Tải bản đầy đủ

Giáo án lớp 4 tuần 21 vnen

TUẦN 21
Tiết : 5

Thứ hai ngày 16 tháng 1 năm 2017

MÔN: ĐẠO ĐỨC
Bài dạy: LỊCH SỰ VỚI MỌI NGƯỜI (T1)

I.Mục tiêu:
- Biết ý nghĩa của việc cư xử lịch sự với mọi người. Nêu được ví dụ về cư xử lịch sự với mọi người
- Bày tỏ thái độ lịch sự với mọi người xung quanh.
- GD học sinh cư sử lịch sự với bạn bè, thầy cô ở trường, ở nhà và mọi người xung quanh.
* GDKNS: Biết tự trọng và tôn trọng người khác, ứng xử lịch sự với mọi người
II- Hoạt động học
- Khởi động : HĐTQ làm việc.
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH

1.. Phân tích truyện : Chuyện ở tiệm may
- Việc 1: Cá nhân đọc câu chuyện : Chuyện ở tiệm may và trả lời câu hỏi:
+ Em có nhận xét gì về cách cư xử của bạn Trang, bạn Hà trong câu chuyện trên?
+ Nếu em là bạn Hà, em sẽ khuyên bạn điều gì? Vì sao?

- Việc 2: Chia sẻ nhóm 2. .
- Việc 3: Ban học tập điều khiển chia sẻ.
2. Bày tỏ ý kiến
- Việc 1: Em cùng bạn nêu những hành vi nên làm và không nên làm ở HĐ 1 /32
- Việc 2: Nhóm trưởng kiểm tra.
- Việc 3: Ban học tập điều khiển chia sẻ.
GDHS: Lịch sự với mọi người là lời nói cử chỉ hành động thể hiện sự tôn trọng với người mình gặp gỡ
tiếp xúc..
3 . Bày tỏ ý kiến:
- Việc 1: Em thực hiện HĐ 2/ 33
- Việc 2: Em cùng bạn chia sẻ câu trả lời.
- Việc 3: Nhóm trưởng kiểm tra đánh giá.

Báo cáo với thầy/ cô giáo kết quả những việc em đã làm.
C. HOAÏT ÑOÄNG ÖÙNG DUÏNG:
Em hãy thực hiện cư xử lịch sự với bạn bè người xung quanh.


TUẦN 21
Tiết : 1

Thứ tư ngày 18 tháng 1 năm 2017

MÔN: LUYỆN TOÁN
BÀI: ÔN TẬP

I.Mục tiêu:
- Ôn tập về phân số bằng nhau và rút gọn phân số.
- Biết vận dụng làm bài.
Chuẩn bị: -Nội dung ôn tập.
II- Hoạt động học
- Khởi động : HĐTQ làm việc.
A. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH :
1 12 6 23 58
;
;
;
;
;
5 15 1 23 57


1. Trong các phân số:
a) Phân số bé hơn 1 là:……………………………………….
b) Phân số bằng 1 là :…………………………………………
c) Phân số lớn hơn 1 là :………………………………………
2) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
a)

c)

2
2 x4
.....
=
=
9
9 x....
......

b)

3
......
=
5
35

d)

36
36 : ....
.....
=
=
48
4 8: 6
......
32
4
=
72
......

3) Rút gọn các phân số ( theo mẫu)
M :
12
12 : 4
3
=
=
8
8:4
2

a)

6
42

b)

32
40

c)

81
45

d)

130
30

4) Tính ( theo mẫu)
M:
3x 4 x7
3
=
4 x 7 x5
5

a)

15 x9 x8
9 x8 x 4

b)

* Tìm 3 phân số có tử số đều bé hơn 10 và:
a. Giá trị của các phân số đều lớn hơn 1/2 và bé hơn 3/4

26 x 7 x3
26 x9 x3


b.Giá trị của các phân số đều lớn hơn 2/3 và bé hơn 4/5

Báo cáo với thầy/ cơ giáo kết quả những việc em đã làm.
C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG:
Em hãy sửa lại những bài sai ( nếu có)
TUẦN 21
Thứ tư ngày 18 tháng 1 năm 2017
Tiết : 2
MƠN: LUYỆN TIẾNG VIỆT

