Tải bản đầy đủ

Xây dựng chương trình quản lý nhân sự cho công ty cổ phần công nghệ DKT

KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ
Ảnh 3x4

KHÓA LUẬN

TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Ngành Hệ thống thông tin quản lý
Đề tài:

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ NHÂN SỰ CHO
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DKT
– ĐỘI CẤN – BA ĐÌNH – HÀ NỘI

Sinh viên thực hiện: NGUYỄN THỊ QUỲNH
Lớp: Tin học Kinh tế - K11A Hệ chính quy
Giảng viên hướng dẫn 1: T.S Vũ Thị Minh Luận

1


Giảng viên hướng dẫn 2: Th.S Nguyễn Thị Hằng


Thái Nguyên, năm 2016
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
LỜI MỞ ĐẦU
Chương1 TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÍ NHÂNSỰ TẠI CÔNG TY
CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DKT 1
1.1.Tìm hiểu về hệ thống thông tin quản lý nhân sự 1
1.1.1.Các khái niệm cơ bản 1
1.1.2.Vai trò của quản lý nhân sự đối với sự phát triển của công ty
1
1.2. Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# và hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft
SQL Server
2
1.2.1.Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# 2
1.2.2.Giới thiệu về hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server
4
1.3.Giới thiệu về công công ty Cổ phần Công nghệ DKT 5
1.3.1.Quá trình hình thành và phát triển
5
1.3.2.Chức năng nhiệm vụ của công ty
6
1.3.2.Cơ cấu tổ chức của công ty
8
1.3.4.Nhân sự của công ty
12
Chương 2: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ TẠI
14
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DKT
2.1. Khảo sát thực trạng quản lý nhân sự tại công ty Cổ phần Công nghệ DKT
14
2.2 Phân tích và thiết kế hệ thống
16
2.2.1. Biểu đồ phân cấp chức năng 16
2.2.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu 21
Chương 3 CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ NHÂN SỰ 38
3.1 Đặt vấn đề bài toán 38
3.2 Giới thiệu các chức năng chính của chương trình quản lý nhân sự cho công
ty Cổ phần Công nghệ DKT
38

3.2.1 Chức năng quản lý thông tin chung 38
3.2.2 Chức năng quản lý tiền lương 42
2


3.2.3 Chức năng quản lý chế độ
50
3.2.4 Chức năng tìm kiếm nhân viên 55
3.2.5 Chức năng báo cáo
57
KẾT LUẬN 59
TÀI LIỆU THAM KHẢO 60

3


DANH MỤC HÌNH ẢNH

4


DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt

Giải thích

CNTT

Công nghệ thông tin

DKT

Development Knowledge Technology

HĐQT

Hội đồng quản trị

SQL

Structured Query Language

TT

Thông tin

5


LỜI CẢM ƠN

Khóa luận tốt nghiệp là bước cuối cùng đánh dấu sự trưởng thành của một
sinh viên ở giảng đường đại học để trở thành một cử nhân đóng góp cho sự phát
triển của đất nước.
Để hoàn thành bài khóa luận “Xây dựng chương trình quản lý nhân sự cho
Công ty Cổ phần Công nghệ DKT”. Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS Vũ
Thị Minh Luận và ThS Nguyễn Thị Hằng đã hướng dẫn, tận tình chỉ bảo em trong
suốt quá trình thực hiện bài khóa luận.
Đồng thời em xin cảm ơn anh Lê Đình Xoan- Trưởng nhóm kinh doanh S3
Sapo của Công ty Cổ phần Công nghệ DKT cũng đã giúp đỡ em trong suốt thời
gian hoàn thành bài khóa luận.
Cuối cùng em xin cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ, ủng hộ của gia đình và bạn
bè.
Thái Nguyên, tháng 6 năm 2016
Sinh viên

6


LỜI CAM ĐOAN

Emxin cam đoan bài khóa luận tốt nghiệp này là sản phẩm nghiên cứu của
bản thân dưới sự hướng dẫn tận tình của TS Vũ Thị Minh Luận và ThS Nguyễn
Thị Hằng. Nội dung của khóa luận không sao chép nội dung cơ bản của bài khóa
luận khác. Những phần sử dụng tài liệu tham khảo trong khóa luận đã được nêu rõ
trong phần tài liệu tham khảo. Các số liệu bảng biểu trong khóa luận là hoàn toàn
trung thực, các nhận xét,phương hướng đưa ra là xuất phát từ thực tiễn và kinh nghiệm
hiện có. Nếu sai sót em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và chịu mọi kỷ luật của nhà trường.

