Tải bản đầy đủ

Giao an lop 1 tuan 16 buoi chieu

TUẦN 16
Từ ngày 02/13 đến ngày 06/12/2013
Thứ, ngày

Tiết

Môn

Tên bài dạy

Hai
02 /12

3
4

Học vần
Học vần

Ôn luyện đọc: im – um
Rèn chữ viết : im – um


Ba
03/12

3
4
5

Học vần
Học vần
Toán

Ôn luyện đọc: iêm – yêm
Rèn chữ viết: iêm – yêm
Ôn luyện: Luyện tập.


04/12

3
4
5

Học vần
Học vần
Toán

Ôn luyện đọc: uôm – ươm
Rèn chữ viết : uôm – ươm
Ôn luyện: Bảng cộng và trừ trong
phạm vi 10

Năm
05/ 12

3
4
5

Học vần


Học vần
Toán

Ôn luyện đọc - Rèn chữ viết: Ôn
tập
Ôn luyện: Luyện tập.

Sáu
06/ 12

3
4

Học vần
Toán

Ôn luyện đọc- Rèn chữ viết: ot – at
Ôn luyện: Luyện tập chung


Thứ hai, ngày 02 tháng 12 năm 2013
Ôn luyện đọc – Rèn viết
Bài: im- um
I – Mục tiêu:
- Giúp HS đọc, viết chắc chắn vần im – um, tiếng, từ, câu vừa học.
- Tìm được một số từ có vần im – um.
- Làm đúng các bài tập trong VBT TV1 ( tập 1)/ 65.
- Phụ đạo HS yếu, bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho HS giỏi.
II – Các hoạt động dạy – học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
 Ôn bài:
* Luyện đọc:
- GV yêu cầu HS đọc bài trong SGK.
- HS đọc lại bài trong SGK.
- Nhận ra các tiếngcó chứa vần im – um đã học - HS phát hiện các âm đã học có
trong câu.
trong bài.
- Thi đua đọc theo nhóm và dãy bàn.
- HS thi đua đọc theo nhóm (dãy
bàn).
* Luyện viết:
- GV đọc cho HS viết vào bảng con các vần,
- HS viết vào bảng con.
tiếng, từ đã học.
- GV yêu cầu HS viết bài vào vở.
- HS luyện viết bài vào vở trắng.
- GV theo dõi hướng dẫn HS yếu.
* Hướng dẫn HS làm bài tập ở VBT TV1 (tập
1)/ 65.
* Nối
* HS theo dõi và làm bài vào
VBT.
- Yêu cầu HS đọc các từ ở cột 1 và cột 2.
- HS đọc các từ.
- Cho HS tự nối các tiếng thành từ thích hợp.
- 1HS làm bảng lớp, cả lớp làm
- GVNX, chốt kết quả đúng:
VBT.
chim

hùm

cái

bồ câu

tôm

kìm

* Điền : im hay um:
xâu kim
xem phim chùm nhãn
- Yêu cầu HS quan sát tranh.
- HS quan sát tranh và trả lời.
- Cho HS nêu cách điền vào chỗ trống cho - 1HS làm bảng phụ, cả lớp làm


thích hợp.
• Viết: con nhím, tủm tỉm.
- GV cho HS đọc từ ngữ.
- Yêu cầu HS phân tích cấu tạo tiếng, từ, độ
cao, khoảng cách của con chữ.
- Cho HS viết bài vào VBT (2 dòng cuối).
- GV theo dõi, uốn nắn tư thế ngồi, cách cầm
bút cho HS.
- GV theo dõi, nhắc nhở các em.
- Thu vở HS chấm -NX
 Củng cố - Dặn dò:
* GV yêu cầu HS tìm và viết những tiếng có
vần em –êm.
- GVNX, sửa chữa- Tuyên dương .
- Yêu cầu đọc lại bài.
- Về xem trước bài mới.