BÀI: ƠN TẬP
I.Mục tiêu: - Luyện đọc bài : “Trống đồng Đơng Sơn” , luyện đọc diễn cảm đoạn 3.Hiểu nội dung bài.
- Luyện đọc bài : “Anh hùng Trần Đại Nghĩa” luyện đọc diễn cảm đoạn 2. Trả lời được câu hỏi liên
quan đến nội dung bài.
HSĐC: Đọc to, rõ, lưu lốt, bước đầu biết đọc diễn cảm.
HSTC : Đọc diễn cảm cả bài.
Chuẩn bị: TLHDHTV, ND ơn.
II – Hoạt động học
Khởi động: Hội đồng tự quản làm việc.
A. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH

1a.Nhóm trưởng tổ chức cho các bạn luyện đọc bài : “Trống đồng Đơng Sơn”
- Việc 1: Mỗi bạn đọc một đoạn nối tiếp.
- Việc 2 : Gạch dưới các từ ngữ cần nhấn giọng, sau đó luyện đọc lưu lốt, diễn cảm đoạn 3.
b.Bài : Anh hùng Trần Đại Nghĩa”
- Việc 1: NT tổ chức cho các bạn luyện đọc, mỗi bạn đọc 1 đoạn.
- Việc 2:Luyện đọc đoạn 2, chú ý ngắt nghỉ hơi hợp lí, nhấn giọng ở các từ ngữ gợi tả, đọc đúng
các năm, tên nước ngồi...
- Việc 3: Chọn người thi đọc.
2. Thi đọc trước lớp.
- BHT tổ chức cho các nhóm thi đọc.
- Chọn ra nhóm đọc hay và diễn cảm.
3.Thảo luận trả lời câu hỏi:
a.Vì sao trống đồng là niềm tự hào chính đáng của người Việt Nam ta?
b. Nhờ đâu ơng Trần Đại Nghĩa có được những cống hiến to lớn cho đất nước?
- Chia sẻ trước lớp.
- Giáo viên chốt lại kết hợp giáo dục.
HĐTQ làm việc
B – HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG
Em hãy kể lại cho người thân nghe câu chuyện : Anh hùng Trần Đại Nghĩa.Em rút
ra được điều gì từ anh hung Trần Đại Nghĩa.


TUẦN 21
Tiết : 3

Thứ tư ngày 18 tháng 1 năm 2017

MƠN: LUYỆN TIẾNG VIỆT
BÀI: ƠN TẬP

I.Mục tiêu:- - Học sinh viết đúng đẹp bài Anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa.
- Phân biệt được r/d/gi. Ơn tập về câu kể Ai thế nào?
- Giáo dục HS tự hào về truyền thống dân tộc..
HSĐC: viết đúng chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày sạch.
HSTC: viết chữ đẹp, đúng mẫu chữ hiện hành.
Chuẩn bị: TLHDHTV, ND ơn.
II – Hoạt động học
Khởi động: Hội đồng tự quản làm việc.
A. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH:

- Nghe viết đúng chính tả đoạn 2 trong bài “ Anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa ”.
* Lưu ý tên riêng viết hoa, 1 số từ khó, dễ sai: Cục Qn giới, ba-dơ-ca, lơ cốt.

2. Đổi vở cho nhau để sốt và sửa lỗi, tự đánh giá bài viết.
3. Điền vào chỗ trống: r/d/gi
Vơ-va ….ơm ….ớm nước mắt, nói với cơ …..áo
- Thưa cơ, em bị mất đơi giày đi tuyết rồi ạ.
Thấy có một đơi giày để ở cửa ….a vào. Cơ giáo hỏi:
- Đơi giày này có phải của em khơng?
- …ạ, thưa cơ, đơi …ày của em ….ống đơi này, nhưng đây khơng phải là giày của em. Lúc em
cất ở đây, trên giày của em có bám ..ất nhiều tuyết!
Nghe Vơ-va nói vậy, cả lớp cười …ộ lên.
Theo báo Thiên Thần.
4. Em hãy đặt 3 câu kể Ai thế nào?. Gạch dưới vị ngữ của 3 câu em vừa đặt.
- Việc 1: Cá nhân làm bài vào vở.
- Việc 2: Chia sê trong nhóm.

Báo cáo với thầy/ cơ giáo kết quả những việc em đã làm.
-

Chia sẻ của giáo viên
HĐTQ làm việc


C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG:

Em hãy cùng anh chị sưu tập 1 vài bức tranh ( ảnh) đẹp và đặt câu kể Ai thế nào? Nói về bức tranh
(ảnh) đó.

