Tải bản đầy đủ

Giao an lop 1 tuan 12 buoi chieu

TUẦN 12
(Từ ngày 04/11 đến ngày 10/11/2013)
Thứ, ngày

Tiết

Môn

Hai
04/11

3
4

Học vần
Học vần

Ôn luyện đọc: ôn - ơn
Rèn chữ viết : ôn - ơn

Ba

05/11

3
4
5

Học vần
Học vần
Toán

Ôn luyện đọc: en - ên
Rèn chữ viết: en - ên
Ôn luyện : Luyện tập chung


06/11

3
4
5

Học vần
Học vần
Toán

Ôn luyện đọc: in - un
Rèn chữ viết : in – un
Ôn luyện : Phép cộng trong phạm vi 6.

Năm
07/11

3
4
5

Học vần
Học vần
Toán


Ôn luyện đọc - Rèn chữ viết: iên – yên

3
4
5

Học vần
Học vần
Toán

Ôn luyện đọc- Rèn chữ viết: uôn - ươn.

Sáu
08/11

Tên bài dạy

Ôn luyện : Phép trừ trong phạm vi 6.

Ôn luyện : Luyện tập.


Thứ hai, ngày 04 tháng 11 năm 2013
Ôn luyện đọc – Rèn viết
Bài :ôn- ơn
I – Mục tiêu:
- Giúp HS đọc, viết chắc chắn vần ôn –ơn, tiếng, từ, câu vừa học.
- Tìm được một số từ có vần ôn –ơn.
- Làm đúng các bài tập trong VBTTV1 ( tập 1)/ 47.
- Phụ đạo HS yếu, bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho HS giỏi.
II – Các hoạt động dạy – học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Ôn bài:
* Luyện đọc:
- GV hỏi : Buổi sáng chúng ta học Tiếng Việt bài gì? - HS trả lời.
- GV yêu cầu HS đọc bài trong SGK.
- HS mở SGK đọc bài.
+ Đánh vần tiếng, từ, câu.
- HS luyện đọc CN- ĐT ( tổ, nhóm).
+ Đọc trơn toàn bài.
- GV kết hợp yêu cầu HS phân tích tiếng, từ.
- HS đọc kết hợp phân tích tiếng
- Gọi HS yếu đọc nhiều lần.
- GV theo dõi, sửa sai cho HS.
- Cho HS thi đua đọc trước lớp.
- HS thi đua đọc ( CN, tổ, bàn)
* Luyện cài bảng: GV đọc để HS nghe và cài bảng.
- HS cài bảng.
* Luyện viết:
- GV đọc cho HS viết bảng con các âm, tiếng, từ đã
- HS viết bảng con.
học.
- GV yêu cầu HS viết bài vào vở.
- HS viết bài vào vở.
- GV theo dõi hướng dẫn HS yếu.
* Hướng dẫn HS làm bài tập ở VBT TV1 ( tập 1)/ * HS theo dõi và làm bài vào VBT.
44.
• Nối tiếng tạo thành từ hoàn chỉnh.
- 6 HS đọc các từ.
- Yêu cầu HS đọc các từ ở cột 1 và cột 2.
- 1HS làm bảng lớp, cả lớp làm
Hai với hai
đã sờn vai.
VBT.


là bốn.

Áo mẹ

đơn ca.

- Cho HS tự nối các tiếng thành từ thích hợp.
• Điền tiếng
thợ s….…
mái t………. lay ………
- Yêu cầu HS quan sát tranh.
- Cho HS nêu cách điền vào chỗ trống cho thích
hợp.
• Viết: ôn bài, mơn mởn.
- GV cho HS đọc từ ngữ.
- Yêu cầu HS phân tích cấu tạo tiếng, từ, độ cao,
khoảng cách của con chữ.
- Cho HS viết bài vào VBT ( 2 dòng cuối).
- GV theo dõi, uốn nắn tư thế ngồi, cách cầm bút

- HS quan sát tranh và trả lời.
- 1HS làm bảng phụ, cả lớp làm
VBT.
- HS đọc từ ngữ.
- HS phân tích cấu tạo của tiếng.
- HS viết bài vào vở.


ra khỏi tổ.
cho HS.
- GV theo dõi, nhắc nhở các em.
- Thu vở HS chấm -NX
Củng cố - Dặn dò:
* GV yêu cầu HS tìm và viết những tiếng có vần ôn ơn.
- GVNX, sửa chữa- Tuyên dương .
- Yêu cầu đọc lại bài.
- Về xem trước bài mới.

