Tải bản đầy đủ

PHÁT TRIỂN SINH KẾ BỀN VỮNG

S

TAY H

NG D N TH C HI N D

ÁN

QUY N 11

PHÁT TRI N SINH K B N V NG

Phiên b n 09/2014


Quy n 11 – Phát tri n Sinh k B n v ng

M cl c
11.1 GI I THI U............................................................................................................ 4
11.2 KHÁI QUÁT CÁC HO T


NG SINH K ......................................................... 5

11.2.1 Gi i thi u v các ho t đ ng phát tri n sinh k c a D án ................................................ 6
11.2.2 Các nguyên t c chính trong h tr phát tri n sinh k ...................................................... 6

11.3 MÔ HÌNH NHÓM C I THI N SINH K ............................................................ 9
11.3.2 Quy trình thành l p các LEG........................................................................................ 14

11.4 T

CH C TH C HI N HO T

NG SINH K ............................................. 20

11.4.1 Các b

c chính tri n khai ho t đ ng c a LEG.............................................................. 21

11.4.2 Các b

c chu n b tri n khai ho t đ ng LEG ............................................................... 21

11.4.3 Các b

c th c hi n các ho t đ ng sinh k .................................................................... 23

11.4.4 Th t c thanh toán cho LEG ........................................................................................ 25

11.5 PH L C CÁC BI U M U ................................................................................. 27
Ph l c 11.1 Danh m c Lo i tr (Negative List) ..................................................................... 28
Ph l c 11.2 i u l Nhóm c i thi n sinh k ........................................................................... 31
Ph l c 11.3

xu t Ti u D án Sinh k ............................................................................... 33

Ph l c 11.4 Báo cáo Th m đ nh

xu t Ti u D án Sinh k ................................................ 40

Ph l c 11.5 M u t trình và Quy t đ nh phê duy t TDASK HP2.1 ........................................ 43

Ph l c 11.6 M u t trình và Quy t đ nh phê duy t TDASK HP2.2 ........................................ 47
Ph l c 11.7 Biên b n H p Nhóm c i thi n sinh k ................................................................. 51
Ph l c 11.8 Các m u t m ng, ch ng t thanh quy t toán ..................................................... 52

S tay H

ng d n th c hi n D án GNTN

Trang | 2


Quy n 11 – Phát tri n Sinh k B n v ng

Danh m c ch vi t t t
ANLT&DD

: An ninh L

B PTW

: Ban i u ph i Trung

BPT

: Ban Phát tri n

BQLDA

: Ban Qu n lý D án

CDD

: Phát tri n do c ng đ ng đ nh h

CF

: H

CSHT

: C s h t ng

CTMTQG

: Ch

DHSK

:

ng

ng

ng

ng d n viên c ng đ ng

ng trình M c tiêu Qu c gia

a d ng hóa sinh k

GNTN

: Gi m nghèo Khu v c Tây Nguyên

H i LHPN

: H i Li n hi p Ph n

HP

: H p ph n

HTKT

: H tr k thu t

IPM

: Qu n lý sâu b nh t ng h p

KNTT

: K t n i th tr

LEG

: Nhóm c i thi n sinh k

NCKT

: Nghiên c u kh thi

NCNL

: Nâng cao n ng l c

NN&PTNT

S tay H

ng th c và Dinh d

ng

Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn

NHTG

: Ngân hàng Th gi i

TDASK

: Ti u D án Sinh k

THP

: Ti u H p ph n

TK

: Tài kho n

ng d n th c hi n D án GNTN

Trang | 3


Quy n 11 – Phát tri n Sinh k B n v ng

11.1 GI I THI U

D án Gi m nghèo Khu v c Tây Nguyên (D án GNTN) th c hi n t i 6 t nh
k Nông,
k L k, Gia Lai, Kon Tum, Qu ng Nam, và Qu ng Ngãi. Th i gian th c hi n D án
trong 6 n m (t 2014 đ n 2019), ngày k t thúc D án là 31/12/2019. V i t ng v n đ u t
kho ng 165 tri u USD, t ng đ ng 3.465 t đ ng. D án có vùng h ng l i g m 130 xã,
thu c 26 huy n khó kh n nh t t i các t nh D án. M c tiêu phát tri n c a D án là nâng
cao m c s ng thông qua c i thi n c h i sinh k
các xã nghèo trong vùng D án.
đ t
đ c m c tiêu này, D án s th c hi n các h tr qua b n h p ph n (HP) khác nhau g m
(i) Phát tri n c s h t ng (CSHT) c p xã và thôn/b n; (ii) Phát tri n sinh k b n v ng;
(iii) CSHT k t n i, nâng cao n ng l c (NCNL) và truy n thông; và (iv) Qu n lý D án
(QLDA).
quá trình th c hi n D án đ c th c hi n đúng ti n đ , hi u qu , đ t đ c các m c tiêu
d ki n, B KH T ch trì xây d ng và ban hành S tay H ng d n Th c hi n D án (B
S tay). B S tay g m 12 quy n; m i quy n đ a ra h ng d n v m t n i dung c th
trong công tác QLDA. B S tay là ‘c m nang’ cho đ i ng cán b QLDA các c p, các h
h ng l i, và các bên liên quan t ch c th c hi n, theo dõi và giám sát các ho t đ ng c a
D án. Do quá trình th c hi n D án kéo dài trong 6 n m, ph m vi can thi p c a D án l i
r t r ng nên B S tay này s còn đ c ti p t c đi u ch nh/b sung đ đáp ng v i yêu c u
h ng d n công tác QLDA trong th c t .
Quy n 11 “Phát tri n Sinh k B n v ng” h ng d n th c hi n các ho t đ ng trong HP2
c a D án.
i t ng s d ng chính c a Quy n 11 g m: (i) Cán b Ban Qu n lý D án
(BQLDA) các c p ph trách các ho t đ ng phát tri n sinh k và các cán b liên quan khác
trong BQLDA các c p (l p k ho ch, NCNL và truy n thông, qu n lý tài chính...); (ii)
i
t ng h ng l i c a D án, đ c bi t là thành viên trong các Nhóm c i thi n sinh k (LEG)
do D án h tr ; (iii) Các bên có quan h đ i tác/h p tác v i D án, các LEG c a D án
trong phát tri n các ho t đ ng sinh k (doanh nghi p, các tác nhân cung c p đ u vào, các
tác nhân cung c p d ch v …); (iv) Các đ i t ng khác có trách nhi m h ng d n/giám sát
t ch c th c hi n các ho t đ ng sinh k c a D án.
Quy n 11 g m các n i dung chính sau: (i) Khái quát các ho t đ ng phát tri n sinh k c a
D án; (ii) Thành l p các LEG; (iii) T ch c th c hi n các ho t đ ng sinh k c a LEG; (iv)
Các Ph l c.

S tay H

ng d n th c hi n D án GNTN

Trang | 4


Quy n 11 – Phát tri n Sinh k B n v ng

11.2KHÁI QUÁT CÁC HO T

NG SINH K

N i dung:
11.2.1 Gi i thi u v các ho t đ ng phát tri n sinh k c a D án ........................................ 6
11.2.2 Các nguyên t c chính trong h tr phát tri n sinh k ............................................... 6

S tay H

ng d n th c hi n D án GNTN

Trang | 5


Quy n 11 – Phát tri n Sinh k B n v ng

11.2.1Gi i thi u v các ho t đ ng phát tri n sinh k c a D án
Các ho t đ ng phát tri n sinh k c a D án thu c khuôn kh HP2 v i m c tiêu c i thi n an
ninh l ng th c và dinh d ng (ANLT&DD); phát tri n sinh k đa d ng hóa thu nh p; và
thúc đ y liên k t th tr ng đ t o thu nh p b n v ng cho ng i dân.
Các tr ng tâm h tr này đ
th :

c k t c u trong khuôn kh c a hai ti u h p ph n (THP), c

 THP2.1 T ch và đa d ng hóa thu nh p. THP này ch y u g m các ho t đ ng nh m c ng
c ANLT&DD(ví d nh : c i thi n canh tác lúa, ngô, đ u, đ , v ng, l c, khoai, v n h ,
ch n nuôi gia c m và gia súc nh , t ng c ng th c hành t t v dinh d ng...); đa d ng hóa
thu nh p cho ng i h ng l i thông qua c i thi n các lo i hình sinh k hi n có t i đ a
ph ng nh m vào các phân khúc th tr ng nh ;
 THP2.2 Phát tri n liên k t th tr ng. THP này t p trung vào phát tri n liên k t th tr ng
v i m t s lo i hình sinh k có ti m n ng, có kh n ng thúc đ y phát tri n quan h đ i tác
gi a nông dân v i các doanh nghi p và các bên liên quan khác.

