Tải bản đầy đủ

Tổng hợp bài tập nguyên hàm, tích phân và ứng dụng

TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG CỦA TÍCH PHÂN
(TỰ LUẬN)
Hoàng Văn Quý – GV trường THPT Lương Tài số 2

1. Kiến thức liên quan
1.1. Công thức nguyên hàm cơ bản
Nguyên hàm của hàm số cơ bản

Nguyên hàm mở rộng

 dx  x  C

 a.dx  ax  C, a 

x 1
 x dx    1  C,   1

1 (ax  b) 1
 (ax  b) dx  a .   1  C

dx

 x  ln x  C, x  0

dx
1

 ax  b a .ln ax  b  C

 e dx  e

ex

x
 a dx 

x

C

ax
C
ln aax b

1
dx  .eax b  C
a

 x 
 a dx 

1 a x  
.
C


 ln a

 cos xdx  sin x  C

 cos(ax  b)dx  a .sin(ax  b)  C

 sin xdx   cos x  C

1
sin(
ax

b
)
dx


.cos(ax  b)  C

a

1

 cos

2

x

dx  tan x  C

1
 sin 2 x dx  cotx  C

1

1

1

 cos (ax  b) dx  a tan(ax  b)  C
2

1
1
dx


cot (ax  b)  C
 sin (ax  b)
a
2

1

1.2. Công thức tích phân
F(x) là một nguyên hàm của hàm số f(x) trên đoạn [a;b] thì
Group Nhóm Toán | Trắc nghiệm 2016-2017


b

 f ( x)dx  F ( x)

b
a

 F (b)  F (a)

a

1.3. Phương pháp đổi biến số
b

1.3.1. Dạng 1 : Tính I =

 f  ( x) ( x)dx
'

a

+ Đặt t =  ( x)  dt   ' ( x).dx
+ Đổi cận :

 I=

x

a

b

t

 (a)

 (b)

 (b ) (a)

f (t ).dt  F (t )

 (b)
 (a)

b

1.3.2. Dạng 2 : Tính I =

 f ( x)dx bằng cách đặt x =  (t )
a

Dạng chứa

  
a 2  x 2 : Đặt x = asint, t    ;  (a>0)
 2 2

1.4. Phương pháp tích phân từng phần
b

* Công thức tính :

b

 f ( x)dx   udv  uv  vdu
a

a

 u  ...

a

a

du  ...dx


 Đặt 

dv  ...
v  ...


b

b(lay
(lay

dao

ham)

nguyen

ham)

Ta thường gặp hai loại tích phân như sau:
* Loại 1:

2

Group Nhóm Toán | Trắc nghiệm 2016-2017


b
  P( x).sin f ( x).dx
a
 b
  P( x).cos f ( x).dx
a
b
  P( x).e f ( x ) .dx
 a

 u  P( x) , trong đó P( x) là đa thức bậc n.

b

*Loại 2:

 P( x).ln f ( x).dx

 u  ln f ( x)

a

1.5. Tính chất tích phân

Tính chất 2:

b

a

a

b

b

b

a

a

a

  f ( x)  g ( x) dx   f ( x)dx   g ( x)dx
b

Tính chất 3:

b

 kf ( x)dx  k  f ( x)dx , k: hằng số

Tính chất 1:


a

c

b

f ( x)dx   f ( x)dx   f ( x)dx
a

( a  c  b)

c

1.6. Diện tích hình phẳng
1.6.1. Dạng 1: Cho hàm số y = f(x) liên tục trên [a; b]. khi đó diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị
hàm số y = f(x), trục Ox và hai đường thẳng x = a và x = b là:
b

S   f ( x) dx

(*)

a

Lưu ý:
 f ( x)  0 vô nghiệm trên (a;b) thì
b

S   f ( x) dx 
a

b

 f ( x)dx
a

 f ( x)  0 có 1 nghiệm c  (a; b) thì
b

S   f ( x) dx 
a

3

c

b

a

c

 f ( x)dx   f ( x)dx
Group Nhóm Toán | Trắc nghiệm 2016-2017


1.6.2. Dạng 2: Cho hai hàm số y = f1(x) và y = f2(x) liên tục trên [a; b]. Khi đó diện tích của hình phẳng
giới hạn bởi đồ thị hai hàm số f1(x), f2(x) và hai đường thẳng x = a, x = b là:
b

