Tải bản đầy đủ

7 (XEM THỬ) đề minh họa của bộ giáo dục 2017

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017

________________________

Môn: TOÁN

ĐỀ MINH HỌA

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

(Đề gồm có 08 trang)

Câu 1. Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số
trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới
đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào ?
A. y = − x 2 + x − 1.

B. y = − x 3 + 3 x + 1.


C. y = x 4 − x 2 + 1.

D. y = x 3 − 3 x + 1.

f ( x) = 1 và lim f ( x) = −1 . Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng ?
Câu 2. Cho hàm số y = f ( x) có xlim
→+∞
x →−∞
A. Đồ thị hàm số đã cho không có tiệm cận ngang.
B. Đồ thị hàm số đã cho có đúng một tiệm cận ngang.
C. Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng y = 1 và y = −1.
D. Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng x = 1 và x = −1.
Câu 3. Hỏi hàm số y = 2 x 4 + 1 đồng biến trên khoảng nào ?
1

A.  −∞; − ÷.
2


 1

C.  − ; +∞ ÷.
 2


B. ( 0; +∞ )

D. ( −∞;0 )

Câu 4. Cho hàm số y = f ( x) xác định, liên tục trên  và có bảng biến thiên :
x
y’

-∞
+

0
||
0


-

1
0

+∞
+
+∞

y
-∞
Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng ?
A. Hàm số có đúng một cực trị.
B. Hàm số có giá trị cực tiểu bằng 1.
C. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 0 và giá trị nhỏ nhất bằng −1.
D. Hàm số đạt cực đại tại x = 0 và đạt cực tiểu tại x =1.
Câu 5. Tìm giá trị cực đại yCĐ của hàm số y = x3 – 3x + 2
www.dethithpt.com

-1


A. yCĐ = 4.

B. yCĐ = 1.

Câu 6. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số y =
= 6.
A. min
[ 2;4]

= −2.
B. min
[ 2;4]

C. yCĐ = 0.

D. yCĐ = -1

x3 + 3
trên đoạn [2; 4].
x −1
= −3.
C. min
[ 2;4]

D. min =
[ 2;4]

19
.
3

Câu 7. Biết rằng đường thẳng y = -2x + 2 cắt đồ thị hàm số y = x3 + x + 2 tại điểm duy nhất; kí hiệu (x0;y0) là
tọa độ của điểm đó. Tìm y0.
A. y0 = 4.

B. y0 = 0.

C. y0 = 2.

D. y0 = -1.

Câu 8. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho đồ thị của hàm số y = x4 + 2mx2 + 1 có ba điểm cực trị
tạo thành một tam giác vuông cân.
A. m = −

1
.
9

3

B. m = -1.

C. m =

1
.
9

3

D. m = 1

Câu 9. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho đồ thị của hàm số y =

x +1
mx 2 + 1

có hai tiệm cận ngang.

A. Không có giá trị thực nào của m thỏa mãn yêu cầu đề bài.
B. m < 0.
C. m = 0.
D. m > 0.
Câu 10. Cho một tấm nhôm hình vuông cạnh 12 cm. Người ta cắt ở bốn góc của tấm nhôm đó bốn hình vuông
bằng nhau, mỗi hình vuông có cạnh bằng x (cm), rồi gập tấm nhôm lại như hình vẽ dưới đây để được một cái
hộp không nắp. Tìm x để hộp nhận được có thể tích lớn nhất.

A. x = 6.

B. x = 3.

C. x = 2.

Câu 11. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho hàm số y =
A. m ≤ 0 hoặc 1 ≤ m < 2.
www.dethithpt.com

B. m ≤ 0.

C. 1 ≤ m < 2.

D. x = 4.
tan x − 2
 π
đồng biến trên khoảng  0; ÷.
tan x − m
 4
D. m ≥ 2.


Câu 12. Giải phương trình log 4 ( x − 1) = 3.
A. x = 63.

B. x = 65.

C. x = 80.

D. x = 82.

Câu 13. Tính đạo hàm của hàm số y = 13x.
A. y’ = x.13

x-1

x

B. y’ = 13 .ln13

C.y’ =13 .

13x
D. y’ =
.
ln13

C. x < 3.

D. x >

x

Câu 14. Giải bất phương trình log 2 (3 x − 1) > 3.
A. x > 3.

B.

