Tải bản đầy đủ

02D PHƯƠNG TRÌNH LÔGARIT

2D. Phương trình lôgarit

PHƯƠNG TRÌNH LÔGARIT
Câu 1. Giải phương trình log2 (3x
A. x

11
3

2)

3.

10
3

B. x

C. x

D. x


3

2

Câu 2. Giải phương trình log 3 ( x  1)  3 . Ta có nghiệm là:
A. x  29
B. x  28
C. x  82

D. x  81

Câu 3. Phương trình: log4 (2 x  8)  2 có tập nghiệm là
A. S  .
B. S  {4}.
C. S  {12}.

D. S  {4;12}.

Câu 4. Giải phương trình : log

2

 3x  11  4

B. x 

A. x = 5

13
3

Câu 5. Tập nghiệm của phương trình logA.  5; 5
Câu 6. Phương trình log
A. 1C. x 
2

 5x

2D. x 

20
3 21  4 là

C.  log2 5;log2 5

B. 5;5
3

17
3

D. 

x  2 có nghiệm x bằng:
B. 9

C. 2

D. 3

Câu 7. Nghiệm của phương trình log 3 (2x  1)  2 là:
A. Vô nghiệm
Câu 8. Nếu logx 243
A. 2

B. 1

C. 2

D. 3

C. 4

D. 5

5 thì x bằng
B. 3

Câu 9. x  log 3 2 là nghiệm của phương trình nào trong các phương trình sau ?
A. log 3 (3x  1)  log 3 (3x 2  9)  3

B. 3.3 x  2  3 x  1  0

C. log 3 (3x  1). log 3 (3x 2  9)  3

D. log 3 (3x  3). log 3 (3x  9)  3

Câu 10. Giải phương trình : log 2 ( x  3)  log 2 ( x  1)  log 2 5 :
A. x = - 4
B. x = 2.
C. x = 4

D. x = -4; x = 2

Câu 11. Giải phương trình log2 x
A. 2
B. 0

D. 4

log2 (x

1)

1 ta được số nghiệm là:
C. 1

Câu 12. Giải phương trình log 2 x  log 2 ( x  3)  log 2 4
A. x = 1
B. x = -4
C. x = 1; x = -4

D. x = 0

Câu 13. Số nghiệm của phương trình log32 x  4 log3  3x   7  0 là:
A. 1
B. 2
C. 3

D. 0

Câu 14. Nghiệm của phương trình log 3 ( x  1) 2  log 3 (2 x  1)  2 là:
A. Vô nghiệm

B. 1

C. 2

D. 3

71


2D. Phương trình lôgarit

Câu 15. Phương trình log x 2  2 x  7  1  log x có tập nghiệm là
A. 1;7 .

B. 1;7 .

C. 1 .

D. 7 .

Câu 16. Tổng các nghiệm của phương trình lg 2 x  lg x log 2  4 x   2log 2 x  0 là :
A. 101
B. 100
C. 5
D. 0

1
1

 1 với a  1 .
4  log a x 2  log a x
1
1


x  1
x  a
x  a
B. 
C. 
D. 
 x  12
1
1
x 
x 
a



a4
a2

Câu 17. Tìm nghiệm của phương trình


x 
A. 
x 


1
a2
1
a4

Câu 18. Phương trình ln  x 2  2 x  2   x 2  2  1 có mấy nghiệm?
A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Câu 19. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình log x  log32 x  1  2m  1  0 có
2
3

nghiệm nằm trong 1;3 3  .


A. 0  m  2

C. 1  m 

B. 0  m  23
2

D. 0  m 

3
2Câu 20. Nghiệm của phương trình: log 3 6.2 x  3  log 3 4 x  4  1 là:
A. x  log 2 6

B. x  log 2 3

D. x   log 2 3

C. x  log 3 2

Câu 21. Phương trình ln x  ln  x  1  0 có nghiệm là:

x
A.

x
x
C.

x

1

5
2

1

5

x
B.

x

2
1

5
4

1

5
4

x
D.

x

1

5
2

1

5
2

1

5
4

1

5
4

Tài Liệu Chia Sẻ Cộng Đồng
1B 2B 3C 4A 5A 6D 7C 8D 9C 10B
11C 12A 13B 14C 15B 16A 17C 18A 19A 20B
21A

72Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×