Tải bản đầy đủ

Đề cương chi tiết môn học An toàn điện (Trường cao đẳng bán công công nghệ và quản trị doanh nghiệp)

TRƯỜNG CĐ BC CÔNG NGHỆ & QTDN
KHOA: CÔNG NGHỆ 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
Tên môn học

: AN TOÀN ĐIỆN

Số ĐVHT

: 2 ( 30 TIẾT LÝ THUYẾT)

Ngành

: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN

Trình độ


: CAO ĐẲNG

Bộ môn phụ trách giảng dạy : ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
1. Mục tiêu học phần:
Trang bị cho sinh viên các kiến thức về an toàn lao động nói chung và an toàn điện nói
riêng. Từ đó, sinh viên áp dụng các phương pháp an toàn nhằm bảo vệ con người và tài sản.
2. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Nhập môn về khoa học bảo hộ lao động và vệ sinh lao động; các khái niệm về an to àn
điện; phân tích an toàn trong các mạng điện; bảo vệ nối đất; bảo vệ nối dây trung tính; bảo vệ
chống xâm nhập điện áp cao sang điện áp thấp; ảnh hưởng của trường điện từ và đề phòng
tĩnh điện; dụng cụ, phương tiện cần thiết cho an toàn điện, cấp cứu người khi bị điện giật.
3. Môn học trước:
Sau khi học xong các môn khoa học c ơ bản và các môn khoa học cơ sở
4. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Dự lớp: tối thiểu 80% số giờ học.
- Bài tập: làm đầy đủ các bài tập được giao và đọc thêm tài liệu mà giáo viên yêu cầu.
5. Thang điểm và tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:
- Thang điểm: 10 (điểm giữa kỳ trong quá tr ình học – nếu có)
- Tiêu chuẩn đánh giá: Theo quy ch ế hiện hành.
6. Nội dung chi tiết học phần :
Chương 1: Nhập môn về khoa học bảo hộ lao động v à vệ sinh lao động. (2.5 tiết)
1. Các khái niệm cơ bản về khoa học bao hộ lao động .
2. Luật pháp,chế độ chính sách bảo hộ lao động .
3. Kỹ thuật vệ sinh lao động (V SLĐ).
4. Các yếu tố nguy hiểm gây chấn th ương và biện pháp phòng ngừa.

1


Chương 2: Các khái niệm về an toàn điện.

(2.5 tiết)

1. Tác dụng của dòng điện đối với cơ thể con người.
2. Điện trở cơ thể người.
3. Ảnh hưởng của trị số dòng điện giật đến tai nạn điện.
4. Ảnh hưởng của dòng điện giật đến tai nạn điện.
5. Ảnh hưởng của thời gian dòng điện qua người đến tai nạn điện.
6. Ảnh hưởng của tần số dòng điện qua người đến tai nạn điện.
7. Hiện tượng dòng điện đi trong đất.


8. Điện áp tiếp xúc và điện áp bước.
9. Điện áp cho phép.
10. Phân loại xí nghiệp theo quan điểm an toàn điện.
Chương 3: Phân tích an toàn các mạng điện.

(5 tiết)

1. Khái niệm.
2. Mạng điện một pha.
3. Phân tích an toàn trong mạng điện ba pha.
Chương 4 : Bảo vệ nối đất.

(5 tiết)

1. Khái niệm chung
2. Mục đích, ý nghĩa của việc bảo vệ nối đất .
3. Các hình thức nối đất.
4. Lĩnh vực áp dụng của bảo vệ nối đất .
5. Điện trở nối đất, điện trở suất của đất .
6. Các qui định về các điện trở nối đất ti êu chuẩn.
7. Tính toán hệ thống nối đất.
Chương 5: Bảo vệ nối dây trung tính.

(5 tiết)

1. Khái niệm chung.
2. Mục đích, ý nghĩa của bảo vệ nối dây trung tính .
3. Phạm vi ứng dụng của bảo vệ nối dây trung tính .
4. Nối đất làm việc và nối đất lặp lại của bảo vệ nối dây trung tính.
5. Cách thực hiện bảo vệ nối dây trung tính.
6. Tính toán bảo vệ nối dây trung tính.

2


Chương 6: Bảo vệ chống xâm nhập điện áp cao sang điện áp thấp .

(2.5 tiết)

1. Sự nguy hiểm khi có sự xâm nhập từ điện áp cao sang điện áp thấp .
2. Các biện pháp bảo vệ chống xâ m nhập điện áp cao sang điện áp thấp.
Chương 7: Ảnh hưởng của trường điện từ và đề phòng tĩnh điện.

(2.5 tiết)

1. Trường điện từ tần số cao và ảnh hưởng đến con người.
2. Các biện pháp phòng chống.
3. Ảnh hưởng trường điện từ tần số cơng nghiệp.
4. Đề phòng tĩnh điện.
Chương 8: Dụng cụ, phương tiện cần thiết cho an tồn điện, cấp cứu người khi bị
điện giật.

(5 tiết)

1. Các biện pháp bảo vệ an tồn cho người tránh bị điện giật.
2. Phương tiện bảo vệ và dụng cụ kiểm tra điện cho người khi làm việc.
3. Cấp cứu người bị điện giật.
7. Tài liệu học tập:
[1]. Nguyễn Xn Phú ,Sách kỹ thuật an tồn.
8. Phương pháp đánh giá:

Họ tên người biên soạn: Phan Thị Thanh Xn

3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×