S   f1 ( x)  f 2 ( x) dx (**)
a

Lưu ý: Khử dấu giá trị tuyệt đối của công thức (**) thực hiện tương tự đối với công thức (*).
1.7. Thể tích vật thể tròn xoay
Thể tích của khối tròn xoay khi cho hình phẳng giới hạn bởi các đường
y = f(x), trục Ox và hai đường thẳng x = a, x = b quay xung quanh trục Ox là:
b

V    f 2 ( x)dx
a

Lưu ý: Diện tích, thể tích đều là những giá trị dương.
2. Ví dụ minh họa
Ví dụ 1: Tính các tích phân sau
11

2 / B   2  e  3 dx

1 / A   (2x+e )dx
x

x

0

3 / C    sinx+ cos x  dx

x

0

 x2  2 x  3 
4 / D  
dx
3
x
1


04

5 / E    x  sin 2 x  dx
0

Lời giải
1

1

1

0

0

1/ A    2 x  e  dx   2 xdx   e x dx  x 2  e x  1  0  e  1  e
x

0

1

1

1

2 / B   2  e  3 dx    2e  dx 3
x

0

x

x

0

1

1

0

0

 2e 
2 x dx 

x 1

1

2x
 2e  1  3
3


ln 2e
ln 2 0  ln 2e  ln 2
0

00

0

0

3 / C    sinx  cos x  dx   sinxdx   cos xdx   cos x 0  sin x 0  2
Group Nhóm Toán | Trắc nghiệm 2016-2017

4


4

4
5
1

1
4
x 3
2  32
3 2 4
3 
2
4 / D     3  3  dx     x  3x  dx  ln x 1  x

x

1
x
x
x
x
3

2

1
1

1
41 2
1
2
5 / E    x  sin 2 x  dx   xdx   sin 2 xdx  x  cos 2 x 
2 0 2
2
0
0
0
0
Ví dụ 2. Tính các tích phân sau
6

1 / I   x x  3dx
1

2x  1
dx
1

3
x

1
0

1

2/ J  

 1
2ln x  1 
3 / K   

dx
x x  ln x  1 
1
e

ln 2

4/ L   x  2e
0

1
x


 dx
1

Lời giải
6

1/ I   x x  3dx
1
Đặt x  3  t ta được x  3  t 2  dx  2tdt
Đổi cận: x  1  t  2; x  6  t  3
3

232
2

 Khi đó I    2t  6t  dt   t 5  2t 3  
5
5
2
2
3

4

2

2x  1
dx
0 1  3x  1

1

2/ J  

t 2 1
2
 dx  tdt
3
3
 Đổi cận x  0  t  1; x  1  t  2


Đặt 3x  1  t ta được x 

2 2t 3  t
2 
3 
28 2 3
 Khi đó J  
dt    2t 2  2t  3 
 ln
dt 
9 1 1 t
9 1
t 1
27 3 2
2

2

 1
2ln x  1 
3 / K   

 dx
x x  ln x  1 
1
e

eTính K1  
1

1
dx ta được kết quả K1  2
x5e 1

Group Nhóm Toán | Trắc nghiệm 2016-2017


dx
x
 Đổi cận x  1  t  0; x  e  t  1

Đặt ln x  t ta được dt 1
2t  1
dt   2t  ln  t  1   2  ln 2
0
t 1
0

1Khi đó K 2  Vậy ta được K  K1  K 2  2 e  ln 2
ln 2  x  2e

4/ L 

1
x

0


 dx
1

ln 2Tính L1 

1

 xdx ta được kết quả I  2 ln

0
ln 2Tính L2 

 2e
0
1
x

1

2

2

dx

Đặt e x  t ta được e x dx  dt
Đổi cận x  0  t  1; x  ln 2  t  2
2

2
dt
5
6
  ln t  ln  2t  1   ln 2  ln  ln
1
t 2t  1
3
5
1 Khi đó L2  Vậy ta được L  L1  L2 

