Tải bản đầy đủ

01E đồ THỊ hàm số

1E. Đồ thị của hàm số

ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ

Câu 1. Đồ thị hàm số y 

x 1
có dạng:
1 x

A.

B.

C.

D.

y

y

2

y
3

3

2

2

2

1

1

1
x
-2

-1

1

2

y

3

1

x

3
-3

-1


-2

-1

1

2

3

x
-3

-2

-1

1

2

x

3

-3

-2

-1

1

-1

-1

-1

-2

-2

-2

-2

-3

-3

-3

-3

2

3

Câu 2. Đồ thị nào sau đây là đồ thị của hàm số y = x3 + x – 2:
B.

A.

4
2

2

1

2

1

2

4

C.

D.
4

4

2

2

1

1

2

2

Tài Liệu Chia Sẻ Cộng Đồng

33


1E. Đồ thị của hàm số

x4

Câu 3. Đường cong trong hình dưới đây là đồ thị của hàm số y
Dựa vào đồ thị, phương trình x 4 4x 2
A. 5 m 1
B. 0 m 4

m

1

C.

4x 2 .

0 có 4 nghiệm phân biệt khi
5 m
1 D. 3 m 1

y
4

O

1

x

Câu 4. Đường cong bên là đồ thị của hàm số:

x4
 2x 2  2
4
1  2x
D. y 
x 1
B. y 

A. y  x 3  3x  2
C. y 

2x  1
x 1

x4

Câu 5. Đồ thị hàm số y
A.

2x 2

1 có dạng:

B.

C.

y
2

y

2

1

-1

1

1

2

y

2

2

1

x
-2

D.

y

1

x
-2

-1

1

2

x
-2

-1

1

2

x
-2

-1

1

-1

-1

-1

-1

-2

-2

-2

-2

2

34


1E. Đồ thị của hàm số
Câu 6. Đồ thị sau đây là của hàm số nào?
A. y  x 3  3x  1.
B. y   x 3  3x 2  1.
C. y  x 3  3x+1.
D. y   x 3  3x 2  1.
y

3

1
-2

x

1
-1

O

2

-1

4
2
Câu 7. Đồ thị sau đây là của hàm số: y   x  4 x .Với giá trị nào của m thì phương trình:

x 4  4 x 2  m  2  0 có bốn nghiệm phân biệt ? Chọn câu đúng.
A. 0  m  4
B. 0  m  4
C. 2  m  6

D. 0  m  6

4

2

2

-2
- 2

O

2

-2

Câu 8. Đồ thị sau đây là của hàm số nào ?
A. y

2x 1
x 1

B. y

x
x

2
1

C. y

x
x

1
1

D. y

x
1

2
x

4

2

1
-2
1

5

5

2

4

35


1E. Đồ thị của hàm số
Câu 9. Đồ thị hình bên là của hàm số:

x3
 x2  1
3
C. y   x3  3x 2  1
A. y  

B. y  x3  3x 2  1
D. y   x3  3x 2  1

y
3
2
1
x
-3

-2

-1

1

2

3

-1
-2
-3

Câu 10. Đường cong nào trong hình bên là đồ thị của một hàm số được liệt kê ở bốn phương án A,
B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào ?
A. y
C. y

x3

x3

3x

x3

B. y

3x

D. y

x3

3

3x

y

-

x

-

O

-

\Câu 11. Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê
ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hàm số đó là
A. y   x 4  2 x 2  2

B. y  x3  2 x  3

C. y  x 4  2 x 2  3

D. y   x3  2 x  3

.

Tài Liệu Chia Sẻ Cộng Đồng

36


1E. Đồ thị của hàm số
Câu 12. Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào?
A. y  2 x3  3x 2  2
B. y  2 x3  3x 2  2
C. y  2 x3  6 x  2
D. y  2 x3  3x 2  2

Câu 13. Đồ thị hàm số nào sau đây có hình dạng như hình vẽ bên
A. y  x3  3x  1
B. y  x3  3x  1
C. y   x3  3x  1

D. y   x3  3x  1
y

1
O

x

Câu 14. Đường cong ở hình dưới là đồ thị của hàm số nào sau đây
A. y  x3  3
B. y   x3  6 x  2 C. y   x3  1

D. y  x3  3x  1

37


1E. Đồ thị của hàm số
Câu 15. Đồ thị sau đây là của hàm số nào ?
A. y  x3  3x 2
B. y   x3  3x 2

C. y  x3  3x 2

D. y   x3  3x 2

y
4
2
x
O

1 2 3

Câu 16. Đồ thị dưới đây là đồ thị hàm số
A. y   x3  3x 2  4

B. y  x3  3x 2  4

C. y  x 4  2 x 2  3

D. y 

x 1
x 1

Câu 17. Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn
phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?
A. y
C. y

x 1
x 1
x 1
1 x

B. y
D. y

x
x
1
x

1
1
x
1

38


1E. Đồ thị của hàm số
Câu 18. Đồ thị hàm số nào sau đây có hình dạng như hình vẽ bên
3

A. y

x

C. y

x3

3x

B. y

x3

3x

3x

D. y

x3

3x

2

1

-2

Câu 19. Đường cong cho bởi hình sau là đồ thị của đồ thị hàm số nào ?

1 4
x  3x 2  1
4
4
D. y  x  2 x 2  1
B. y  

A. y  x4  3x 2  1
C. y  x 4  2 x 2  1
2

-1

1

O

-1
-2

Câu 20. Đồ thị sau đây là của hàm số nào? Chọn câu đúng.
A. y 

2x  1
x 1

B. y 

x 1
x 1

C. y 

x2
x 1

D. y 

x3
1 x

4

2

1
-1

O

2

39


1E. Đồ thị của hàm số
Câu 21. Cho hàm số y  f ( x) xác định và liên tục trên

0
1
x -∞
y'
+ 0 + 0
3
y
-∞

và có bảng biến thiên như sau:

+∞
-∞

Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Hàm số không có cực trị.
B. Hàm số có giá trị cực tiểu bằng 3.
C. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 3 và không có giá trị nhỏ nhất.
D. Hàm số đạt cực tiểu tại x  0 và đạt cực đại tại x  1 .
Câu 22. Đồ thị hình bên dưới là đồ thị của hàm số nào sau đây?
A. y   x 4  2 x 2  3. B. y   x 4  2 x 2 .
C. y  x 4  2 x 2 .

D. y  x 4  2 x 2  3.

y
2
1
-1

O

1

x

-1

Tài Liệu Chia Sẻ Cộng Đồng
1C 2A 3D 4C 5D 6C 7C 8B 9B 10D
11C 12A 13B 14A 15D 16A 17B 18C 19C 20A
21C 22C

40Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×