Tải bản đầy đủ

DE THI HSG HOA 11THPT NGUYEN BINH KHIEM

SỞ GD & ĐT HẢI PHÒNG

ĐỀ KHẢO SÁT HSG LỚP 11

TRƯỜNG THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM

NĂM HỌC 2016-2017
Môn:HÓA HỌC

--------@--------

Ngày thi ……………………-Thời gian làm bài :180’
ĐỀ BÀI

Bài 1.Hợp chất Z tạo thành từ 3 nguyên tố A,B,X có M Z < 120 . Tổng số hạt proton, nơtron,electron
trong các phân tử AB2 , XA2 , XB lần lượt là 66,96,84
a.Xác định trên các nguyên tố A,B,X và công thức hóa học của Z
b.Nguyên tố Y tạo với A hợp chất Z ’ gồm 7 nguyên tử trong phân tử và tổng số hạt mang điện trong Z ’ là
140 . Xác định Y và Z’
Bài 2.a. Tính khối lượng muối Na2S phải cho vào 1 lít nước để được dung dịch có pH = 11,5.
Biết H2S có Ka1= 10-7; Ka2=10-12,92.


b. Tính nồng độ cân bằng của các cấu tử và pH của dung dịch thu được khi trộn 3 ml HCOOH 0,03 M với 6 ml
CH3COOH 0,15 M. Biết CH3COOH có Ka=10-4,76; HCOOH có Ka=10-3,75.

Bài 3. Xác định các chất ứng với các kí hiệu và hoàn thành các phương trình phản ứng theo sơ đồ sau.
A + B + H2O 
→ có kết tủa và có khí mùi hắc thoát ra
C + B + H2O 
→ có kết tủa trắng keo
D + B + H2O 
→ có kết tủa và khí
A + E 
→ có kết tủa
E + B 
→ có kết tủa
D + Pb(NO3)2 
→ có kết tủa ( màu đen)

Với A, B, C, D, E là các muối vô cơ có gốc axit khác nhau.
Bài 4. Cho m gam bột Fe vào 800 ml dung dịch hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 0,2M và H2SO4 0,25M. Sau khi

các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 0,6m gam hỗn hợp bột kim loại và V lít khí NO (sản phẩm khử
duy nhất, ở đktc). Tính giá trị của m và V?
Bài 5.Cho từ từ dung dịch NH3 vào 500 ml dung dịch A gồm HCl x (M) và CuCl2 y (M).Diễn biến đến
khi phản ứng kết thúc được mô tả qua đồ thị sau :
n Cu(OH)2 
Tìm x và y.

0,15
0

0,1

n NH3
0,4

Bài 6.Có 4 lọ đựng 4 dung dịch trong đó mỗi dung dịch có chứa một trong các anion sau : CO32- , S2- ,
OH- , AlO2-.Chỉ dùng dung dịch có một Cation .Em hãy chứng minh sự có mặt của các anion trong mỗi
dung dịch đã cho ?
Bài 7. Cho 20,80 gam hỗn hợp Fe, FeS, FeS2, S tác dụng với dung dịch HNO3 đặc nóng dư thuđược V lít

khí NO2 (là sản phẩm khử duy nhất, đo ở đktc) và dung dịch A. Cho A tác dụng với dung dịch Ba(OH) 2
dư thu được 91,30 gam kết tủa. Tính V?
Bài 8. Đốt cháy hoàn toàn 2,14g chất hữu cơ A chỉ chứa các nguyên tố C, H, N rồi cho sản phẩm cháy
hấp thụ hoàn toàn vào 1,8lít dd Ca(OH)2 0,05M thu được kết tủa và dd muối, khối lượng dd muối này
nặng hơn khối lượng dd Ca(OH)2 ban đầu là 3,78g. Cho dd Ba(OH)2 lấy dư vào dd muối lại thu được kết
tủa. Tổng khối lượng kết tủa 2 lần là 18,85g. Tìm công thức đơn giản của A.
Bài 9.Đạm Ure có hàm lượng dinh dưỡng cao nhất trong số các loại phân đạm.Khi bón đạm Ure em cần
có những lưu ý gì để lượng dinh dưỡng cung cấp cho cây trồng đạt hiệu quả cao nhất ?
-------------- Hết -------------Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×