Thái Nguyên, tháng 6 năm 2016
Sinh viên

7


LỜI MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Mỗi lần muốn tìm hồ sơ của một nhân viên nào đó trong công ty người
quản lý nhân sự lại phải tìm lần lượt trong kho chứa xem hồ sơ nhân viên đó nằm
ở đâu. Như vậy mất rất nhiều thời gian mà có khi không tìm ra do hồ sơ nhân
viên quá nhiều. Công việc lưu trữ hồ sơ rất thủ công hầu hết ở các khâu làm cho
số lượng nhân viên tham gia vào việc lưu trữ hồ sơ sẽ nhiều lên.Việc thống kê
báo cáo hàng tháng, hàng năm sẽ gặp rất nhiều khó khăn nếu thông tin nhân viên ngày
càng nhiều.
Khi có nhân viên trong công ty thôi việc người quản lý nhân viên công ty
phải tìm trong kho xem hồ sơ đó ở đâu để chuyển sang kho lưu trữ thôi việc. Nếu
hàng ngày cứ lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy người quản lý nhân sự sẽ gặp rất
nhiều khó khăn trong công tác lưu trữ và quản lý.
Quản lý nhân sự là một trong những vấn đề then chốt trong mọi công
ty.Quản lý nhân sự không tốt sẽ dẫn đến nhiều vấn đề bất cập trong công ty.
Chúng ta luôn thấy những tình trạng chấm nhầm công hoặc lưu trữ sai thông tin
nhân viên, như vậy sẽ dẫn đến những những xáo trộn khi phát lương.... Vì vậy
yêu cầu đặt ra ở đây là làm thế nào để có thể lưu trữ hồ sơ và lương của nhân
viên một cách hiệu quả nhất, giúp cho nhân viên trong công ty có thể yên tâm và
thoải mái làm việc đạt kết quả cao.
Ngoài những lý do trên còn có một lý do khiến em quyết định chọn đề tài
luận án tốt nghiệpvề“Xây dựng phần mềm quản lý nhân sự cho công ty Cổ
phần Công nghệ DKT” là em mong muốn phần mềm quản lý nhân sự sẽ là
người hỗ trợ đắc lực cho việc quản lý nhân sự của công ty. Bạn không cần thiết
phải biết nhiều về tin học, bạn vẫn có thể sử dụng phần mềm quản lý nhân sự một
cách hiệu quả.giaodiện thân thiện, thuận tiện dễ sử dụng của chương trình sẽ luôn
khiến bạn cảm thấy thật thoải mái khi sử dụng phần mềm này.
2. Mục tiêu chọn đề tài
8


Mục tiêu chính của đề tài là được người dùng chấp nhận và thực hiện trong
quá trình quản lý trong công ty. Do đó, chương trình trước hết phải đáp ứng được
những yêu cầu cơ bản nhất mà nhà quản lí dễ dàng sử dụng, đó là đơn giản nhưng
đầy đủ chức năng, giao diện thân thiện, thuận tiện cho việc sử dụng và cài đặt.

9


3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Về đối tượng nghiên cứu:đề tài mang đến cái nhìn tổng quan về việc quản lí
nhân sự trong doanh nghiệp và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản
lí chung của doanh nghiệp.
Về phạm vi nghiên cứu: đề tài tập trung nghiên cứu về công tác quản lí
nhân sự trong doanh nghiệp, tiến hành khảo sát và mô tả bài toán, tiến hành phân
tích và thiết kế hệ thống chương trình quản lí nhân sự cho công ty Cổ phần công
nghệ DKT, từ đó tìm hiểu khái quát công tác quản lí của công ty để đưa ra được
chương trình quản lí tối ưu các hoạt động của công ty.
4. Phương pháp nghiên cứu
Khảo sát thực tế về công tác quản lý nhân sự của công ty Cổ phần Công
nghệ DKT. Trên cơ sở đó phân tích thiết kế hệ thống và kết hợp với những hiểu
biết về ngôn ngữ lập trình C# và hệ quản tri cơ sở dữ liệu SQL để xây dựng
chương trình quản lý nhân sự.
5. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài
Đề tài có tính ứng dụng cao, phù hợp với thực tế. Giúp doanh nghiệp quản
lý hiệu quả về nguồn nhân lực có trong tay, trên cơ sở đó đưa ra một số giải pháp
giúp cho doanh nghiệp có thể đưa ra các quyết định sử dụng con người một cách
chính xác nhất
6. Ý nghĩa khoa học của đề tài
Đối với một đề tài nghiên cứu trong phạm vi nhỏ thì nó có ý nghĩa như một
kiến thức trong quản lý nguồn nhân lực. Nó là một ví dụ thực tế về việc quản trị
con người trong lĩnh vực thương mại điện tử hiện nay
7. Bố cục đề tài
Đề tài ngoài lời mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo đề tài gồm có 3
chương:
Chương 1: Tổng quan vềhệ thống quản lý nhân sự tại công ty Cổ phần Công
nghệ DKT

