Tải bản đầy đủ

TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU QUỐC TẾ  

  
 

#151
28/04/2014 
      !∀ #%& ∋
( ) ∗ +

  & & , &&∀

 
 −./0

 1+ 23 ∋4 ∋5 ) 6  !∀ 7 89 + 84

 

# ∃%& ∋ ( )∗ + ) ∃%∀ ,− .

:5 ; + < 2= > ?
)ϑ +

8

&Λ Ν)Υ + ς

+ ) 2≅ ?Α ∋= )Β )5 Χ ∆ )Ε Φ ) ΓΗΙ +∀ ) 

Κ &Λ +Μ


)= Ν)Ο Ν)Π )Ι + Θ4 +52 Ρ ) )ΗΣ + ∃Τ ) 24

)Η ΗΩ ΞΨ Β Ζ ?≅ [ )∴ + Ηϑ + )]

Ζ2 

+ ⊥ ∴

Ο ] )_ )Ι ΘΦ ; + Ν) Θ> ΘΖ Ο Ν)Ρ Π + )Υ ΗΙ + & α ) 3 Ζ +
)Ι Σ )5 Χ Ξ∴ ΘΩ 8

Κ∀ +52 Ρ ) )ΗΣ + β Ε) χ .


Μ Ζ δ ?=

)Ζ Ζ Ν)Ε > [ Φ ) ?ε + Θ= φ )Β∀ )γ η ΘΖ ) )Β Ζ [ ?Ε + Ν≅ :)ι
7 + 5 &∴ ∆ 

+ ⊥ ∴∀ ∀ ι

)η ΘΖ Ν)Ο Ν)Π ∆ 8
δ &Ω δ )=

 Η

+Ηϑ∀ & ΘΩ ϕ 4

+Ηϑ ∃κ∀ λ + +Ο

Κ 1)Η + &> ) 2≅ + < 2= > &Λ Ν)Υ + χΡ2 
)_ ΘΗ] γ ∆ 8

Κ Θ= Υ +

+)4 1+Ηϑ 

⊥ ∴ µ Ο )≅ )_ α Ζ &5 2 )Η + Θν Ν)Υ + )≅ ? Α ΝΨ
Ε) )

+Ηϑ ∃κ δ

) )Ο + Θ= Υ + +)4 Ζ &5 2 ΘΩ & ) ο


< 5 ΘΖ ?η Ε2

)α )5 1)Η + ∴ µ +∀ )π + [ ] ∆ 8


+

+ Β ) < 2_ ?Ψ ) 8

Κ Ν)Ρ + Ε) ?Ψ φ η &Λ

Κ &Λ )Ρ ?= )ι ) )_ ? + ∆ Φ ) ΘΖ )Β ) &Ε)

∆ )Τ + Ν) Θ> Ζ2
:)Β ) < 2= #  27 ∴ ΘΖ Π

Ν)

; + 8

Κ > ?Ψ ) _ γ

Θ> )5 Χ/)Ε Φ ) ΓΗΙ + ΘΩ δ Τ + 5 Ω 8Τ +Τ ?52 Ζ > θ 2
ϑ σ +

,2∀ +α ΗΣ + 8 2 : +Ρ )Β) Η

ρ Θ= :)5

Χ 7

 2 ?; + &

)Β ) &Ε) Ω Ζ2 )Η &

Ι )δ )Η β + )[2 ?∴ ΘΩ 8

 :Ε )Ψ Ηϑ + Σ Σ )5 Χ Ζ )π +

Κ Θ= ?η Η∀ )ΗΙ + α ΘΖ _ γ ΘΩ Ε


 
  

  
 

