Tải bản đầy đủ

DE THI CASIO HOA HOC 20162017 TINH THANH HOA

ĐỀ THI GIẢI TOÁN TRÊN MTCT MÔN HÓA HỌC
Năm học 2016 – 2017
Câu 1. Tính pH của dung dịch CH3COOH 0,01M. Biết Ka = 10-4,75.
Câu 2. Một hợp chất được tạo ra từ các ion M + và X22-. Trong phân tử M2X2 có tổng số hạt là 116 hạt, trong
đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 36. A M – AX = 7. Tổng số hạt trong M + ít hơn
trong X22- là 17 hạt. Xác định M2X2.
Câu 3. Dung dịch X gồm 0,01 mol mantozơ và 0,02 mol saccarozơ. Đun dung dịch X (môi trường axit)
một thời gian được dung dịch Y. (Hiệu suất phản ứng mỗi chất = 75%). Trung hòa Y được dung dịch Z.
Cho Z tác dụng với dung dịch AgNO3 dư trong NH3 tạo ra a mol Ag. Tính a.
Câu 4. Hòa tan m gam hỗn hợp X gồm Fe3O4 và FeS2 trong 63 gam dung dịch HNO3 a% được 1,568 lít
NO2 duy nhất (đktc) và dung dịch Y. Cho Y tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 2M. Lọc kết tủa,
nung đến khối lượng không đổi được 9,76 gam rắn. Tính a.
Câu 5. Cho 7,8 gam X gồm Al và Mg vào 1 lít HNO 3 1M được dung dịch Y và 1,792 lít hỗn hợp khí Z
gồm N2 và N2O (đktc) có tỉ khối so với H2 = 18. Cho từ từ NaOH 1M vào Y đến khi lượng kết tủa không
đổi thì cần 1,03 lít. Cô cạn dung dịch Y thu được m gam muối. Xác định m. (Quá trình cô cạn không xảy ra
phản ứng)
Câu 6. Hỗn hợp X gồm CH3COOH, C2H5OH và CH3COOC2H5 có tổng khối lượng là 201 gam. Chia X
làm 3 phần:
Phần 1: Cho tác dụng với Na dư thu được 4,48 lít H2 (đktc)
Phần 2: Cho tác dụng với 500 ml dung dịch NaOH 2M thì vừa đủ.
Phần 3 có khối lượng bằng phần 2: Cho tác dụng với NaHCO3 dư thì thu được 13,44 lít khí (đktc).

Xác định khối lượng mỗi chất có trong X.
Câu 7. Trong tự nhiên, coi hidro có hai đồng vị 11H và 12H và oxi có 1 đồng vị là 816O. Xác định khối lượng
2
2
0
1 H trong hidro tự nhiên và số nguyên tử 1 H trong 10 ml nước ở 4 C, 1 atm. Biết khối lượng riêng H 2O = 1
gam/ml. Cho biết MTB của H = 1,008.
Câu 8. Tinh thể NaCl có cấu trúc lập phương tâm diện. Biết cạnh a của ô mạng cơ sở tinh thể NaCl là 5,58
+
angstron. Cho bán kính ion Cl- = 1,81 angstron và NTK của Na =23; Cl =35,5. Tính bán kính của ion Na và
khối lượng riêng của tinh thể NaCl.
Câu 9. Thủy phân hoàn toàn hỗn hợp A gồm hai este no, mạch hở bằng NaOH vừa đủ (trong phân tử mỗi
chất chỉ chứa nhóm chức este). Chưng cất dung dịch sau phản ứng thu được 12,3 gam muối khan B của
một axit hữu cơ và hỗn hợp C gồm hai ancol (số nguyên tử C trong mỗi phân tử không quá 3). Đốt cháy B
thu được 7,95 gam Na2CO3. Mặt khác đốt cháy hoàn toàn C thu được 3,36 lít CO 2 (đktc) và 4,32 gam
nước. Xác định CTCT của hai este.
Câu 10. Đối với phản ứng: Cr + CO2 k  2COk (1) có K800oC = 5,6123 atm; K900oC = 28,79615
2CO2 (k)  2CO(k) + O2 (k) (2) có K900oC = 1,25.10-16.
C(r) + O2 (k) 
CO2 (k) (3) có hiệu ứng nhiệt ∆H(3) = -390,7 KJ/mol
a. Tính ∆H(1).
b. Tính ∆H(2) và ∆S ở 900oC của phản ứng (2).
…… HẾT ……x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×