- HS suy nghĩ và tìm tiếng, từ có các
vần đã học.
- HS nhận xét, sửa sai.
- HS đọc CN – ĐT.

Thứ ba, ngày 05 tháng 11 năm 2013
Ôn luyện đọc – Rèn viết
Bài :en - ên
I – Mục tiêu:
- Giúp HS đọc, viết chắc chắn vần en –ên, tiếng, từ, câu vừa học.
- Tìm được một số từ có vần en –ên.
- Làm đúng các bài tập trong VBT TV1 ( tập 1)/ 48.
- Làm BT trong vở thực hành tiếng việt và toán/76
- Phụ đạo HS yếu, bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho HS giỏi.
II – Các hoạt động dạy – học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Ôn bài:
* Luyện đọc:
- GV hỏi : Buổi sáng chúng ta học Tiếng Việt bài gì? - HS trả lời.
- GV yêu cầu HS đọc bài trong SGK.
- HS mở SGK đọc bài.
+ Đánh vần tiếng, từ, câu.
- HS luyện đọc CN- ĐT ( tổ,
+ Đọc trơn toàn bài.
nhóm).
- GV kết hợp yêu cầu HS phân tích tiếng, từ.
- HS đọc kết hợp phân tích tiếng
- Gọi HS yếu đọc nhiều lần.
- GV theo dõi, sửa sai cho HS.
- Cho HS thi đua đọc trước lớp.
- HS thi đua đọc ( CN, tổ, bàn)
* Luyện cài bảng: GV đọc để HS nghe và cài bảng. - HS cài bảng.
* Luyện viết:
- GV đọc cho HS viết bảng con các âm, tiếng, từ đã - HS viết bảng con.
học.
- GV yêu cầu HS viết bài vào vở.
- HS viết bài vào vở.
- GV theo dõi hướng dẫn HS yếu.
* Hướng dẫn HS làm bài tập ở VBT TV1 ( tập 1)/ * HS theo dõi và làm bài vào VBT.
48.
• Nối tiếng tạo thành từ hoàn chỉnh.
- 6 HS đọc các từ.
- Yêu cầu HS đọc các từ ở cột 1 và cột 2.
- 1HS làm bảng lớp, cả lớp làm
Nhái bén ngồi
VBT.
Bé ngồi

trên lá sen.

Dế mèn chui

bên cửa sổ.


- Cho HS tự nối các tiếng thành từ thích hợp.
• Điền tiếng
mũi t….…
b…... đò
cái k.....
- Yêu cầu HS quan sát tranh.
- Cho HS nêu cách điền vào chỗ trống cho thích
hợp.
• Viết: khen ngợi, mũi tên.
- GV cho HS đọc từ ngữ.
- Yêu cầu HS phân tích cấu tạo tiếng, từ, độ cao,
khoảng cách của con chữ.
- Cho HS viết bài vào VBT ( 2 dòng cuối).
- GV theo dõi, uốn nắn tư thế ngồi, cách cầm bút
cho HS.
- GV theo dõi, nhắc nhở các em.
- Thu vở HS chấm -NX
*Hướng dẫn HS làm bài tập ở vở thực hành Tiếng
việt và toán:
BT1: Tìm tiếng có vần ôn hoặc ơn, en, ên
- Gọi HS nêu yêu cầu.
- Nhắc lại yêu cầu BT
- Cho HS làm BT
BT2: Đọc
- GV đọc mẫu.
- Cho HS đánh vần, đọc trơn bài.
- GV theo dõi, sửa sai.
BT3: Viết
- Gọi HS đọc dòng chữ: Bé có áo len.
- Yêu cầu HS phân tích độ cao của các con chữ.
- Cho HS viết tiếp vào dòng chữ, bắt đầu viết từ
chữ B.
Củng cố - Dặn dò:
* GV yêu cầu HS tìm và viết những tiếng có vần en
–ên.
- GVNX, sửa chữa- Tuyên dương .
- Yêu cầu đọc lại bài.
- Về xem trước bài mới.