VBT.
- HS đọc từ ngữ.
- HS phân tích cấu tạo của tiếng.
- HS viết bài vào vở.
- HS suy nghĩ và tìm tiếng, từ có
các vần đã học.
- HS nhận xét, sửa sai.
- HS đọc CN – ĐT.

Thứ ba, ngày 03 tháng 12 năm 2013
Ôn luyện đọc – Rèn viết
Bài : iêm-yêm
I – Mục tiêu:
- Giúp HS đọc, viết chắc chắn vần iêm –yêm, tiếng, từ, câu vừa học.
- Tìm được một số từ có vần iêm –yêm.
- Làm đúng các bài tập trong VBT TV1 (Tập 1)/ 66
- Làm BT trong vở thực hành tiếng việt và toán/104-105
- Phụ đạo HS yếu, bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho HS giỏi.
II – Các hoạt động dạy – học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
 Ôn bài:
* Luyện đọc:
- GV yêu cầu HS đọc bài trong SGK.
- HS đọc lại bài trong SGK.
- Nhận ra các tiếngcó chứa vần iêm –yêm đã - HS phát hiện các âm đã học có
học trong câu.
trong bài.
- Thi đua đọc theo nhóm và dãy bàn.
- HS thi đua đọc theo nhóm (dãy
bàn).
* Luyện viết:
- GV đọc cho HS viết vào bảng con các vần,
- HS viết vào bảng con.
tiếng, từ đã học.


- GV yêu cầu HS viết bài vào vở.
- HS luyện viết bài vào vở trắng.
GV theo dõi hướng dẫn HS yếu.
* Hướng dẫn HS làm bài tập ở VBT TV1 (tập
1)/ 66.
* Nối:
- Yêu cầu HS đọc các từ ở cột 1 và cột 2.
- HS đọc các tiếng ở 2 cột.
- Cho HS tự nối các tiếng thành từ thích hợp.
- 1HS làm bảng lớp, cả lớp làm
VBT.
- GVNX, chốt kết quả đúng:
Em là niềm vui

âu yếm.

Mẹ nhìn em

của gia đình.

Cô cho em

điểm mười.

* Điền: iêm hay yêm:
- Yêu cầu HS quan sát tranh.
- Cho HS nêu cách điền vào chỗ trống cho thích
hợp.
- GVNX, chốt kết quả đúng:
thanh kiếm
đồng chiêm
yếm dãi
* Viết: quý hiếm, yếm dãi.
- GV cho HS đọc từ ngữ.
- Yêu cầu HS phân tích cấu tạo tiếng, từ, độ cao,
khoảng cách của con chữ.
- Cho HS viết bài vào VBT (2 dòng cuối).
- GV theo dõi, uốn nắn tư thế ngồi, cách cầm
bút cho HS.
- GV nêu nhận xét chung.
- Thu vở HS chấm –NX.
*Hướng dẫn HS làm bài tập ở vở thực hành
Tiếng việt và toán:
BT1: Điền vần, tiếng có vần im, iêm, yêm
- Gọi HS nêu yêu cầu.
- Nhắc lại yêu cầu BT
- Cho HS làm BT
BT2: Đọc
- GV đọc mẫu.
- Cho HS đánh vần, đọc trơn bài.

- HS quan sát tranh và trả lời.
- 1HS làm bảng phụ, cả lớp làm
VBT.

- HS đọc từ ngữ.
- HS phân tích cấu tạo của tiếng.
- HS viết bài vào vở.
- HSNX, sửa sai.

- HS nêu yêu cầu
- Làm BT
- Lắng nghe.
- Đọc bài


- GV theo dõi, sửa sai.
BT3: Viết
- Gọi HS đọc dòng chữ: Công là thứ chìm hiếm.
- Yêu cầu HS phân tích độ cao của các con chữ.
- Cho HS viết tiếp vào dòng chữ, bắt đầu viết từ
chữ C.
 Củng cố - Dặn dò:
- Yêu cầu HS đọc lại bài.
- Về làm lại các bài tập. Về xem trước bài mới.