1
3

10
3

Câu 15. Tìm tập xác định D của hàm số y = log2(x2 – 2x – 3).
A. D = ( −∞; −1] ∪ [ 3; +∞ )

B. D = [ −1;3]

C. D = ( −∞; −1) ∪ ( 3; +∞ )

D. D = ( −1;3)
2

Câu 16. Cho hàm số f ( x ) = 2 x.7 x . Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai ?
2
A. f ( x) < 1 ⇔ x + x log 2 7 < 0.

B. f ( x) < 1 ⇔ x ln 2 + x 2 ln 7 < 0.

2
C. f ( x) < 1 ⇔ x log 7 2 + x < 0.

D. f ( x) < 1 ⇔ 1 + x log 2 7 < 0.

Câu 17. Cho các số thực dương a, b với a ≠ 1. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng ?
1
A. log a2 (ab) = log a b.
2

B. log a2 (ab) = 2 + log a b.

1
C. log a2 (ab) = log a b
4

D. log a2 (ab) =

Câu 18. Tính đạo hàm của hàm số y =
A. y ' =
C. y ' =

1 − 2( x + 1) ln 2
.
22 x
1 − 2( x + 1) ln 2
2

x2

.

1 1
+ log a b
2 2

x +1
.
4x
B. y ' =
D. y ' =

1 + 2( x + 1) ln 2
.
22 x
1 + 2( x + 1) ln 2
2x

2

.

Câu 19. Đặt a = log 2 3, b = log 5 3. Hãy biểu diễn log 6 45 theo a và b.
A. log 6 45 =

a + 2ab
.
ab

B. log 6 45 =

2a 2 − 2ab
.
ab

C. log 6 45 =

a + 2ab
.
ab + b

D. log 6 45 =

2a 2 − 2ab
.
ab + b

Câu 20. Cho hai số thực a và b, với 1 < < a b . Khẳng định nào dưới đây là khẳng định đúng ?
A. log a b < 1 < log b a.
www.dethithpt.com

B. 1 < log a b < log b a.


C. log b a < log a b < 1.

D. log b a < 1 < log a b

Câu 21. Ông A vay ngắn hạn ngân hàng 100 triệu đồng, với lãi suất 12%/năm. Ông muốn hoàn nợ cho ngân
hàng theo cách : Sau đúng một tháng kể từ ngày vay, ông bắt đầu hoàn nợ; hai lần hoàn nợ liên tiếp cách nhau
đúng một tháng, số tiền hoàn nợ ở mỗi lần là như nhau và trả hết tiền nợ sau đúng 3 tháng kể từ ngày vay. Hỏi,
theo cách đó, số tiền m mà ông A sẽ phải trả cho ngân hàng trong mỗi lần hoàn nợ là bao nhiêu ? Biết rằng, lãi
suất ngân hàng không thay đổi trong thời gian ông A hoàn nợ.
A. m =

100.(1, 01)3
(triệu đồng).
3

B. m =

(1, 01)3
(triệu đồng).
(1, 01)3 − 1

C. m =

100.1, 03
(triệu đồng).
3

D. m =

120.(1,12)3
(triệu đồng).
(1,12)3 − 1

Câu 22. Viết công thức tính thể tích V của khối tròn xoay được tạo ra khi quay hình thang cong, giới hạn bởi đồ
thị hàm số y = f(x), trục Ox và hai đường thẳng x = a, x = b (a < b), xung quanh trục Ox.
b

b

A. V = π ∫ f ( x)dx.

B. V = ∫ f ( x) dx.

2

2

a

a

b

C. V = π ∫ f ( x)dx.
a

b

D. V = ∫ f ( x) dx.
a

Câu 23. Tìm nguyên hàm của hàm số f ( x ) = 2 x − 1.
2

A.

∫ f ( x)dx = 3 (2 x − 1)

C.

∫ f ( x)dx = − 3

1

2 x − 1 + C.

2 x − 1 + C.

1

B.

∫ f ( x)dx = 3 (2 x − 1)

D.

∫ f ( x)dx = 2

1

2 x − 1 + C.

2 x − 1 + C.

Câu 24. Một ô tô đang chạy với vận tốc 10m/s thì người lái đạp phanh; từ thời điểm đó, ô tô chuyển động chậm
dần đều với vận tốc v(t) = -5t + 10 (m/s), trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây, kể từ lúc bắt đầu đạp
phanh. Hỏi từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn, ô tô còn di chuyển bao nhiêu mét ?
A. 0,2m.