11.2.2Các nguyên t c chính trong h tr phát tri n sinh k
11.2.2.1Khái quát v Mô hình Nhóm C i thi n Sinh k
D án h tr phát tri n sinh k cho ng i h ng l i thông qua mô hình nhóm c i thi n sinh
k (Livelihoods Enhancement Group - LEG). Các LEG đ c thành l p trên c s tham gia
t nguy n c a h thành viên v i quy mô m i nhóm khi m i thành l plà t 10 – 20 h .
nh n đ c các h tr c a D án, LEG ph i xây d ng i u l ho t đ ng c a nhóm; t
b u Tr ng nhóm và Phó Tr ng nhóm (không ph i là thân nhân c a nhau) đ qu n lý các
ho t đ ng chung c a nhóm; xây d ng
xu t Ti u d án sinh k (TDASK) đ D án th m
đ nh và phê duy t.
Sau khi
xu t TDASK c a nhóm đ c phê duy t, D án s h tr cho các LEGv i 3
nhóm ho t đ ng h tr chính g m (i) NCNL (s n xu t, marketing, qu n lý nhóm...) và (ii)
h tr đ u vào cho các ho t đ ng sinh k (gi ng, v t t nông nghi p, thông tin th tr ng,
thúc đ y quan h đ i tác gi a nhóm v i doanh nghi p...), và (iii) các ho t đ ng k t h p
gi a s n xu t và ch m sóc s c kh e – dinh d ng (đ i v i các LEG v ANLT&DD).
Ph m vi hình thành nhóm:
LEG v ANLT & DD: các thành viên trong nhóm

cùng trong m t thôn, buôn;

LEG v
DHSK và LEG v KNTT: các thành viên trong nhóm cùng trong m t thôn,
buôn, các thành viên ngoài thôn, buôn đ c khuy n khích tham gia n u có k n ng th
tr ng, ho c là h kinh doanh, thu gom ho c bao tiêu s n ph m do nhóm s n xu t ra.

S tay H

ng d n th c hi n D án GNTN

Trang | 6


Quy n 11 – Phát tri n Sinh k B n v ng
11.2.2.2Ngu n v n h tr phát tri n sinh k
Các ho t đ ng phát tri n sinh k đ c tài tr 100% t ngu n IDA c a NHTG. D án
không yêu c u v n đ i ng c a Chính ph Vi t Nam cho ho t đ ng này. Các LEG có đóng
góp thông qua ngày công và ngu n v n riêng c a các thành viên nhóm đ b sung thêm
cho v n do D án h tr . Chi ti t v đóng góp và t l đóng góp c a các thành viên LEG
đ c xác đ nh trong
xu t TDASK.
11.2.2.3Các ho t đ ng sinh k đ

c h tr

Theo thi t k D án, các ho t đ ng phát tri n sinh k b n v ng c a D án là do c ng đ ng
đ nh h ng (community-driven development – CDD). Vì v y, t t c các ho t đ ng sinh k
do c ng đ ng đ xu t mà không thu c Danh m c lo i tr c a D án thì đ u có th đ c
D án cân nh c h tr n u đáp ng đ c các tiêu chí v tính kh thi, hi u qu , và b n
v ng.Ngoài ra, các ho t đ ng sinh k do D án h tr c ng không đ c vi ph m nh ng
quy đ nh c a NHTG và Chính ph Vi t Nam v chính sách an toàn.
Danh m c lo i tr
D án quy đ nh danh m c các TDA không h p l trong Danh m c lo i tr (hay g i là
Negative List). Danh m c các ho t đ ng không h p l này ph i đ c ph bi n r ng rãi khi
l p k ho ch các TDASK. Các cán b CF, cán b BPT xã khi h tr các LEG trong quá
trình thành l p và xây d ng đ xu t c n ph i n m rõ danh m c này đ h ng d n các thành
viên LEG. Sàng l c các đ xu t TDASK không vi ph m danh m c lo i tr là m t trong
nh ng nhi m v quan tr ng c a công tác th m đ nh (mô t d i đây). Danh m c lo i tr
đ c nêu trong Ph l c 11.1 c a Quy n này (tham chi u t Ph l c 12.2 c a Quy n 12).
M t s v n đ v chính sách an toàn
V qu n lý sâu b nh: Quá trình h tr các sinh k c a D án có th s phát sinh vi c s
d ng thu c b o v th c v t, phân bón (m c đ s d ng tùy thu c vào t ng lo i mô hình
sinh k ). T phía NHTG, Quy đ nh OP4.09 v qu n lý sâu b nh s áp d ng cho D án. T
phía Chính ph Vi t Nam, các ho t đ ng sinh k c a D án ch đ c s d ng nh ng lo i
thu c b o v th c v t, phân bón n m trong danh m c đ c phép s d ng đ c c p nh t
h ng n m c a B Nông nghi p và phát tri n Nông thôn (NN&PTNT). Tuy nhiên, trong
quá trình xây d ng đ xu t TDASK, các LEG c n xác đ nh yêu c u t p hu n qu n lý sâu
b nh h i t ng h p (IPM) đ t ng hi u qu s n xu t và b o v môi tr ng.
V qu n lý r ng: Các can thi p v sinh k c a D án n m trong khu v c có tài nguyên
r ng và đ i t ng h ng l i là c ng đ ng s ng g n v i r ng và có th c hi n các ho t
đ ng sinh k liên quan đ n r ng. Do đó, các ho t đ ng sinh k liên quan đ n r ng s có th
xu t hi n trong các đ xu t c a các LEG. Vì v y, OP4.36 v qu n lý r ng c a NHTG s áp
d ng cho D án. Ngoài ra, t phía Chính Ph Vi t Nam, Lu t B o v và Phát tri n r ng
(và các v n b n quy ph m pháp lu t liên quan) s áp d ng đ i v i nh ng đ xu t v sinh k
lâm nghi p.
S tay H

ng d n th c hi n D án GNTN

Trang | 7


Quy n 11 – Phát tri n Sinh k B n v ng
11.2.2.4 Phân lo i xã và l a ch n các ho t đ ng sinh k ti m n ng
Phân lo i xã theo ti m n ng sinh k
M t c n c quan tr ng đ các LEG l a ch n các ho t đ ng sinh k là ti m n ng sinh k
c a xã D án. ây c ng là m t thông tin tham kh o cho quá trình l p k ho ch, xây d ng
đ xu t TDASK, th m đ nh và phê duy t đ xu t.
Báo cáo NCKT c a D án đ xu t phân lo i các xã D án c n c vào (i) kh n ng ti p c n
đ n xã (kho ng cách t xã đ n trung tâm huy n, đi u ki n CSHT giao thông); (ii) đ t canh
tác (c v di n tích và ch t l ng đ t). Theo hai tiêu chí đó, các xã có th đ c x p vào
m t trong ba lo i xã sau:
 Xã lo i 1 là nh ng xã đ c đánh giá là d ti p c n và có nhi u đ t canh tác màu m , đây
c ng th ng là nh ng xã khá nh t trong s nh ng xã D án;
 Xã lo i 2 là nh ng xã có m c đ ti p c n trung bình, đ t canh tác c ng
so v i đ c đi m chung c a huy n;

m c trung bình

 Xã lo i 3 là các xã khó ti p c n, h n ch v đ t canh tác màu m , và th
nghèo nh t trong s các xã D án.