- HS đọc
- HS phân tích
- HS viết.
- HS đọc CN – ĐT.

Ôn luyện: Toán
Bài : LUYỆN TẬP
I – Mục tiêu:
- Giúp HS nắm vững phép trừ trong phạm vi 10. Đọc được bảng trừ trong phạm vi
10.
- Làm đúng các bài tập trong VBT Toán 1 (Tập 1)/ 65.
- Làm BT trong vở thực hành tiếng việt và toán/110
- Phụ đạo HS yếu, bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho HS giỏi.
II – Các hoạt động dạy – học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
 Ôn bài:
- GV hỏi: Buổi sáng học toán bài gì?
- HSTL (Luyện tập.)
• Ôn viết:
- GV viết một số phép tính lên bảng cho HS làm. - HS viết vào bảng con.
- HSNX, sửa sai.
* GV yêu cầu HS làm bài tập ở VBT Toán
1(Tập 1)/ 65.
Bài 1: Tính.
a)
a) GV cho HS nêu yêu cầu.
- GV lần lượt cho HS nêu kết quả các phép tính. - HS lần lượt nêu kết quả bài
làm.
- HSNX, sửa sai.
- GVNX, sửa sai.
b) HS lần lượt làm bài ở bảng
b) Yêu cầu HS tự làm bài.
lớp, cả lớp làm vào bảng con.
- HSNX, sửa sai.
- GVNX, sửa sai.
Bài 2: Số?


- GV hướng dẫn HS cách làm bài.
- Yêu cầu HS làm bài.
- GVNX, sửa sai.
Bài 3: Viết phép tính thích hợp:
- GV cho HS quan sát tranh và nêu bài toán.
- Cho HS tự làm bài.
- GVNX, sửa sai. (10 – 5 = 5)
Bài 4: Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm.
- GV cho HS nêu yêu cầu.
- GV cho HS nêu cách để so sánh và tự làm bài

- 4 HS lên bảng làm bài.
- Cả lớp làm VBT.
- HSNX, sửa sai.
- HS quan sát và nêu bài toán.
- 1 HS làm bảng lớp. Cả lớp làm
VBT.

- 1HS làm bảng lớp,cả lớp làm
bảng phụ (theo dãy bàn).
- HSNX, sửa sai.

.
- GVNX, sửa sai.
*Hướng dẫn HS làm BT trong vở Thực hành
Tiếng việt và toán:
Bài 1:
- GV cho HS nêu yêu cầu.
- GV cho HS làm bài.
- HS làm bài.
- HSNX, sửa sai.
- GVNX, sửa sai.
Bài 2: Tính
- GV cho HS nêu yêu cầu.
- GV lần lượt cho HS nêu kết quả các phép tính. - HS tự làm bài.
- HSNX, sửa sai.
- GVNX, sửa sai.
Bài 3: Tính
- GV cho HS nêu yêu cầu.
- GV lần lượt cho HS nêu kết quả các phép tính. - HS tự làm bài.
- HSNX, sửa sai
- GVNX, sửa sai.
Bài 4: Số
- GV cho HS nêu yêu cầu.
- Cho HS tự làm bài
- HS tự làm bài.
- HSNX, sửa sai.
- GVNX, sửa sai.
Bài 5: Viết phép tính thích hợp:
- GV cho HS quan sát tranh và nêu bài toán.
- HS quan sát và nêu bài toán.
- Cho HS tự làm bài
1 HS làm bảng lớp. Cả lớp làm


vở.
8 - 2 = 6
 Củng cố -Dặn dò:
- Làm lại các bài tập. Về xem trước bài mới.

