Tải bản đầy đủ

Bài 24: Thị trường vai trò của thương mại, cán cân xuất nhập khẩu


Bµi 24
ThÞ tr­êng. Vai trß cña ngµnh th­¬ng
m¹i. C¸n c©n xuÊt nhËp khÈu
Gi¸o viªn h­íng dÉn: TS §inh Trung Quúnh
ThiÕt kÕ: NguyÔn ¸nh Hoµng – Nhãm 2
Líp §Þa k37
Ch­¬ng VII
Ch­¬ng VII
§Þa lý th­¬ng m¹i, dÞch vô
§Þa lý th­¬ng m¹i, dÞch vô
Bµi 24
Bµi 24
thÞ tr­êng. Vai trß cña
thÞ tr­êng. Vai trß cña
ngµnh th­¬ng m¹i. C¸n c©n
ngµnh th­¬ng m¹i. C¸n c©n

xuÊt nhËp khÈu
xuÊt nhËp khÈu

I, ThÞ tr­êng vµ trao ®æi
I, ThÞ tr­êng vµ trao ®æi
1, C¸c kh¸i niÖm
- ThÞ tr­êng

Quan sát hình ảnh và nghiên cứu sách giáo
khoa em hãy cho biết thị trường là gì?
Trung tâm giao dịch chứng
khoán ( New york)
Chợ
Siêu thị Quầy tạp hoá

-
Vật ngang giá: là thước đo giá trị của hàng hoá
Vật ngang giá hiện đại là tiền
- Thị trường: là nơi trao đổi hàng hoá giữa người
bán và mua thông qua vật ngang giá

Sơ đồ hoạt động của thị trường
Sơ đồ hoạt động của thị trường
Bên Bán Bên Mua
Hàng hoá
Vật ngang giá

2, Quy luật cung cầu
2, Quy luật cung cầu
Cung < cầu
Cung > cầu
Hàng ít giá cao
Hàng nhiều giá rẻ
Thị
trường
bất
ổn
định
Tiếp cận thị trường
( Marketting)


Cung cầu

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×