Υ + +)4 7 _ ∋= Μ )_ Η]∀ Θ4 +Φ +π )Ζ Φ ) ΘΖ

 ) Σ Ν)τ

Ν) Θ> :)5 Χ υ )Ε Φ ) ΓΗΙ + +Ζ2 Ζ + Σ 7 )_ 2_ ?∴ ΘΩ &> _ δ
7 Ζ η ∀ µ Ζ )Υ + <

Ρ Θ4 > )Ζ + )Ρ 7 ≅ ΞΥ +∀ )∴ + α Θ4

)Α _ Θλ Ν)Β )α )5 Σ τ = 7 ) 2 ?Ρ Ρ &> ) α) + Ε
)α ?δ + < 5 &> ∆ Ε ΗΩ Ω + Ν) Θ>! ∋Ζ )Ε + ϕ ΠΒ ) ) ϖ ?Ε ) δ ∃κ ?η 7 ?ω ?Η] ≅ Ν) Ω Γ 
 ∀ ξ + δ )η
> ); Π + Ηϑ + )4 4 ∆ 8

ψ

Κ + Ν) Θ>

1)= < ∴ + :)5 Χ )Ζ ?Ο  Ν_ Ω Ζ2 β +Ηϑ ∃κ + )=
Π∀ &> )4 4 ∆ 8
Ζ &> )4 4

Κ Ζ δ )5 ∴ <

Τ + +ζ Α ?Ψ ) Ν) Θ> {

Ζ2 &Λ +ζ 2 Φ Α ?Ψ ) ΘΖ

Ο +)| Ζ ∴ µ + )ι Ο 8

 ) Β) )ΗΩ ∆ 

+ ⊥ ∴

Κ υ Ν_ )] ΘΩ 1)γ Ρ ΘΖ 8Ζ ⊥ ∴∀ ?9 + )ϑ

)] Ε ΘΩ Ε < ∴ + }1 υ Ω Ο )≅ ?∴ Τ + α ?Η] ΗΩ Ζ2
 2 )7 ∀ )ζ + ς

)Ρ χ 4

+Ηϑ ∃κ Ο )≅ _ φ ?Ψ ) )Ζ )

