Tải bản đầy đủ

02E BPT mũ

2E. Bất phương trình mũ

BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ
Câu 1. Giải bất phương trình: 3x 3x  81 có nghiệm là:
A. 4  x  1
B. x  1; x  4
C. 1  x  4
2

Câu 2. Tập nghiệm của bất phương trình 5
A. 2; 
B. ;0Câu 3. Giải bất phương trình 2x
A. x log2 3


 x 2 
log 1 

 x 
3D. x  4; x  1

 1 là
C.  0;2 D. 0; 3x 1 .
B. x

log 2 3
3

C. x

D. x

log 2 3

log 2 2

3

3

Câu 4. Giải phương trình 5x  x  25x1
A. [-1;2]

B. (-1;2)
2

C. [-1;2)

D. (-1;2]

Câu 5. Bất phương trình : 9 x  3x  6  0 có tập nghiệm là:
A. 1; 
B.  ;1
C.  1;1
x 1

x 3
36.3

Câu 6. Nghiệm của bất phương trình 9
A. 1 x 3
B. 1 x 2

3
1
C.

D. Kết quả khác.

0 là:
x

D. x

Câu 7. Tập nghiệm của bất phương trình 32 x  2  2.6 x  7.4 x  0 là:
A.  S   1; + 
B.  S    1; 0 
C.  S    0; + 
Câu 8. Tìm nghiệm của bất phương trình
A. x  1

 x 1
B. 
 x  2

 x0
D. 
 x  2

C. x  0

B. 110  33 x
x 1

C. 2

  2  có tập nghiệm là:
Câu 10. Bất phương trình  2 
A. (; 1)  (3;  )
B.  1;3
C.  1; 3
x2  2x

10  3x 1
x 3D. 3

3

Câu 11. Nghiệm của bất phương trình 8x.21 x 
2

A. x  1  2.
C. 1  2  x  1  2.

D.  S    ; 1

4 x  2 x 1  8
 8x .
1 x
2

Câu 9. Số nghiệm nguyên của bất phương trình
A. 0

3

 2

D. (; 1]  [3; )

2x

là:
B. x  1  2.
D. x  1  2 hoặc x  1  2.

73


2E. Bất phương trình mũ
Câu 12. Cho hàm số f  x   3x.42x . Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai?
3

A. f  x   1  x  4x 3 log3 2  0

B. f  x   1  x  x 3.log3 16  0

C. f  x   1  x log 2 3  2x 3  0

D. f  x   1  x log 2 3  2x 3  0

x

1
Câu 13. Giải bất phương trình    25 .
5
A. x  2
B. x  2

Câu 14. Giải bất phương trình 3x
A. 0  x  3
C. 1  x  0

2

 x2

C. x  2

 9 x 1 .

D. x  2

B. x  0 hoặc x  3 .
D. 0  x  1

Câu 15. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để bất phương trình 9 x  m.3x  1  0 có nghiệm.
A. m  2
B. m  2
C. m  2
D. m  2
2

Câu 16. Giải bất phương trình: 5log5 x  x log5 x  10 ta được nghiệm là
1
1
A.  x  5
B. 5  x 
C. 1  x  5
5
5

3
Câu 17. Bất phương trình
5
A. x  3;  

2x 1

5
3

D. Vô nghiệm

x 2

B. x   ;1

có nghiệm là:
C. x  1;  

D. x   ;  

Tài Liệu Chia Sẻ Cộng Đồng
1A 2B 3B 4A 5B 6B 7C 8A
11C 12D 13A 14A 15A 16A 17C

9D

10C

74Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×