10


Chương 2: Phân tích thiết kế hệ thống quản lý nhân sự tại công ty Cổ phần
Công nghệ DKT
Chương 3: Xây dựng chương trình quản lý nhân sự

Chương1 TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÍ NHÂNSỰ TẠI
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DKT
1.1.Tìm hiểu về hệ thống thông tin quản lý nhân sự
1.1.1.Các khái niệm cơ bản
Quản lý nhân sự là tổ hợp toàn bộ mục tiêu, chiến lược và công cụ mà qua
đó các nhà quản trị và nhân viên trong doanh nghiệp dùng làm nền tảng cho cung
cách ứng xử để phát triển doanh nghiệp”.
Một khái niệm khác:
“Quản lý nhân sự là tất cả các hoạt động, chính sách và các quyết định quản
lý liên quan và có ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa doanh nghiệp và cán bộ công
nhân viên của nó.Quản trị nhân sự đòi hỏi phải có tầm nhìn chiến lược và gắn với
chiến lược hoạt động của công ty”.
Hệ thống thông tin quản lí là hệ thống có nhiệm vụ cung cấp các thông tin
cần thiết phục vụ cho việc quản lí điều hành một tổ chức. Thành phần chiếm vị trí
quan trọng trong hệ thống thông tin quản lí là một cơ sở dữ liệu hợp nhất chứa các
thông tin phản ánh cấu trúc nội tạng của hệ thống và các thông tin về các hoạt động
diễn ra trong hệ thống.
1.1.2.Vai trò của quản lý nhân sự đối với sự phát triển của công ty
Yếu tố giúp ta nhận biết được một xí nghiệp hoạt động tốt hay không hoạt
động tốt, thành công hay không thành công chính là lực lượng nhân sự của nónhững con người cụ thể với lòng nhiệt tình và óc sáng kiến. Mọi thứ còn lại như:
máy móc thiết bị, của cải vật chất, công nghệ kỹ thuật đều có thể mua được, học
hỏi được, sao chép được, nhưng con người thì không thể. Vì vậy có thể khẳng định
rằng quản lý nhân sự có vai trò thiết yếu đối với sự tồn tại và phát triển của doanh
nghiệp Trong doanh nghiệp quản lý nhân sự thuộc chức năng chính của nhà quản
trị, giúp nhà quản trị đạt được mục đích thông qua nỗ lực của người khác. Các nhà
quản trị có vai trò đề ra các chính sách, đường lối, chủ trương có tính chất định
11