TUẦN 21
Tiết : 1

Thứ năm ngày 19 tháng 1 năm 2017

MƠN: LUYỆN TỐN
BÀI: ƠN TẬP

I.Mục tiêu:
- Biết qui đồng mẫu số.
- Áp dụng kiến thức đã học để qui đồng mẫu số.
- Tính tốn cẩn thận
Chuẩn bị: -Nội dung ơn tập.
II- Hoạt động học
- Khởi động : HĐTQ làm việc.
A. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH :

1. Quy ®ång mÉu sè c¸c ph©n sè sau :
a)

1
2 2
7 3
5

;

; và
4
5 3
8 4
6
1
2
3
1
3
5
1
1
11
;
;
c)
;
;
d)
;
;
2
3
5
3
4
8
5
6
30

b)
2. Rót gän c¸c ph©n sè sau råi quy ®ång mÉu sè c¸c ph©n sè ®ã
5 25
;
a) 10 75

42
18
b) 56 vµ 48

27 57
35
;
c) 81 76 vµ 84
7 5
;

3* a)ViÕt c¸c ph©n sè lÇn lỵt b»ng 9 12 vµ cã mÉu sè chung lµ 36
4
b)ViÕt c¸c ph©n sè lÇn lỵt b»ng 7 vµ 3 cã mÉu sè chung lµ 7 ; lµ 14
11
c)ViÕt c¸c ph©n sè lÇn lỵt b»ng 8 vµ cã mÉu sè chung lµ 11; lµ 22

- Việc 1: Em cùng bạn thực hiện bài tốn
- Việc 2: Nhóm trưởng kiểm tra đánh giá

Báo cáo với thầy/ cơ giáo kết quả những việc em đã làm.
-

Chia sẻ của giáo viên
HĐTQ làm việc

C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG:


Em hãy sửa lại các bài sai ( nếu có)

TUẦN 21
Tiết : 2

Thứ năm ngày 19 tháng 1 năm 2017

MÔN: LUYỆN TIẾNG VIỆT
BÀI: ÔN TẬP

I.Mục tiêu:
- Ôn tập câu kể Ai thế nào?
- Luyện tập viết đoạn văn kể về một vài nét nổi bật về những đổi mới ở xóm làng của em.
Chuẩn bị: TLHDHTV, ND
II – Hoạt động học
Khởi động: Hội đồng tự quản làm việc.
A. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH:
1. Viết một đoạn văn ngắn trong đó có dùng mẫu câu kể Ai thế nào? tả về các loại hoa mà em
thích.
- Việc 1: Cá nhân làm vào vở.
- Việc 2: Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong các câu kể có trong đoạn văn.
- Việc 3:Chia sẻ trong nhóm.

-

Việc 4: Chia sẻ trước lớp.
Lắng nghe cô giáo nhận xét.

2.Viết đoạn văn ngắn ( 7-10 câu) kể về một vài nét nổi bật về những đổi mới ở xóm làng của
em.
* Gợi ý:
Có thể kể những đổi mới về kinh tế, trồng rau, phát triển chăn nuôi gia súc, nuôi bò sữa, phát
triển các ngành nghề, bê tông hóa các con đường, xã đạ chuẩn nông thôn mới…giữ gìn xóm làng sạch,
đẹp, giữ gìn và phát triển văn hóa văn nghệ truyền thống của dân tộc, nâng cao đời sống vật chất và
tinh thần của nhân dân.
- Việc 1 : Cá nhân làm bài.
- Việc 2: Chia sẻ trong nhóm , chọn bài hay.
- Việc 3: Chia sẻ trước lớp, bình chọn bài hay nhất lớp.
- Chia sẻ của giáo viên.
HĐTQ làm việc
C. HOAÏT ÑOÄNG ÖÙNG DUÏNG:


Em hãy đọc cho người than nghe đoạn văn em viết.

