Tải bản đầy đủ

DE THI GVG CAP TINH 2008 2009 MON TOAN

sở giáo dục và đào tạo
thanh hoá

kỳ thi chọn giáo viên dạy giỏi thcs
năm: 2008 - 2009

thi thực hành nghiệp vụ s phạm
môn thi : Toán
thời gian làm bài : 150 phút
A- Đồng chí hãy trình bày tóm tắt lời giải đề thi sau ( 17 điểm )
câu 1 :
Cho một biểu thức:
A=

2 x 11
x + 2 2 x 1


x5 x +4
x 1 4 x


1. Tìm x để biểu thức có nghĩa
2. Rút gọn A.
Câu 2 :
a. Cho a,b,c là các số hửu tỉ đôi một khác nhau.
Chứng minh rằng : P =

1
1
1
+
+
2
2
( a b) ( b c ) ( c a ) 2

là số hữu tỉ

b. Tính giá trị của biểu thức p = x3 + y3 3(x + y) + 2008
Biết x = 3 3 + 2 2 + 3 3 2 2 ; y = 3 17 + 12 2 + 3 17 12 2
Câu 3: Giải phơng trình:

x 1
3

x 1 = 2 x 1
4 2
2

Câu 4:
Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 6 cm, AD = 4 cm. M là một điểm bất kì
trên cạnh AB (M không trùng với A và B). Qua M kẻ các đờng thẳng d, d lần lợt
song song với AC, BD chúng cắt các cạnh BC, AD theo thứ tự tại N, Q. Qua N kẻ
đờng thẳng song song với BD cắt CD tại P. Tìm vị trí của M trên AB để diện tích tứ
giác MNPQ lớn nhất.
Câu 5:
Cho hình vuông ABCD cạnh bằng a. Gọi O là tâm hình vuông ABCD, M là
trung điểm củâcnhj OB, N là trung điểm cạnh CD. H là chân đờng cao hạ từ M cảu
tam giác AMN. Chứng minh AMN là tam giác vuông cân, từ đó tính độ dài đoạn
AH theo a.
B - Trên cơ sở lời giả trên, đồng chí hãy xây dựng hớng dẫn chấm cho đề thi với

thang điểm nh sau (3 điểm)
Câu 1: 4 điểm
Câu 2: 5 điểm
Câu 3: 4 điểm
Câu 4: 3 điểm
Câu 5: 4 điểmTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×