1 2
6
ln 2  ln
2
5

Ví dụ 3. Tính các tích phân sau
1/ I   1  sin x  cos xdx
3

0

4

1
2/ J   2
dx
4
 sin x cos x3 / K    sinx  x  sin xdx
0

6

Lời giải


1/ I   1  sin 3 x  cos xdx
2

0Đặt sin x  t  dt  cos xdx

 Đổi cận x  0  t  0; x 


2

 t 1

6

Group Nhóm Toán | Trắc nghiệm 2016-2017


1

 t4 
3
 Khi đó I   1  t dt   t   
4 0 4

0
1

3


4

2/ J  


1
dx
sin x cos 4 x
2

6

 Đặt cot x  t  dt 
 Đổi cận x 


6

1
dx
sin 2 x

 t  3; x 
2

1

 Khi đó J   1  2  dt 
t 
1 
3


4

 t 1
3

2 1
8 3 4

 2 1 
1 1  t 2  t 4 dt   t  t  3t 3  1  27  3
30

0

0

3 / K    sinx  x  sin xdx   sin 2 xdx   x sin xdx
1  cos 2 x
1
dx  
2
2
0

 Đặt K1   sin xdx  
2

0

K 2   x sin xdx
0

u  x
du  dx


dv  sin xdx v   cos x


K 2   x cos x 0   cos xdx    sinx 0  
0

* Chú ý: Ta thường đặt t là căn, mũ, mẫu.
- Nếu hàm có chứa dấu ngoặc kèm theo luỹ thừa thì đặt t là phần bên trong dấu ngoặc nào có luỹ
thừa cao nhất.
- Nếu hàm chứa mẫu số thì đặt t là mẫu số.
- Nếu hàm số chứa căn thức thì đặt t = căn thức.
dx
- Nếu tích phân chứa
thì đặt t  ln x .
x
- Nếu tích phân chứa e x thì đặt t  e x .
dx
- Nếu tích phân chứa
thì đặt t  x .
x
Group Nhóm Toán | Trắc nghiệm 2016-2017

7


dx
1
thì đặt t  .
2
x
x
- Nếu tích phân chứa cos xdx thì đặt t  sin x .
- Nếu tích phân chứa sin xdx thì đặt t  cos x .
dx
- Nếu tích phân chứa
thì đặt t  tan x .
cos 2 x
dx
- Nếu tích phân chứa
thì đặt t  cot x .
sin 2 x

- Nếu tích phân chứa

Ví dụ 3. Tính các tích phân

e

2

a) I   x sin xdx

b) J   x ln xdx
1

0

1

c) K   xe x dx
0

Lời giải

2

a) I   x sin xdx
0

u  x
du  dx
 

dv  sin xdx v   cos x

2

 I   x cos x 02   cos xdx  0  0  sinx 02  1
0
e

b) J   x ln xdx
1

1

du

dx

u  ln x
x
 

2
dv  xdx v  x

2
e

e

e

x2
x
x2
x2
e2  1
 J  ln x   dx  ln x 

2
2
2
4
4
1
1
1
1
e

8

Group Nhóm Toán | Trắc nghiệm 2016-2017


1

c) K   xe x dx
0

u  x
du  dx
 


x
x
dv  e dx v  e
 K  xe

x 1
0

1

  e x dx  e  e x  1
1

0

0

Ví dụ 4. Tính các tích phân sau


1  x2 
1/ I    x 2 
dx
3 
x

x

1
2

ln 4

2/ J 


0

 x
1 
e  x
dx
e

22

3/ K  
1

x2  1
ln xdx
x2

Lời giải
2
2
2

1  x2 
1  x2
2
1/ I    x 2 
dx

x
dx

dx
3 
2


x

x
x

x

1
1
1
2

2

1
7
Tính I1   x dx  x3 
3 1 3
1
2

1 x
dx  
x  x3
1
1
2

I2  

Vậy I  I1  I 2 

ln 4

2/ J 


0

1

1
 x
2

1
2 d
2
4
x
1x
dx   
dx   ln   x   ln
1
1
5
x
1
1
x
x
x
x

7
4
 ln
3
5

ln 4
ln 4
 x
1 
1
x
e

dx

e
dx

dx
x
x
e 2
e 2

0
0

9

ln 4

J1 

2

2

 e dx  e
x

x ln 4
0

3

0

Group Nhóm Toán | Trắc nghiệm 2016-2017


ln 4

J2 

1

2
dx; t  e x  t 2  e x  2tdt  e x dx  dx  dt
t
ex  2


0

2

2
3
 t 
 J2  
dt  ln 
  ln
t t  2
2
 t  2 1
1 
2

Vậy J  J1  J 2  3  ln

3
2

x2  1
3 / K   2 ln xdx
x
1
2

1

u  ln x
2
du

dx
2

1
11

x
2
Đặt 


K

x

ln
x

x


x 1 dx

1
x
x
dv

dxx
1
1

v  x 
x2


x

2

2

1
1
5
3


 K   x   ln x   x    ln 2 
x
x 1 2
2


1

10

Group Nhóm Toán | Trắc nghiệm 2016-2017


Ví dụ 5. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường sau
a) y  x 2 , trục hoành và hai đường thẳng x=0, x=2.
b) y  x 2 , y  2 x  3 và hai đường thẳng x =0, x=2.
c) y  x 2 , y  x  2
Lời giải
a) y  x 2 , trục hoành và hai đường thẳng x= 0, x=2.
 Trên [0; 2] ta có x2  0  x  0 [0;2]
 Diện tích của hình phẳng đã cho:
2