ng là nh ng xã

Theo cách phân lo i xã nêu trên, Báo cáo NCKT c a D án đã đ a ra phân lo i 130 xã D
án thành ba lo i chính, g m (i) 52 xã lo i 3; (ii) 62 xã lo i 2; và (ii) 16 xã lo i 1. Khi tri n
khai th c hi n D án, các xã/huy n d án có th tham kh o k t qu phân lo i trong Báo
cáo NCKT đ có đánh giá b sung v ti m n ng sinh k c a các xã.
nh h

ng u tiên cho các ho t đ ng sinh k theo ti m n ng sinh k c a xã

i chi u gi a cách phân lo i xã theo ti m n ng sinh k trên và các nhóm ho t đ ng sinh
k c a D án đ c mô t trong HP2, các ho t đ ng sinh k phù h p v i t ng xã có th
đ c cân nh c nh sau:
 Xã lo i 1: u tiên nhi u h n cho các ho t đ ng sinh k có tính KNTT (thu c THP 2.2);
 Xã lo i 2: là nh ng xã r t khó xác đ nh u tiên vì ti m n ng sinh k
m c trung bình
nh ng l i không v t tr i so v i các xã khác. Do đó, công tác xây d ng và th m đ nh
xu t TDASK c n ph i ch ng t đ c tính kh thi và hi u qu c a ph ng án l a ch n;
 Xã lo i 3: có th dành u tiên cho các ho t đ ng c i thi n ANLT&DD và các ho t đ ng đa
d ng hóa thu nh p (thu c THP2.1).
11.2.2.5 C p làm ch đ u t các ho t đ ng sinh k
D án quy đ nh v c p làm ch đ u t c a các ho t đ ng h tr sinh k trong HP2 nh sau:
 BPT xã làm ch đ u t c a các TDA thu c THP2.1 - T ch và đa d ng hóa thu nh p.
BQLDA huy n làm ch đ u t cho TDA thu c THP2.2 - Phát tri n liên k t th tr

S tay H

ng d n th c hi n D án GNTN

ng.

Trang | 8


Quy n 11 – Phát tri n Sinh k B n v ng

11.3 MÔ HÌNH NHÓM C I THI N SINH K

N i dung:
11.3.1 Mô hình LEG ....................................................................................................... 10
11.3.2 Quy trình thành l p các LEG................................................................................. 14

S tay H

ng d n th c hi n D án GNTN

Trang | 9


Quy n 11 – Phát tri n Sinh k B n v ng

11.3.1Mô hình LEG
11.3.1.1L i ích và ngh a v c a các thành viên LEG
L i ích c a tham gia các LEG:
 H ng l i t h tr c a D án. N i dung h tr đ
đ c D án th m đ nh và phê duy t;

c quy đ nh trong

xu t TDASK đã

 Ch đ ng quy t đ nh v cách th c s d ng h tr c a D án theo TDASK đã đ
duy t, phù h p v i quy đ nh c a D án;

c phê

 H ng l i t s h p tác, t ng tr gi a các thành viên trong nhóm, đ c bi t là trong trao
đ i kinh nghi m, liên k t trong mua đ u vào và tiêu th s n ph m.
Tham gia vào LEG, các thành viên nhóm có trách nhi m:
 Th c hi n đ y đ và có hi u qu các n i dung đã đ a vào
duy t; tuân th theo các quy đ nh trong i u l c a nhóm;

xu t TDASK đ

c phê

 H tr và h p tác v i các thành viên c a nhóm trong các ho t đ ng c a TDASK.
11.3.1.2Các lo i hình LEG
LEG ANLT&DD
ây là các LEG đ c h tr trong THP2.1 c a D án. Các LEG này t p trung vào nh ng
ho t đ ng nh m c i thi n ANLT&DD. V c b n, các n i dung ho t đ ng c a lo i hình
LEG có th g m, nh ng không gi i h n b i, các ho t đ ng sau đây:
 V ANLT: (i) Tr ng các lo i cây l ng th c (nh lúa, ngô...); các lo i cây tr ng có giá tr
dinh d ng cao nh : đ u, đ , l c, v ng, khoai, ... (ii) Ch n nuôi gia c m và gia súc nh
(nh l n, gà...); (iii) Phát tri n v n h (nh tr ng rau, k t h p v i gia c m/gia súc nh , và
m t s lo i cây n qu ). (iv) ch bi n th c ph m theo các th c hành t t v dinh d ng.
 V dinh d ng: D án h p tác v i các ch ng trình, c quan liên quan đ h tr th c hi n
các ho t đ ng nh : k t h p truy n thông giáo d c ch m sóc s c kh e và dinh d ng, t
ch c sinh ho t LEG đ h ng d n v th c hành dinh d ng,, h ng d n và chia s kinh
nghi m ch bi n th c ph m t ngu n th c ph m có s n trong gia đình, s d ng n c h p
v sinh, v sinh môi tr ng.
Ph n là đ i t ng u tiên tham gia các LEG ANLT&DD. Do đó, khi tri n khai h tr
các LEG này, D án s ph i h p v i H i LHPN, tr m y t t i c s đ t ch c, th c hi n,
k t h p v i tuyên truy n, v n đ ng, và giám sát ho t đ ng c a các LEG.
t ng c ng tính b n v ng, D án khuy n khích các LEG ANLT&DD th c hi n ít nh t
2 nhóm ho t đ ng bao g m: (1) tr ng tr t ho c ch n nuôi gia c m/gia súc nh (khuy n
khích các h th c hi n c ho t đ ng tr ng tr t và ch n nuôi), và (2) th c hành dinh d ng
và trao đ i các n i dung v ch m sóc s c kh e, ch bi n th c ph m gi a các thành viên.

S tay H

ng d n th c hi n D án GNTN

Trang | 10


Quy n 11 – Phát tri n Sinh k B n v ng
LEG đa d ng hóa sinh k
LEG đa d ng hóa sinh k ( DHSK) đ c h tr trong THP2.1 c a D án. ây là nh ng
LEG th c hi n các ho t đ ng sinh k v i tr ng tâm là đa d ng hóa thu nh p. Các LEG
DHSK t p trung chính vào nh ng sinh k mà ng i dân đã t ng đ i quen thu c, có quy
mô hi n t i nh , và có th tiêu th t i th tr ng đ a ph ng ho c lân c n. D án h tr
cho cácLEG DHSKlàm t t h n nh ng ho t đ ng sinh k mà h đã ho c đang th c hi n
nh m đa d ng hóa thu nh p.
D án khuy n khích các thành viên c a nhómLEG DHSK c n th c hi n vi c tiêu th s n
ph m theo nhóm đ đ t đ c các đi u ki n có l i h n v giá c và chi phí v n chuy n. D
án khuy n khích các LEG cân nh c:
 Xác đ nh s b bên mua s n ph m c a nhóm trong

xu t TDASK.

 Có thành viên nhóm là nh ng h kinh doanh, h làm đ i lý thu mua, h ch bi n, doanh
nghi p t i ch đ h tr các thành viên khác c a LEG v thông tin th tr ng và/ho c là
bên mua s n ph m đ u ra c a c nhóm.Các h thành viên này có quy n và ngh a v gi ng
nh v i các thành viên khác trong nhóm trong vi c nh n h tr t d án (tr tr ng h p
các thành viên trong nhóm có th a thu n riêng và mô t trong
xu t TDASK).
 L u ý: trong HP1 c a D án v phát tri n CSHT c p xã và thôn b n có khuy n khích
thành l p các LEG xây d ng. H tr c a D án cho các LEG xây d ng là đ t ng c ng s
tham gia c a lao đ ng đ a ph ng vào thi công các công trình CSHT và ho t đ ng v n
hành và b o trì do D án h tr . Do các ho t đ ng này nh m đa d ng hóa thu nh p cho các
thành viên nên c ng x p vào nhóm LEG DHSK.
LEG k t n i th tr

ng

Các LEGKNTTlà nh ng nhóm th c hi n nh ng ho t đ ng sinh k đ nh h ng th tr ng
nh m gia t ng thu nh p m t cách b n v ng cho các thành viên nhóm. Ho t đ ng KNTTlà
thông qua phát tri n liên minh s n xu t gi a b n bên g m (i) LEG (th c hi n ho t đ ng
s n xu t) v i (ii) D án (h tr NCNL và đ u vào) và chính quy n đ a ph ng (h tr v
chính sách, v th ch và l ng ghép các ngu n v n khác), (iii) các doanh nghi p (thu
mua/bao tiêu s n ph m; h tr k thu t; h tr đ u vào), và (iv) các đ n v cung ng (cung
c p gi ng, đ u vào s n xu t, thông tin th tr ng), các tác nhân cung c p d ch v (đào t o
k thu t, ch ng nh n ch t l ng, h tr marketing). Do đó, nh ng liên minh s n xu t này
là m t d ng c a quan h h p tác công t (PPP) vì ng i nghèo.
Tri n khai xây d ng liên minh s n xu t đ thúc đ y phát tri n KNTTlà m t công vi c ph c
t p.
gi i quy t thách th c này, D án s có cán b chuyên trách v sinh k t i BQLDA
c p t nh và huy n, có t v n sinh k trong Nhóm HTKT đ thu th p thông tin th tr ng,
xây d ng quan h v i các doanh nghi p, các nhà cung ng, các đ n v cung c p d ch v .
D án c ng h p tác v i Trung tâm XTTM& T, các s ngành liên quan t i t nh D án thúc
đ y các ho t đ ng xúc ti n th ng m i và đ u t t i các huy n d án. M c dù BQLDA các
c p đóng vai trò ch đ ng trong xây d ng các liên minh s n xu t nh ng quy t đ nh tham
gia hay không là quy t đ nh c a các nhóm LEG. Sau khi có d th o liên minh s n xu t,
S tay H