TUẦN 21
Tiết : 2

Thứ năm ngày 19 tháng 1 năm 2017

MÔN: HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
TÌM HIỂU AN TOÀN GIAO THÔNG
Chủ đề 4: AN TOÀN KHI ĐI TRÊN CÁC PHƯƠNG TIỆN
GIAO THÔNG CÔNG CỘNG ( T1)

I -Mục tiêu:
- HS biết được cần phải làm gì để an toàn khi đi trên các phương tiện giao thông công cộng.
- Biết vận dụng vào thực hành trong cuộc sống.
Chuẩn bị: - SGK
II – Hoạt động học
Khởi động: Hội đồng tự quản làm việc.
HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN
1. An toàn khi đi xe ô tô buýt công cộng
- Việc 1: - Nhóm trưởng tổ chức cho các bạn quan sát tranh ảnh ở hoạt động 1 trang 20,21.
- Việc 2 : Thảo luận trả lời các câu hỏi:
* Chờ xe: Tranh 1,2,3.
+ Nêu nội dung từng bức ảnh.
+ Từ ba bức ảnh em hãy cho biết điều gì nên và điều gì không nên khi chờ xe, vì sao?
* Lên , xuống xe ô tô buýt
+ Quan sát ảnh và đọc nội dung từng ảnh.
+Em hãy cho biết những điều cần lưu ý khi lên,xuống xe buýt.
*Ngồi trong xe buýt
+ Trong xe buýt , em cần ngồi như thế nào để đảm bảo an toàn?

-

Việc 3: Chia sẻ trước lớp.
Nghe cô giáo nhận xét,chốt ý và kết hợp giáo dục.

2.Liên hệ thực tế.
- Em có đi xe buýt thường xuyên không?
- Nếu có, em đã thực hiện trật tự, an toàn như thế nào khi đi xe buýt?

Báo cáo với thầy/ cô giáo kết quả những việc em đã làm.


-

Chia sẻ của giáo viên
HĐTQ làm việc

C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG:
Em hãy cùng người than thực hiện an tồn khi đi xe bt

Tuần: 21
Tiết: 5

Thứ sáu ngày 13 tháng 1 năm 2017
Mơn: HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ
SINH HOẠT LỚP – TÌM HIỂU VỀ NGÀY TẾT CỔ TRUYỀN.

I .Mục tiêu:
- Đánh giá hoạt động tuần 21 và phương hướng cho tuần 22.
- Tìm hiểu về ngày Tết cổ truyền của dân tộc.
- Tích cực trong các hoạt động.
Chuẩn bị: - Nội dung sinh hoạt.
- Sổ theo dõi thi đua của các nhóm.
II – Hoạt động học
Khởi động: Hội đồng tự quản làm việc.
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN:

1. Nhóm trưởng nhật xét các hoạt động của nhóm trong tuần
+Đạo đức: Các bạn đã ngoan, lễ phép, biết chào hỏi, đồn kết, giúp đỡ nhau song còn một số bạn còn
hay chọc ghẹo các bạn nữ.
+Học tập: Hồn thành HĐƯD song 1 số em còn làm bài chưa cẩn thận: Dũng, Kiều, Minh, Duy..Tích
cực phát biểu bài.
+ Đồ dùng học tập: Biết gìn giữ, bảo quản, song còn bạn: Qn, Minh thiếu màu, Duy, Tường qn
bảng con.
+Vệ sinh cá nhân: Đầu tóc:Dũng, Hải, Trọng, Bình tóc dài.
+ Thi đua: Tham gia các phong trào, hoạt động sơi nổi.
+ Nề nếp : Xếp hàng , thể dục giữa giờ....

- HĐTQ nhận xét chung cả lớp và rút ra những mặt làm được, chưa được của lớp. Tổng kết thi đua tuần
19, phát động thi đua tuần20.
- Tun dương, nhắc nhở các cá nhân và nhóm thực hiện tốt, chưa tốt.
- Qt sân theo lịch đã phân cơng.
3.Thảo luận phương hướng tuần tới.
- Tiếp tục thi đua học tập tốt.


- Khắc phục những mặt chưa tốt trong tuần vừa qua, phát huy những gì đã làm được.
- Bảo tiếp tục luyện tập chuẩn bị thi Toán Violimpic cấp Huyện
- Giữ vệ sinh sạch sẽ.
4. Tìm hiểu về ngày Tết cổ truyền
- Giáo viên giới thiệu về ngày Tết, các phong tục trong ngày Tết.
- BHT cho lớp chia sẻ những điều em biết về ngày Tết.
- BVN cho lớp sinh hoạt văn nghệ về ngày Tết.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×