2

1
8
S   x dx  x3 
3 0 3
0
2

b) Đặt f1 ( x)  x 2 , f 2 ( x)  2 x  3
 x  1 [0;2]
Ta có: f1 ( x)  f 2 ( x)  0  x 2  (2 x  3)  0  x 2  2 x  3  0  
 x  3  [0;2]

 Diện tích hình phẳng đã cho
2

S   | x 2  2 x  3 | dx
0

11

Group Nhóm Toán | Trắc nghiệm 2016-2017


1

2

  ( x  2 x  3)dx   ( x 2  2 x  3)dx
2

0

1

1

2

 x3

 x3

   x 2  3x     x 2  3x 
 3
0  3
1


1
8
1
5 7
 2   4  6  1 3    4
3
3
3
3 3

 x  1
c) Ta có: x 2  ( x  2)  0  x 2  x  2  0  
x  2

Diện tích hình phẳng
2

 x3 x 2

8
1 1
9
S   | x  x  2 | dx     2x    2  4    2 
3 2
2
 3 2
 1 3
1
2

2

Ví dụ 6. Tính thể tích vật thể tròn xoay sinh ra khi quay hình (D) quanh trục Ox biết (D) giới hạn bởi

y  1  x2 , y  0
Lời giải
 Ta có: 1  x2  0  x  1
b

 Áp dụng công thức: V    f 2 ( x)dx
a

1


2x 3 x5 
 Ta có: V    (1  x ) dx    1  2x  x  dx    x 
 
3
5  1

1
1
1

1

2 2

2

4

 2 1  
2 1 
4 2  16

  1      1        2    
3 5 
3 5  15

 3 5  

12

Bài Tập tự luyện
Bài 1: Tính các tích phân sau
Group Nhóm Toán | Trắc nghiệm 2016-2017


e

1

2.  ( x 

1.  ( x3  x  1)dx

1

0

2

1 1
 2  x 2 )dx
x x

3.x  1dx

1


2

4.  (2sin x  3cosx  x)dx


1

1

5.  (e  x)dx
x

 (x

6.

0

3

 x x )dx

0

3


2

7.  ( x  1)( x  x  1)dx
1

2

1
8.  (3sin x  2cosx  )dx
x


1

9.  (e x  x 2  1)dx
0

3

e2

3

10.

 (x

3

 1).dx

1

 (x

12.

 1 1
14.   2  3 dx
x
x 
1

x2  2 x
dx
15. 
x3
1

2

4

13.

7x  2 x  5
dx
11. 
x
1

2

 4)dx

3


1
16.   4 x 
3 3 x2
1
8

2

 x( x  3)dx

2
2


dx


Bài 2: Tính các tích phân sau
6

2

1.  sin xcos xdx
3

2

2.

1  4sin xcosxdx

0

1

3.  x x 2  1dx
0

3
1

4.  x 1  x dx
2

1

5.0

0

2

7.  e


x2
x3  1

1

6.

dx

cosxdx

8.  sin 2 x(1  sin x) dx
2

0

2 2

0

2

sin x

x

 (1  3x ) dx

3

1

9.  x5 (1  x3 )6 dx
0

13

4

Group Nhóm Toán | Trắc nghiệm 2016-2017

9

6

cos x
12. 
dx
6  5sin x  sin 2 x
0
1

13.  e11.

4

xdx

01  4sin x .cos xdx

0

17.  x 2 x3  5dx

18.

1

1

12.

15.14.

0

16.  x x  1dx

6

1  ln x
dx
x

e

x2  2

x
dx
x 1

e

sin(ln x)
dx
x
18

1

0

x
3

1
x 1
2

dx


ln 5

19.

dx
x
 e  2e x  3
ln 3

11

1  x 2 dx

21.

0

1

22.

3

20.  e  x dx23.

0

0

1
4  x2

sin x
0 cos3 xdx
1

dx

24.

1
0 1  x 2 dx

Bài 3: Tính các tích phân sau2

1.