ng d n th c hi n D án GNTN

Trang | 11


Quy n 11 – Phát tri n Sinh k B n v ng
BQLDA c p liên quan ph i h p v i các bên đ i tác đ thông báo thông tin cho các h th
h ng d án đ h t cân nh c và quy t đ nh có tham gia vào liên minh s n xu t đó hay
không.
11.3.1.3Thành ph n LEG
Thành ph n tham gia c a m i lo i LEG d ki n nh sau:
 V i LEG ANLT&DD: 100% thành viên là ph n ( u tiên ph n hi n đang có thai ho c
nuôi con nh d i 5 tu i, nh ng gia đình có con b suy dinh d ng) trong đó ít nh t 75%
thành viên thu c các h nghèo và c n nghèo (trong đó h c n nghèo không quá 25%) và
t i thi u 50% ph n thu c các h dân t c thi u s ;
 V i LEG DHSK: ít nh t 75% thành viên là t các h nghèo và c n nghèo (trong đó h
c n nghèo không quá 25%) và t i thi u 50% thành viên là dân t c thi u s ;
 V i LEG KNTT: ít nh t 50% thành viên là t các h nghèo và c n nghèo và t i thi u 50%
thành viên là dân t c thi u s .
Quy đ nh v t l h nghèo, c n nghèo, t l h dân t c thi u s
trên mang tính đ nh
h ng. Trong th c t , kh n ng đáp ng đ c nh ng t l này còn ph thu c vào đi u ki n
c th c a các xã và thôn buôn trong vùng d án. Chính vì v y c p th m đ nh và phê duy t
TDA sinh k s xem xét và cân nh c linh ho t, nh ng khi tính t ng s thành viên tham gia
trong các nhóm c a m i xã thì v n ph i đ m b o các quy đ nh trên, vi c tính t ng s
thành viên các nhóm thu c TDA ANLT & DD và DHSK riêng (c p xã làm ch đ u t
tính), tính t ng cho TDA KNTT riêng (c p huy n làm ch đ u t tính).
11.3.1.4Các lo i h tr c a D án cho LEG
N i dung h tr c a D án cho các LEG
D án h tr cho các LEG b ng nhi u hình th c khác nhau. Các LEG ch đ ng đ xu t các
h tr c th trong
xu t TDASK đ c p có th m quy n th m đ nh và phê duy t. V c
b n, các h tr sinh k c a D án có th chia thành các lo i h tr chính sau:
 NCNL: g m các ho t đ ng nh t p hu n, chuy n giao ki n th c/kinh nghi m s n xu t; t p
hu n n ng l c qu n lý nhóm...;


u vào: theo n i dung
xu t TDASK đã đ
lo i gi ng, v t t s n xu t, công c s n xu t...;

c phê duy t, h tr s n xu t s g m các

 H tr khác: tùy theo yêu c u h tr c a LEG mà D áns th m đ nh (theo quy trình d i
đây) đ phê duy t các h tr khác. Ví d v các lo i h tr khác có th g m: thông tin th
tr ng, đ m b o ch t l ng, marketing cho ho t đ ng c a nhóm, d ng c lao đ ng nh
cho LEG xây d ng, d ng c th c hành dinh d ng cho LEG ANLT&DD...
C p làm ch đ u t c a TDASK ch u trách nhi m tìm hi u, xác đ nh đ th m đ nh, phê
duy t n i dung đ u t có trang thi t b , d ng c lao đ ng, d ng c dùng chung c a LEG

S tay H

ng d n th c hi n D án GNTN

Trang | 12


Quy n 11 – Phát tri n Sinh k B n v ng
trên c s c n c vào m c đích ho t đ ng, công n ng s d ng, ngu n ngân sách d án, tính
kh thi, m c đ phù h p, kh n ng đóng góp và s d ng c a nhóm đ xu t.
Th i gian LEG nh n h tr
Th i gian h tr cho m i lo i LEG v c b n đ

c quy đ nh nh nh sau:

 LEG ANLT&DD: D án s h tr đ y đ các h ng m c nh trong
xu t TDASK trong
th i gian t i đa là 02 n m đ nhóm th c hi n đ c k t h p ít nh t hai trong s các ho t
đ ng trong gói sinh k ANLT&DD. K t n m th 3 tr đi, D án ch h tr NCNL đ
thúc đ y tính b n v ng.
 LEG DHSK và LEG KNTT: D án h tr đ y đ các chi phí cho ho t đ ng c a LEG
trong n m đ u tiên. T n m th hai tr đi, D án ch h tr NCNL, các thành viên nhóm
ph i cam k t t huy đ ng đ c ngu n v n đ mua các lo i đ u vào này theo đúng s l ng
và quy cách nh đã đ c p trong
xu t TDASK đ c phê duy t.
 L u ý: riêng v i nhóm LEG xây d ng (đ c x p chung vào LEG DHSK), D án h tr
trong n m đ u tiên đ thành l p nhóm, NCNL, và mua s m m t s d ng c lao đ ng nh
(theo
xu t TDASK đ c th m đ nh và phê duy t); t n m th 2 tr đi, D án ch h tr
NCNL.
11.3.1.5M t s v n đ khác v LEG
S phát tri n c a LEG theo th i gian
D án khuy n khích s chuy n d ch gi a các lo i hình LEG đ đa d ng hóa và nâng cao
thu nh p cho ng i dân. Các LEG có th chuy n d ch theo nhi u cách khác nhau, g m:
 LEG ANLT sau khi đ t đ c m c tiêu v ANLT&DDnhóm có th chuy n thành
LEG DHSK ho c LEG KNTT;
 LEG DHSK phát tri n thành các LEG KNTT.
đ c D án ch p thu n cho chuy n d ch, LEGph i ch ng minh đ c thành công trong
vi c th c hi n các ho t đ ng hi n t i và có đ n ng l c đ th c hi n các ho t đ ng sinh k
m i.
LEG và mô hình t h p tác
LEG có ý t ng h p tác ho c trong quá trình ho t đ ng xét th y đ n ng l c thì chuy n
d ch t nhóm thành T h p tác..
Ngh đ nh 151/2007/N -CP và Thông t 04/2008/TT-BKH c a B KH& T quy đ nh và
h ng d n cho vi c thành l p và t ch c ho t đ ng c a T h p tác.

S tay H

ng d n th c hi n D án GNTN

Trang | 13


Quy n 11 – Phát tri n Sinh k B n v ng

11.3.2Quy trình thành l p các LEG
11.3.2.1Khái quát v quy trình thành l p LEG
Quy trình thành l p LEG b t đ u cùng v i quy trình l p k ho ch c a D án (đ c h ng
d n chi ti t trong Quy n 2). Theo đó, các ho t đ ng sinh k đ xu t đ D án h tr s
đ c th o lu n t i các cu c h p thôn b n – là b c 2 trong quy trình l p k ho ch D án
hàng n m. K t thúc b c th 2 này, các xã có danh m c các ho t đ ng sinh k đ xu t và
danh sách s b các h đ c tham gia vào các LEG v các ho t đ ng sinh k đó.
Ti p theo b c này, BPT xã v i s h tr c a cán b CF s h ng d n các LEG xây d ng
i u l và
xu t TDASK đ th m đ nh và phê duy t tr c khi th c hi n. Quy trình th c
hi n các n i dung công vi c này đ c chia thành 4 b c chính sau đây:
B c 1 – BPT xã h p v i các LEG: BPT xã t ch c h p v i các LEG
d ki n đ ph bi n chi ti t v cách th c h tr , quy trình thành l p
nhóm.
B c 2 - Xây d ng i u l nhóm và
b CF h tr LEG xây d ng i u l và

xu t TDASK: BPT xã, cán
xu t TDASK.