Thứ tư, ngày 04 tháng 12 năm 2013
Ôn luyện đọc – Rèn viết
Bài : uôm-ươm
I – Mục tiêu:
- Giúp HS đọc, viết chắc chắn vần uôm –ươm, tiếng, từ, câu vừa học.
- Tìm được một số từ có vần uôm –ươm.
- Làm đúng các bài tập trong VBT TV1 (tập 1)/ 67.
- Làm BT trong vở thực hành tiếng việt và toán/106-107
- Phụ đạo HS yếu, bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho HS giỏi.
II – Các hoạt động dạy – học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
 Ôn bài:
* Luyện đọc:
- GV yêu cầu HS đọc bài trong SGK.
- HS đọc lại bài trong SGK.
- Nhận ra các tiếng có chứa vần uôm –ươm đã - HS phát hiện các âm đã học có
học trong câu.
trong bài.
- Thi đua đọc theo nhóm và dãy bàn.
- HS thi đua đọc theo nhóm ( dãy
bàn).
* Luyện viết:
- GV đọc cho HS viết vào bảng con các vần,
- HS viết vào bảng con.
tiếng, từ đã học.
- GV yêu cầu HS viết bài vào vở.
- HS luyện viết bài vào vở trắng.
- GV theo dõi hướng dẫn HS yếu.
* Hướng dẫn HS làm bài tập ở VBT TV1 (tập * HS theo dõi và làm bài vào
1)/ 67.
VBT.
• Nối
- Yêu cầu HS đọc các từ: quả muỗm, ươm cây, - 4 HS đọc các từ.
nhuộm vải, Hồ Gươm.
- 1HS làm bài bảng lớp.
- Cho HS tự nối từ thích hợp vào tranh.
- Cả lớp làm VBT.
- GVNX, chốt kết quả đúng:
* Điền: uôm hay ươm:
- HS quan sát tranh và trả lời.
- Yêu cầu HS quan sát tranh.
- Cho HS nêu cách điền vào chỗ trống cho thích - 1HS làm bảng phụ, cả lớp làm


hợp.
- GVNX, chốt kết quả đúng:
ướm thử áo
luộm lúa
ao chuôm
* Vieát : nhuộm vải, vườn ươm.
- GV cho HS đọc từ ngữ.
- Yêu cầu HS phân tích cấu tạo tiếng, từ, độ cao,
khoảng cách của con chữ.
- Cho HS viết bài vào VBT (2 dòng cuối).
- GV theo dõi, uốn nắn tư thế ngồi, cách cầm bút
cho HS.
- GV nêu nhận xét chung.
- Thu vở HS chấm –NX.
*Hướng dẫn HS làm bài tập ở vở thực hành
Tiếng việt và toán:
BT1: Điền vần, tiếng có vần um, uôm, ươm
- Gọi HS nêu yêu cầu.
- Nhắc lại yêu cầu BT
- Cho HS làm BT
BT2: Đọc
- GV đọc mẫu.
- Cho HS đánh vần, đọc trơn bài.
- GV theo dõi, sửa sai.
BT3: Viết
- Gọi HS đọc dòng chữ: Cánh buồm đỏ thắm.
- Yêu cầu HS phân tích độ cao của các con chữ.
- Cho HS viết tiếp vào dòng chữ, bắt đầu viết từ
chữ C.
 Củng cố - Dặn dò:
- Yêu cầu HS đọc lại bài.
- Về làm lại các bài tập. Về xem trước bài mới.

VBT.

- HS đọc từ ngữ.
- HS phân tích cấu tạo của tiếng.
- HS viết bài vào vở.
- HSNX, sửa sai.

- HS nêu yêu cầu
- Làm BT
- Lắng nghe.
- Đọc bài
- HS đọc
- HS phân tích
- HS viết.
- HS đọc CN – ĐT.

Ôn luyện: Toán
Bài : Bảng cộng và trừ trong phạm vi 10.
I – Mục tiêu:
- Giúp HS củng cố lại bảng cộng và trừ trong phạm vi 10. Củng cố mối quan hệ
giữa cộng và trừ.
- Nhìn tranh biết đọc bài toán và giải được bài toán..
- Làm được các bài tập trong VBT Toán 1 (Tập 1)/ 66.
- Phụ đạo HS yếu, bồi dưỡng HS giỏi.