2
 x cos xdx
0

1

2.  e x sin xdx
0

2

3.  (2 x  1)cosxdx
0


e

1

4.  xe dx
x

05.

 x ln xdx
1

2

6.  ( x 2  1)sin xdx
02

7.  ( x  cos 2 x)sin xdx
0

2

8.  e 2 x sin 3xdx
0

1

9.  ( x  2)e2 x dx
0


1

10.  x ln(1  x 2 )dx

e

11.  (2 x  2)ln xdx

0

1

2

1

13.  (2 x  7)ln( x  1)dx
0

2

12.

 x cos x dx
0

14.  ( x  2)e2 x dx

14

0

Bài 4: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường sau:
Group Nhóm Toán | Trắc nghiệm 2016-2017


1
2
a) y   x3  x 2  , trục hoành, x = 0 và x = 2.
3
3

b) y  x2  1, x  1, x  2 và trục hoành.
c) y  x3  12 x, y  x 2
d) y  x3  1 và tiếp tuyến của nó tại điểm có tung độ bằng -2.
e) y  x2  4 x, y  0, x  0, x  3
f) y  sinx, y=0, x=0, x=

3
2

g) y  e x , Ox, x  0, x  3
Bài 5: Tính thể tích vật tròn xoay khi quay các hình phẳng giới hạn bởi các đường sau quanh trục
hoành:
a) y  x2  4 x, y  0, x  0, x  3
b) y  cos x, y  0, x  0, x  
c) y  tan x, y  0, x  0, x 


4

d) y  2  x2 , y  1
1
e) y  ln x, x  , x  e, y  0
e
TỔNG HỢP CÁC CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM - NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN

PHẦN 1 :
Câu1: Tính
15

3
 (x  x  2 x )dx
2

Group Nhóm Toán | Trắc nghiệm 2016-2017


A.

x3
4 3
 3ln x 
x C
3
3

D.

x3
4 3
 3ln x 
x C
3
3

B.

x3
4 3
 3ln x 
x
3
3

Câu 2: Tìm họ nguyên hàm của hàm số f(x)=

A.

2
x
ln
C
3 x3

B.

C.

1
x
ln
C
3 x3

D.

1
x( x  3)

1
x
ln
C
3
x3

2
x
ln
C
3
x3

x  cosx  C

C. cosx  C

x  cosx  C

B.

D.  cosx  C

Câu 4: Tìm họ nguyên hàm của hàm số f(x)=

A.

x3
4 3
 3ln x 
x C
3
3

 (1  sinx)dx

Câu 3: Tính
A.

C.

C
1 x

Câu 5: Tính

1
dx
1 x

B. -2 1  x  CC.

D.C 1  x

(2  e3 x )dx

A. 2x + e3x  C

B. 2x - e3x  C

C. 2 x -

Câu 6: ChoF(x) là một nguyên hàm của hàm số y=
B. –tanx +1

A. -tan x

2
1 x

C.tanx+1

1 3x
e C
3

D. 2x+

1 3x
e C
3

1
và F(0)=1.Khi đóF(x) là:
cos 2 x

D. tanx-1

Câu 7: Tìm họ nguyên hàm

 xe

16

x2 1

dx

Group Nhóm Toán | Trắc nghiệm 2016-2017


A. e x

2

1

C

1 x2
e C
2

B.

x

Câu 8: Tìm họ nguyên hàm

1
A. F(x) = ln x  1  C
2

B.

Câu 9: Tìm họ nguyên hàm

Lời giải:

 (2e

xC.

1 x2 1
e C
2

D. e x

2

1

C

dx
2ln x  1

1
ln 2ln x  1  C
2
x
 e (2 

2ln x  1  C

C.

D. ln 2ln x  1  C

e x
)dx
cos 2 x

1
)dx  2e x + tanx +C
cos 2 x

A. 2 e x +tanx+C

B. 2 e x +tanx

C.2 e x -tanx+C

D. Đáp án khác

Câu 9: Hàm số f(x)= x x  1 có một nguyên hàm là F(x).Nếu F(0)=2 thì giá trị của F(3) là :
A.

116
15

Lời giải:

B.

146
15

 x x  1dx 

C.

