Tải bản đầy đủ

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XNK

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC:
PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XNK
(The analysis of Import-export Activities)
Mã số: NT303CV01

A. Qui cách môn học
- Tên môn học: Phân tích
Activities)
- Tổng số tiết:
- Số tiết lý thuyết:
- Số tiết bài tập:
- Số tiết thưc hành:
- Số tiết tự học:
- Số tín chỉ:

hoạt động kinh doanh XNK (The analysis of Import-export
42 tiết, chia ra:
28 tiết
14 tiết
0
90 tiết

03

B. Liên hệ với môn học khác
Các kiến thức hay môn học khác cần biết để có thể học tốt môn này: (không bắt buộc):
-

Kinh tế đối ngoại
Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương.
Thanh toán quốc tế
Vận tải – bảo hiểm ngoại thương.
Phần mềm Excel.

C. Tóm tắt nội dung môn học
Đây là môn học thuộc chuyên ngành ngoại thương nhằm giúp cho người học phân tích được
kết quả sản xuất kinh doanh XNK, các yếu tố sản xuất kinh doanh, các chi phí hoạt động kinh
doanh; phân tích lợi nhuận và hiệu quả kinh doanh, tài sản và vốn hoạt động của doanh nghiệp
XNK.

D. Mục tiêu của môn học
Mục tiêu của môn học này nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về phân tích hoạt động kinh
doanh của doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Cụ thể:
-

Phân tích doanh thu và hoạt động XNK của doanh nghiệp.

-

Phân tích tình hình kim ngạch và tốc độ tăng giảm xuất nhập khẩu.

-

Phân tích tình hình ký kết và thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu, cơ cấu các điều kiện
thương mại (Incoterms), các phương thức Thanh toán quốc tế áp dụng.

E. Kết quả đạt được sau khi học môn này
Sau khi học xong môn học này, sinh viên có thể:
-

Phân tích doanh thu và hoạt động XNK của doanh nghiệp.


-

Phân tích tình hình kim ngạch và tốc độ tăng giảm xuất nhập khẩu.

-

Phân tích tình hình ký kết và thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu.

Đề cương môn Phân tích Hoạt động KD XNK

Trang 1/5


-

Ly giải được các nguyên nhân của các hiện tượng kinh tế và xây dựng giải pháp hoàn
thiện từng khâu, từng lĩnh vực trong KD XNK nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh
doanh xuất nhập khẩu của doanh nghiệp.

-

Nhận dạng được các rủi ro, kinh nghiệm thực tế trong hoạt động kinh doanh xuất nhập
khẩu hiện nay ở Việt Nam.

F. Phương pháp tiến hành môn học
- Giảng lý thuyết kết hợp với bài tập thực hành và thực tế đang được áp dụng.
- Cho photo tài liệu, các bộ chứng từ trong thực tế liên quan đến phân tích hoạt động kinh doanh
XNK, để sinh viên tự nghiên cứu trước khi lên lớp.
- Chia nhóm để mỗi nhóm tự tìm tài liệu trên internet, sách vở có liên quan, các chứng từ thực tế
trong phân tích hoạt động kinh doanh XNK hiện nay ở VN để tự phân tích được tình hình hoạt
động của doanh nghiệp XNK, nhận diện được rủi ro, tìm được những ưu điểm và những mặt
còn hạn chế của doanh nghiệp, đưa ra các giải pháp hoàn thiện và đẩy mạnh sự phát triển của
doanh nghiệp XNK, thuyết trình trước lớp để tìm hiểu sâu hơn các nội dung cần làm rõ trong
môn học mà giảng viên gợi ý, hướng dẫn, phân công.
- Hoặc bổ sung các qui định mới liên quan đến hoạt động kinh doanh XNK.
G. Tài liệu học tập
I. Các trang Web tài chính…
1. Tài liệu bắt buộc
A. Giáo trình Kinh tế và phân tích hoạt động kinh doanh thương mại, của tác giả VÕ THANH THU –
NGÔ THỊ HẢI XUÂN.

