Tải bản đầy đủ

kiem diem dang vien 2016

ĐẢNG BỘ XÃ SƠN HÒA
CHI BỘ TRƯỜNG MẪU GIÁO
*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Sơn Hòa, ngày 08 tháng 12 năm 2016

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN VÀ TỰ NHẬN XÉT,
ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2016

Họ và tên: Lư Thị Thanh Mai
Ngày sinh: 19/12/1968
Chức vụ Đảng: Không
Chức vụ chính quyền, đoàn thể:
Đơn vị công tác: Trường Mẫu Giáo Sơn Hòa
Chi bộ sinh hoạt: Trường Mẫu Giáo Sơn Hòa
Thực hiện hướng dẫn số - KH/ĐU ngày tháng 12 năm 2016 của chi bộ
trường về việc "Kiểm điểm đảng viên và đánh giá cán bộ, công chức, viên chức
năm 2016". Tôi tự kiểm điểm mình như sau:
I. ƯU ĐIỂM
1. Về tư tưởng chính trị

- Bản thân luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, trung thành với đường lối
đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; trung thành với
chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Chấp hành và thực hiện đúng
theo quan điểm, chủ trương đường lối, nghị quyết của Đảng và chính sách pháp
luật của nhà nước.
- Tích cực tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối,
chính sách của Đảng, Pháp luật của nhà nước.
- Đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng, bảo vệ
lẽ phải, bảo vệ người tốt.
- Luôn trau dồi kiến thức, tự tìm hiểu học tập nâng cao trình độ lý luận chính
trị, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác cho bản thân.
- An tâm công tác.
2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống
- Không ngừng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh”.
- Trung thực, thẳng thắn, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất của Đảng, quan hệ
gắn bó, mật thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.


- Giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy tính tiền phong
gương mẫu của người đảng viên, việc chấp hành Quy định của Ban chấp hành
Trung ương về những điều Đảng viên không được làm.
- Luôn tôn trọng, lắng nghe ý kiến của người khác, đấu tranh với những biểu
hiện chia rẽ, bè phái, làm mất đoàn kết nội bộ.
- Luôn có lối sống giản dị, lành mạnh. Ngôn phong, tác phong gương mẫu,
không vi phạm đạo đức nhà giáo. Quan hệ tốt với quần chúng nhân dân. Sẵn sàng
giúp đỡ đồng nghiệp khi có nhu cầu.
3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao
- Trong quá trình công tác, bản thân luôn có ý thức trách nhiệm công việc và
hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tự giác, nhiệt tình trong công việc.
- Luôn giữ mối liên hệ với chi ủy và đảng ủy cơ sở, gương mẫu thực hiện
nghĩa vụ công dân nơi sinh sống và công tác.
- Tham gia đầy đủ nhiệt tình các hoạt động xây dựng tổ chức Đảng và các
đoàn thể trong đơn vị.
4. Về tổ chức, kỷ luật
- Chấp hành sự phân công, điều động của tổ chức.
- Thực hiện nề nếp, chế độ sinh hoạt Đảng và đóng Đảng phí theo quy định;
chấp hành tốt nghị quyết, chỉ thị, quyết định của tổ chức Đảng.
- Chấp hành nghiêm chỉnh chính sách, pháp luật của Nhà Nước và các nội
quy, quy chế, quy định của địa phương.

5. Kết quả khắc phục, sửa chữa yếu kém, khuyết điểm theo Nghị quyết
Trung ương 4 (khóa XI) và những vấn đề mới phát sinh
- Qua khắc phục sửa chữa theo nghị quyết TW4 khóa XI, bản thân nhận thấy
có đôi lúc còn e dè, ngại va chạm, chưa mạnh dạn trong phê và tự phê.
- Qua quán triệt Nghị quyết TW4 khóa XII (27 biểu hiện suy thoái): bản thân
nhận thấy không có biểu hiện suy thoái nào.
II. KHUYẾT ĐIỂM, HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN
- Công tác kiêm nhiệm: Không có hạn chế nào.
III. PHƯƠNG HƯỚNG, BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC, SỮA CHỮA YẾU
KÉM, KHUYẾT ĐIỂM TRONG THỜI GIAN TỚI
- Tuyệt đối chấp hành các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước. Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ trong Đảng và cơ quan.
- Phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế của bản thân, mạnh dạn đóng
góp ý kiến hơn trong sinh hoạt chi bộ.


- Tự giác học tập, nghiên cứu cập nhật kiến thức để không ngừng nâng cao
trình độ, năng lực công tác.
- Rèn tính mạnh dạn nói thẳng, nói thật, nói chân thành.
- Tiếp tục đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính
trị, đạo đức, lối sống, luôn có ý thức tự phê bình và phê bình, tránh tư tưởng nể
nang, nâng cao vai trò tiên phong của người đảng viên.
IV. TỰ NHẬN MỨC XẾP LOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN
CHỨC VÀ CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN
- Về cán bộ, công chức, viên chức: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
- Về đảng viên: Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.
NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

Lư Thị Thanh Maix

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×