hướng cho sự phát triển của doanh nghiệp do đó nhà quản trị phải là người biết
nhìn xa trông rộng, có trình độ chuyên môn cao. Người thực hiện các đường lối
chính sách mà nhà quản trị đề ra là các nhân viên thừa hành, kết quả công việc
hoàn thành tốt hay không phụ thuộc rất nhiều vào năng lực của nhân viên, vì vậy
cho nên có thể nói rằng: “mọi quản trị suy cho cùng cũng là quản trị con người”.
Quản lý nhân sự góp phần vào việc giải quyết các mặt kinh tế xã hội của
vấn đề lao động. Đó là một vấn đề chung của xã hội, mọi hoạt động kinh tế nói
chung đều đi đến một mục đích sớm hay muộn là làm sao cho người lao động
hưởng thành quả do họ làm ra.
Quản lý nhân sự gắn liền với mọi tổ chức, bất kỳ một cơ quan tổ chức nào
cũng cần phải có bộ phận nhân sự.Quản lý nhân sự là một thành tố quan trọng của
chức năng quản trị, nó có gốc rễ và các nhánh trải rộng khắp nơi trong mọi tổ
chức.Quản lý nhân sự hiện diện ở khắp các phòng ban, bất cứ cấp quản trị nào
cũng có nhân viên dưới quyền vì thế đều phải có quản lý nhân sự. Cung cách quản
trị nhân sự tạo ra bầu không khí văn hoá cho một doanh nghiệp . Đây cũng là một
trong những yếu tố quyết định đến sự thành bại của một doanh nghiệp .
Quản lý nhân sự có vai trò to lớn đối với hoạt động kinh doanh của một
doanh nghiệp, nó là hoạt động bề sâu chìm bên trong doanh nghiệp nhưng lại
quyết định kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
1.2. Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# và hệ quản trị cơ sở dữ liệu
Microsoft SQL Server
1.2.1.Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C#
Ngôn ngữ C# khá đơn giản, chỉ khoảng hơn 80 từ khóa và hơn mười mấy
kiểu dữ liệu được dựng sẵn. Tuy nhiên, ngôn ngữ C# có ý nghĩa to lớn khi nó
thực thi những khái niệm lập trình hiện đại. C# bao gồm tất cả những hỗ trợ cho
cấu trúc, thành phần component, lập trình hướng đối tượng. Những tính chất đó
hiện diện trong một ngôn ngữ lập trình hiện đại. Hơn nữa ngôn ngữ C# được xây
dựng trên nền tảng hai ngôn ngữ mạnh nhất là C++ và Java.
C# có những đặc trưng như:
 C# là ngôn ngữ đơn giản
C# loại bỏ được một vài sự phức tạp và rối rắm của các ngôn ngữ C++ và Java.
C# khá giống C/C++ về diện mạo, cú pháp, cú pháp, biểu thức, toán tử.
12


Các chức năng của C# được lấy trực tiếp từ ngôn ngữ C/C++ nhưng được
cải tiến để làm cho ngôn ngữ đơn giản hơn.
 C# là ngôn ngữ hiện đại
C# có được những đặc tính của ngôn ngữ hiện đại như:
+ Xử lý ngoại lệ
+ Thu gom bộ nhớ tự động
+ Có những kiểu dữ liệu mở rộng
+ Bảo mật mã nguồn
 C# là ngôn ngữ hướng đối tượng
C# hỗ trợ tất cả những đặc tính của ngôn ngữ hướng đối tượng là:
Sự đóng gói (encapsulation)
Sự kế thừa (inheritance)
Đa hình (polymorphism)
 C# là ngôn ngữ mạnh mẽ và mềm dẻo
+ Với ngôn ngữ C#, chúng ta chỉ bị giới hạn ở chính bản thân chúng ta.
Ngôn ngữ này không đặt ra những rành buộc lên những việc có thể làm.
+ C# được sử dụng cho nhiều dự án khác nhau như: tạp ra ứng dụng xử
lý văn bản, ứng dụng đồ họa, xử lý bảng tính; thậm chí tạo ra những trình biên
dịch cho các ngôn ngữ khác.
+ C# là ngôn ngữ sử dụng giới hạn những từ khóa. Phần lớn các từ khóa
dùng để mô tả thông tin, nhưng không vì thế mà C# kém phần mạnh mẽ. Chúng
ta có thể tìm thấy rằng ngôn ngữ này có thể được sử dụng để làm bất cứ nhiệm vụ nào.
 C# là ngôn ngữ hướng module
+ Mã nguồn của C# được viết trong class (lớp). Những class này chứa các
Method (phương thức) thành viên của nó.
+ Class và các Method thành viên của nó có thể được sử dụng lại trong
13


những ứng dụng hay chương trình khác.
 C# sẽ trở nên phổ biến
C# mang đến sức mạnh của C++ cùng với sự dề dàng của ngôn ngữ
Visual Basic