886
105

D. Một đáp án khác

( x  1)2
 ( x  1)  C
2

(3  1)2
F(0)= 2  C  2  F (3) 
 (3  1)  2  6
2
PHẦN 2 :

Mức 1: Nhận biết
Câu 1: Cho f(x) là hàm số liên tục trên đoạn  a; b . Giả sử F(x) là một nguyên hàm của f(x) trên đoạn  a; b .
Công thức nào sau đây đúng:
b

A.b

f ( x)dx  F ( x) a  F (b)  F (a)
b

C.

ab
a

 F (a)  F (b)

a

b

B.

 f ( x)dx  F ( x)
b

f ( x)dx  F ( x) a  F (b)  F (a)
b

a

D.

 f ( x)dx  F ( x)

b
a

 F (a)  F (b)

a
b

Lời giải:

 f ( x)dx  F ( x)

b
a

 F (b)  F (a)

17

a

Phương án nhiễu:
+) Phương án B: Nhầm dấu.
Group Nhóm Toán | Trắc nghiệm 2016-2017


+) Phương án C: Thay nhầm cận a,b.
,+) Phương án D: Nhầm trong việc thay cận trên hay dưới và dấu.
1

Câu 2: Tích phân

I    x  2 dx bằng:
0

A.

I

5
2

Lời giải:

B.

 x  2
I
2

2 1

I

5
2

C.

I 5

D.

I

13
2

C.

I 4

D.

I


4

5
 .
2

0

Phương án nhiễu:
+) Phương án A: Nhầm F ( x) a  F  a   F  b 
b

+) Phương án C: Nhầm I   x  2 

21

 5.

0

+) Phương án D: F ( x) a  F  a   F  b 
bCâu 3: Tích phân

I   cos3 x.sin xdx
0

A.

I 0

B.

I

1
2
 cos 4 x
Lời giải: I    cos xd  cos x  
 0.
4
0
0
3

Phương án nhiễu:
+) Phương án B: Đổi dấu sai trong công đoạn thay cận
+) Phương án C,D: Thay cận sai.
Mức 2: Thông hiểu
5

Câu 4: Cho biết
A.

I  27

5

5

 f ( x)dx  3;  g(t)dt  9 . Giá trị của A    f ( x)  g( x) dx
2

2

B.

I  12

C.

I  12

2

D. Không xác định được
Group Nhóm Toán | Trắc nghiệm 2016-2017

18


Lời giải: Do tích phân của hàm số trên  a; b cho trước không phụ thuộc vào biến số nên:
5

5

5

2

2

2

I    f  x   g  x  dx   f ( x)dx   g  t  dt  12

Phương án nhiễu:
+) Phương án D không xác định do học sinh không nắm được “tích phân của hàm số trên  a; b cho trước
không phụ thuộc vào biến số”
+) Phương án A,C. Áp dụng sai công thức tích phân của một tổng.
5

Câu 5: Giá trị tích phân I  
1

A.

1  1

 2015  1
4030  9


Lời giải: I 

B.

1

 2 x  1

2016

dx là:

1  1

 2015  1
4030  9


1  1

 2015  1
2015  9


C.

D.

1  1

 2015  1
2015  9


5
1 d  2 x  1
1  1


 2015  1
2016

2 1  2 x  1
4030  9


Phương án nhiễu:
+) Phương án B: Sai tại công đoạn thay cận đổi dấu.
+) Phương án C: Đưa dx thành d(2x -1), không chia 2.
+) Phương án D. Đưa dx thành d(2x -1), không chia 2 và thay cận sai.
Câu 6: Nếu
A.

d

d

b

a

b

a

 f ( x)dx  5;  f ( x)dx  2, với a  d  b thì I   f  x dx

I 7

B.

I 3

C.

b

d

b

a

a

d

I  10

bằng:
D. Đáp án khác

Lời giải: I   f  x dx   f  x dx   f  x dx  3
Phương án nhiễu:
+) Phương án A: Nhầm lẫn

d

b

b

d

 f  x dx   f  x dx .

19

Group Nhóm Toán | Trắc nghiệm 2016-2017


b

d

b

a

a

d

+) Phương án C: Nhầm lẫn I   f  x dx   f  x dx. f  x dx  10
+) Phương án D: Gây nhiễu
Mức 3: Vận dụng thấp

4

Câu 7: Giả sử

I   sin3 x.sin 2 xdx  a  b
0

A.

I

1
6

B.

I

3
10

2
2
C.

 a, b   . Khi đó, giá trị của a  b là:
I

3
10D.