B c 3 – Th m đ nh
xu t TDASK:BPT xã (v i THP2.1) và
BQLDA huy n (v i THP2.2) th m đ nh
xu t TDASK.
B c 4 – Phê duy t TDASK:BPT xã/BQLDA huy n trình k t qu
th m đ nh lên c p có th m quy n phê duy t
xu t TDASK.
i v i vi c thành l p các LEG KNTT, n u D án ho c m t bên khác (doanh nghi p, các
nhà cung ng, các đ n v cung c p d ch v ...) ch đ ng nghiên c u và đ xu t liên minh
s n xu t cho m t lo i hình sinh k nào đó thì đ xu t này nên đ c chu n b tr c khi th c
hi n quy trình l p k ho ch D án h ng n m. Khi đó, các bên liên quan trong liên minh s n
xu t d ki n có th tham gia vào các cu c h p thôn b n trong b c 2 c a quy trình l p k
ho ch đ h tr PBT xã cung c p thêm thông tin cho ng i dân.
i v i các LEG KNTT, trong tr ng h p đ i tác ch ch t trong liên minh s n xu t đ a ra
đ xu t sau khi b c 2 c a quy trình l p k ho ch D án hàng n m đ c th c hi n thì đ i
tác ch ch t đó làm vi c v i BQLDA t nh ho c huy n liên quan đ th ng nh t cách th c
tri n khai. N u liên minh s n xu t đang đ c đ xu t là phù h p, có tính kh thi cao, không
nên ch đ n vòng k ho ch c a n m sau thì BQLDA t nh/huy n s cân nh c kh n ng th c
hi n các b c đ b sung vào k ho ch D án. Các b c khi đó s g m (i) t ch c tham
v n ng i dân các thôn b n thu c xã D án; (ii) th c hi n quy trình thành l p LEG g m 4
b c nh trên; (iii) trình BQLDA t nh đ th c hi n các th t c xin b sung vào k ho ch
D án.

S tay H

ng d n th c hi n D án GNTN

Trang | 14


Quy n 11 – Phát tri n Sinh k B n v ng
11.3.2.2 B

c 1: BPT xã h p v i các LEG d ki n
Cu c h p v i cácLEG d ki n
 Ch trì cu c h p: Tr

ng BPT xã;

 Thành ph n tham d :
Cán b CF, cán b trong BPT xã, tr ng thôn c a các thôn có LEG tham d cu c h p;
đ i di n các t ch c đoàn th t i xã (n u là v i các LEGANLT&DD thì s tham gia
c a H i LHPN, cán b dinh d ng c a Tr m y t xã ho c cán b y t xã là b t bu c);
i di n các h gia đình trong danh sách các LEG d ki n đ

c m i tham gia h p.

 L u ý v s l ng cu c h p c n t ch c: Tùy theo s l ng các LEG đã xác đ nh s b
trong b c 2 c a quy trình l p k ho ch D án hàng n m mà BPT xã quy t đ nh v s
l ng cu c h p c n t ch c. Nh ng m t cu c h p ch nên t ch c v i kho ng 2-3 LEG.
 Th i gian: PBT xã c n thông báo v th i gian và đ a đi m t ch c h p t i thi u là 3 ngày
tr c ngày t ch c h p.
Các b

c th c hi n

Cu c h p nên đ
 Tr

c th c hi n theo các b

c c b n sau đây:

ng ban BPT xã (v i s h tr c a CF) ph bi n thông tin v :K t qu /rút kinh nghi m t th c hi n mô hình sinh k c a D án nh ng n m tr
(n u có);K t qu /rút kinh nghi m th c hi n các mô hình sinh k trong ch
t i thôn b n (n u có);Mô hình LEG c a D án: cách th c thành l p, nh ng h tr t phía D án, trách nhi m
c a các thành viên nhóm...;N u có các LEG KNTT d ki n hình thành theo đ xu t liên minh s n xu t thì đ i di n
các bên trong liên minh s n xu t đó c n có m t đ trao đ i thông tin chi ti t h n v i
ng i dân;L u ý: n i dung r t quan tr ng c n đ c ph bi n đ ng i tham gia n m đ c đó là
vi c tham gia vào LEG đi đòi h i các thành viên ph i th c s cam k t và n l c đ
th c hi n các ho t đ ng sinh k đ xu t. Trong m t s tr ng h p, các h tham gia c n
ph i cam k t đóng góp m t ph n chi phí đ u t (ngoài đóng góp v lao đ ng). Do đó,
các h h ng l i c n cân nh c k l ng khi tham gia LEG.

 Tr ng ban BPT xã (v i s h tr c a CF) h
nhóm, và
xu t TDASK.

c

ng trình/d án khác

ng d n v cách th c xây d ng

iul

 H i đáp v cách th c tri n khai:

S tay H

ng d n th c hi n D án GNTN

Trang | 15


Quy n 11 – Phát tri n Sinh k B n v ng


Chia nhóm th o lu n theo các LEG đ th o lu n v cách th c tri n khai xây d ng i u
l và
xu t TDASK;H i đáp v các n i dung khác liên quan đ n h tr c a D án cho các LEG.

 Ch t danh sách các h gia đình tham gia trong t ng LEG.
 Phân công cán b CF, cán b BPT xã, tr ng thôn h tr cho t ng LEG trong xây d ng
i u l và
xu t TDASK, n u là LEGANLT&DD thì đ i di n H i LHPN và cán b
tr m y t ph i tham gia h ng d n; n u là LEG KNTT thì đ i di n các bên đ i tác trong
liên minh s n xu t có th tham gia h tr .
 BPT xã có phân công c th nhân s (g m các thành viên BPT xã, cán b CF, tr ng thôn,
riêng v i LEG ANLT&DD có thêm cán b H i ph n và Tr m Y t ) h tr cho t ng
LEG trong xây d ng i u l và
xu t TDASK.
K t qu b

c1

 Các h d ki n tham gia LEG hi u rõ v mô hình LEG và nh ng trách nhi m/cam k t c n
thi t ph i có khi tham gia LEG.
 Danh sách các h tham gia vào các LEGđ i v i các đ xu t sinh k đ
h p.

c l a ch n t i cu c

 BPT xã có phân công c th nhân s (g m các thành viên BPT xã, cán b CF, tr
h tr cho t ng LEG trong xây d ng i u l và
xu t TDASK.
11.3.2.3 B

c 2: Xây d ng

i u l và

ng thôn)

xu t TDASK

Các nhân s đ c phân công h tr cho LEG sau đó s làm vi c v i t ng nhóm đ h tr
nhóm xây d ng i u l và
xu t TDASK. C th :
Xây d ng

i u l nhóm

Các thành viên LEG c n h p v i nhau đ th c hi n các th t c sau:
 Xây d ng i u l nhóm (xem m u trong Ph l c 11.2). B n i u l nhóm là m t cam k t
gi a các thành viên v i nhau và cam k t c a các thành viên nhóm v i D án. Vì v y, n i
dung c a i u l nhóm c n ph i đ c th o lu n và đ ng ý b i t t c các thành viên nhóm.
 B u ra Tr ng nhóm và Phó Tr ng nhóm đ qu n lý và đi u ph i các ho t đ ng c a
nhóm. Tr ng nhóm và Phó Tr ng nhóm nên là nh ng ng i có uy tín ho c có kinh
nghi m nh t đ nh v ho t đ ng sinh k mà nhóm s th c hi n. Tr ng nhóm và Phó
Tr ng nhóm không đ c là thân nhân c a nhau.
Xây d ng

xu t TDASK

Sau khi các LEG đã có Tr ng nhóm, Phó tr ng nhóm, và d th o
thành viên nhóm cùng h p tác đ xây d ng
xu t TDASK.
S tay H

ng d n th c hi n D án GNTN

i u l nhóm; các

Trang | 16


Quy n 11 – Phát tri n Sinh k B n v ng


xu t TDASK là m t v n b n quan tr
đ nh và phê duy t. Sau khi phê duy t,
tr c a D án. Do đó, vi c xây d ng
nghiêm túc, công phu, và có s tham gia c

ng.
xu t c a LEG xây d ng s đ c th m
xu t TDASK s là c s đ nhóm nh n các h
xu t TDASK ph i đ c th c hi n m t cách
a t t c các thành viên nhóm.

