Tải bản đầy đủ

Kiem tra hinh hoc 7 chuong 1

KIỂM TRA 1 TIẾT ( Chương I)
*Ma trận đề kiểm tra:
Cấp độ
Chủ đề
1) Hai góc đối đỉnh

Nhận biết

Nhận biết được
tính chất của hai
góc đối đỉnh
Số câu
1
Số điểm: Tỉ lệ %
0,5
2) Các góc tạo bởi một Nhận biết được
đường thẳng cắt hai
các góc tạo bởi 1
đường thẳng
đường thẳng cắt
2 đường thẳng

Số câu
1
Số điểm: Tỉ lệ %
0,5
3) Hai đường thẳng
Nhận biết được
song
dấu hiệu nhận
biết hai đường
thẳng song song
Số câu
1
Số điểm: Tỉ lệ %
0,5
4) Tiên đề ơ-clit về
Nhận biết được
đường thẳng song song
tính chất hai
đường thẳng
song song
Số câu
Số điểm: Tỉ lệ %
1
0,5
5) Từ vuông góc đến
Nhận biết được
song song
các tính chất từ
vuông góc đến
song song
Số câu
2
Số điểm: Tỉ lệ %
1
6) Định lý
Qua hình vẽ phát
biểu được dịnh
lý và ghi GT,
KL
Số câu


Số điểm: Tỉ lệ %
Tổng số câu:
Tổng số điểm:Tỉ lệ %

ĐỀ DỰ PHÒNG

1
2
7
5 = 50%

Thông hiểu

Vận dụng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao

Cộng

1
0,5đ = 5%

1
0,5đ = 5%
Xác định được dấu
hiệu nhận biết hai
đường thẳng song
song
1
2

2
2,5đ = 25%
Biết áp dụng
tính chất hai
đường thẳng
song song vào
tính toán
1
1

2
1,5đ = 15%

2
1đ = 10%

1
2 = 20%

Biết chứng
minh hai
đường thẳng
song song dựa
vào định lý
1
1
2
2 = 20%

Biết cách
chứng minh
dựa vào định

1
1
1
1 = 10%

3
4đ = 40%
11
10đ=100%


Trường THCS Lưu Văn Mót
Thứ
Họ và tên: ……………………………………………….
(Số 1)
Lớp: 7….
Môn: Hình học 7
Điểm :
Lời phê của Thầy:

ngày tháng năm 2016
Kiểm tra chương I

I/ Trắc nghiệm: Học sinh chọn câu trả lời đúng nhất, mỗi câu 0, 5 điểm
Câu 1 : Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a và
b và có một cặp góc so le trong bằng nhau thì:
a) a // b
b) a ⊥ b
c) a < b
d) a > b
Câu 2 : Nếu hai góc đối đỉnh thì:
a) Bù nhau
b) Phụ nhau
c) Kề bù
d) Bằng nhau
Câu 3 : Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng
song song thì:
a) Hai góc so le trong bằng nhau
b) Hai góc đồng vị bằng nhau
c) Hai góc trong cùng phía bù nhau
d) Cả ba đều đúng

Câu 4 : Nếu a // c và b // c thì:
a) a ⊥ b
b) a // b
c) a ⊥ c
d) b ⊥ c
Câu 5 : Nếu a ⊥ c và b ⊥ c thì:
a) a // b
b) a ⊥ b
c) a ⊥ c
d) a // c
Câu 6 : Xem hình vẽ, trong các câu sau, câu nào sai:
^

^

a) A1 và B2 là cặp góc đồng vị
^

^

b) A3 va B3 là cặp góc đồng vị
^

^

^

^

c) A2 va B1 là cặp góc so le trong

Bài 3 : ( 2 điểm) Cho hình vẽ sau:
a) Chứng minh: a // b
b) Tính số đo góc D ?

B

A
50°
130°

b

A

B

40°

D

Bài 4: (1 điểm) Cho hình vẽ sau:
Hãy chứng minh: c ⊥ b

D

a

?

°

C

c
a

x

O 140

b

d) A1 va B1 là cặp góc trong cùng phía

II/ Tự luận : ( 7 điểm)
Bài 1:( 2 điểm) Hãy phát biểu định lý được diễn tả bằng hình vẽ sau
rồi viết giả thiết, kết luận của định lý đó
Bài 2: (2 điểm) Xem hình vẽ.
Chứng minh : AB // CD

43
B1 2

c A3 2
4 1
a

c
a

M
130°

b

50° N
---------Hết---------

60
C

b


ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM
I/ Trắc nghiệm:
Câu
1-a
2-d
II/ Tự luận :
Bài 1 : *- Phát biểu đúng định lý
-Ghi đúng GT, KL
^
^
Bài 2 : A+ AOx = 500 + 1300 = 1800
=> AB // Ox (1)
^
^
0
0
0
C+ COx = 40 + 140 = 180
=> CD // Ox
Từ (1), (2) => AB // CD
Bài 3 :
a) a ⊥ AB (gt)
b ⊥ AB (gt)
(0,5đ)

3-d
(1đ)
(1đ)
(0,25đ)
(0,5đ)
(0,25đ)
(0,5đ)
(0,5đ)

4-b

5-a

6-b

=> a // b
(hai đường thẳng cùng vuông góc 1
đường thẳng)
(0,5đ)
b) Do a// b
^
^
=> D + C = 180 0 (hai góc trong cùng phía) (0,5đ)
^

0
0
D + 60 = 180
^
=> D = 1200

(0,5đ)

Bài 4: Chứng minh được a//b

(0,5đ)

Chứng minh được c ⊥ b

(0,5đ)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×