Tải bản đầy đủ

02F BPT LÔGARIT

2F. Bất phương trình lôgarit

BẤT PHƯƠNG TRÌNH LÔGARIT
Câu 1. Giải bất phương trình log 2 ( x  2)  3
A. S  [10; )

B. S   ;10 

x 2)
x 2

Câu 2. Giải bất phương trình log2 (2x
A. x

2

B. 0

D. S  10;  

C. S  (;10]


0.

x

C. 0

2

D. x

1

D. x

5

Câu 3. Nghiệm bất phương trình log 3  2 x  1  2 là
A. x

B. x

2

C. x

3

4

Câu 4. Nghiệm của bất phương trình log 3  2 x  1  3 là
A. x > 4.
B. x > 14.
C. x < 2.

D. 2 < x < 14.

Câu 5. Giải bất phương trình: log 5 (2 x  15)  2 .
A. 


15
 x5
2

B. x  

15
2

C. x  5D.

15
 x5
2Câu 6. Tập nghiệm của bất phương trình log 1 x 2  5 x  7  0 là:
A.  ;2 

2

B.  2;3

C.  2; D.  ;2    3;  Câu 7. Nghiệm bất phương trình log 1 x 2  3 x  2  1 là
2

A. x

(

;1)

B. x

[0;2)

C. x

[0;1) (2; 3]

D. x

[0;2) (3; 7)

Câu 8. Giải bất phương trình: log 1  2x  7   3
3

A. x  10

B. x  10

C. 

7
 x  10
2

D. 

7
 x  10
2

Câu 9. Tìm m để bất phương trình log 2  x 2  4 x  20   m luôn nghiệm đúng với mọi giá trị của x :
A. m  4

B. m  4

C. m  16

D. m  16

Câu 10. Bất phương trình: log 2  3x  2   log 2  6  5x  có tập nghiệm là:
A. (0; +)

 6
 5

B. 1; 

1
2
C.  ;3 

D.  3;1

x
 4 là:
4
1 
B. S   ; 4  .
2 

Câu 11. Tập nghiệm của bất phương trình log22 x  log2


1
A. S   ;   2;   .
2

 1
C. S   0;   3;   .
 2

 1
D. S   0;    4;   .
 2

75


2F. Bất phương trình lôgarit
Câu 12. Bất phương trình log6 x2  log6  x  6  có tập nghiệm là
A.  2;3 .

B.  3;2  \ 0.

C.  2;3 \ 0.

D.  ; 2    3;   .

Câu 13. Chọn đáp án đúng khi nói về bất phương trình: log 1 (2 x 2  x  1)  log 1 ( x 2  4 x  5)
2

2

A. Bất phương trình có nghĩa khi: x  5 .

B. Tập nghiệm S  (1;4] .

C. Bất phương trình có nghĩa khi: x  1 .

D. Tập nghiệm S  ;1

(4; ) .

Câu 14. Tập nghiệm của bất phương trình log 2  x  1  2log 4  5  x   1  log 2  x  2  là:
A. S   3;5 

B. S   2;3

C. S   2;5 

Câu 15. Gíá trị của m để bất phương trình log2(7x 2

D. S   4;3

log2(mx 2

7)

m) có tập nghiệm R

4x

là:
A. m

[5;

)

B. m

(

C. m

; 5]

D. m

(2; 5]

(

; 0) (2;

)

Câu 16. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để bất phương trình lg 2 x  m lg x  m  3  0 có
nghiệm nằm trong 1;   .
A. m  3 hoặc m  6 .
C. m  6

B. m  3
D. 3  m  6

x)

Câu 17. Nghiệm của bất phương trình log 1 (2

1 là:

3

A.

5
3

x

2

5
3

B. x

Câu 18. Tập nghiệm của bất phương trình log 1 (x 2
2

A. T   6; 4    2;4

C. x

5
3

2x

8)

D.

5
3

x

2

4 là:

B. T   6; 4    2;4 

C. T   6;4

D. T   ; 6    4;  

Câu 19. Bất phương trình log 2  3x  2   0 có nghiệm là:
A. x
C. 0

1
x

B. x 1
D. log3 2

1x

1Câu 20. Tập nghiệm của bất phương trình log 2 2 x 2  x  1  0 là:
3
3

A.  1; 
2

 3
 2

B.  0; 

1
2
2

2
Câu 21. Nghiệm của bất phương trình: log 3 log 1  x A. 

1
3
x
4
4

B. 
C.  ;0    ;  

1
1
x
4
4

3
2
D.  ; 1   ;  

1 
   1 là:
16  

C. 

3
1
x
4
4

D. 

3
3
x
4
4

1D 2D 3C 4B 5D 6B 7C 8C 9A 10B
11D 12C 13B 14B 15C 16A 17A 18A 19B 20C
21B
76Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×