- HS quan sát tranh và trả lời.
- 1HS làm bảng phụ, cả lớp làm
VBT.
- HS đọc từ ngữ.
- HS phân tích cấu tạo của tiếng.
- HS viết bài vào vở.

-HS nêu yêu cầu
-Làm BT
-Lắng nghe.
- Đọc bài
-HS đọc
-HS phân tích
-HS viết.
- HS suy nghĩ và tìm tiếng, từ có
các vần đã học.
- HS nhận xét, sửa sai.
- HS đọc CN – ĐT.

Ôn luyện: Toán
Bài : LUYỆN TẬP CHUNG
I – Mục tiêu:
- Giúp HS củng cố cách làm tính cộng, trừ trong phạm vi các số 3, 4, 5.
- Làm được các bài tập trong VBT Toán 1 (Tập 1)/ 48.
- Phụ đạo HS yếu, bồi dưỡng HS giỏi.
II – Các hoạt động dạy – học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Ôn bài:
- GV hỏi: Buổi sáng học toán bài gì?
- HSTL ( Luyện tập chung)
• Ôn viết:
- HS làm bài vào bảng con.
- GV viết một số phép tính lên bảng cho HS làm.
3+1…2+1
5-3…5–2
2+3 … 3 + 2 - HSNX, sửa sai.


- GV theo dõi giúp đỡ HS yếu.
* GV yêu cầu HS làm bài tập ở VBT Toán 1/ 48.
Bài 1: Tính.
- GV cho HS nêu yêu cầu.
- GV lần lượt cho HS nêu kết quả các phép tính.
- GVNX, sửa sai.
Bài 2: Tính.
- GV cho HS nêu yêu cầu.
- Yêu cầu HS tự làm bài.

- HS tự làm bài vào VBT.
- HS lần lượt nêu kết quả của phép
tính.
- HSNX, sửa sai.

- HS lần lượt viết bài làm vào bảng
con.
- HSNX, sửa sai.

- GVNX, sửa sai.
Bài 3: Số?
- GV nêu yêu cầu bài tập.
- GV yêu cầu HS viết bài và tự làm.
- GVNX, chữa bài.
Bài 4:Viết phép tính thích hợp:
- GV cho HS quan sát tranh và nêu bài toán.
- Cho HS tự làm bài.
- GVNX, sửa sai.
- GV nêu nhận xét chung.
- Thu vở HS chấm -NX
* GV yêu cầu HS làm thêm một số bài tập.
1/ Tính.
5–3+2=
5 – 0 – 4=
3–2+2=
2+1+1=
4 + 0+1=
2+2–4=
- GVtheo dõi giúp đỡ HS yếu.
- GVthu vở HS chấm -NX
Củng cố -Dặn dò:
- Làm lại các bài tập. Về xem trước bài mới.

- 4HS làm bảng lớp,cả lớp làm bảng
con (theo dãy bàn).
- HSNX, sửa sai.
- HS quan sát và nêu bài toán.
- 2 HS làm bảng lớp. Cả lớp làm
VBT.
2 + 3 = 5
5 - 2 = 3
- HS trao đổi vở chấm bài.
- HS làm vào vở trắng.

Thứ tư,ngày 06 tháng 11 năm 2013
Ôn luyện đọc – Rèn viết
Bài : in-un
I – Mục tiêu:
- Giúp HS đọc, viết chắc chắn vần in – un, tiếng, từ, câu vừa học.
- Tìm được một số từ có vần in – un.
- Làm đúng các bài tập trong VBT TV1 ( tập 1)/ 49.
- Phụ đạo HS yếu, bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho HS giỏi.
II – Các hoạt động dạy – học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Ôn bài:
* Luyện đọc:
- GV hỏi: Buổi sáng chúng ta học Tiếng Việt bài - HS trả lời.
gì?