2. Tài liệu không bắt buộc
B. Phân tích hoạt động kinh doanh –Trường Đại Học Kinh Tế.
C. Các tạp chí: Thương mại, kinh tế Sài Gòn…

D. Các trang Web liên quan (www.chongbanphagia.vn; www.antidumping.vn;
www.vcci.com.vn, www.viac.com; www.vietlawconsultants.com; www.vietlaw.biz/disclamer)

H. Đánh giá kết quả học tập môn này
Sinh viên học môn Phân tích hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu sẽ được đánh giá kết quả học
tập như sau:
1) Làm việc Nhóm
a. Nhóm trình bày
Sinh viên được chia theo các với sĩ số khoảng 8-10 người (khoảng 6 nhóm/lớp). Các nhóm
được chia từ đầu khóa học, không thay đổi trong suốt khóa học (trừ phi sinh viên tự thỏa thuận
được). Các thành viên nhóm ngồi gần nhau để thuận tiện cho việc phối hợp làm việc tại lớp.
Lịch trình báo cáo các nhóm được sắp xếp trong kế hoạch giảng dạy theo chủ đề được giảng
viên phân công trước. Các nhóm phải làm việc đúng lịch trình. Sinh viên tự do sáng tạo hình thức
trình bày sao cho thật sự hấp dẫn người nghe (Vd. Đóng kịch (ví dụ chương trình phỏng vấn trên
một liveshow truyền hình, một cuộc họp, một cuộc thi tìm hiểu thông tin,…). Sinh viên nên sử dụng
chương trình MS PowerPoint để hỗ trợ trình bày nhưng không bắt buộc. Nhóm tự lựa chọn số người
trình bày, không nhất thiết mọi thành viên phải trình bày trước lớp. Thời gian trình bày tối đa là 45
phút, 30 phút tiếp theo dành cho nhóm giao lưu trả lời thắc mắc của giảng viên và các bạn trong
lớp.
Điểm của phần này chiếm tỉ trọng 20%.

Đề cương môn Phân tích Hoạt động KD XNK

Trang 2/5


b. Tiểu luận nhóm
Tất cả các nhóm sẽ tìm kiếm các chứng từ có liên quan (ví dụ như, các báo cáo tài chính, các
bảng số liệu tổng kết cuối năm tại các doanh nghiệp…) và phân tích các chứng từ, tài liệu đó theo
sự hướng dẫn của giảng viên.
Tiểu luận sẽ nộp vào tuần 13/14 để giảng viên chấm nhận xét, đánh giá. Điểm của phần này
chiếm tỉ trọng 10%
Nếu trễ hạn nộp bài báo cáo 1 tuần nhóm sẽ bị trừ 2 điểm. Nếu trễ hơn sẽ không tính điểm
cho phần làm việc nhóm này. Trong quá trình làm việc, nếu thành viên nào không làm việc thì
nhóm báo cho giảng viên để không tính điểm cho thành viên đó.
2) Kiểm tra giữa kỳ
Sinh viên làm bài kiểm tra cá nhân theo lịch của phòng đào tạo (vào tuần 8 của khóa học).
Bài kiểm tra sẽ tiến hành trong 60 phút nhằm kiểm tra kiến thức sinh viên đã lĩnh hội trong 7 tuần
học đầu tiên. Điểm bài kiểm tra giữa kỳ chiếm tỷ trọng 20%.
3) Thi cuối học kỳ
Thi cuối học kỳ sẽ tiến hành trong 90 phút. Nội dung của bài thi sẽ phủ ít nhất 2/3 toàn bộ
chương trình. Sinh viên không được phép sử dụng tài liệu. Điểm phần này chiếm tỉ trọng 50%.
1. Bảng tóm tắt các hình thức đánh giá
Thành
phần
Kiểm tra
lần 1 (a)
Kiểm tra
lần 1 (b)
Kiểm tra
lần 2
Thi cuối
học kỳ

Thời
lượng
45 phút

60 phút
90phút

Tóm tắt biện pháp đánh giá

Trọng
số

Phối hợp nhóm thuyết trình một đề tài chỉ định
trước lớp theo lịch trong kế hoạch giảng dạy

20%

Nhóm nộp bài báo cáo.