B. 2m.

C. 10m.

D. 20m.

C. I = 0.

1
D. I = − .
4

π

3
Câu 25. Tính tích phân I = ∫ cos x.sin xdx.
0

1 4
A. I = − π .
4

B. I = −π 4 .
eCâu 26. Tính tích phân I = x ln xdx.
1

1
A. I = .
2

B. I =

e2 − 2
.
2

C. I =

e2 + 1
.
4

D. I =

e2 − 1
.
4

Câu 27. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y = x3 − x và đồ thị hàm số y = x − x 2 .
www.dethithpt.com


A.

37
12

B.

9
4

C.

81
12

D. 13.

Câu 28. Kí hiệu (H) là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y = 2( x − 1)e x , trục tung và trục hoành. Tính thể
tích V của khối tròn xoay thu được khi quay hình (H) xung quanh trục Ox.
A. V = 4 − 2e.

B. V = (4 − 2e)π .

C. V = e 2 − 5.

D. V = (e 2 − 5)π .

Câu 29. Cho số phức z = 3 – 2i. Tìm phần thực và phần ảo của số phức z
A. Phần thực bằng –3 và Phần ảo bằng –2i.

B. Phần thực bằng –3 và Phần ảo bằng –2.

C. Phần thực bằng 3 và Phần ảo bằng 2i.

D. Phần thực bằng 3 và Phần ảo bằng 2.

Câu 30. Cho hai số phức z1 = 1 + i và z2 = 2 − 3i . Tính môđun của số phức z1 + z2 .
A. z1 + z2 = 13 .

B. z1 + z2 = 5 .

C. z1 + z2 = 1 .

D. z1 + z2 = 5 .

Câu 31. Cho số phức z thỏa mãn (1 + i ) z = 3 − i. Hỏi điểm biểu diễn của z là điểm nào trong
các điểm M, N, P, Q ở hình bên ?
A. Điểm P.

B. Điểm Q.

C. Điểm M.

D. Điểm N.

Câu 32. Cho số phức z = 2 + 5i. Tìm số phức w = iz + z
A. w = 7 − 3i.

B. w = −3 − 3i.

C. w = 3 + 7i.

D. w = −7 − 7i

Câu 33. Kí hiệu z1 , z2 , z3 và z4 là bốn nghiệm phức của phương trình z 4 − z 2 − 12 = 0 . Tính tổng
T = z1 + z2 + z3 + z4
A. T = 4.

B. T = 2 3

C. T = 4+ 2 3

D. T =2 + 2 3

Câu 34. Cho các số phức z thỏa mãn z = 4 . Biết rằng tập hợp các điểm biểu diễn các số phức w = (3 + 4i ) z + i
là một đường tròn. Tính bán kính r của đường tròn đó.
A. r = 4.

B. r = 5.

C. r = 20.

D. r = 22.

Câu 35. Tính thể tích V của khối lập phương ABCD.A’B’C’D’, biết AC’ = a 3

www.dethithpt.com


A. V = a 3

B. V =

3 6a 3
4

1 3
D. V = a
3

C. V = 3 3a 3

Câu 36. Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với mặt
phẳng đáy và SA= 2 a. Tính thể tích V của khối chóp S.ABCD.
2a 3
6

A. V =

B. V =

2a 3
4

D. V =

C. V = 2a 3

2a 3
3

Câu 37. Cho tứ diện ABCD có các cạnh AB, AC và AD đôi một vuông góc với nhau; AB = 6a, AC = 7a và AD =
4a. Gọi M, N, P tương ứng là trung điểm các cạnh BC, CD, DB. Tính thể tích V của tứ diện AMNP.
A. V =

7 3
a
2

C. V =

B. V = 14a 3

28 3
a
3

D. V = 7 a 3

Câu 38. Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh bằng 2a . Tam giác SAD cân tại S và mặt
bên (SAD) vuông góc với mặt phẳng đáy. Biết thể tích khối chóp S.ABCD bằng

4 3
a . Tính khoảng cách h từ B
3

đến mặt phẳng (SCD).
A. h =

2
a
3

B. h =

4
a
3

C. h =

8
a
3

D. h =

3
a
4

Câu 39. Trong không gian, cho tam giác ABC vuông tại A, AB = a và AC = a 3 .Tính độ dài đường sinh l của
hình nón, nhận được khi quay tam giác ABC xung quanh trục AB.
A. l = a