- GV yêu cầu HS đọc bài trong SGK.
+ Đánh vần tiếng, từ, câu.
+ Đọc trơn toàn bài.
- GV kết hợp yêu cầu HS phân tích tiếng, từ.
- Gọi HS yếu đọc nhiều lần.
- GV theo dõi, sửa sai cho HS.
- Cho HS thi đua đọc trước lớp.
* Luyện cài bảng: GV đọc để HS nghe và cài
bảng.
* Luyện viết:
- GV đọc cho HS viết bảng con các âm, tiếng, từ
đã học.
- GV yêu cầu HS viết bài vào vở.
- GV theo dõi hướng dẫn HS yếu.
* Hướng dẫn HS làm bài tập ở VBT TV1 ( tập
1)/ 49.
• Nối tiếng tạo thành từ hoàn chỉnh.
- Yêu cầu HS đọc các từ ở cột 1 và cột 2.
run

như in.

vừa

như gỗ mun.

đen

như cầy sấy.

- Cho HS tự nối các tiếng thành từ thích hợp.
• Điền tiếng
tô b…... bò
đi nh…... nhảy
chuối ch…...
- Yêu cầu HS quan sát tranh.
- Cho HS nêu cách điền vào chỗ trống cho thích
hợp.
• Viết: xin lỗi, mưa phùn.
- GV cho HS đọc từ ngữ.
- Yêu cầu HS phân tích cấu tạo tiếng, từ, độ
cao, khoảng cách của con chữ.
- Cho HS viết bài vào VBT (2 dòng cuối).
- GV theo dõi, uốn nắn tư thế ngồi, cách cầm
bút cho HS.
- GV theo dõi, nhắc nhở các em.
- Thu vở HS chấm -NX
Củng cố - Dặn dò:
* GV yêu cầu HS tìm và viết những tiếng có vần
in –un.
- GVNX, sửa chữa- Tuyên dương .
- Yêu cầu đọc lại bài.
- Về xem trước bài mới.

- HS mở SGK đọc bài.
- HS luyện đọc CN- ĐT (tổ, nhóm).
- HS đọc kết hợp phân tích tiếng
- HS thi đua đọc (CN, tổ, bàn)
- HS cài bảng.
- HS viết bảng con.
- HS viết bài vào vở.
* HS theo dõi và làm bài vào VBT.
- 6 HS đọc các từ.
- 1HS làm bảng lớp, cả lớp làm
VBT.

- HS quan sát tranh và trả lời.
- 1HS làm bảng phụ, cả lớp làm
VBT.
- HS đọc từ ngữ.
- HS phân tích cấu tạo của tiếng.
- HS viết bài vào vở.

- HS suy nghĩ và tìm tiếng, từ có các
vần đã học.
- HS nhận xét, sửa sai.
- HS đọc CN – ĐT.


Ôn luyện: Toán
Bài :PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 6
I – Mục tiêu:
- Giúp HS củng cố lại kiến thức tính cộng trong phạm vi 6.
- Nhìn tranh biết đọc bài toán và giải được bài toán.Củng cố so sánh hai số.Làm được các
bài tập trong VBT Toán 1 (Tập 1)/ 49.
- Làm BT trong vở thực hành tiếng việt và toán/80
- Phụ đạo HS yếu, bồi dưỡng HS giỏi.
II – Các hoạt động dạy – học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Ôn bài:
- GV hỏi: Buổi sáng học toán bài gì?
- HS: (Phép cộng trong phạm vi 6)
• Ôn đọc:
- HS đọc lại bảng cộng trong phạm
- Yêu cầu HS đọc lại phép tính đã học buổi sáng.
vi 6. (cá nhân, đồng thanh)
• Ôn viết:
- HS viết vào bảng con.
- GV viết một số phép tính lên bảng cho HS làm.
- HSNX, sửa sai.
* GV yêu cầu HS làm bài tập ở VBT Toán 1/ 49.
Bài 1: Tính.
- 3 HS làm bài ở bảng lớp, cả lớp
- Yêu cầu HS tự làm bài.
làm vào bảng con.
- HSNX, sửa sai.
- GVNX, sửa sai.
Bài 2: Tính.
- GV cho HS nêu yêu cầu.
- HS lần lượt nêu kết quả bài làm.
- GV lần lượt cho HS nêu kết quả các phép tính.
- HSNX, sửa sai.
- GVNX, sửa sai.
Bài 3: Tính.
- HS tự làm bài vào VBT.
- Yêu cầu HS tự làm bài.
- 3 HS làm bài vào bảng lớp
- HSNX, sửa sai.
- GVNX, sửa sai.
Bài 4:Viết phép tính thích hợp:
- GV cho HS quan sát tranh và nêu bài toán.
- Cho HS tự làm bài.
- GVNX, sửa sai.
- GV nêu nhận xét chung.
- Thu vở HS chấm -NX
* GV cho HS làm thêm một số bài tập.
- GVtheo dõi giúp đỡ HS yếu.
- GVthu vở HS chấm -NX
*Hướng dẫn HS làm BT trong vở Thực hành
Tiếng việt và toán:
Bài 1: Tính.
- GV cho HS nêu yêu cầu.
- GV lần lượt viết các cặp phép tính cho HS làm
bài.

