Tải bản đầy đủ

TN tich phan ham so huu ti

Ôn tập tích phân hàm số hữu tỉ

ÔN TẬP TÍCH PHÂN HÀM SỐ HỮU TỈ

2

dx

1

∫ 3x − 1 = a ln b
0

thì a2 + b là: A. 2

Câu 1.
2

x −1

B. 14


C. 10

D. 12

C. 13

D. -20

a

∫ x + 3 dx = 1 + 4 ln b
Câu 2.

1

thì 2a + b là: A. 14

3

−x + 8
b
∫0 x 2 + 5x + 4 dx = 3lna − 4ln a
Câu 3.

∫ 4x
1

Câu 4.
A.

2

thì
2

2

B. 0


b
 ÷
a

bằng: A.

7
4

B.

16
49

thì a và b là nghiệm của phương trình nào sau đây?

2

I=∫
0

B.

x2 − 9 = 0

C.

2x 2 − x − 1 = 0

D.

dx
2
= ∫ dt
x − x +1 −π a
2

. Chọn khẳng định đúng. A. a = 3 B.

( 4x + 11) dx

0

2 ln

+ 5x + 6

Câu 6.

bằng: A.

a =3
2

6

2

x 2 + 4x − 12 = 0

π
3

Câu 5. Cho

∫x

D.

1
16

dx
1 1
= +
− 4x + 1 a b

x 2 − 5x + 6 = 0

1

C.

49
16

3
2

4 ln

B.

3
2

C.

C.

2 ln 3 + ln 2

a=− 3

ln

D.

a=

D.
9
2

1

xdx
1 a
= ln
2
4−x
2 b
0

I=∫

thì a2 - b bằng A. 13

Câu 7.
2

I=∫
0

B. 5

C. -4

D. 0

x2
dx = a + lnb
x +1

Câu 8.

. Chọn khẳng định đúng:

A. a-b=1

B. 2a + b = 5

C. a + 2 = b

D.

ab = 0

1
2

x4
−13 1
dx =
+ ln b
2
1− x
24 a
0

I=∫

Câu 9.
A. 2a – b = 1

. Chọn đáp án đúng
B. a+b = 8

C. ab=2

D. a-b=7

Biên soạn nội dung: Thầy Nguyễn Cao Cường -0904.15.16.50

Trang 1

1
3


Ôn tập tích phân hàm số hữu tỉ
4

dx
= a + ln b
x ( x + 1)

I=∫

2

1

Câu 10.

A.

. Chọn đáp án đúng

a −b = 0
a

D. ab=4

2

0

Câu 11.

A.

C.

dx
x + a2

I=∫

I=

2a + b = 4

B.

1
a + b =1
2

với a>0 thì:

π
4a

B.
2

I=

I=

C.

−π
4a

I=

D.

−π
2a

xdx
1
= lnb
2
+2 a

∫x

−1

Câu 12.

π
2a

I=

. Chọn đáp án đúng:

A. ab=6

B. a =b

C. 2a – b = 1

D. a>b

2

x5
1
I = ∫ 2 dx = ( 2ln a − b )
x +1
4
0
Câu 13.

. Chọn đáp án đúng:

A. a - b = 13
1
2

I=∫
0

B. a
C. a=3; b = 4

D. a - b=9

x4
13
dx =
− a ln b
2
x −1
24

Câu 14.

. Chọn đáp án đúng: (Với b nguyên dương)

A. a2 + b =2

B. 2a+b=4

C. a-b=0

D. 3a+b=6

1

x3
I=∫ 2
dx
0 ( x + 1) 2
Câu 15.

. Để tính I ta đặt:
B. t=x2+1

A. x=tant
2

A=∫
1

Câu 16.

C. Cả A, B đều đúng D. Cả A, B đều sai.
2

2

5x − 5
dx
dx
dx; B = ∫
;C = ∫
2
x −x −6
x −3
x+2
1
1

A. A = B – C B. 2A=B-2C

C. A=B+2C

. Chọn đáp án đúng :
D. A=2B+3C

2

I = ∫ 2x x 2 − 1dx
Câu 17.

1

. Chọn câu đúng :

Biên soạn nội dung: Thầy Nguyễn Cao Cường -0904.15.16.50

Trang 2


Ôn tập tích phân hàm số hữu tỉ
3

I = ∫ udx
0

A.

B.

2 2
I = t3
3

2
I=
27
3

3

0

C.

D.

I≥3 3

1

I = ∫ x 5 1 − x 2 dx
0

Câu 18.

. Nếu đặt

1

0

B.

0

1

1
dx
x +4
2

Câu 19.

. Nếu đặt

C.

4 + x 2 = 4 ( 1 + tan 2 t )

∫( t

2

0

1

x = 2 tan t

0

2
2
∫ t ( 1 − t ) dt

∫ t ( 1 − t ) dt

A.
2

thì I bằng :

0

2
∫ t ( 1 − t ) dt

I=∫

1− x2 = t

D.

1

4

− t 2 ) dt

. Trong khẳng định sau, khẳng định nào sai?

dx = 2 ( 1 + tan 2 t ) dt

A.

B.
π
4

1
I = ∫ dt
2
0

I=

C.

D.
1

( 3x − 1) dx

∫x
0

2

a 5
= 3ln −
+ 6x + 9
b 6

Câu 20.
A. ab=-5

với
B. ab=12

a
b


4

là phân số tối giản và a,b nguyên dương. Hãy tính ab
C. ab=6

D. ab=1,25

Biên soạn nội dung: Thầy Nguyễn Cao Cường -0904.15.16.50

Trang 3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×