14


1.2.2.Giới thiệu về hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft SQL được viết tắt của Structured
Query Language( ngôn ngữ hỏi có cấu trúc), là công cụ sử dụng để tổ chức,
quản lý và truy suất dữ liệu được lưu trữ trong các cơ sở dữ liệu. SQL là một
hệ thống ngôn ngữ bao gồm tập các câu lệnh sử dụng để tương tác với cơ sở
dữ liệu quan hệ.
Khả năng của SQL vượt xa so với, một công cụ truy xuất dữ liệu, mặc
dù đây là mục đích ban đầu khi SQL được xây dựng nên và truy xuất dữ liệu
vẫn còn là một trong những chức năng quan trọng của nó. SQL được sử dụng
để điều khiển tất cả các chức năng mà một hệ quản trị cơ sở dữ liệu cung cấp
cho người dùng. Nó bao gồm:
- Định nghĩa dữ liệu truy vấn: SQL cung cấp khả năng định nghĩa các cơ
sở dữ liệu, các cấu trúc lưu trữ và tổ chức dữ liệu cũng như mối quan hệ giữa
các thành phần của dữ liệu.
- Truy vấn và thao tác dữ liệu: với SQL, người dùng có thể dễ dàng thực
hiện các thao tác truy xuất, bổ sung, cập nhật và loại bỏ dữ liệu trong các cơ sở
dữ liệu.
- Điều khiển truy cập: SQL có thể được sử dụng để cấp phát và kiểm
soát các thao tác của người sử dụng trên dữ liệu, đảm bảo sự an toàn cho cơ sở dữ
liệu.
- Đảm bảo toàn vẹn dữ liệu: SQL định nghĩa các ràng buộc toàn vẹn
trong cơ sở dữ liệu nhờ đó đảm bảo tính hợp lệ và chính xác của dữ liệu trước
các thao tác cập nhật cũng như các lỗi của hệ thống.
Bản thân SQL không phải là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu, nó không thể
tồn tại độc lập.SQL thực sự là một phần của hệ quản trị cơ sở dữ liệu, nó xuất
hiện trong các hệ quản trị cơ sở dữ liệu với vai trò ngôn ngữ và là công cụ
giao tiếp giữa người sử dụng và hệ quản trị cơ sở dữ liệu.
SQL là ngôn ngữ hỏi có tính tương tác: Người sử dụng có thể dễ dàng
thông qua các trình tiện ích để gửi các yêu cầu dưới dạng các câu lệnh SQL
đến cơ sở dữ liệu và nhận kết quả trả về từ cơ sở dữ liệu.
SQL là ngôn ngữ lập trình cơ sở dữ liệu: Các lập trình viên có thể nhúng
15


các câu lệnh SQL vào trong các ngôn ngữ lập trình để xây dựng nên các chương
trình ứng dụng giao tiếp với cơ sở dữ liệu.
SQL là ngôn ngữ quản trị cơ sở dữ liệu: Thông qua SQL, người quản trị cơ
sở dữ liệu có thể quản lý được cơ sở dữ liệu, định nghĩa các cấu trúc lưu trữ cơ
sở dữ liệu, điều khiển truy cập cơ sở dữ liệu,..
SQL là ngôn ngữ cho các hệ thống khách/ chủ: Trong hệ thống cơ sở dữ
liệu khách/ chủ, SQL được sử dụng như là công cụ để giao tiếp giữa các trình
ứng dụng phía máy chủ với máy khách cơ sở dữ liệu.
SQL là ngôn ngữ cơ sở dữ liệu phân tán: Đối với các hệ quản trị cơ sở dữ
liệu phân tán, mỗi một hệ thống sử dụng SQL để giao tiếp với các hệ thống khác
trên mạng, gửi và nhận các yêu cầu truy xuất dữ liệu với nhau.
1.3.Giới thiệu về công công ty Cổ phần Công nghệ DKT
1.3.1.Quá trình hình thành và phát triển
Tên pháp nhân: Công ty Cổ phần Công nghệ DKT
Địa chỉ: Trụ sở chính: Tầng 4 - Tòa nhà Hanoi Group - 442 Đội Cấn - Ba Đình Hà Nội
Số điện thoại: (84-4) 37868904
Email: info@dkt.com.vn
Chi nhánh: Lầu 3 - Tòa nhà Lữ Gia - Số 70 Lữ Gia - Phường 15 - Quận 11 - TP Hồ
Chí Minh
Số điện thoại: (84-8) 38666276
Email: info@dkt.com.vn
Được thành lập vào ngày 20/08/2008 với niềm đam mê và khát vọng thành
công trong lĩnh vực Thương mại điện tử. Nhờ chiến lược rõ ràng và hướng đi
đúng, DKT nhanh chóng phát triển và đạt được những thành công nhất định. Năm
2010, 2011 và 2012 công ty đạt mức tăng trưởng doanh thu 300% trong 3 năm liên
tiếp. Dự kiến, 2015 công ty sẽ đạt doanh thu 20 triệu USD trước khi chạm mức
doanh thu 50 triệu USD vào năm 2017.
Công ty Cổ phẩn Công nghệ DKT đã và đang khẳng định được vị trí hàng
16