- HS quan sát và nêu bài toán.
- 2 HS làm bảng lớp. Cả lớp làm
VBT.
4 + 2 = 6
3 + 3 = 6
- HS trao đổi vở chấm bài.
- HS làm vào vở trắng.

- HS lần lượt viết bài làm vào bảng
con.


- HSNX, sửa sai.
- GVNX, sửa sai.
Bài 2: Tính.
- GV cho HS nêu yêu cầu.
- GV lần lượt cho HS nêu kết quả các phép tính.
- GVNX, sửa sai.
Bài 3: Tính.
- GV cho HS nêu yêu cầu.
- GV lần lượt cho HS nêu kết quả các phép tính.
- GVNX, sửa sai.
Bài 4:Viết phép tính thích hợp:
- GV cho HS quan sát tranh và nêu bài toán.
- Cho HS tự làm bài.
Bài 5: Đố vui
- GV cho HS nêu yêu cầu.
- Yêu cầu HS tự làm bài.
- GVNX, sửa sai.
Củng cố -Dặn dò:
- Gọi HS đọc lại bảng cộng trong phạm vi 6.
- Làm lại các bài tập. Về xem trước bài mới.

- HS tự làm bài.
- HS lần lượt nêu kết quả của phép
tính.
- HSNX, sửa sai.
-HS tự làm bài.
- HSNX, sửa sai.
- HS quan sát và nêu bài toán.
- 1 HS làm bảng lớp. Cả lớp làm vở.
4 + 2 = 6
- HS tự làm bài vào VBT.
- HSNX, sửa sai
- HS đọc lại bảng cộng trong phạm
vi 6.

Thứ năm, ngày 07 tháng 11 năm 2013
Toán
PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 6
I – Mục tiêu:
- Giúp HS củng cố lại kiến thức tính trừ trong phạm vi 6.
- Nhìn tranh biết đọc bài toán và giải được bài toán.Củng cố so sánh hai số sau khi làm
tính.
- Làm được các bài tập trong VBT Toán 1 (Tập 1) / 50.
- Làm BT trong vở thực hành tiếng việt và toán/81
- Phụ đạo HS yếu, bồi dưỡng HS giỏi.
II – Các hoạt động dạy – học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Ôn bài:
- HSTL (Phép trừ trong phạm vi 6.)
- GV hỏi: Buổi sáng học toán bài gì?
• Ôn đọc:
- HS đọc lại bảng trừ trong phạm vi
- Yêu cầu HS đọc lại phép tính đã học buổi sáng.
6. (cá nhân, đồng thanh)
• Ôn viết:
- HS viết vào bảng con.
- GV viết một số phép tính lên bảng cho HS làm.
- HSNX, sửa sai.
* GV yêu cầu HS làm bài tập ở VBT Toán 1/ 50.
Bài 1: Tính.
- 3 HS làm bài ở bảng lớp, cả lớp
- Yêu cầu HS tự làm bài.
làm vào bảng con.