B. l =

2a

C. l =

3a

D. l = 2a

Câu 40. Từ một tấm tôn hình chữ nhật kích thước 50cm ×240cm, người ta làm các thùng đựng nước hình trụ có
chiều cao bằng 50cm, theo hai cách sau (xem hình minh họa dưới đây) :
• Cách 1 : Gò tấm tôn ban đầu thành mặt xung quanh của thùng.
• Cách 2 : Cắt tấm tôn ban đầu thành hai tấm bằng nhau, rồi gò mỗi tấm đó thành mặt xung quanh của một
thùng.
Kí hiệu V1 là thể tích của thùng gò được theo cách 1 và V2 là tổng thể tích của hai thùng gò được theo cách 2.
Tính tỉ số

V1
V2

www.dethithpt.com


A.

V1 1
= .
V2 2

B.

V1
= 1.
V2

C.

V1
= 2.
V2

D.

V1
= 4.
V2

Câu 41. Trong không gian, cho hình chữ nhật ABCD có AB = 1 và AD = 2. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của
AD và BC. Quay hình chữ nhật đó xung quanh trục MN, ta được một hình trụ. Tính diện tích toàn phần Stp của
hình trụ đó.
A. Stp = 4π.

B. Stp = 2π.

C. Stp = 6π.

D. Stp = 10π.

Câu 42. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh bằng 1, mặt bên SAB là tam giác đều và nằm
trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy. Tính thể tích V của khối cầu ngoại tiếp hình chóp đã cho.
A. V =

5 15π
18

B. V =

5 15π
54

C. V =

4 3π
27

D. V =


.
3

Câu 43. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P) : 3x – z + 2 = 0. Vectơ nào dưới đây là một
vectơ pháp tuyến của (P) ?
uu
r
A. n4 = (−1;0; −1).

ur
B. n1 = (3; −1; 2).

uu
r
C. n3 = (3; −1;0).

uu
r
D. n2 = (3;0; −1).

Câu 44. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu
(S) : (x + 1)2 + (y – 2)2 + (z – 1)2 = 9.
Tìm tọa độ tâm I và tính bán kính R của (S).
A. I(–1; 2; 1) và R = 3.

B. I(1; –2; –1) và R = 3.

C. I(–1; 2; 1) và R = 9.

D. I(1; –2; –1) và R = 9.

Câu 45. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P) : 3x + 4y + 2z + 4 = 0 và điểm
A(1; –2; 3). Tính khoảng cách d từ A đến (P).
A. d =

5
9

B. d =

5
29

C. d =

5
29

D. d =

5
3

Câu 46. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng ∆ có phương trình :
x − 10 y − 2 z + 2
=
=
5
1
1
www.dethithpt.com


Xét mặt phẳng (P) : 10x + 2y + mz + 11 = 0, m là tham số thực. Tìm tất cả các giá trị của m để mặt phẳng (P)
vuông góc với đường thẳng ∆.
A. m = -2

B. m = 2.

C. m = -52

D. m = 52

Câu 47. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(0; 1; 1) và B(1; 2; 3). Viết phương trình của mặt
phẳng (P) đi qua A và vuông góc với đường thẳng AB.
A. x + y + 2z – 3 = 0.

B. x + y + 2z – 6 = 0.

C. x + 3y + 4z – 7 = 0.

D. x + 3y + 4z – 26 = 0.

Câu 48. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S) có tâm I(2; 1; 1) và mặt phẳng (P) :
2x + y + 2z + 2 = 0. Biết mặt phẳng (P) cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến là một đường tròn có bán kính bằng 1.
Viết phương trình của mặt cầu (S).
A. (S) : (x + 2)2 + (y + 1)2 + (z + 1)2 = 8.

B. (S) : (x + 2)2 + (y + 1)2 + (z + 1)2 = 10.

C. (S) : (x - 2)2 + (y - 1)2 + (z - 1)2 = 8.

D. (S) : (x - 2)2 + (y - 1)2 + (z - 1)2 = 10.

Câu 49. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(1; 0; 2) và đường thẳng d có phương trình :
x −1 y z +1
= =
.Viết phương trình đường thẳng ∆ đi qua A, vuông góc và cắt d.
1
1
2
A. ∆ :

x −1 y z − 2
= =
.
1
1
1

B. ∆ :

x −1 y z − 2
= =
.
1
1
−1

C. ∆ :

x −1 y z − 2
= =
.
2
2
1

D. ∆ :

x −1 y z − 2
=
=
.
1
−3
1

Câu 50. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho bốn điểm A(1; –2; 0), B(0; –1; 1), C(2; 1; –1) và D(3; 1; 4).
Hỏi có tất cả bao nhiêu mặt phẳng cách đều bốn điểm đó ?
A. 1 mặt phẳng.