đầu trong lĩnh vực Thương mại điện tử.Bizweb.vn là một sản phẩm tiêu biểu của
DKT, đây là thương hiệu đang được đánh giá là Giải pháp bán hàng online số 1
Việt Nam.Vào tháng 10/ 2014, DKT tiếp tục ra mắt phần mềm quản lý bán hàng
thông minh Sapo.vn và đã đạt giải thưởng Sao Khuê2015.Đây hứa hẹn sẽ là một
sản phẩm dẫn đầu về quản lý bán hàng tại Việt Nam.
Quá trình hình thành và phát triền của công ty
+ 20/08/2008 Chính thức thành lập Công ty Cổ phần công nghệ DKT
+ 04/2010 DKT cho ra mắt giải pháp bán hàng trực tuyến Bizweb
+ Năm 2011 Ra mắt trang thông tin điện tử Lamsao.vn
+ Năm 2012 Bizweb được trao tặng danh hiệu Sao khuê xếp hàng xuất sắc
4 sao trong lĩnh vực thương mại điện tử
+ Năm 2013 Bizweb đã ghi danh vào giải thưởng Nhân tài đất việt, đạt
giải 3 trong lĩnh vực sản phẩm CNTT thành công
+ 09/2013 Công ty Cổ phần công nghệ DKT mở chi nhánh tại Thành phố
Hồ Chí Minh.
+ 01/2014 Cyberagent ventures – quỹ đầu tư thuộc tập đoàn CyberAgent
Nhật Bản đầu tư vào giải pháp bán hàng online Bizweb
+ 10/2014 Ra mắt phần mềm quản lý bán hàng thông minh SAPO.
+ 03/2015 DKT chính thức sở hữu Sieuweb.vn
+ 08/2015 Ra mắt phiên bản Bizweb sky
1.3.2.Chức năng nhiệm vụ của công ty
* Mục tiêu của công ty
Hướng đến quyền lợi của khách hàng và của nhân viên trong công ty
*) Sứ mệnh của công ty
Làm cho việc bán hàng trở nên dễ dàng và mua hàng trở thành niềm vui
*) Tầm nhìn
17


DKT mong muốn sử dụng tri thức ứng dụng công nghệ, song hành với
khát vọng phát triển không ngừng nhằm mang lại lợi ích chính đáng cho thành
viên của mình và có đóng góp thiết thực cho xã hội.
*) Triết lý kinh doanh
 Lấy trung thực và đạo đức kinh doanh trong mọi phương diện, đặt chữ “
Tín” lên hàng đầu
 Lấy sự làm việc cởi mở, nhiệt tình và có trách nhiệm, không ngại khó
khăn thất bại, liên tục cải tiến đổi mới liên tục để phát triển là tiêu chí để
đánh giá nhân viên.
 Lấy đào tạo, phát triển nguồn lực con người là nền tảng cho sự phát triển
của hoạt động kinh doanh.
 Lấy lợi ích của khách hàng, đối tác để ưu tiên cho bất kỳ quyết định nào
của hoạt động kinh doanh
* Hệ thống giá trị cốt lõi của công ty
 Khách hàng là ông chủ duy nhất
Trong công ty, khách hàng là ông chủ duy nhất.Khách hàng có thể đuổi việc
bất kỳ ai trong công ty, kể cả giám đốc bằng cách sử dụng dịch vụ hoặc mua hàng
của công ty khác. Người DKT không phân biệt bộ phận, vai trò, vi trí đều có nghĩa
vụ, trách nhiệm mang lại lợi ích và làm hài lòng khách hàng, mỗi ngày đều phải cố
gắng làm tốt hơn.
 Tôn trọng cá nhân
Nhân viên luôn được trao cơ hội tối đa để phát huy năng lực, phát triển bản
thân và thành công cùng công ty.Luôn biết lắng nghe, không phân biệt vị trí cao
thấp, dám đưa ra lời khuyên cho đồng nghiệp của mình.Dám nói thẳng, chia sẻ mọi
suy nghĩ, quan điểm của mình cho dù có người không muốn nghe trên tinh thần tôn
trọng lẫn nhau.Công bằng và bình đẳng trong mọi tình huống.
 Tinh thần đồng đội
Có chung niềm tin và mục tiêu vì sự phát triển của công ty. Không đố kỵ, nói
xấu, dèm pha, bè phái. Giúp đỡ, tương trợ, quan tâm lẫn nhau, đối xử như anh em
một nhà.
18