- GVNX, sửa sai.
Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.
- Yêu cầu HS tự làm bài.

- HSNX, sửa sai.

- HS tự làm bài vào VBT.
- 3 HS làm bài vào bảng con.
- GVNX, sửa sai.
- HSNX, sửa sai.
- Yêu cầu HS nêu nhận xét về quan hệ giữa phép - HS nêu
cộng và phép trừ.
Bài 3: Tính.
- GV cho HS nêu yêu cầu.
- 3 HS làm bảng lớp, cả lớp làm ở
- GV cho HS tự làm bài.
VBT.
- HS trao đổi vở chấm bài
- GVNX, sửa sai.
Bài 4:Viết phép tính thích hợp:
- GV cho HS quan sát tranh và nêu bài toán.
- HS quan sát và nêu bài toán.
- 2 HS làm bảng lớp. Cả lớp làm
- Cho HS tự làm bài.
VBT.
- GVNX, sửa sai.
6 - 2 = 4
6 - 1 = 5
Bài 5: Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm.
- GV cho HS nêu yêu cầu.
- 3 HS làm bảng lớp, cả lớp làm bài
- GV cho HS nêu cách để so sánh và tự làm bài.
VBT.
- GVNX, sửa sai.
- HSNX, sửa sai.
- GV nêu nhận xét chung.
- HS trao đổi vở chấm bài.
- Thu vở HS chấm -NX
*Hướng dẫn HS làm BT trong vở Thực hành
Tiếng việt và toán:
Bài 1: Tính.
- GV cho HS nêu yêu cầu.
- GV lần lượt viết các cặp phép tính cho HS làm - HS lần lượt viết bài làm vào bảng
bài.
con.
- HSNX, sửa sai.
- GVNX, sửa sai.
Bài 2: Tính.
- GV cho HS nêu yêu cầu.
- HS tự làm bài.
- GV lần lượt cho HS nêu kết quả các phép tính.
- HS lần lượt nêu kết quả của phép
tính.
- GVNX, sửa sai.
- HSNX, sửa sai.
Bài 3: Số?
- GV cho HS nêu yêu cầu.
- GV lần lượt cho HS nêu kết quả các phép tính.
-HS tự làm bài.
- HSNX, sửa sai.
- GVNX, sửa sai.
Bài 4:Viết phép tính thích hợp:
- GV cho HS quan sát tranh và nêu bài toán.
- HS quan sát và nêu bài toán.
- Cho HS tự làm bài.
- 1 HS làm bảng lớp. Cả lớp làm vở.
6 - 1 = 5
Bài 5: Đố vui
- GV cho HS nêu yêu cầu.
- Yêu cầu HS tự làm bài.
- HS tự làm bài.
- HSNX, sửa sai
- GVNX, sửa sai.


Củng cố - Dặn dò:
- Gọi HS đọc lại bảng trừ trong phạm vi 6.

-HS đọc lại bảng trừ trong phạm vi
6.

- Làm lại các bài tập. Về xem trước bài mới.
Ôn luyện đọc – Rèn viết
Bài : iên-yên
I – Mục tiêu:
- Giúp HS đọc, viết chắc chắn vần iên –yên, tiếng, từ, câu vừa học.
- Tìm được một số từ có vần iên –yên
- Làm đúng các bài tập trong VBT TV1 ( Tập 1)/ 50.
- Làm BT trong vở thực hành tiếng việt và toán/77-78
- Phụ đạo HS yếu, bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho HS giỏi.
II – Các hoạt động dạy – học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Ôn bài:
* Luyện đọc:
- GV hỏi: Buổi sáng chúng ta học Tiếng Việt bài gì?
- HS trả lời.
- GV yêu cầu HS đọc bài trong SGK.
- HS mở SGK đọc bài.
+ Đánh vần tiếng, từ, câu.
- HS luyện đọc CN- ĐT ( tổ,
+ Đọc trơn toàn bài.
nhóm).
- GV kết hợp yêu cầu HS phân tích tiếng, từ.
- HS đọc kết hợp phân tích
- Gọi HS yếu đọc nhiều lần.
tiếng
- GV theo dõi, sửa sai cho HS.
- Cho HS thi đua đọc trước lớp.
- HS thi đua đọc ( CN, tổ, bàn)
* Luyện cài bảng: GV đọc để HS nghe và cài bảng.
- HS cài bảng.
* Luyện viết:
- GV đọc cho HS viết bảng con các âm, tiếng, từ đã học.
- HS viết bảng con.
- GV yêu cầu HS viết bài vào vở.
- HS viết bài vào vở.
- GV theo dõi hướng dẫn HS yếu.
* Hướng dẫn HS làm bài tập ở VBT TV1 ( tập 1)/ 50.
* HS theo dõi và làm bài vào
VBT.
• Nối tiếng tạo thành từ hoàn chỉnh.
- Yêu cầu HS đọc các từ ở cột 1 và cột 2.
- 6 HS đọc các từ.
miền
đấu
- 1HS làm bảng lớp, cả lớp làm
VBT.
chiến