B. 4 mặt phẳng.

C. 7 mặt phẳng.

D. Có vô số mặt phẳng.

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI MINH HỌA THPT QG 2017 MÔN TOÁN
1D

2C

3B

4D

5A

6A

7C

8B

9D

10C

11A

12B

13B

14A

15C

16B

17D

18A

19C

20D

21A

22A

23A

24C

25C

26C

27A

28D

29D

30A

31B

32B

33C

34C

35A

36D

37D

38B

39D

40C

41A

42B

43D

44A

45C

46C

47A

48D

49B

50C

www.dethithpt.com


Câu 1.Đáp án D
Dựa vào đồ thị hàm số ta loại đi 2 đáp án A và C.
Dựa vào đồ thị hàm số ta suy ra bảng biến thiên của hàm số có dạng

x

-∞

y’

x1
+

0

x2
-

0

+∞
+

y

Như vậy ta thấy y’ = 0 có 2 nghiệm phân biệt và y’ trái dấu với hệ số của a nên hệ số a > 0
Vậy ta chọn đáp án D
A sai vì đồ thị hàm số bậc 2 chỉ có một điểm cực trị.
B sai vì khi x tiến đến dương vô cùng thì y tiến đến âm vô cùng.
C sai vì đồ thị hàm số trùng phương nhận trục Oy là trục đối xứng.
Câu 2. Đáp án C
f ( x) = 1 nên hàm số có tiệm cận ngang y = 1
Vì xlim
→+∞
f ( x) = −1 nên hàm số có tiệm cận ngang y = –1
Vì xlim
→+∞
Vậy hàm số có 2 tiệm cận ngang
Câu 3. Đáp án B
y = 2 x4 + 1
⇒ y ' = 8 x3
Với x ∈ (0;+∞) ⇒ y’ > 0 ⇒ Hàm số đồng biến trên (0;+∞)
Vậy chọn đáp án B
Câu 4.Đáp án: D
Câu 5.Đáp án: A
Ta có: y = x 3 − 3 x + 2

www.dethithpt.com


y ' = 3x 2 − 3
y ' = 0 ⇔ x = ±1
x

-∞

y’

-1
+

y

0

1
-

0

+∞
+

4

Chọn đáp án : A
Câu 6. Đáp án A
x2 + 3
x −1
2 x( x − 1) − x 2 − 3 x 2 − 2 x − 3
y'=
=
( x − 1) 2
( x − 1) 2
y=

 x = −1(loai )
y'= 0 ⇔ 
 x = 3(TM )
Có y(2) = 7; y(3) = 6; y(4) =

19 ⇒ min y = 6
[2;4]
3

Câu 7.Đáp án: C
Phương trình hoành độ giao điểm của đường thẳng và đồ thị hàm số là:
x 3 + x + 2 = −2 x + 2
⇔ x3 + 3x = 0
⇔ x 2 + 3x = 0
⇔ x=0
y (0) = 2
Vậy chọn đáp án C
Câu 8. Đáp án B
y = x 4 + 2mx 2 + 1
y ' = 4 x 3 + 4mx
y ' = 0 ⇔ 4 x ( x 2 + m) = 0
x = 0
⇔ 2
 x = −m
Dựa vào đây ta thấy m phải là 1 giá trị nhỏ hơn 0 nên ta loại đi đáp án C và D
Thử với đáp án B: với m = -1 ta có y’ = 0 có 3 nghiệm x = 0; x = -1; x = 1
www.dethithpt.com


y(0)= 1; y (-1) = 0; y(1) = 0
 3 điểm cực trị của là: A(0;1); B(-1;0); C(1;0)
Ta thử lại bằng cách vẽ 3 điểm A, B, C trên cùng hệ trục tọa độ và tam giác này vuông cân.
Câu 9. Đáp án D
y ≠ lim y
Để hàm số có 2 tiệm cận ngang thì phải tồn tại lim
x →+∞
x →−∞
Có lim y = xlim
→+∞
x →+∞