I

3
51
1
1
4 3 2
Lời giải: I    cos x  cos 5x  dx   s inx  sin 5x   .
2
2
5
0 5 2
0
4

Suy ra a  0, b 

3
3
và a  b  .
5
5

Phương án nhiễu:
+) Phương án B: Biến đổi sai công thức tích thành tổng.
+) Phương án C: đổi sai công thức tích thành tổng và sai bước đổi dấu thay cận.
+)Phương án A: Không xác đinh được a,b.
3

x
dx thành
Câu 8: Biến đổi 
x 1
0 1

2

 f (t )dt vôùi t 

1  x . Khi đó f (t ) là hàm số nào trong các

1

hàm số sau:
A.

f (t )  2t 2  2t

B.

f (t )  t 2  t

C.

f (t )  t 2  t

D.

f (t )  2t 2  2t

Lời giải: Đặt t  x  1  t 2  x  1  2tdt  dx
2

Đổi cận x  0  t  1; x  3  t  2 . Khi đó I    2t 2  2t dt.
1

Phương án nhiễu:
20

+) Phương án B,C,D tính sai dt.
Mức 3: Vận dụng cao
Group Nhóm Toán | Trắc nghiệm 2016-2017


2

Câu 9: . Giá trị tích phân I 

A.

22017
2017

B.

x 2016
 e x  1 dx là:
2

C. 0

22018
2017

22018 1
 2  e2
2017 e

D.

Lời giải: Đặt x  t  dx  dt
Đổi cận: Với x  2  t  2; x  2  t  2
2

2

t 2016
x 2016 e x dx
x 2017
22018
2016
Khi đó: I   t dt  
,
suy
ra
.
2
I

x
dx


x

e

1
1

e
2017
2017
2
2
2
2
2

2

+)Phương án B: Sai lầm để 2I và chọn đáp án B
2

x 2016
dx và kết luận I = 0.
ex  1
2

+) Phương án C: Biến đổi sai lầm sau phép đặt được I   
2

+) Phương án D: Nhớ sai công thức I 

2

2

x 2016
2016
x
2 e x  1 dx  2 x dx : 2  e  1 dx và tính ra D.3
1 3 c 1
dx
Câu 10: Cho 
và a, b, c nguyên dương. Tổng a  b  c bằng:
 ln
2
2
a b
0 sin x  2sin x cos x 3cos x 4
A. 9

D. Không xác định

C. 7

B. 8dx
2
cos x3
3
dx
Lời giải: Ta cã I  


0 sin 2 x  2 sin x cos x  3 cos 2 x 0 tan 2 x  2 tan x  3
§Æt t  tan x  dt 

dx
2
cos x

3
3
dt
dt
1 t 1
I   2
 
 ln
0 t  2t  3
0 t 1 t  3
4 t 3 03


1
4

3
ln

3 1
33

Suy ra a  b  c  9 .
+) Phương án B,C,D: Gây nhiễu
Group Nhóm Toán | Trắc nghiệm 2016-2017

21


PHẦN 3 :
Câu nhận biết
Câu 1. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường y  x và 2 đường
Thẳng x =0, x= 1, trục hoành là.

A. S 

1
(đvdt)
2

B. S  1 (đvdt) C. S  2 (đvdt) D. S 


2

(đvdt)

Câu 2. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hs y=f(x) nằm phía trên trục hoành và 2 đường x=a,x=b với ahoành là.
A. S  f  a   f b  (đvdt)

B. S  f  b   f  a  (đvdt)

C. S   ( f  b   f  a ) (đvdt) D.

S    f (a)  f(b) (đvdt)
Câu 3. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi 2 đường y  0,

x  o, x 
A. S  0 (đvdt)

y  sin x và 2 đường thẳng


2B. S   (đvdt) C. S  1 (đvdt) D. S  2 (đvdt)

Câu thông hiểu
Câu 4. Diện tích hình phẳng giới hạn bỏi 2 đường thẳng x=1,
A. S  2

B. S  4

y  3  x trục ox là.
D. S  2

C. S  4

Câu 5.Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi y  x.ln x ,trục hoành và hai đường thẳng x = 1, x = e.
A. S 

1 2
(e  1)
4

B. S 

1 2
(e  1)
4

C. S 

1
(1  e2 )
4

D. S  (1  e2 )

Câu 6. Thể tích hình phẳng giới hạn bởi các đường y  x, y  2 trục oy khi xoay quanh trục hoành là.
A. V 

8
3

(dvtt )

B. V  8

(dvtt )

8
3

C. V  

D. Các kết quả trên đều sai.

22

Group Nhóm Toán | Trắc nghiệm 2016-2017


Câu vận dụng thấp
Câu 7.Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi y  x.ln 2 x ,trục hoành và hai đường thẳng x = 1, x = e.
A. S 

1 2
(e  1)
4

B. S 

1 2
(e  1)
4

C. S 

1
(1  e2 )
4

D. S  (1  e2 )

Câu 8.Thể tích hình phẳng giới hạn bởi các đường y  ( x  2),2 y  0 ,x=o,x=2 khi xoay quanh trục hoành là.
A. V 

32
(dvtt)
5

B. V  32

C. V 

(dvtt )

32
.
5

(dvtt ) D.32

Câu vận dụng cao
Câu 9. Diện tích hình phẳng giới hạn bỏi trục tung và 2 đường y  2x ,
A. S 

5
3
 ln 2 B. S 
2
2

C. S  5  ln 2

D. S 

Câu 10. Cho hình phẳng giới hạn bởi các đường y  ( x  2)2 ,
A. V 

256
5

B. V 

(dvtt )

256

5

y  3  x là.
5 1

2 ln 2

y  4 khi xoay quanh trục hoành là.
C. V  256.