 Lao động hết mình đam mê và trách nhiệm cao nhất
Luôn làm việc hết mình với trách nhiệm cao nhất có thể.Khi bạn cảm thấy
không thể làm với trách nhiệm cao nhất, hãy thay đổi ngay hoặc dừng lại.Hãy lựa
chọn công việc bạn đam mê nhất và chắc chắn bạn luôn được tạo điều kiện tốt nhất
để có được điều này trong công ty.
 Hành động ngay
Bắt tay vào làm ngay với sự nỗ lực, kiên trì cao nhất cho đến khi đạt được
mục tiêu. Dám thất bại, dũng cảm nhận sai và điều chỉnh liên tục cho phù
hợp.Nhìn thẳng vào thực tế, chấp nhận khó khăn và tìm mọi cách để vượt qua khó
khăn với niềm tin vững chắc.
 Đổi mới liên tục
Không bao giờ hài lòng, thỏa mãn với kết quả đã đạt được.Cải tiến liên tục để
phát triển. Học tập cái mới, không ngừng sáng tạo để thành công.
1.3.2.Cơ cấu tổ chức của công ty
* Sơ đồ cơ cấu tổ chức

19


Hình 1.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty Cổ phần Công nghệ DKT
*) Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban
-Bộ phận kinh doanh
Thực hiện các hoạt động tiếp thị - bán hàng tới các khách hàng và khách
20


hàng tiềm năng của Doanh nghiệp nhằm đạt mục tiêu về doanh số, thị phần...

21


- Bộ phận kỹ thuật
Tham mưu cho Giám đốc quản lý các lĩnh vực sau:
+) Công tác quản lý và giám sát kỹ thuật, chất lượng;
+) Công tác quản lý Vật tư, thiết bị;
+) Công tác quản lý các sản phẩm dịch vụ của công ty
+) Soát xét trình duyệt hồ sơ xây dựng các sản phẩm mới
+) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.
Thực hiện điều chỉnh, sửa chữa phần cứng, phần mềm của các sản phẩm dịch
vụ của công ty.
- Bộ phận kế toán tài chính:
+ Giám sát hoạt động thu chi tài chinh và tổ chức hạch toán kế toán toàn
công ty. Nghiêm chỉnh chấp hành pháp lệnh kế toán thống kê của nhà nước hiện
hành.
+) Tổ chức các nghiệp vụ hạch toán, phân công nhiệm vụ của các thành viên
trong phòng, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc để thực hiện tốt công tác hạch toán kế
toán toàn công ty.
+)Thường xuyên kiểm soát thu chi, quản lý tiền vốn vật tư, hàng hóa( xuất
nhập tồn kho) trạm và chi nhánh, chỉ đạo công tác kiểm kê kho hàng, vật tư, tiền
vốn theo định kỳ của nhà nước và theo chủ trương của công ty
+) Theo dõi chặt chẽ và đôn đóc thường xuyên việc thu hồi công nợ
+) Nghiêm túc chấp hành chế độ hóa đơn chứng từ do bộ tài chính quy định.
+) Kê khai và nộp thuế đầy đủ đúng quy định của nhà nước.
+) Lập báo cáo quyết toán tài chính đúng định kỳ tháng, quý, năm, phân tích
hoạt động kinh doanh.
- Bộ phận hành chính nhân sự
22


