Tải bản đầy đủ

ON TAP tiếng anh_DT7 ngữ pháp tiếng anh

REVISION
II)Fill in (Điền từ thích hợp) 1. Stand __________ please 5.
________I speak ?
2. Sit_______________ please
6. May ___________ write?
3.May I _______________ out ?
7. Yes you _________
4.May I ___________in ?
8. No _____ __________
9.May I __________ a question ?
10. ______you can
11.May I ________ aloud ?
12. _________ you can’t.
III) Nối A
B
1.hello
• My name is Lan
2.How are you ?
• Hi
3.What’s your name ?
• I am fine , thank you

5.How old are you ?
• It is pink
6.what colour is it ?
• Yes you can
7.May I come in ? V
• I am seven years old
8.May I go out ? X
• Nice to meet you too.
9. Nice to meet you
• No, it isn’t. It’s small.
10. Goodbye I) Speaking ( Nói)
• No , you can’t
answer ( Đáp lại)
• Bye, see you later
1.Good morning (chào buổi sáng )
……………………………………………… • They are my books
• It’s a pencil case.
..………
• They are red
2.How are you ?(Bạn có khỏe không?)
……………………………………………… • It’s blue
• Yes they are
……
• Yes I do
3.What’s your name ?(Tên của bạn là gì ?)
……………………………………………… • I play chess
4.How do you spell your name ?
• It’s Que Nham primary school.
……………………………………………… • I’m in class 3A
……
(Bạn đánh vần tên như thế nào ? )
5.How old are you ?(Bạn bao nhiêu tuổi ?)
………………………………………………
6.what class are you in?(Bạn học lớp gì?)
………………………………………………
7.what is the name of your school?(tên
trường bạn là gì)
………………………………………………
…………………………..8.what is this ? (Cái gì đây ?)
……………………………………
9.what is that ? (Cái gì kia ? )
………………………………………
10.what are these?(Những cái gì đây ?
…………………………………
11.what are those ?(Những cái gì kia ?)
……………………….…………
12. who is this ? (Ai đây ? )
…………………………………………

13.who is that ? (Ai kia ? )
………………………………………………

14. Is that Linda ?
……………………………………………
x
( kia có phải Linda không ? )
15. Is that Nam ?
……………………………………………
v
( kia có phải Nam không ? )
16.what colour is it ?(Nó màu gì?)
…………………………………………


17.what colour are they ? (chúng màu gì ?)
………………………………
18. what colour is your pen ? (bút của bạn
màu gì)-………………………………
19. what colour are your rulers ? …………………………… (nâu)
(Những cái thước của bạn màu gì)
20.May I come in ? (Tôi có thể vào
không ? ) yes …………………………
21.May I go out ? (Tôi có thể ra ngoài
không ? ) No
…………………………………
22. Is your school big ?(Trường của bạn to
không?)…………………………………...
23. Are they your friends ?
………………………………………………
……...
(Họ là những người bạn của bạn phải
không? )
24. what do you do at breaktime? ………………………………………………
….
(Bạn làm gì giờ ra chơi ? )
25. Do you like hide and seek? ………………………………………………
….
(Bạn có thích trò trốn tìm không ? )
26. Nice to meet you ( Rất vui được gặp
bạn ) ……………………….……………….
27. Goodbye (tạm biệt )
………………………………………………
……
I ) Nối ( matching) A
B


a)
b)
c)
d)
n)
q)

1.Sit down please.
2. Stand up please
3.May I come in?
4. May I go out?
5. no you can’t
6. = yes you can
7. May I speak ?
8. May I write ?
9.Open your book please
10.Close your book please
11. May I ask a question?
12. come here
13.read aloud
14. Don’t talk

r)

11. Is your school big?
12. what is this?
13. what are these?
14. what colour is your pen?
15. what colour are your books?
16. what do you do at breaktime?
17. Do you like skipping?
18.Are they your friends ?
19. what class are you in?
20. what is the name of your school?
IV) Sắp xếp 0. / how / you /are -How are you?
1. am/ I/ fine/ you/thank -……………………………………………………
2.you/ are/ how/today /? …………………………………………………………
3.
name/ what/ is/your/?
…………………………………………………………..
4.name/
my/ Minh/ is ………………………………………………………………...
5.old/ are / you/ How/?
…………………………………………………………….


6. years/ ten/ old/ am /I
……………………………………………………………….
7.it/ is/
what/ colour?……………………………………………………………..
8.pink/ is/ it………………………………………………………………..
9.spell/ how/ do/ your/you/?/ name
……………………………………………..
10.it / P-E-T-E-R / is …………………………………………
11.to/ Nice/ meet/ you ……………………………………………..
12.too/ Nice/ you/to/meet ………………………………………………
13 is/ that/ who/? …………………………………………………….
14. it/ Tony / is …………………………………………………….
15. Quan/ that / Is /? …………………………………………………..
16. no/ isn’t/ It …………………………………………………..
17. your / classroom /big / Is /?
……………………………………………….
18. is/ it
/ yes …………………………………………………..
19 . my / notebook / is/ That .
……………………………………………………
20. my/
pens/ are/ those/ …………………………………………………….
21 . my / rubber/ is/ This. ……………………………………………………
22. my/ pencils/ are/ these/
…………………………………………………….
23.do/you/ what/at/what/breaktime ?
…………………………………………………… 24.play/hide /seek/and/I
……………………………………………………………..
25.like/ Do/ you/blindman’s /bluff ?
…………………………………………………
26.
I/do/yes …………………………………………
27. your/ books/ are/ colour/ what/?
…………………………………………………….
28.
your/ school bag/ is/ colour/ what/?
…………………………………………………….
Bài 4. 1. Who is that ? -It
Mai.
A. are
B. am
C. is
2. Are they your
. yes they are A. name B. friend C.
friends
3. Sit
, please. A. up
B. down
C. to
4. Stand
, please. A. up B. down
C. to
5. This
my school. It’s small.
A. are B. am
C. is
6.
my school library. It’s big. A. This is B. He is
C. She is


