Tải bản đầy đủ

VIOLYMPIC TOÁN 3 VÒNG 15 15 16

ĐỀ THI VIOLYMPIC 2015 – 2016 _ LỚP 3
VÒNG 15 (Mở ngày 04/03/2016) – 1
Họ và tên: ……………………………………………………………………………………………………….
Bài 1: Tìm cặp bằng nhau:

Bài 2: Hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm:
Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
Câu 1: Tìm x biết:

. Trả lời: x =

Câu 2: Tìm x biết: x : 4 = 1378. Trả lời: x =

.
.

Câu 3: Tìm x biết:
. Trả lời: x =
.
Câu 4: Một cửa hàng có 7404kg gạo. Sau khi bán đi một số gạo thì số gạo còn lại bằng số gạo
lúc đầu. Hỏi cửa hàng đã bán đi bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Trả lời: Cửa hàng đã bán đi

kg gạo.


Câu 5: Mẹ mua 1 túi gạo hết 96000 đồng và 1 thùng sữa hết 120000 đồng. Mẹ đưa cho cô bán
hàng 300000 đồng. Hỏi cô bán hàng phải trả lại mẹ bao nhiêu tiền?
Trả lời: Cô bán hàng phải trả lại mẹ

đồng.

Câu 6: Tìm x biết:
. Trả lời: x =
.
Câu 7: Một cửa hàng có một sọt đựng cam và một sọt đựng quýt. Sọt đựng cam có 68 quả. Sau
khi bán đi 14 quả cam và 26 quả quýt thì lúc này số cam còn lại bằng số quýt còn lại. Hỏi lúc
đầu cửa hàng có tất cả bao nhiêu quả cam và quýt?
Trả lời: Lúc đầu cửa hàng có tất cả

quả cam và quýt.

Câu 8: Tìm giá trị lớn nhất của x sao cho: 34<
<46. Trả lời: x =
.
Câu 9: Tính tổng độ dài của các đoạn thẳng có trên hình vẽ, biết độ dài đoạn thẳng AB là 15cm
và ba đoạn thẳng AM, MN và NB có độ dài bằng nhau.
Trả lời: Độ dài của các đoạn thẳng là

cm.

Hãy điền dấu >; < ; = vào chỗ ... cho thích hợp nhé !
Câu 10: Điền dấu: <; = ; > thích hợp vào chỗ chấm:
4984 : 4
1240
Câu 11: Điền dấu: <; = ; > thích hợp vào chỗ chấm: 1236 x 3 ............. 3710
Bài 3: Đi tìm kho báu:
Câu 1: Tìm x biết: x x 5 = 6785. Trả lời: x = ..........
Câu 2: Tìm x biết: x : 5 = 4302 - 3168. Trả lời: x = ..........
Câu 3: Tìm x biết: x : 6 = 126 x 3. Trả lời: x = ..........
Câu 4: Tìm x biết: x : 6 = 7015 : 5. Trả lời: x = ..........

Câu 5: Tìm x biết: x x 7 = 4033 + 2358. Trả lời: x = ..........
Câu 6: Số 2185 gấp lên 4 lần thì được kết quả là ..........
Câu 7: Số 1170 gấp lên 6 lần thì được kết quả là:……. ..........
Câu 8: Số 5538 chia cho 6 có thương là:………. ..........
Câu 9: Số 4600 chia cho 8 có thương là:………. ..........
Câu 10: Một xe ô tô đi từ tỉnh A đến tỉnh B hết 5 giờ, 2 giờ đầu mỗi giờ đi được 50km, 3 giờ
sau mỗi giờ đi được 45km. Hỏi quãng đường từ tỉnh A đến tỉnh B dài bao nhiêu ki-lô-mét?
Trả lời: Quãng đường từ tỉnh A đến tỉnh B dài ............. km.