 M u
xu t TDASK đ c đ a ra trong Ph l c 11.3. Các LEG có th linh ho t trong
cách trình bày
xu t TDASK nh ng ph i g m nh ng n i dung t i thi u sau:


Danh sách thành viên nhóm;Lý do l a ch n lo i hình sinh k đ xu t;Mô hình sinh k đ xu t (s th c hi n mô hình nh th nào? G m các ho t đ ng gì?
G m các đ u vào nh th nào? Chi phí c th bao nhiêu? Doanh thu d ki n nh th
nào? Ph ng án tiêu th s n ph m nh th nào...);xu t các n i dung c n D án h tr ;K ho ch th c hi n (chi ti t các bánh giá k t c a c a mô hình;c th c hi n d ki n khi tri n khai ho t đ ng);

Các bi n pháp t ng tính b n v ng.

 Xây d ng
xu t TDASK là m t công vi c khá ph c t p nên các thành viên LEG c n
ph i h p nhóm nhi u l n đ xây d ng d th o và đi u ch nh
xu t.
 Th i gian hoàn thành
LEG.
K t qu b

xu t TDASK: t i đa là 1 tháng tính t ngày BPT xã h p v i

c2

 Các nhóm b u Tr

ng nhóm và Phó Tr

ng nhóm;

 Các thành viên c a nhóm đ u hi u rõ trách nhi m và cam k t c a mình v i nhóm LEG mà
mình tham gia; hi u đ c n i dung các ho t đ ng sinh k do nhóm đ xu t tri n khai th c
hi n; đ c bi t, n m đ c các trách nhi m c a t ng thành viên trong ho t đ ng c a LEG;
 Hoàn thành H s TDASK g m:

11.3.2.4 BDanh sách nhóm (xác đ nh rõ TrD th o i u l c a nhóm đD th o

xu t TDASK.

c 3: Th m đ nh

xu t TDASK

ng nhóm và Phó Tr

ng nhóm);

c t t c các thành viên th ng nh t;

Th m đ nh đ xu t TDASK thu c THP2.1
V i các LEG thu c THP2.1,
xu t TDASK và
đ nh. Quy trình th m đ nh g m các b c nh sau:

S tay H

ng d n th c hi n D án GNTN

i u l c a nhóm s do BPT xã th m

Trang | 17


Quy n 11 – Phát tri n Sinh k B n v ng
 BPT xã thành l p T th m đ nh g m Tr ng Ban ho c Phó Tr ng ban làm t tr ng, có
s tham gia c a cán b CF, 01 cán b BPT xã; và cán b khuy n nông xã (n u có). Riêng
v i LEG ANTP&DD, c n s tham gia c a đ i di n H i ph n xã và Tr m y t
 T th m đ nh xem xét d th o
xu t TDASK và i u l c a các LEG và th m đ nh trên
c s c n c vào các y u t c b n sau:


Tính phù h p: ho t đ ng sinh k có phù h p v i đi u ki n t nhiên? N ng l c c a
thành viên nhóm có đáp ng đ c yêu c u th c hi n?Tính kh thi: kh n ng v đ u vào và s c lao đ ng c a các thành viên? Kh n ng ti p
c n v i các đ u vào c n thi t? Ph ng án tiêu th s n ph m đ u ra (n u là LEG
DHSK);Tính hi u qu : m c thu nh p d ki n thu v t ho t đ ng sinh k sau khi đã tr đi các
chi phí?áp ng c a TDASK v i các quy đ nh c a D án v an toàn xã h i và môi tr

ng;Tính b n v ng: ho t đ ng c a nhóm có th đ
h tr c a D án hay không?L u ý: n u là đ xu t c a các LEG chuy n đ i mô hình sang các lo i hình nhóm khác
thì ngoài nh ng tiêu chí trên, c n ph i tính đ n k t qu c a LEG trong th c hi n các
ho t đ ng sinh k hi n t i.

c ti p t c duy trì sau khi h t th i gian

 T th m đ nh h p và th ng nh t k t qu th m đ nh (theo m uPh l c 11.4). N u c n ph i
đi u ch nh thì T th m đ nh n u ra yêu c u đ LEG đi u ch nh r i g i l i T th m đ nh đ
xem xét và ra quy t đ nh th m đ nh cu i cùng.
 Th i gian th m đ nh:


T th m đ nh ph i đ
s TDASK;

c thành l p mu n nh t là 5 ngày sau khi BPT xã nh n đT th m đ nh ph i có k t lu n th m đ nh mu n nh t là 5 ngày sau khi đN u các LEG c n đi u ch nh theo k t qu th m đ nh thì quá trình đi u ch nh t i đa là 5
ngày sau khi nh n đ c k t qu th m đ nh. Khi đó, T th m đ nh có th i gian t i đa là
3 ngày đ đánh giá l i H s TDASK và ra quy t đ nh th m đ nh cu i cùng.

cH

c thành l p;

Th m đ nh đ xu t TDASK thu c THP2.2
V i các LEG thu c THP2.2,
xu t TDASK và i u l c a nhóm s do BQLDA huy n
th m đ nh. Quy trình th m đ nh g m các b c nh sau:
 Giám đ c BQLDA huy n thành l p T th m đ nh g m Giám
c ho c Phó Giám đ c
BQLDA huy n làm t tr ng; thành viên g m: cán b ph trách sinh k c a BQLDA
huy n, đ i di n Phòng NN&PTNT huy n, đ i di n Tr m Khuy n nông huy n, cán b CF
(LEG trên đ a bàn xã nào thì cán b CF ph trách xã đó tham gia), đ i di n BPT xã (LEG
t i xã nào thì đ i di n BPT xã c a xã đó tham gia);

S tay H

ng d n th c hi n D án GNTN

Trang | 18


Quy n 11 – Phát tri n Sinh k B n v ng
 Nhóm th m đ nh xem xét d th o
xu t TDASK và i u l c a các LEG và th m đ nh
trên c s (i) n i dung c a liên minh s n xu t (n u có); (ii) các y u t c b n nh đ i v i
các LEG trong THP2.1 trên; (iii) đ ng th i b sung thêm:


N ng l c c a các đ i tác trong liên minh s n xu t và kh n ng các đ i tác đó th c hi n
đúng cam k t;Ti m n ng th tr

ng c a ho t đ ng sinh k đ xu t.

 T th m đ nh h p và th ng nh t k t qu th m đ nh (theo m utrong Ph l c 11.4). N u c n
ph i đi u ch nh thì T th m đ nh nêu ra yêu c u đ LEG đi u ch nh r i g i l i T th m
đ nh đ xem xét và ra quy t đ nh th m đ nh cu i cùng.
 Th i gian th m đ nh:

11.3.2.5 BT th m đ nh ph i đ c thành l p mu n nh t là 5 ngày sau khi BQLDA huy n nh n
đ c H s TDASK;T th m đ nh ph i có k t lu n th m đ nh mu n nh t là 10 ngày sau khi đN u các nhóm c n đi u ch nh theo k t qu th m đ nh thì quá trình đi u ch nh t i đa là
5 ngày sau khi nh n đ c k t qu th m đ nh. Khi đó, T th m đ nh có th i gian t i đa
là 5 ngày đ đánh giá l i H s TDASK và ra quy t đ nh th m đ nh cu i cùng.

c 4: Phê duy t

c thành l p;

xu t Ti u D án sinh k

Phê duy t đ xu t TDASK thu c THP2.1
Trên c s k t qu th m đ nh, BPT xã s trình UBND xã (m u t trình trongPh l c 11.5).
Kèm theo t trình là (i) danh sách các thành viên; (ii) Tr ng nhóm và Phó Tr ng nhóm;
(iii) i u l c a nhóm; và (iv)
xu t TDASK.
UBND xã c n c theo t trình c a BPT xã phê duy t
phê duy t trongPh l c 11.5)

xu t TDASK (m u quy t đ nh

Phê duy t đ xu t TDASK thu c THP2.2
Trên c s k t qu th m đ nh, BQLDA huy n s trình UBND huy n (m u t trình
trongPh l c 11.6). Kèm theo t trình là (i) danh sách các thành viên; (ii) Tr ng nhóm và
Phó Tr ng nhóm; (iii) i u l c a nhóm; và (iv)
xu t TDASK.
UBND huy n c n c theo t trình c a BQLDA huy n phê duy t
quy t đ nh phê duy t trong Ph l c 11.6).