II – Các hoạt động dạy – học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
 Ôn bài:
- GV hỏi: Buổi sáng học toán bài gì?
• Ôn đọc:
- Yêu cầu HS đọc lại phép tính đã học buổi sáng.
• Ôn viết:
- GV viết một số phép tính lên bảng cho HS làm.

HOẠT ĐỘNG CỦA HS
- HSTL: bảng cộng và trừ trong
phạm vi 10.
- HS đọc lại bảng cộng và trừ
trong phạm vi 10. (cá nhân, đồng
thanh)
- HS viết vào bảng con.
- HSNX, sửa sai.

* GV yêu cầu HS làm bài tập ở VBT Toán 1/
66.
Bài 1: Tính.
a)
a) GV cho HS nêu yêu cầu.
- GV lần lượt cho HS nêu kết quả các phép tính. - HS lần lượt nêu kết quả bài
làm.
- HSNX, sửa sai.
- GVNX, sửa sai.
b) HS lần lượt làm bài ở bảng
b) Yêu cầu HS tự làm bài.
lớp, cả lớp làm vào bảng con.
- HSNX, sửa sai.
- GVNX, sửa sai.
Bài 2: Số?
- GV cho HS nêu yêu cầu.
- GV lần lượt cho HS nêu kết quả các phép tính. - HS lần lượt nêu kết quả bài
làm.
- HSNX, sửa sai.
- GVNX, sửa sai.
Bài 3: Tính.
- HS tự làm bài vào VBT.
- Yêu cầu HS tự làm bài.
- HS đại diện 4 tổ làm bài vào
bảng lớp.
- HSNX, sửa sai.
- GVNX, sửa sai.
Bài 4: Viết phép tính thích hợp:
a) HS quan sát và nêu bài toán.
a) GV cho HS quan sát tranh và nêu bài toán.
- Cho HS tự làm bài.
b) HS trả lời và nêu lại bài toán.
b) GV hướng dẫn HS nêu tóm tắt bài toán.
- 2 HS làm bảng lớp. Cả lớp làm
+ Bài toán cho biết gì?


+ Bài toán hỏi gì?
- Cho HS tự làm bài.
- GVNX, sửa sai.
- GV theo dõi giúp đỡ HS yếu.
- GV thu vở HS chấm -NX
 Củng cố -Dặn dò:
- Gọi HS đọc lại bảng cộng và trừ trong phạm vi
10.
- Làm lại các bài tập. Về xem trước bài mới.

VBT.
4 + 4 = 8
1
0

-

6 = 4

- HS đọc lại bảng cộng và trừ
trong phạm vi 10.

Thứ năm, ngày 05 tháng 12 năm 2013
Ôn luyện đọc – Rèn viết
Bài: ÔN TẬP
I – Mục tiêu:
- Giúp HS nhớ lại đọc, viết chắc chắn các âm đã học có âm m ở cuối.
- So sánh được các vần gần giống nhau. Tìm được những vần có âm m ở
cuối.Nhận biết được các tiếng và câu có chứa vần đang ôn.
- Làm đúng các bài tập trong VBTTV1 (Tập 1)/ 68.
- Phụ đạo HS yếu, bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho HS giỏi.
II – Các hoạt động dạy – học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
 Ôn bài:
* Luyện đọc:
- GV hỏi: Buổi sáng chúng ta học Tiếng Việt bài - HS trả lời.
gì?
- GV yêu cầu HS đọc bài trong SGK.
- HS mở SGK đọc bài.
+ Đánh vần tiếng, từ, câu.
- HS luyện đọc CN- ĐT (tổ,
+ Đọc trơn toàn bài.
nhóm).
- GV kết hợp yêu cầu HS phân tích tiếng, từ.
- HS đọc kết hợp phân tích tiếng
- Gọi HS yếu đọc nhiều lần.
- GV theo dõi, sửa sai cho HS.
- Cho HS thi đua đọc trước lớp.
- HS thi đua đọc (CN, tổ, bàn)
* Luyện cài bảng: GV đọc để HS nghe và cài - HS cài bảng.
bảng.
* Luyện viết:
- GV đọc cho HS viết bảng con các âm, tiếng, từ - HS viết bảng con.
đã học.


