi 1025 thì được 3584.
Câu 16: Cho hai số tự nhiên, biết số lớn gấp ba lần số bé và giữa chúng có 41 số tự
nhiên khác. Tìm số lớn.
Câu 17: Một hình chữ nhật có chu vi là 162cm. Nếu tăng chiều rộng lên 7cm thì hình
đó trở thành hình vuông. Tính diện tích hình chữ nhật đó.
Câu 18: Tìm Y biết 2020 – y : 8 x 10 = 1000
Câu 19: Người ta chuyển 270 bao gạo bằng 6 xe, mỗi bao có 59kg gạo. Hỏi trung bình
mỗi xe chở bao nhiêu ki-lô-gam gạo?
Câu 20. Bác Năm mua 50kg gạo với giá 9500 đồng 1kg, bác Hoa cũng mua 74kg gạo
với giá ít hơn của bác Năm 1000 đồng 1kg. Hỏi cả hai bác mua gạo hết bao nhiêu tiền?
Câu 21: Viết 4 số tự nhiên liên tiếp nhau thỏa mãn điều kiện hai số liền nhau hơn kém
nhau 15 đơn vị và tổng của 4 số đó là 2170. Tìm số lớn nhất trong 4 số đó.
Câu 22: Cho dãy chữ TRUONGSATRUONGSA… Hỏi chữ 2016 là chữ nào.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×