+) Tham mưu, quản lý, bố trí, sử dụng, đào tạo, tuyển dụng cán bộ công nhân
viên và lao động theo năng lực, sở trường một cách hợp lý, nâng cao hiệu suất
công tác và tăng năng suất lao động.
+) Quản lý tiền lương và thực hiện các chính sách đối với người lao động
như bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, thi đua khen thưởng và kỷ luật, quản lý hồ sơ
theo đúng quy định của nhà nước và công ty.
+) Cùng các phòng có liên quan tham mưu xây dựng các quy chế nội bộ
nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đươc giao.
+) Kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các nội quy, quy chế của công ty, công
tác an toàn vệ sinh lao động
+) Quản lý công tác hành chính, văn thư lưu trữ.
+) Quản lý công tác quản trị văn phòng công ty
- Bộ phận phát triển sản phẩm.
Nghiên cứu thị trường, nghiên cứu sản phẩm để đưa ra các hướng phát triển
mới cho sản phẩm đã có và phát triển để tạo ra sản phẩm mới đáp ứng thị trường
hiện tại.
- Bộ phận chăm sóc khách hàng
+) Xây dựng các kế hoạch công tác, chương trình hành động cụ thể của bộ
phận Sale Admin theo tuần, tháng, quý, năm.
+) Tổ chức triển khai thực hiện và quản lý, kiểm soát về tiến độ, hiệu quả các
kế hoạch công tác, đề án, chương trình hành động, các quy chế, quy trình làm việc
đã được phê duyệt; Kiến nghị các biện pháp điều chỉnh cần thiết trong quá trình
thực hiện.
+) Phân công công việc, giám sát quá trình thực hiện công việc, đảm bảo
thực hiện đúng, đầy đủ chức năng nhiệm vụ của phòng.
+) Xây dựng, phát triển mối quan hệ hỗ trợ và hợp tác với cá nhân, đơn vị
trong và ngoài Công ty hoàn thành nhiệm vụ được phân công.
+) Thu thập và báo cáo thông tin phản hồi của các thành viên trong nhóm
những phản hồi của khách hàng cho ban lãnh đạo. Đề xuất cách tháo gỡ những khó
23


khăn, vướng mắc để Ban Lãnh Đạo quyết định phương án giải quyết tối ưu .
+) Theo dõi quá trình tiếp xúc khách hàng của từng nhân viên sale admin,
tổng hợp các báo cáo tiếp xúc, đưa ra các hướng khắc phục, cải tiến phương pháp
tiếp xúc và huấn luyện lại cho nhân viên.
+) Đề xuất cải tiến về các biểu mẫu lưu thông tin của khách hàng, các
phương pháp thực hiện chăm sóc khách hàng ... với Giám Đốc
-Bộ phận Bizweb
+) Quản lý sản phẩm Bizweb, tìm kiếm thông tin khách hàng và triển khai
sản phẩm đến với khách hàng
+) Tư vấn sản phẩm Bizweb đến với khách hàng tiềm năng, giúp khách hàng
hiểu thêm về sản phẩm của công ty từ đó ký hợp đồng, tạo lợi nhuận cho công ty.
+) Chăm sóc khách hàng Bizweb sau khi bán hàng, hỗ trợ khách hàng giải
quyết những vấn đề còn khúc mắc trong phần mềm.
+) Quản lý nhân viên trong phòng, đảm bảo giờ giấc làm việc và chất lượng
làm việc của từng nhân viên
- Bộ phận Sapo
+) Quản lý sản phẩm Sapo, tìm kiếm thông tin khách hàng và triển khai sản
phẩm đến với khách hàng
+) Tư vấn sản phẩm Sapo đến với khách hàng tiềm năng, giúp khách hàng
hiểu thêm về sản phẩm của công ty từ đó ký hợp đồng, tạo lợi nhuận cho công ty.
+) Chăm sóc khách hàng Sapo sau khi bán hàng, hỗ trợ khách hàng giải quyết
những vấn đề còn khúc mắc trong phần mềm.
+) Quản lý nhân viên trong phòng, đảm bảo giờ giấc làm việc và chất lượng
làm việc của từng nhân viên
- Bộ phận thiết kế
+) Nghiên cứu thiết kế và phát triển sản phẩm dịch vụ của công ty trong lĩnh
vực thiết kế website
+) Triển khai các dự án thiết kế sản phẩm dịch vụ cho công ty trong tương
24


lai
+) Hỗ trợ công tác chuyển giao công nghệ, triển khai các các sản phẩm dịch
vụ mới cho công ty.
- Bộ phận truyền thông PR:
Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch PR cho sản phẩm, thương hiệu của
công ty.
- Bộ phận quảng cáo:
Lên kế hoạch và thực hiện các chiến dịch, chương trình quảng cáo về sản
phẩm của công ty.

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×