Có lim y = xlim
→−∞
x →−∞

x +1
mx 2 + 1

x +1
mx + 1
2

= lim

x →+∞

= lim

x →−∞

1+

1
x

m+

1
x2

1+

1
x

− m+

=

1
x2

1
, tồn tại khi m > 0
m

=−

1
, tồn tại khi m > 0
m

y ≠ lim y
Khi đó hiển nhiên lim
x →+∞
x →−∞
Vậy m > 0.
Câu 10. Đáp án: C
1
1 (4 x + 12 − 2 x + 12 − 2 x)3
2
Thể tích của hộp là (12 − 2 x) .x = .4 x(12 − 2 x) ≤ .
= 128
4
4
27
2

Dấu bằng xảy ra khi 4 x = 12 − 2 x ⇔ x = 2
Vậy x = 2 thì thể tích hộp lớn nhất
Câu 11:Đáp án A
1
1
(tan x − m) −
(tan x − 2)
2
2−m
cos 2 x
y ' = cos x
=
2
2
(tan x − m)
cos x (tan x − m) 2
 π
 π
 π
Hàm số đồng biến trên  0; ÷ khi và chỉ khi hàm số xác định trên  0; ÷và y’ ≥ 0 ∀ x ∈  0; ÷
 4
 4
 4

 π
 tan x ≠, ∀x ∈  0; ÷  m ≤ 0
⇔
 4⇔
1 ≤ m ≤ 2
2 − m ≥ 0

Chọn A
Câu 12: Đáp án B
www.dethithpt.com


Đk: x > 1
pt  x – 1 = 64  x = 65
Câu 13: Đáp án: B
y’ = 13x.ln13
Câu 14:Đáp án : A
Điều kiện: x >

1
3

BPT  3x – 1 > 8  x > 3
Kết hợp điều kiện ta được x > 3
Câu 15: Đáp án: C
x 2 − 2 x − 3 > 0 ⇔ x ∈ (−∞; −1) ∪ (3; +∞)
Câu 16: Đáp án B
2

2

f ( x) < 1 ⇔ 2 x.7 x < 1 ⇔ 7 x < 2 − x ⇔ x 2 .ln 7 < − x.ln 2 ⇔ x ln 2 + x 2 ln 7 < 0
Câu 17: Đáp án D.
1
1
1 1
log a2 (ab) = log a (ab) = (1 + log a b) = + log a b
2
2
2 2
Câu 18: Đáp án A
x +1
4x
4 x − 4 x.( x + 1) ln 4 1 − 2( x + 1) ln 2
y'=
=
42 x
22 x
y=

Câu 19: Đáp án C
1
log 3 45 log 3 (3 .5) 2 + log 3 5
b = 2ab + a
log 6 45 =
=
=
=
log 3 6
log 3 (2.3) 1 + log 3 2 1 + 1
ab + b
a
2

Câu 20: Đáp án D

www.dethithpt.com

2+


Câu 21: Đáp án A
Lãi suất 12% / năm = 1% / tháng (do vay ngắn hạn)
Sau tháng 1, ông A còn nợ 100.1,01 – m (triệu)
Sau tháng 2, ông còn nợ (100.1,01 – m).1,01 – m = 100.1,012 – 2,01m (triệu)
Sau tháng 3, ông hết nợ do đó
100.1, 013
(100.1,01 – 2,01m).1,01 – m = 100.1,01 – 3,0301m = 0 => m ≈
(triệu đồng)
3
2

3

Câu 22 Đáp án A
Câu 23 Đáp án A3

(2 x − 1) 2
2
2 x − 1dx = ∫ (2 x − 1) dx =
+ C = (2 x − 1) 2 x − 1 + C.
3
3
2
1
2

Câu 24 Đáp án C
Ô tô còn đi thêm được 2 giây.
2

2

0

0

Quãng đường cần tìm là : s = ∫ v(t ) = ∫ (−5t + 10)dt = −

2
5t 2
+ 10t = 10(m)
0
2

Câu 25 Đáp án C
Sử dụng máy tính. I = 0. Chọn C
Câu 26 Đáp án C
Dùng máy tính kiểm tra từng đáp án hoặc
dx
x2
,v =
x
2
e
x 2 ln x e
x
e2 x 2 e e2  e2 1  e2 + 1
I=
− ∫ dx = −
= −  − ÷=
2 1 12
2 4 1 2  4 4
4

u = ln x, dv = xdx ⇒ du =

Câu 27 Đáp án A
x = 0

Xét phương trình hoành độ giao điểm là x − x = x − x ⇔ x + x − 2 x = 0 ⇔  x = 1
 x = −2
3