ĐÁP ÁN VIOLYMPIC 2015 – 2016 _ LỚP 3
VÒNG 15 (Mở ngày 04/03/2016) – 1
Bài 1: Tìm cặp bằng nhau:


471

103

1125

18

32

45

471

120

4

4

32

6

120

6

102

103

18

45

1125

102

Bài 2: Hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm:
Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
Câu 1: Tìm x biết:

. Trả lời: x =

. 628

Câu 2: Tìm x biết: x : 4 = 1378. Trả lời: x =

. 5512

Câu 3: Tìm x biết:
. Trả lời: x =
. 724
Câu 4: Một cửa hàng có 7404kg gạo. Sau khi bán đi một số gạo thì số gạo còn lại bằng số gạo
lúc đầu. Hỏi cửa hàng đã bán đi bao nhiêu ki-lô-gam gạo?
Trả lời: Cửa hàng đã bán đi
kg gạo. 6170
Câu 5: Mẹ mua 1 túi gạo hết 96000 đồng và 1 thùng sữa hết 120000 đồng. Mẹ đưa cho cô bán
hàng 300000 đồng. Hỏi cô bán hàng phải trả lại mẹ bao nhiêu tiền?
Trả lời: Cô bán hàng phải trả lại mẹ

đồng. 84000

Câu 6: Tìm x biết:
. Trả lời: x =
. 543
Câu 7: Một cửa hàng có một sọt đựng cam và một sọt đựng quýt. Sọt đựng cam có 68 quả. Sau
khi bán đi 14 quả cam và 26 quả quýt thì lúc này số cam còn lại bằng số quýt còn lại. Hỏi lúc
đầu cửa hàng có tất cả bao nhiêu quả cam và quýt?
Trả lời: Lúc đầu cửa hàng có tất cả

quả cam và quýt. 256

Câu 8: Tìm giá trị lớn nhất của x sao cho: 34<
<46. Trả lời: x =
. 6
Câu 9: Tính tổng độ dài của các đoạn thẳng có trên hình vẽ, biết độ dài đoạn thẳng AB là 15cm
và ba đoạn thẳng AM, MN và NB có độ dài bằng nhau.
Trả lời: Độ dài của các đoạn thẳng là

cm. 50

Hãy điền dấu >; < ; = vào chỗ ... cho thích hợp nhé !


Câu 10: Điền dấu: <; = ; > thích hợp vào chỗ chấm:
4984 : 4

1240 (>)

Câu 11: Điền dấu: <; = ; > thích hợp vào chỗ chấm: 1236 x 3 ............. 3710
Bài 3: Đi tìm kho báu:
Câu 1: Tìm x biết: x x 5 = 6785. Trả lời: x = .......... 1357
Câu 2: Tìm x biết: x : 5 = 4302 - 3168. Trả lời: x = .......... 5670
Câu 3: Tìm x biết: x : 6 = 126 x 3. Trả lời: x = .......... 2268
Câu 4: Tìm x biết: x : 6 = 7015 : 5. Trả lời: x = .......... 8418

<


Câu 5: Tìm x biết: x x 7 = 4033 + 2358. Trả lời: x = .......... 913
Câu 6: Số 2185 gấp lên 4 lần thì được kết quả là .......... 8740
Câu 7: Số 1170 gấp lên 6 lần thì được kết quả là:……. .......... 7020
Câu 8: Số 5538 chia cho 6 có thương là:………. .......... 923
Câu 9: Số 4600 chia cho 8 có thương là:………. .......... 575
Câu 10: Một xe ô tô đi từ tỉnh A đến tỉnh B hết 5 giờ, 2 giờ đầu mỗi giờ đi được 50km, 3 giờ
sau mỗi giờ đi được 45km. Hỏi quãng đường từ tỉnh A đến tỉnh B dài bao nhiêu ki-lô-mét?
Trả lời: Quãng đường từ tỉnh A đến tỉnh B dài .......... km. 235Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×