Tải bản đầy đủ

GIAO AN MAM

Chủ đề
nhánh
QUẢ
NGỌT
QUANH


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
CHỦ ĐỀ: QUẢ NGỌT QUANH BÉ
( Thời gian thực hiện: Từ ngày12/12 đến 06/01/2016)
Mục tiêu cụ thể
Nội dung giáo dục
Hoạt động giáo dục
* Phát triển thể chất
- MT 7: Trẻ biết làm - Chuyền bóng qua - HĐH: - Chuyền
động tác: Chuyền bóng chân
bóng qua chân
qua chân
MT11: Trẻ biết thực hiện
- Ôn tác rửa tay, lau
được thao tác rửa tay, lau - Ôn tác rửa tay, lau tay

tay
tay
*Phát triển nhận thức
- MT25: Trẻ biết tên, đặc - Tìm hiểu các loại
- HĐH: Tìm hiểu các
điểm về các loại quả
quả
loại quả
MT 41: Trẻ biết Gộp các - Gộp các nhóm đối - HĐH: Gộp các
nhóm đối tượng trong tượng trong phạm vi nhóm đối tượng
phạm vi 5
5
trong PV 5
HĐC: Làm bài tập
sách toán
* Phát triển ngôn ngữ
- MT 66: Trẻ biết nghe,
Thơ: Vè trái cây
- HĐH: Thơ: Vè trái
hiểu được nội dung bài
cây
thơ: Vè trái cây
* Phát triển tình cảm xã hội
MT74: Trẻ biết nhận xét - Nhận ra hành vi
- HĐG: Xây vườn
được một số hành vi của đúng/ sai của mọi
cây ăn quả
con người với môi
người trong ứng xử
trường.
với MTXQ.
Vứt rác ra đường là
sai vì gây bẩn/ ô
nhiễm MT, như vậy
sẽ có hại cho sức
khỏe của mọi người.
* Phát triển thẩm mĩ
MT 101. Trẻ biết Tô màu - Tô màu một số loại HĐH: Tô màu một
kín không chờm ra ngoài quả
số loại quả


đường viền một số loại
quả


Chủ đề
nhánh
BÔNG
HOA
TẶNG

MẸ

CHỦ ĐỀ: BÔNG HOA TẶNG MẸ
( Thời gian thực hiện: Từ ngày 28/12 đến 1/1/2016)
Mục tiêu cụ thể
Nội dung giáo dục
Hoạt động giáo dục
* Phát triển thể chất
- MT 4: Trẻ biết làm - Chuyền bắt bóng 2 - HĐH: - Chuyền bắt
động tác: Chuyền bắt bên theo hàng ngang bóng 2 bên theo hàng
bóng 2 bên theo hàng
ngang
ngang
- Ôn lau mặt(Khi có - Ôn lau mặt(Khi có
MT11: Trẻ biết thực mồ hôi)
mồ hôi)
hiện được thao tác lau
mặt
*Phát triển nhận thức
- MT32: Trẻ biết tên, - Tìm hiểu về ngày
- HĐH: Tìm hiểu về
đặc điểm về ngày hội hội của bà, mẹ, cô
ngày hội của bà, mẹ,
của bà, mẹ, cô

MT 39. Trẻ biết so - So sánh to- nhỏ của - HĐH: So sánh tosánh to – nhỏ của hai hai đối tượng
nhỏ của hai đối
đối tượng
tượng
HĐC: Làm bài tập
sách toán
* Phát triển ngôn ngữ
- MT 66: Trẻ biết
chuyện: Hoa tặng mẹ - HĐH: chuyện: Hoa
nghe, hiểu được nội
tặng mẹ
dung chuyện: Hoa
tặng mẹ
* Phát triển tình cảm xã
MT87. Trẻ có thói
- Thực hiện các qui - HĐG: Xây vườn
quen chào hỏi, cám
tắc trong sinh hoạt hoa
ơn, xin lỗi và xưng hô hàng ngày: Chào hỏi,
lễ phép với mọi
xưng hô lễ phép với
người
người lớn mà không
phải nhắc nhở; nói lời
cảm ơn khi được giúp
đỡ hoặc cho quà…….
* Phát triển thẩm mĩ
MT 91. Trẻ biết hát
- Quà mùng 8/3
HĐH: Quà mùng 8/3
tự nhiên, hát theo giai


( 1 tuần)