- GV yêu cầu HS viết bài vào vở.
- HS viết bài vào vở.
- GV theo dõi hướng dẫn HS yếu.
* Hướng dẫn HS làm bài tập ở VBT TV1 ( tập * HS theo dõi và làm bài vào
1)/ 68.
VBT.
• Nối tiếng tạo thành từ hoàn chỉnh.
- 2 HS đọc các từ.
- Yêu cầu HS đọc các từ ở cột 1 và cột 2.
- 1HS làm bảng lớp, cả lớp làm
- Cho HS tự nối các tiếng thành từ thích hợp.
VBT.
GVNX, chốt kết quả đúng:
bụi cây

chăm chỉ

nồi cơm

um tùm

làm bài

đom đóm

từng đàn

gạo tám

• Điền từ ngữ
- Yêu cầu HS quan sát tranh.
- Cho HS nêu cách điền vào chỗ trống cho thích
hợp.
- GVNX, chốt kết quả đúng:
chùm vải
trăng lưỡi liềm
con nhím
• Viết: nhóm lửa, hương thơm.
- GV cho HS đọc từ ngữ.
- Yêu cầu HS phân tích cấu tạo tiếng, từ, độ cao,
khoảng cách của con chữ.
- Cho HS viết bài vào VBT (2 dòng cuối).
- GV theo dõi, uốn nắn tư thế ngồi, cách cầm bút
cho HS.
- GV theo dõi, nhắc nhở các em.
- Thu vở HS chấm –NX.
 Củng cố - Dặn dò:
* GV yêu cầu HS tìm và viết những tiếng có âm
vừa ôn.
- GVNX, sửa chữa- Tuyên dương .
- Yêu cầu đọc lại bài.
- Về xem trước bài mới.

- HS quan sát tranh và trả lời.
- 1HS làm bảng phụ, cả lớp làm
VBT.

- HS đọc từ ngữ.
- HS phân tích cấu tạo của tiếng.
- HS viết bài vào vở.

- HS suy nghĩ và tìm tiếng, từ có
các vần đã học.
- HS nhận xét, sửa sai.
- HS đọc CN – ĐT.


Ôn luyện: Toán
Bài: LUYỆN TẬP
I – Mục tiêu:
- Giúp HS củng cố lại cộng và trừ trong phạm vi 10. Củng cố mối quan hệ giữa
cộng và trừ.
- Nhìn tranh biết đọc bài toán và giải được bài toán. Biết so sánh hai số khi làm
tính.
- Làm được các bài tập trong VBT Toán 1 (Tập 1)/ 67.
- Phụ đạo HS yếu, bồi dưỡng HS giỏi.
II – Các hoạt động dạy – học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
 Ôn bài:
- GV hỏi : Buổi sáng học toán bài gì?
- HSTL: Luyện tập.
• Ôn viết:
- GV viết một số phép tính lên bảng cho HS - HS viết vào bảng con.
làm.
- HSNX, sửa sai.
* GV yêu cầu HS làm bài tập ở VBT Toán
1(Tập 1)/ 67.
Bài 1: Tính.
- GV cho HS nêu yêu cầu.
- GV lần lượt cho HS nêu kết quả các phép tính. - HS lần lượt nêu kết quả bài làm.
- HSNX, sửa sai.
- Yêu cầu HS nêu nhận xét về quan hệ giữa - HS nêu nhận xét
phép cộng và trừ.
- GVNX, sửa sai.
Bài 2: Số?
- GV hướng dẫn HS cách làm bài.
- 3 HS lên bảng làm bài.
- Yêu cầu HS làm bài.
- Cả lớp làm VBT.
- HSNX, sửa sai.
- GVNX, sửa sai.
Bài 3: Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm.
- GV cho HS nêu yêu cầu.
- GV cho HS nêu cách để so sánh và tự làm bài. - 1HS làm bảng lớp,cả lớp làm
bảng phụ (theo dãy bàn).
- HSNX, sửa sai.
- GVNX, sửa sai.
Bài 4: Viết phép tính thích hợp:


- GV hướng dẫn HS nêu tóm tắt bài toán.
+ Bài toán cho biết gì?
+ Bài toán hỏi gì?
- Cho HS tự làm bài.

- HS trả lời và nêu lại bài toán.
- 2 HS làm bảng lớp. Cả lớp làm
VBT.
- HS lần lượt viết bài làm vào
bảng con.
- HSNX, sửa sai.

- GVNX, sửa sai. ( 6 + 4 = 10; 8 – 3 = 5)
- GV thu vở HS chấm -NX
*Hướng dẫn HS làm BT trong vở Thực hành
Tiếng việt và toán:
Bài 1:
- GV cho HS nêu yêu cầu.
- GV cho HS làm bài.
- HS tự làm bài.
- HSNX, sửa sai.
- GVNX, sửa sai.
Bài 2: Tính
- GV cho HS nêu yêu cầu.
- GV lần lượt cho HS nêu kết quả các phép tính. - HS tự làm bài.
- HSNX, sửa sai
- GVNX, sửa sai.
Bài 3: Điền dấu >, <, =.
- GV cho HS nêu yêu cầu.
- HS nêu yêu cầu,tự làm bài.
- HSNX, sửa sai.
- GVNX, sửa sai.
Bài 4: Viết phép tính thích hợp:
- GV cho HS nêu bài toán.
- Cho HS tự làm bài

- HS nêu bài toán.
- 1 HS làm bảng lớp. Cả lớp làm
vở.
6 + 3 = 9
6 + 3 = 9

Bài 5: Đố vui
- GV cho HS nêu yêu cầu.
- HS nêu yêu cầu.
- GV lần lượt cho HS nêu kết quả các phép tính. - Làm BT.
- GVNX, sửa sai.
 Củng cố -Dặn dò:
- Làm lại các bài tập. Về xem trước bài mới.


Thứ sáu, ngày 06 tháng 12 năm 2013
Ôn luyện: Toán
Bài : LUYỆN TẬP CHUNG
I – Mục tiêu:
- Giúp HS củng cố lại cộng và trừ trong phạm vi 10. Củng cố thứ tự dãy số từ 0
đến 10.
- Nhìn tranh biết ðọc bài toán và giải ðýợc bài toán. Biết so sánh hai số khi làm
tính.
- Làm ðýợc các bài tập trong VBT Toán 1 (Tập 1)/ 68.
- Phụ đạo HS yếu, bồi dưỡng HS giỏi.
II – Các hoạt động dạy – học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
 Ôn bài:
- GV hỏi : Buổi sáng học toán bài gì?
- HSTL: Luyện tập chung.
• Ôn viết:
- GV viết một số phép tính lên bảng cho HS làm. - HS viết vào bảng con.
- HSNX, sửa sai.
* GV yêu cầu HS làm bài tập ở VBT Toán 1(Tập
1)/ 68.
Bài 1: a) Viết các số từ 0 đến 10:
b) Viết các số từ 0 đến 10:
- HS nêu yêu cầu bài.
- GV cho HS nêu yêu cầu.
- HS nêu kết quả
- GV cho HS điền kết quả.
- HSNX, sửa sai.
- GVNX, sửa sai.
Bài 2: Tính.
- HS lần lượt làm bài ở bảng lớp,
- Yêu cầu HS tự làm bài.
cả lớp làm vào bảng con.
- HSNX, sửa sai.
- GVNX, sửa sai.
Bài 3: Số?
- 2HS làm bảng lớp, cả lớp làm
- GV cho HS nêu yêu cầu.
VBT
- GV cho HS tự làm bài.
- HSNX, sửa sai.
- GVNX, sửa sai.
Bài 4: Viết phép tính thích hợp:
- HS trả lời và nêu lại bài toán.
- GV hướng dẫn HS nêu tóm tắt bài toán.
- 2 HS làm bảng lớp. Cả lớp làm
+ Bài toán cho biết gì?
VBT.
+ Bài toán hỏi gì?