S tay H

ng d n th c hi n D án GNTN

xu t TDASK (m u

Trang | 19


Quy n 11 – Phát tri n Sinh k B n v ng

11.4 T

CH C TH C HI N HO T

NG SINH K

N i dung:
11.4.1 Các b

c chính tri n khai ho t đ ng c a LEG ...................................................... 21

11.4.2 Các b

c chu n b tri n khai ho t đ ng LEG ........................................................ 21

11.4.3 Các b

c th c hi n các ho t đ ng sinh k ............................................................. 23

11.4.4 Th t c thanh toán cho LEG ................................................................................. 25

S tay H

ng d n th c hi n D án GNTN

Trang | 20


Quy n 11 – Phát tri n Sinh k B n v ng

11.4.1Các b

c chính tri n khai ho t đ ng c aLEG
Sau khi H s TDASK đ c phê duy t, vi c tri n khai th c hi n các ho t đ ng sinh k s
tuân th theo các n i dung và k ho ch đã đ c xác đ nh trong
xu t TDASK. Do đó,
m i LEG s có cách th c tri n khai ho t đ ng khác nhau. V c b n, các b c chính trong
tri n khai ho t đ ng c a các nhóm g m:
 Các b

c chu n b cho tri n khai mô hình sinh k , g m:Các LEG h p đ phân công nhi m v cho các thành viên trong tri n khai ho t đ ng;Th c hi n các ho t đ ng NCNL;Chu n b các y u t đ u vào cho s n xu t.

 Các b

c th c hi n các ho t đ ng sinh k , g m:Tri n khai th c hi n các ho t đ ng c th ;Thu ho ch và tiêu th s n ph m;Các công vi c sau thu ho ch và tiêu th s n ph m;Giám sát ho t đ ng c a các t nhóm;

Ph n ti p theo h

11.4.2 Các b

ng d n chi ti t cho các ho t đ ng nói trên.

c chu n b tri n khai ho t đ ng LEG

11.4.2.1 H p LEG đ phân công nhi m v
Sau khi H s TDASK đ c phê duy t, Tr ng nhóm và Phó Tr ng nhóm c n t ch c
h p toàn th các thành viên đ ph bi n l i v cách th c và k ho ch tri n khai; phân công
nhi m v cho các thành viên; và th o lu n v các v n đ liên quan khác.
Các n i dung c a cu c h p có th g m:
 Tr ng nhóm ph bi n l i v các cam k t trong i u l nhóm; cách th c và k ho ch tri n
khai các ho t đ ng đã đ c xác đ nh trong
xu t TDASK;
 Phân công trách nhi m cho các thành viên trong nhóm ph trách m t s công vi c c th .
Ví d :

S tay HNhóm thành viên ch u trách nhi m xác đ nh và đàm phán v i đ i t
NCNL;Nhóm thành viên ch u trách nhi m tìm ki m ngu n cung ng đ u vào phù h p v i giá
c th p nh t;Nhóm thành viên ch u trách nhi m làm vi c v i các đ i tác đ tiêu th s n ph m
(doanh nghi p, đ i lý, t th ng...).

ng d n th c hi n D án GNTN

ng t p hu n,

Trang | 21


Quy n 11 – Phát tri n Sinh k B n v ng
 Th ng nh t cách th c h p nhóm, trao đ i kinh nghi m gi a các thành viên trong nhóm;
 Th o lu n m t s v n đ liên quan khác nh : các h tham gia chu n b các kho n đóng góp
cho ho t đ ng sinh k (nh đã xác đ nh trong
xu t TDASK); qu n lý kho n ti n ti t
ki m quay vòng (n u có); đ u m i liên h v i các đ i tác (n u là LEG KNTT)...;
 L u ý: đ ti n cho công tác theo dõi và đánh giá ho t đ ng c a các LEG, t t c các cu c
h p c a nhóm (g m cu c h p này) đ u đ c ghi vào biên b n và l u tr phù h p (xem
m u biên b n trongPh l c 11.7).
11.4.2.2 Th c hi n các ho t đ ng NCNL
Theo quy đ nh c a D án, tr c khi tri n khai các ho t đ ng sinh k , các LEG b t bu c
th c hi n các ho t đ ng t p hu n NCNL. Quá trình th c hi n g m các b c sau:
 Các thành viên nhóm đ c phân công (nh trên) liên h v i các đ i t ng cung c p d ch
v đ cân nh c các ph ng án. Nhóm có th đ ngh cán b CF ho c cán b BPT xã h tr
trong vi c tìm đ i tác cung c p d ch v ;
 Tr ng nhóm cùng th ng nh t v i các thành viên nhóm đ l a ch n ra m t đ i t
h p nh t. D án khuy n khích:

ng phùS d ng hình th c t p hu n t nông dân đ n nông dân;Khi phù h p và có th , hình th c t p hu n t i hi n tr ng (FFS) đ c khuy n khích đ
đ m b o vi c cung c p ki n th c k thu t đ c đi kèm v i th c hành, ‘c m tay ch
vi c’, theo t ng giai đo n sinh tr ng c a cây/con c th .

 Th c hi n các ho t đ ng t p hu n NCNL cho t t c các thành viên c a nhóm. Trong quá
trình th c hi n t p hu n, cán b CF ph i ki m tra k t qu th c hi n các ho t đ ng t p hu n
này đ đánh giá m c đ ‘s n sàng’ c a các thành viên nhóm sau khi k t thúc tâp hu n;
L u ý:
 Các LEG làm th t c rút ti n t BPT xã (nh h ng d n Ph n 11.4.4d i đây) đ th c
hi n các ho t đ ng NCNL. D án quy đ nh l n rút ti n đ u tiên c a m i nhóm LEG không
đ c v t quá t ng v n đ u t cho các ho t đ ng NCNL nh đã đ c th hi n trong
xu t TDASK đ c duy t;
 Sau khi k t túc t p hu n NCNL, cán b CF s trao đ i v i các thành viên LEG đ đánh giá
m c đ ti p thu n i dung t p hu n, và t đó đánh giá m c đ ‘s n sàng’ c a LEG đ tri n
khai các ho t đ ng sinh k . D án quy đ nh ch đ n khi cán b CF xác nh n v i BPT xã
(n u là LEG thu c THP2.1) và BQLDA huy n (n u là LEG KNTT) r ng nhóm đã đ n ng
l c k thu t thì nhóm m i đ c th c hi n các b c ti p theo c a TDA sinh k nh k
ho ch;
 Cán b BPT xã, CF h tr , giám sát các thành viên trong nhóm th c hi n tu n t , đ y đ
và đúng quy trình k thu t, ch khi nào xác nh n đ c h thành viên th c hi n xong b c
tr c m i ti p t c cho th c hi n b c sau;
S tay H

ng d n th c hi n D án GNTN

Trang | 22


Quy n 11 – Phát tri n Sinh k B n v ng
 Riêng v i các LEG có s d ng các lo i phân bón, thu c BVTV thì l u ý r ng n i dung t p
hu n NCNL c n đ c p đ n c các k thu t và th c hành v qu n lý sâu bênh h i t ng h p.
11.4.2.3 Chu n b các y u t đ u vào
Sau khi đ c cán b CF xác nh n v tính ‘s n sàng’, các thành viên c a nhóm c n c vào
k ho ch trong
xu t TDASK đ c duy t đ chu n b các y u t đ u vào cho s n xu t.
 Nhóm thành viên đã đ c phân công ch đ ng liên h v i các nhà cung ng đ cân nh c
các ph ng án. Nhóm có th đ ngh cán b CF ho c cán b BPT xã h tr trong vi c tìm
đ i tác cung ng;
 Tr ng nhóm cùng th ng nh t v i các thành viên nhóm đ l a ch n ra m t nhà cung c p
đáp ng đ c yêu c u v đ u vào c a nhóm v i m c giá th p nh t. D án yêu c u:


Các thành viên nhóm cùng mua đ u vào đ đ m b o có l i nh t v giá c và các đi u
ki n liên quan khác;Cùng m t lo i đ u vào s n xu t, D án khuy n khích các LEG mua t m t nhà cung
ng đ đ m b o ch t l ng c a đ u vào th ng nh t.