núi

đàn

yến

- Cho HS tự nối các tiếng thành từ thích hợp.
• Điền tiếng
Bãi b…...
đàn k…...
….... xe
- Yêu cầu HS quan sát tranh.
- Cho HS nêu cách điền vào chỗ trống cho thích hợp.

- HS quan sát tranh và trả lời.
- 1HS làm bảng phụ, cả lớp làm
VBT.

• Viết: viên phấn, yên vui.
- HS đọc từ ngữ.
- GV cho HS đọc từ ngữ.
- Yêu cầu HS phân tích cấu tạo tiếng, từ, độ cao, - HS phân tích cấu tạo của


khoảng cách của con chữ.
- Cho HS viết bài vào VBT ( 2 dòng cuối).
- GV theo dõi, uốn nắn tư thế ngồi, cách cầm bút cho
HS.
- GV theo dõi, nhắc nhở các em.
- Thu vở HS chấm -NX
*Hướng dẫn HS làm bài tập ở vở thực hành Tiếng việt
và toán:
BT1: Đánh dấu vào bảng tiếng có vần in, iên, yên
- Gọi HS nêu yêu cầu.
- Nhắc lại yêu cầu BT
- Cho HS làm BT
BT2: Đọc
- GV đọc mẫu.
- Cho HS đánh vần, đọc trơn bài.
- GV theo dõi, sửa sai.
BT3: Viết
- Gọi HS đọc dòng chữ: Yến báo tin vui cho mẹ.
- Yêu cầu HS phân tích độ cao của các con chữ.
- Cho HS viết tiếp vào dòng chữ, bắt đầu viết từ chữ
Y.
Củng cố - Dặn dò:
* GV yêu cầu HS tìm và viết những tiếng có vần iên –yên.
- GVNX, sửa chữa- Tuyên dương .
- Yêu cầu đọc lại bài.
- Về xem trước bài mới.

tiếng.
- HS viết bài vào vở.

-HS nêu yêu cầu
-Làm BT
-Lắng nghe.
- Đọc bài
-HS đọc
-HS phân tích
-HS viết.
- HS suy nghĩ và tìm tiếng, từ
có các vần đã học.
- HS nhận xét, sửa sai.
- HS đọc CN – ĐT.

Thứ sáu, ngày 08tháng 11 năm 2013
Ôn luyện đọc – Rèn viết
Bài:uôn-ươn
I – Mục tiêu:
- Giúp HS đọc, viết chắc chắn vần uôn –ươn, tiếng, từ, câu vừa học.
- Tìm được một số từ có vần uôn –ươn
- Làm đúng các bài tập trong VBT TV1 (Tập 1)/ 51.
- Làm BT trong vở thực hành tiếng việt và toán/79
- Phụ đạo HS yếu, bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho HS giỏi.
II – Các hoạt động dạy – học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Ôn bài:
* Luyện đọc:
- GV hỏi: Buổi sáng chúng ta học Tiếng Việt bài gì?
- HS trả lời.
- GV yêu cầu HS đọc bài trong SGK.
- HS mở SGK đọc bài.
+ Đánh vần tiếng, từ, câu.
- HS luyện đọc CN- ĐT (tổ,
+ Đọc trơn toàn bài.
nhóm).
- GV kết hợp yêu cầu HS phân tích tiếng, từ.
- HS đọc kết hợp phân tích tiếng
- Gọi HS yếu đọc nhiều lần.
- GV theo dõi, sửa sai cho HS.
- Cho HS thi đua đọc trước lớp.
- HS thi đua đọc ( CN, tổ, bàn)
* Luyện cài bảng: GV đọc để HS nghe và cài bảng.
- HS cài bảng.