(dvtt )

(dvtt )

D. Các kết quả trên đều sai.
PHẦN 4 :

0

Câu 1. Tính sin   x cos xdx  bằng:

A. 0

C. 

B. 1

D.

3
2

2Câu 2. Cho tích phân I  2 x x 2  1.dx . Đặt u  x 2  1. Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau:
1

3

A. I udu

0

Câu 3. Cho a
3

2

2
B. I  . 27
3

C. I 


1

udu

2
D. I  .u u
3
0

b

c

c

a

b

a

 f ( x)dx  8 và  f ( x)dx  2 khi đó giá trị của tích phân  f ( x)dx bằng:
Group Nhóm Toán | Trắc nghiệm 2016-2017

23


A. 6

B. 10

C. 4

D. 16

2

Câu 4. Tính tích phân

A.

ln x
dx
3
x
12  ln 2
16

B.

3  2 ln 2
16

C.

3  ln 2
16

A.

3  2 ln 2
16

e

Câu 5. Biết rằng f (x) có đạo hàm f '(x) liên tục trên R và f (0)  2e , :

 f '( x)dx  5e . Tính f (e) .
0

A. f (e)  0
5

Câu 6. Giả sử I 

B. f (e)  3e

C. f (e)  7 e

D. f (e)  3e

C. 8

D. 81

dx

 2 x  1  ln a khi đó a nhận giá trị:
1

A. 9

B. 3

aCâu 7. Cho a  0 . Với giá trị nào của a để biểu thức I  (2 x  4) dx đạt giá trị nhỏ nhất:
1

A. a  1

B. a  4

C. a  2

D. a  3

1Câu 8. Tính tích phân I  (| 3x  1| 2 | x |)dx bằng:
0

A. 

1
6

B.

7
6

C.

1
2

D. 0

2Câu 9. Tìm giá trị thực của m để I=4, biết I= (2mx  1)dx .
1

A. m=-1

B.m= - 2

C. m=1

D. m=2

Câu 10. Với hàm số y  f ( x) liên tục trên miền D  [a; b] có đồ thị là đường cong (C), ta có thể tính độ dài đường
b

cong (C) bằng công thức:1  ( f '( x)) 2 dx . Tính độ dài đường cong (C) cho bởi hàm số y 

a

x2
 ln x trên [1; 2]
8

bằng:
24

3
A.  ln 2
8

B. 1  ln 2

3
C.  ln 2
8

D. 1  ln 2

Group Nhóm Toán | Trắc nghiệm 2016-2017


HƯỚNG DẪN


0

0
Câu 1. Tính  x cos xdx  2 suy ra sin   x cos xdx  =0
Đáp án A
Câu 2. Đáp án C

Câu 3.

-

c

b

c

a

a

b

 f ( x)dx   f (x)dx   f (x )dx  8  2  10

Đáp án B

dx
Câu 4. Đặt u  ln x; dv  3 . Tính được
x

ln x
3  2 ln 2
dx =
3
16
x
1
2Đáp án B
e

Câu 5.

 f '( x)dx  f (e)  f (0)  5e  f (e)  3e
0

Đáp án 5

5

Câu 6. I 

dx

1

 2 x 1  2 ln | 2 x 1|

5
1

 ln 3  ln a  a  3

1

- Đáp án B
5

-

Phương án gây nhiễu 1: I 

1
5

-

Phương án gây nhiễu 2: I 

dx

 2 x  1  ln | 2 x  1|
dx

 2 x  1  ln | 2 x 1|

5
1

5
1

 ln 9  ln a  a  9 HS chọn A

 ln(2.5  1  (2.1  1))  ln 8  ln a  a  8 HS chọn C

1

25

5

-

dx
5
Phương án gây nhiễu 2: I  
 2ln | 2 x  1| 1  ln 92  ln a  a  81 HS chọn D
2x 1
1

Group Nhóm Toán | Trắc nghiệm 2016-2017


×