1

Do vậy I =0

x + x − 2 x dx =
3

−2

www.dethithpt.com

2

∫x

−2

2

1

3

3

2

+ x − 2 x dx + ∫ x 3 + x 2 − 2 x dx
2

0


0
1
 x 4 x3
 0  x 4 x3
 1 8 5 37
= ∫ ( x 3 + x 2 − 2 x )dx − ∫ ( x 3 + x 2 − 2 x) dx =  + − x 2 ÷ −  + − x 2 ÷ = + =
 4 3
 −2  4 3
 0 3 12 12
−2
0

Chọn A.
Cách 2: Sử dụng máy tính nhé (chú ý bấm trị tuyệt đối, tức Abs của máy nhé)
Câu 28 Đáp án D
1

2

1

2
2x
Ta có V = π ∫  2( x − 1)e  dx = 4π ∫ ( x − 2 x + 1)e dx = 4π I1
x

0

0

du = 2 x − 2
1
u = x 2 − 2 x + 1 
e2 x 1
1
2
2
x
⇒
⇒ I = ( x − 2 x + 1)
− ∫ ( x − 1)e 2 x dx = − − I 2
Đặt 
e
2x
2 0 0
2
 dv = e dv
v =

2
 du1 = dx
1
u1 = x − 1
e2 x 1 1 2 x
1 e2 x 1 3 e2

2 x ⇒ I = ( x − 1)


e
dx
=

= −
Đặt 

e
1

2x
0
0
2
2
2
4
4 4
dv
=
e
dx
v
=
0
 1
1

2
Do vậy I1 =

e2 − 5
2
suy ra V = ( e − 5 ) π
4

Cách khác: bấm máy tính
Câu 29 Đáp án D
z = 3 + 2i ⇒ phần thực là 3 và phần ảo là 2.
Câu 30 Đáp án A
z1 + z2 = 3 − 2i ⇒ z1 + z2 = 32 + 22 = 13

Câu 31 Đáp án B
Gọi z = x + yi ( x, y ∈ ¡ )
Khi đó: (1 + i ) z = 3 − i ⇔ ( x − y − 3) + ( x + y + 1)i = 0
x − y − 3 = 0
x = 1
⇔
⇔
⇒ Q(1; −2).
x + y +1 = 0
 y = −2

www.dethithpt.com


Câu 32 Đáp án B
Ta có: z = 2 + 5i ⇒ z = 2 − 5i ⇒ w = iz + z = i (2 + 5i ) + 2 − 5i = −3 − 3i.
Câu 33 Đáp án C
 z2 = 4
 z = ±2
4
2
⇔
Ta có: z − z − 12 = 0 ⇔  2
 z = ±i 3
 z = −3
⇒ T = z1 + z2 + z3 + z4 = 4 + 2 3

Câu 34 Đáp án C
Gọi w = a + bi , ta có w = a + bi = (3 + 4i ) z + i ⇔ z =
=

a + (b − 1)i [ a + (b − 1)i ] (3 − 4i )
=
3 + 4i
9 − 16i 2

(3a + 4b − 4) 2 + (3b − 4a − 3) 2
3a + 4b − 4 (3b − 4a − 3)
+
.i ⇒ z =
25
25
25

Mà z = 4 nên ⇔ (3a + 4b − 4) 2 + (3b − 4a − 3) 2 = 1002 ⇔ a 2 + b 2 − 2b = 399
Theo giả thiết, tập hợp các điểm biểu diễn các số phức w = (3 + 4i ) z + i là một đường tròn nên ta có
a 2 + b 2 − 2b = 399 ⇔ a 2 + (b − 1) 2 = 400 ⇒ r = 400 = 20
Câu 35 Đáp án A
Đặt cạnh của khối lập phương là x (x>0)
Suy ra: CC’ = x ; AC = x 2
⇒ AC’ = x 3 = a 3 ⇒ x = a
Thể tích của khối lập phương bằng V = a3

www.dethithpt.com


Câu 36 Đáp án D
Ta có SA = a 2; S ABCD = a 2 ⇒ VS . ABCD =

a3 2
3

Câu 37 Đáp án D

Ta có VABCD =

1
1
AB. AC. AD = .6a.7 a.4a = 28a 3
6
6

Dễ thấy S MNP =

1
1
1
S MNDP = S BCD ⇒ VAMNP = VABCD = 7a 3
2
4
4

Câu 38 Đáp án B

1
4 3
2
- Đặt SH = x ⇒ V = .x.(a 2) = a ⇒ x = 2a
3
3
www.dethithpt.com


a 2
2 = 4a
- Ta có d ( B;( SCD)) = d ( A;( SCD)) = 2d ( H ;( SCD)) = 2 HK = 2.
3
a2
4a 2 +
2
2a.