 Ν_ + 5 Ζ ?Η] ) 2 Ν)Υ + ∼ ?Ψ ) Ζ δ Μ∀ Ζ Β ΘΖ Ν)Ρ Π + Ζ δ
Μ Ν)Ε 84
,)2 8

& ?ω Ν)Υ + Ν)Υ

Κ Ο < 5 Σ ξ∀ 1)γ Ρ ∀ 8Ζ ⊥ ∴ ΘΖ 
+

Ν) ϑ

 1+Ηϑ

+Ηϑ ∃κ ϑ Ν)€ ΘΨ )  ΘΖ

Π

00
 8Τ < 7 [ )γ < Ρ Θ= 5 Ζ ∆ )Ζ ) ?δ + Ζ2 ΘΖ 52 +ϑ )Τ Ρ ; +
8ω2 Ζ Ι <

2 α! 1+Ηϑ ∃κ ; + )Τ Ο & δ Ζ χ_ < 5 &> +

Ν) Θ> ) ){ )Τ 5 ; + α ?Η] ΘΩ )Ρ < 5 

+ ⊥ ∴ 8Ι

π ∀ ΘΦ Ε

Θµ + ΗΩ + Ν) Θ> ΗΙ + ?∴ Υ +∀ +Ηϑ ∃κ Ο )≅ ) ‚ )α ?δ + ∆
Ε Ζ ) 2= 

+ ⊥ ∴∀ Ν≅ Ρ Ζ

?Η]  5 ƒ ∃δ Π

Πƒ

+η 1)Η + 4 ] )_ Ζ2 Ο )≅ Ν{ Ζ

)Υ + )≅

Ζ 1Π ΗΙ Πƒ

)Υ + )τ 8 

ΗΙ Πƒ :Ο )≅ „∴ δ∀ 5 ; + < 2= > Ο )≅ )> )4 ?Η] ) 2 Ν)Υ +


)Ρ )ϑ ΘΖ = Ν ) _ 8

Ν ) _ Θπ + α ) )Φ Ω Ο )≅

Κ + δ ΘΖ )γ
)Υ ΗΙ + < 2=

7 Ω :η Ο δ =

> υ ?η

Η χ52 > + Ζ

)_ ∀ Ζ &5 2 ΘΖ Ε Π  < 5 &>
) δ )_ 
ΘΖ 

) +Ζ ) < 2= Ε )∆ 7 )Ε Φ ) ΓΗΙ + +π 8

+ ⊥ ∴ 3 ∀ )π + < ∴ +

Κ

)€ )Ι Σ )5 Χ τ δ )Ρ )Β)  +

ΘΩ ρ 4 Ω ) 2 & ?ω β + Θ_ ; + Ν… α ) Ζ )π + +Φ Ζ )Τ Ο
)≅ ΘΖ Ν… 2_

)Ρ )Ψ ?> + )π + +Φ )Τ )Ρ )Ψ ?> +! :Ε < ∴ +

)€ )Ι Σ

)5 Χ Ο )≅ Ν)Υ + )Ρ Ο δ Ν_ ρ )Ρ )Η )_∀ )Η + [  +Ο )Φ
)4 )> )∆ +)|
Φ ) ΓΗΙ + ?=

Ζ Θ= &> & 2 +Ρ Ρ ) )ΗΣ + ∆ 8

&Λ Ν)_

Φ ) 1+Ηϑ &Λ )Ρ <
Ν)Υ + )Β) Ν) 
?= <

Ε < ∴ +

)Ρ ?=

5 )Ι ?_

+ ⊥ ∴ +Ζ2 Ζ + Ω

)ι ) )_

)π + +Φ +Ηϑ 

Κ α :)5 Χ )Ε
Η] ?∴

+α ∆

+ ⊥ ∴ )Β) )Μ

α ) Θ= Ν ) _ ν < 5 &> 1)Η +

Τ + Ν)Υ + Ν{ Ζ Ν)Υ + ?≅ ) 

+ ⊥ ∴ )Ζ Ζ )∴ + Ψ : ∴


   

µ +∀ Υ Ν)Υ + ) ; + Θ3 Ρ ) +Ηϑ 

  
 

+ ⊥ ∴ )[ ε + )Ζ Ζ

+Ηϑ ∃κ

 Ν)€ 52 )Ε Φ ) ΓΗΙ + Ο )≅ 3 
∋Β ρ )Η ∋4 1 ∀ Ζ δ + )π + < ∴ + Ν)Υ +
Ζ ) ΗΩ + & α ) ∆ 

+ ⊥ ∴ ΞΜ + ≅ Φ ) 4 ) [ Υ + = τ

∋4 1 ΘΖ Π 0†0 ?≅ Ρ ?λ Θ4 ∋4 1 
)Ε )∆2 δ ΘΖ Ζ + α ΘΖ )Ψ [ 9 &
Ρ ) Ε ΘΩ

+Ηϑ ∋4 Υ Ο )≅ _

Ν)Υ + )Ρ Ζ Ζ )Τ Ζ

5 )[ Θ= &>

)4 ΘΖ : 

) ΞΜ +

?Ο ζ ∀ )ι ); ?Η δ ϑ
)ε + ΘΖ ΘΖ _

+Ηϑ ∋4 Ο )≅ < 7

< Ρ

8Ζ 1δ! Ξ52

?Η] ∃δ )_

Η] Ο Λ ?ω

?Η] )Β ) )∆ ∋4 1 Ζ ?_ Ζ Ζ )_ Ζ ?≅ Ο )≅ τ ?η )_ γ Ε
∴ <

)4

 ) 5 Ζ ΘΩ +Ηϑ ∃κ

Υ λ + Ρ )[2 [ _ ; + &> ) 2 ?Α 5 ; + < 2= > ?
ΘΦ Υ ) ; + 8

+ 3 

Κ Ζ δ Ηϑ + < ∴ )Ζ Φ ) 8Τ )Η  +ϑ € )