- Cho HS tự làm bài.
- GVNX, sửa sai. ( 5 + 2 = 7; 9 – 4 = 5)
* GV cho HS làm thêm một số bài tập.
- GV theo dõi giúp đỡ HS yếu.
- GV thu vở HS chấm -NX
 Củng cố -Dặn dò:
- Làm lại các bài tập. Về xem trước bài mới.

- HS làm vào vở trắng.

Ôn luyện đọc – Rèn viết
Bài: ot-at
I – Mục tiêu:
- Giúp HS đọc, viết chắc chắn vần ot –at, tiếng, từ, câu vừa học.
- Tìm được một số từ có vần ot –at.
- Làm đúng các bài tập trong VBT TV1 (tập 1)/ 69.
- Phụ đạo HS yếu, bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho HS giỏi.
II – Các hoạt động dạy – học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
 Ôn bài:
* Luyện đọc:
- GV yêu cầu HS đọc bài trong SGK.
- HS đọc lại bài trong SGK.
- Nhận ra các tiếng có chứa vần ot –at đã học - HS phát hiện các âm đã học có
trong câu.
trong bài.
- Thi đua đọc theo nhóm và dãy bàn.
- HS thi đua đọc theo nhóm (dãy
bàn).
* Luyện viết:
- GV đọc cho HS viết vào bảng con các vần, tiếng, - HS viết vào bảng con.
từ đã học.
- GV yêu cầu HS viết bài vào vở.
- HS luyện viết bài vào vở trắng.
- GV theo dõi hướng dẫn HS yếu.
* Hướng dẫn HS làm bài tập ở VBT TV1 (tập 1)/ * HS theo dõi và làm bài vào
69.
VBT.
• Nối
- 2 HS đọc các từ.
- Yêu cầu HS đọc các từ ở cột 1 và cột 2.
- 1HS làm bài bảng lớp.
- Cho HS tự nối các tiếng thành từ thích hợp.
- Cả lớp làm VBT.
- GVNX, chốt kết quả đúng:
Chùm nhót

thơm ngát.đã ửng đỏ.


Hương sen
đạt điểm cao
* Điền:
ot hay at:
- Yêu cầu HS quan sát tranh.
- Cho HS nêu cách điền vào chỗ trống cho thích
hợp.
- GVNX, chốt kết quả đúng:
nhà hát
rót trà
* Viết: bánh ngọt, chẻ lạt.
- GV cho HS đọc từ ngữ.
- Yêu cầu HS phân tích cấu tạo tiếng, từ, độ cao,
khoảng cách của con chữ.
- Cho HS viết bài vào VBT (2 dòng cuối).
- GV theo dõi, uốn nắn tư thế ngồi, cách cầm bút
cho HS.
- GV nêu nhận xét chung.
-Thu vở HS chấm –NX.
 Củng cố - Dặn dò:
- Yêu cầu HS đọc lại bài.
- Về làm lại các bài tập. Về xem trước bài mới.

- HS quan sát tranh và trả lời.
- 1HS làm bảng phụ, cả lớp làm
VBT.

- HS đọc từ ngữ.
- HS phân tích cấu tạo của tiếng.
- HS viết bài vào vở.
- HSNX, sửa sai.

- HS đọc CN – ĐT.

Soạn xong tuần 16
Người soạn

Khối trưởng kí duyệt

Hoàng Thị Lệ Trinh

Nguyễn Thị Thanh TuyếtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×