Câu 39 Đáp án D
Đường sinh của hình nón có độ dài bằng đoạn BC = AB 2 + AC 2 = 2a
Câu 40 Đáp án C
Ban đầu bán kính đáy là R , sau khi cắt và gò ta được 2 khối trụ có bán kính đáy là
Đường cao của các khối trụ không thay đổi
2

π R 2h
R
Ta có: V1 = S d .h = π R .h;V2 = 2( S d 1.h) = 2π  ÷ .h =
2
2
2

Khi đó:

V1
=2
V2

Câu 41 Đáp án A
2
Hình trụ có bán kính đáy r = 1, chiều cao h = 1 nên có Stp = 2π r + 2π rh = 4π

Câu 42 Đáp án B
Đặt R là bán kính mặt cầu ngoại tiếp khối chóp
Dựng hình như hình bên với IG là trục đường tròn ngoại tiếp tam giác
ABC và IG’ là trục đường tròn ngoại tiếp tam giác SAB
Ta có: G ' H =

3
3
6
; GH =
⇒ IH =
6
6
6

Do vậy R = IH 2 + HA2 =

15
4
5 15π
⇒ V = π R3 =
6
3
54

Câu 43 Đáp án D
Có (P): 3x + 0y – z + 2 = 0 nên (3;0;–1) là 1 VTPT của (P). Chọn D
Câu 44 Đáp án A
Dễ dàng có ngay I (−1; 2;1); R = 9 = 3
www.dethithpt.com

R
2


Câu 45 Đáp án C
d ( A;( P )) =

3.1 + 4.(−2) + 2.3 + 4
32 + 42 + 22

=

5
29

Câu 46 Đáp án C
Đường thẳng ∆ nhận (5;1;1) là 1 VTCP
(P) nhận (10;2;m) là 1 VTPT
(d) ⊥ (P) ⇔ 5.10 + 1.2 + 1.m = 0 ⇔ m = –52
Câu 47 Đáp án A
Ta có: AB = (1;1; 2) ⇒ phương trình mặt phẳng (P) đi qua A và vuông góc với đường thẳng AB là: x + y + 2z –
3=0
Câu 48 Đáp án D
Có d = d ( I ;( P )) =

2.2 + 1 + 2.1 + 2
22 + 12 + 22

=3

Bán kính mặt cầu là R = d 2 + 12 = 10 ⇒ ( S ) : ( x − 2) 2 + ( y − 1) 2 + ( z − 1)2 = 10
Câu 49 Đáp án B
Phương trình mặt phẳng qua A và vuông góc (d): (x – 1) + y + 2(z – 2) = 0
⇔ x + y + 2z – 5 = 0 (P)
Giao d và (P) là B(2;1;1)
Phương trình đường thẳng cần tìm là AB:

x −1 y z − 2
= =
1
1
−1

Câu 50 Đáp án C
uuur
uuur
uuur
Ta có: AB = (−1;1;1); AC = (1;3; −1); AD = (2;3; 4)
uuu
r uuur uuur
Khi đó:  AB; AC  . AD = −24 ≠ 0 do vậy A,B,C,D không đồng phẳng
Do đó có 7 mặt phẳng cách đều 4 điểm đã cho bao gồm.
+) Mặt phẳng qua trung điểm của AD và song song với mặt phẳng (ABC)
+) Mặt phẳng qua trung điểm của AB và song song với mặt phẳng (ACD)
+) Mặt phẳng đi qua trung điểm của AC và song song với mặt phẳng (ABD)
+) Mặt phẳng đi qua trung điểm của AB và song song với mặt phẳng (BCD)
www.dethithpt.com


+) Mặt phẳng qua trung điểm của AB và CD đồng thời song song với BC và AD
+) Mặt phẳng qua trung điểm của AD và BC đồng thời song song với AB và CD
+) Mặt phẳng qua trung điểm của AC và BD đồng thời song song với BC và AD

www.dethithpt.comTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×