 Tùy theo n i dung c a
xu t TDASK đ c phê duy t mà có th có quy đ nh các thành
viên ph i đóng góp hay không đ mua đ u vào; t l đóng góp. Trong tr ng h p có huy
đ ng đóng góp c a các thành viên thì các h c n chu n b tr c s ti n c n thi t đ có th
mua đ c đ u vào theo đúng yêu c u;
 Tr ng nhóm làm các th t c t m ng v i BPT xã đ mua đ u vào theo đúng n i dung và
k ho ch nh trong
xu t TDASK đ c phê duy t. Các th t c thanh quy t toán đ c
h ng d n ph n11.4.4d i đây;
 L u ý: th i gian mua đ u vào c n tính toán phù h p đ đ m b o ph c v k p th i cho ho t
đ ng sinh k .

11.4.3Các b

c th c hi n các ho t đ ng sinh k

11.4.3.1 Tri n khai các ho t đ ng
Sau khi nhóm đã chu n b đ y đ v đ u vào, các thành viên nhóm s cùng tri n khai ho t
đ ng sinh k nh k ho ch. b c này, c n l u ý m t s v n đ sau:
 Các thành viên nhóm nên b t đ u các ho t đ ng m t vài h thành viên đ v a h tr lao
đ ng (v i các công vi c c n nhi u lao đ ng nh chu n b đ t, gieo tr ng...) và rút kinh
nghi m v cách làm (nh t là v i nh ng lo i hình sinh k còn m i v i các thành viên) tr c
khi t t c các thành viên nhóm cùng tri n khai;
 Trong quá trình th c hi n, các LEG ph i t ch c h p đ nh k đ các thành viên c p nh t
tình hình v i c nhóm, bàn k ho ch chung và chia s kinh nghi m (đ nh k h p đ c quy
đ nh trong đi u l c a nhóm).

S tay H

ng d n th c hi n D án GNTN

Trang | 23


Quy n 11 – Phát tri n Sinh k B n v ng
 Cán b CF, cán b BPT xã đ c phân công h tr LEG và tr ng thôn th ng xuyên trao
đ i v i các LEG đ có th phát hi n nh ng khó kh n và có bi n pháp h tr k p th i.
11.4.3.2 Thu ho ch và tiêu th s n ph m
b

c này, nên l u ý m t s v n đ sau:

 Nhóm thành viên đ c phân công làm vi c v i các đ i tác đ tiêu th s n ph m (doanh
nghi p, đ i lý, t th ng...) ch đ ng đ a ra các ph ng án tiêu th s n ph m cho c nhóm
đ bàn b c v i các thành viên;
 Tr c th i đi m thu ho ch kho ng 2 tu n, Tr ng nhóm t ch c h p v i các thành viên đ
cân nh c và l a ch n ph ng án tiêu th s n ph m c a nhóm;
 Nhóm thành viên đ c phân công làm vi c v i các đ i tác đ tiêu th s n ph m s trao đ i
v i đ i tác tiêu th s n ph m và cùng th ng nh t v th i gian, các đi u ki n giao hàng và
thanh quy t toán;
 L u ý: D án khuy n khích các thành viên LEG t ch c tiêu th s n ph m theo đ t cùng
nhau đ t ng quy n đàm phán đ m b o s n ph m đ c tiêu th v i m c giá t t nh t (cách
th c tiêu th s n ph m đ c nhóm quy đ nh/th a c trong đi u l nhóm).
11.4.3.3 Các công vi c sau thu ho ch và tiêu th s n ph m
Sau khi đã bán đ c s n ph m, Tr ng nhóm và Phó tr
nhóm đ cân nh c m t s v n đ sau:

ng nhóm t ch c h p toàn th

 Th o lu n v hi u qu ho t đ ng trên c s so sánh gi a thu nh p và chi phí. Tr
ghi chép đ y đ s li u v hi u qu ho t đ ng c a nhóm;

ng nhóm

 Th o lu n và cung c p s li u theo bi u m u do BPT xã/BQLDA huy n yêu c u trong H
th ng GS& G (xem chi ti t trong Quy n 4);
 Rút kinh nghi m t quá trình th c hi n các ho t đ ng sinh k c a nhóm;


xu t các h tr c n thi t phù h p v i quy đ nh v th i gian và n i dung h tr ; đ ng
th i đ t ng tính b n v ng trong ho t đ ng c a LEG.

 Xây d ng qu ti t ki m c a nhóm, do chính các thành viên LEG t đóng góp và qu n lý.
11.4.3.4 Theo dõi và giám sát ho t đ ng c a các LEG
Vi c h tr và giám sát c a BPT xã, BQLDA huy n đ i v i tri n khai ho t đ ng c a LEG
là h t s c c n thi t đ đ m b o:
 Các nhóm sau khi đã thành l p th c s ho t đ ng theo k ho ch nh trong
TDASK;

xu t

 Các thành viên nhóm th c s h p tác, t ng tr trong th c hi n các ho t đ ng sinh k ch
không ph i là thành l p nhóm ch đ ti p nh n các h tr c a D án;

S tay H

ng d n th c hi n D án GNTN

Trang | 24


Quy n 11 – Phát tri n Sinh k B n v ng
 Phát hi n k p th i nh ng khó kh n c a các LEG đ h tr k p th i.
th c hi n đ

c vi c h tr và giám sát này, BPT xã l u ý các v n đ sau đây:

 Giao trách nhi m cho cán b BPT xã và cán b khuy n nông xã (n u cán b này không
n m trong thành ph n BPT xã) làm đ u m i theo dõi chung ho t đ ng c a toàn b các
LEG trong xã;
 Giao nhi m v cho đ i di n các thôn b n có trong thành ph n c a BPT xã th c ti p theo
dõi tình hình ho t đ ng c a các nhóm và đ nh k hàng tháng báo cáo v i BPT xã qua các
cu c h p giao ban c a BPT xã;
 Làm vi c v i H i LHPN xã, Tr m Y t xã đ huy đ ng m ng l i cán b h i c p thôn
b n tham gia theo dõi và h tr các LEG ANLTⅅ và đ nh k hàng tháng báo cáo v i
BPT xã (thông qua đ i di n H i LHPN trong BPT xã) t i cu c h p giao ban c a PBT xã;
 Thông báo n i dung v các LEG, và ho t đ ng c a LEG cho các già làng, tr ng b n,
ng i có uy tín trong thôn b n n m đ c đ h tr giám sát, v n đ ng khi c n thi t.
th c hi n đ

c vi c h tr và giám sát này, BQLDA huy n l u ý các v n đ sau đây:

 Giao nhi m v cho CF th m m i nhóm LEG t i thi u 1 tháng/l n (cùng v i cán b khuy n
nông xã) và có báo cáo v i BPT xã liên quan b ng v n b n khi phát hi n nh ng khó kh n
trong ho t đ ng c a LEG;
 Giao cho Phòng NN&PTNT, Tr m Khuy n nông huy n trách nhi m h tr cán b CF và
BPT xã các xã d án khi có yêu c u;
 Th ng xuyên và đ nh k hàng tháng đôn đ c BPT xã c cán b xu ng trao đ i v i các
LEG đ theo dõi tình hình th c hi n và k p th i phát hi n nh ng khó kh n đ h tr .

11.4.4 Th t c thanh toán cho LEG
11.4.4.1 T m ng cho LEG
Các LEG đ c t m ng kinh phí đ th c hi n các ho t đ ng v i s ti n và th i gian cho
t ng l n t m ng nh trong
xu t TDASK đ c duy t. C n l u ý m t s v n đ sau:
 Khi c n t m ng, Tr

ng nhóm làm th t c đ ngh t m ng g i BPT xã;

 BPT xã th c hi n th t c t m ng theo quy đ nh c a D án;
 Quy trình t m ng đ c h ng d n t i Quy n 3,Ph n 3.5.5.3“Quy trình rút v n thanh toán
t Tài kho n d án c a BPT xã” (Xem M u t m ng trongPh l c 11.8).
11.4.4.2 Th t c thanh toán cho LEG
Sau khi đã có t m ng, LEG t ch c các ho t đ ng theo đúng
xu t TDASK. Trong quá
trình th c hi n, các LEG c n thu th p và t p h p hóa đ n/ch ng t cho ho t đ ng t p
hu n, mua đ u vào cho s n xu t...

S tay H

ng d n th c hi n D án GNTN

Trang | 25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×