điệu, bài hát quà
mùng 8/3

CHỦ ĐỀ RAU SẠCH QUANH BÉ
( Thực hiện từ ngày: 4/1/ đến 8/1/2016)
Chủ đề
nhánh

Mục tiêu cụ thể

Nội dung giáo dục

* Phát triển thể chất
- MT6: Trẻ biết giữ
- Đi ngang bước dồn
thăng bằng cơ thể khi trên ghế TD
thực hiện vận động có
vạch kẻ trên sân, trên
ghế TD
- MT11: Trẻ thực
- Tự rửa tay, lau tay
hiên được thao tác
rửa tay, lau tay
* Phát triển nhận thức
- MT25: Biết sử dụng - Một số loại rau
các giác quan để xem
xét và tìm hiểu điểm
của một số loài thực
vật
MT36. Nhận ra hình
dạng và nói đúng tên - Nhận biết hình chữ
các hình: hình vuông- nhật- hình vuông
hình chữ nhật
* Phát triển ngôn ngữ
MT66. Nghe, hiểu
- Trẻ hiểu nội dung câu
được nội dung câu
chuyện, trả lời được
chuyện, thơ, đồng
một số câu hỏi của cô
dao, ca dao dành cho
lứa tuổi của trẻ.
* Phát triển tình cảm xã hội
- MT72: Yêu thích
- Chăm sóc và bảo vệ
cảnh vật thiên nhiên, rau
biết bảo vệ và gìn giữ
cây cối
* Phát triển thẩm mỹ
MT101: Tô màu kín - Tô màu một số loại
không chờm ra ngoài rau
đường viền các hình

Hoạt động giáo dục
HĐH: Đi ngang bước
dồn trên ghế TD

- TTVS: Thực hiện ôn
thao tác vệ sinh (rửa
tay, lau tay)
- HĐH: Tìm hiểu về
một số loại rau

- HĐH: Nhận biết hình
chữ nhật- hình vuông
- HĐH: Kể chuyện “
Chú đỗ con”

- HĐG: xây vườn rau

- HĐH: Tô màu một số
loại rau
- Biểu diễn văn nghệ


RAU
SẠCH
QUANH


vẽ

đóng chủ đề

CHỦ ĐỀ CÂY XANH MÁT MẺ
( Thực hiện từ ngày 11/1 đến 15/1/2016….)
Chủ đề
nhánh

Mục tiêu cụ thể

Nội dung giáo dục

Hoạt động giáo dục

* Phát triển thể chất
- Chuyền bóng qua
HĐH: Chuyền bóng qua đầu
đầu

MT7: Phối hợp
được tay, mắt
trong vận động
tung, bắt bóng, tự
đập- bắt bóngMT
- TTVS: Thực hiện ôn thao
Tự
lau
mũi
MT11: Trẻ thực
tác vệ sinh (lau mũi)
hiên được thao tác
lau mũi
* Phát triển nhận thức
- MT25: Biết sử
- Một số loại rau
- HĐH: Tìm hiểu về một số
dụng các giác
loại rau
quan để xem xét
và tìm hiểu điểm
của một số loài
thực vật
MT33. Trẻ nhận - Gộp hai nhóm đối - HĐH: - Gộp hai nhóm đối
biết các tập hợp về tượng và đếm.
tượng và đếm.
số lượng, số thứ tự
và đếm
* Phát triển ngôn ngữ
MT66. Nghe, hiểu - Trẻ hiểu nội dung
- HĐH: Kể chuyện “ Sự tích
được nội dung câu câu chuyện, trả lời
cây vú sữa”
chuyện, thơ, đồng được một số câu hỏi
dao, ca dao dành
của cô
cho lứa tuổi của
trẻ.
* Phát triển tình cảm xã hội
- MT72: Yêu thích - Chăm sóc và bảo
- HĐG: công viên cây xanh
cảnh vật thiên
vệ cây xanh


Cây
xanh mát
mẻ

nhiên, biết bảo vệ
và gìn giữ cây cối

MT91. Hát tự
nhiên, hát theo
giai điệu, bài hát
quen thuộc.

* Phát triển thẩm mỹ
- Hát đúng giai điệu - HĐH: Hát bài “ Em yêu cây
lời ca và thể hiện sắc xanh”
thái tình cảm của bài - Biểu diễn văn nghệ đóng
hát em yêu cây xanh chủ đềTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×