+

)ω ΘΖ )Τ Ν)Υ + Ο φ ?9 )_ ω ) )Α Ω 8Τ ?Η < 5 ?_ ∋4 1 Ν)Υ +
)Ρ ΘΦ )Τ ∴ )_ ∋4 1 8Τ ?Η < 5 ?_ Ε ?Ρ = 7 Ν)Υ + )Ρ
ΘΦ )Τ ∴ )_ τ ) 2

 = 7 ∃ρ 7 ∆ Ε δ )_ 

)∴ + α )∆ +)| δ + &Ρ 8Τ ?ω ∴
)_ +Ω 1_

)Η +Ηϑ ∃κ Ν)Υ + 

+Π )∆ +)| δ + &Ρ 

) ?Ο Ζ
Ζ 7

)4 ΘΖ ) )_ Σ ∋4 1 5 Ζ )Η

)Τ ?ω Ζ∀ φ )Β )∴ + δ + Σ Ε ΗΩ ΞΥ + 1 Χ Ν)Ε )τ ?ω +Ρ &ζ∀ ΘΖ
ΞΥ + 1 Χ Ο )≅ ?ω &ρ ?Α )Η δ ΘΕ ϑ  ΗΩ Ζ &Ο + ?€ 1χ ?ω
+ζ ) = 1 ∋4 1 Ο )ϑ +

?≅ χ52 > + > Η] + ΘΖ > )_ ?[ 

1 ∋4 1 ?ω Ν)Υ + )Ζ ) Υ +∀

)Η + Ν)Ρ + )ϑ +

ΞΥ + 1 Χ )∴ )] )Ζ ) ?δ + ΘΩ )

+

Π + ?Ο +ζ

ΘΖ α > + = Ρ + ) &> )Ε ≅

∆ }1
 +


 Ν)Ε )Ρ Ε ΘΩ &> )4 4 ∆

+ ⊥ ∴ &Λ < 2_ ?Ε ) 2 )

)ζ + 


+ )Π + )Η )_ Ζ ∋Ζ Π

0 Ν) Υ Ο

)Ρ 5 ; + > Η] + ΘΩ 

)Ζ ) ΝΦ )ω! Ξ=

+Ηϑ ∃κ :)ζ + Ν)Υ + _

+ ⊥ ∴∀ )Τ Ψ) β ?Ο &

Ζ2 Ζ Α 7 δ Ζ &Ο + )ν

+ _ + 

+

δ + Η 5 α +

+ ⊥ ∴ 8Τ ) ; + Ζ & Υ α Ε Ο )Η )_ + Ν) Υ Ζ +Ηϑ 8 

8Τ < Ε Ζ )α2 Ρ )γ )Β &

Ν) Υ +Ρ )Β) ; + Υ Ν)Υ + )= &‡ ρ + β

ΝΦ )ω!∀ )Τ Θν Ν)Υ + )Ζ ς + Ξ[2 Ζ = Μ ∆ δ ) < 2= > )Υ ΘΖ ς
 …
 + ρ 4 ?

+ ) 2 ?Α Ζ2∀ )_ Η] )

+ ∆ +

 Ζ ?Ρ

Ρ ; + Μ µ )ζ + ] ρ + δ Ε2 Π + ΗΣ + )η ΝΦ ∆ 
)ζ + 
 +

&Λ Ν)Υ + τ ? ΘΩ

 Θν <

α ∆

Τ + ΘΩ +Ηϑ ∃κ ++ ⊥ ∴∀

)_ +Ω∀ ?Μ 4 Ζ 8

Κ

; Σ ΘΨ Β )_ Η] Σ 

+

5 ∆ δ Ν) Θ> < η ?Ρ∀ Ι Ζ +Ηϑ ∃κ Ν)Υ + )≅ € <

 

_ ∴ 2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×