10%

Bài kiểm tra tự luận

20%

Sinh viên làm bài thi (kết hợp vừa trắc nghiệm
vừa tự luận)

50%

I. Phân công giảng dạy
Sẽ được cập nhật theo từng học kỳ

J. Kế hoạch giảng dạy

Đề cương môn Phân tích Hoạt động KD XNK

Trang 3/5

Thời
điểm
Tuần 3 –
14
Tuần 13
Tuần 7-9
Theo lịch
PĐT


Tuần
Đầu đề bài giảng
Tài liệu tham khảo
CHƯƠNG 1. PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (3t)
1
I. Khái niệm phân tích kinh doanh
II. Phân loại công tác phân tích hoạt động kinh doanh
III. Nguồn tài liệu phân tích hoạt động kinh doanh của
doanh nghiệp
IV. Phương pháp phân tích hoạt động kinh doanh
V. Tổ chức công tác phân tích hoạt động kinh doanh tại
một doanh nghiệp
Câu hỏi thảo luận
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM (6t)
2
I. Khái niệm giá thành sản phẩm
II. Phân loại chi phí sản xuất
III. Phân tích giá thành sản phẩm
Bài Tập – thuyết trình
3
IV. Phân tích giá thành sản phẩm (tt)
CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH CHI PHÍ LƯU THÔNG (6t)
4
I. Khái niệm về chi phí lưu thông
II. Nguồn tài liệu tính
III. Phân tích chi phí lưu thông, phân tích chung tình hình
hoàn thành kế hoạch chi phí lưu thong
Bài Tập – thuyết trình
5
III.Phân tích chi phí lưu thông, phân tích chung tình hình hoàn
thành kế hoạch chi phí lưu thông (tt)
CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH DOANH THU VÀ LỢI NHUẬN (6T)
6
I. Khái niệm
II. Nội dung của doanh thu và lợi nhuận
III. Nguồn tài liệu
IV. Phân tích tình hình thực hiện doanh thu-lợi nhuận
Bài Tập – thuyết trình
7
V. Ví dụ minh họa
8
Kiểm tra giữa kỳ (2T)
CHƯƠNG 5. PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA CÁC LOẠI ĐÒN BẨY LÊN DOANH LỢI VÀ
RỦI RO CỦA DOANH NGHIỆP
(6t)
9
I. Phân tích điểm hòa vốn
II. Phân tích đòn bẩy kinh doanh (đòn cân định phí: OL)
10
III. Phân tích đòn bẩy tài chính (đòn cân nợ: FL)
IV. Đòn bẩy tổng hợp (DTL)
Bài Tập – thuyết trình
CHƯƠNG 6 PHÂN TÍCH MỨC ĐỘ RỦI RO CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ (6T)
11
I. Khái niệm về đầu tư
II. Phân loại đầu tư
III. Phương pháp thẩm định dự án đầu tư
IV. Vận dụng phương pháp thẩm định dự án đầu tư vào
thực tiễn
12
V. Xây dựng dòng tiền dự án đầu tư
VI. Phân tích mức độ rủi ro của dự án đầu tư
VII. Đầu tư riêng lẻ - đầu tư tổng hợp
Bài Tập – thuyết trình
CHƯƠNG 7: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP (6T)
13
I. Nguồn tài liệu
II. Phân tích các tỷ số tài chính
14
II.Phân tích các tỷ số tài chính (tt)
Bài Tập – thuyết trình
Hệ thống - Ôn tập (3T)

Đề cương môn Phân tích Hoạt động KD XNK

Trang 4/5


Phụ lục

Phần dành cho quản lý (không phát cho sinh viên)
Họ tên giảng viên xây dựng đề cương lần này:
Ngụy Thị Sao Chi
Ngày hoàn thành: 29/08/2008
Người duyệt đề cương
Họ và Tên
Nguyễn Thiên Phú

Chức vụ
Trưởng BM QTKD

Chữ ký

Ngày duyệt: 10/9/2009

Đề cương môn Phân tích Hoạt động KD XNK

Trang 5/5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×