* Luyện viết:
- GV đọc cho HS viết bảng con các âm, tiếng, từ đã học.
- GV yêu cầu HS viết bài vào vở.
- GV theo dõi hướng dẫn HS yếu.
* Hướng dẫn HS làm bài tập ở VBT TV1 ( tập 1)/ 51.
• Nối từ với tranh cho thích hợp.
- Yêu cầu HS đọc các từ: uốn dẻo, vườn táo, đầu
nguồn.
- Cho HS tự nối từ thích hợp vào tranh.
• Điền : uôn hay ươn ?
Đàn yến bay l….... trên trời.
Đàn bò sữa trên s…... đồi.
Mẹ đi chợ về m….... .
- Yêu cầu HS đọc nội dung bài tập và suy nghĩ.
- Cho HS nêu cách điền vào chỗ trống cho thích hợp.
- GVNX, sửa chữa.
• Viết: ý muốn, con lươn.
- GV cho HS đọc từ ngữ.
- Yêu cầu HS phân tích cấu tạo tiếng, từ, độ cao,
khoảng cách của con chữ.
- Cho HS viết bài vào VBT (2 dòng cuối).
- GV theo dõi, uốn nắn tư thế ngồi, cách cầm bút cho
HS.
- GV theo dõi, nhắc nhở các em.
- Thu vở HS chấm -NX
*Hướng dẫn HS làm bài tập ở vở thực hành Tiếng việt
và toán:
BT1: Đánh dấu vào bảng tiếng có vần un, uôn, ươn
- Gọi HS nêu yêu cầu.
- Nhắc lại yêu cầu BT
- Cho HS làm BT
BT2: Đọc
- GV đọc mẫu.
- Cho HS đánh vần, đọc trơn bài.
- GV theo dõi, sửa sai.
BT3: Viết
- Gọi HS đọc dòng chữ: Bà vun xới vườn cây.
- Yêu cầu HS phân tích độ cao của các con chữ.
- Cho HS viết tiếp vào dòng chữ, bắt đầu viết từ chữ
B.
Củng cố - Dặn dò:
* GV yêu cầu HS tìm và viết những tiếng có vần iên –
yên.
- GVNX, sửa chữa- Tuyên dương
- Yêu cầu đọc lại bài.
- Về xem trước bài mới.

Ôn luyện: Toán

- HS viết bảng con.
- HS viết bài vào vở.
* HS theo dõi và làm bài vào
VBT.
- 3 HS đọc các từ.
- HS làm bài.

- 3 HS đọc câu.
- 1HS làm bài bảng phụ, cả lớp
làm VBT.
- HS đọc từ ngữ.
- HS phân tích cấu tạo của tiếng.
- HS viết bài vào vở.

-HS nêu yêu cầu
-Làm BT
-Lắng nghe.
- Đọc bài
-HS đọc
-HS phân tích
-HS viết.
HS suy nghĩ và tìm tiếng, từ có
các vần đã học.
- HS nhận xét, sửa sai.
- HS đọc CN – ĐT.


Bài: LUYỆN TẬP CHUNG
I – Mục tiêu:
- Giúp HS củng cố cách làm tính cộng, trừ trong phạm vi 6.
- Nhìn tranh biết đọc bài toán và giải được bài toán.
- Làm được các bài tập trong VBT Toán 1 ( Tập 1)/ 51.
- Phụ đạo HS yếu, bồi dưỡng HS giỏi.
II – Các hoạt động dạy – học:


Soạn xong tuần 12
Người soạn

Khối trưởng kí duyệt

Hoàng Thị Lệ Trinh

Nguyễn Thị Thanh TuyếtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×