7.
my book. It’s small.
A. That is B. He is
C. She is
8. What__ the name of your school? -It’s Thang Long primary School. A. is
B. are C. am
9. Is the gym large ? - No,
. A. it isn’t B. he isn’t
C.It
is
10.Do you like _____hide and seek? - No I don’t . A. play B. plays
C. playing
11. Is your school small ? –No, it
It’s big
A. isn’t B. is
C. aren’t
12. Close your book,
.
A. thanks
B. please C. down
13. Open
book, please. A. its B. your C. out
14. May I go
? A. out B. in C. to
15. May I come
? A. out B. in C. to
16. What do you do ____breaktime? - I play chess. A. in B. out C. at
17.
I come in? - yes you can A. How B. May C. Am
5. Trả lời câu hỏi: 1. what colour is your book? – it’s…………………
( đen )
2. what colour are your pens? – they are………………………………
( trắng )
3. what …………..is your pencil? - ………………………………… ( đỏ )
4. what colour …….. your rulers? - …………………………………………
( vàng )
5. -……………. colour is your rubber ? - …………………………………
( tím)
6. what colour ………. Your schoolbags? - ……………………………
( hồng)
7 -………….colour is your pencil case ? - …………………………… (xanh
lá cây)
8. what colour ………your desks ? - …………………………………
( nâu )

a)
b)
c)

1.pen :
2.pencil:
3.book:
4.note book :
5.ruler :
6.eraser = rubber:
7.board

h)
i)
j)


d)
e)
f)

8.chair:
9.chalk:
10.desk
11.pencil case = penbox
12.pencil sharpener:
13.school bag= bag:
14.table:

k)
l)
m)
n)

g)
six
10
four
seven
One
eight
Matching( nối)

II) Matching ( Nối số với chữ) A

Btwo

1
8
7
2
6
nine
threee
five
4
ten
3
9
5
III) Matching ( Nối số với chữ) A
vào ô trống

B

Điền từ


20
188
fourteen
thirteen
twelve
eleven
19
fifteen
14
11
16
17
sixteen
twenty
eighteen
13
15
12
nineteen
seventeen
1. how old are you?
- I am ………….. years old (7)
2. …………. old are they?
-they are……... years old (10)
3. how ……….. is she ?
-she …… …….. years old (9)
4. how old ……..he?
- ……is ……….. years old (5)
5. how old is Peter?
- He ……. six……….old

2.Nối ( Match)
a-black
b-blue
c-white
d- red

1.đỏ
2.trắng
3.hồng
4. tím

a-black
b-blue
c-……….
d- ………

……………..
……………..
trắng
đỏ


e-colour
f-green
g-grey
h-purple
i-orange
j-pink
k-yellow
l- brown

5.vàng
6.cam
7.nâu
8.mầu
9.Xám
10.xanh da trời
11.xanh lá cây
12.đen

e-colour
f-green
g-………
h-purple
i-orange
j-………
k-yellow
l- brown

……………
……………..
xám
……………..
…………….
hồng
……………..
…………….

m-what colour

13.màu gì

m-………………

Màu gì

3. Trả lời câu hỏi: 1. what colour is it? – it’s……………………… ( đen )
2. what colour is it? - ………………………………………… ( trắng )
3. what ……………..is it? - …………………………………………
( đỏ )
4. what colour …….. it? - …………………………………………
( vàng )
5. -……………. colour is it? - …………………………………………
( tím)
6. what colour is it? - ………………………………………… ( hồng)
7 -………….colour is it? - ……………………………………… (xanh
lá cây)
8. what colour is ………? - …………………………………………
( nâu )
IV) Sắp xếp 0. / how / you /are -How are you?
1. am/ I/ fine/ you/thank -……………………………………………………
2.you/ are/ how/today /? …………………………………………………………
3.
name/ what/ is/your/?
…………………………………………………………..
4.name/
my/ Minh/ is ………………………………………………………………...
5.old/ are / you/ How/?
…………………………………………………………….
6. years/
ten/ old/ am /I ……………………………………………………………….
7.it/ is/ what/ colour?


……………………………………………………………..
8.pink/ is/ it………………………………………………………………..
9.spell/ how/ do/ your/you/?/ name
……………………………………………..
10.it / P-E-T-E-R / is …………………………………………
11.to/ Nice/ meet/ you ……………………………………………..
12.too/ Nice/ you/to/meet ………………………………………………
13 is/ that/ who/? …………………………………………………….
14. it/ Tony / is …………………………………………………….
15. Quan/ that / Is /? …………………………………………………..
16. no/ isn’t/ It …………………………………………………..Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×