Tải bản đầy đủ

Giáo án hình học lớp 6 chuẩn kiến thức

NGUYEN THANH TUAN-

giáo án : hình học 6

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày soạn : 20/08/2010

Tiết 1

chơng I : đoạn thẳng
điểm - đờng thẳng

i. Mục tiêu :
1. Về kiến thức :
Qua bài này học sinh cần :
- Hiểu điểm là gì ? Đờng thẳng là gì? Hiểu đợc mối quan hệ điểm thuộc (không
thuộc) đờng thẳng .
2. Về kĩ năng :
- Vẽ đợc điểm, đờng thẳng, biết đặt tên điểm, đờng thẳng, ký hiệu điểm đờng
thẳng, sử dụng ký hiệu , .

- Rèn tính chính xác và cẩn thận khi vẽ, đặt tên, ghi ký hiệu điểm, đờng thẳng và
mối quan hệ giữa điểm và đờng thẳng .
ii. chuẩn bi :
GV : bảng phụ
HS : bảng nhóm
iii. các hoạt động dạy học trên lớp :
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung
Hoạt động 1 : Điểm
(-) GV vẽ lên bảng (theo từng thao tác :
chấm, ghi tên A, B ...) rồi giới thiệu điểm .
.A
.B
(?) Đọc tên, viết tên các điểm có trong
.C
hình GV vừa mới vẽ và hình 1 SGK để Ta dùng các chữ cái in hoa để đặt tên cho
hình thành khái niệm các điểm phân biệt . các điểm .
(?) Đọc tên các điểm ở hình 2? Nêu nhận
xét
(?) Thế nào là hai điểm phân biệt ? Quy ớc .
(?) Giới thiệu khái niệm hình và điểm là
một hình
Hoạt động 2 : Đờng thẳng
(?) Giới thiệu hình ảnh của đờng thẳng .
VD: Sợi chỉ căng thẳng, cạnh bàn,
(?) Ta dùng dụng cụ gì để vẽ đờng thẳng .
Mô tả:
(?) Hớng dẫn HS vẽ một đờng thẳng (có Đờng thẳng a
kéo dài về hai phía) đặt tên, đọc tên đờng
thẳng .
a
- Ta dùng một chữ cái thờng để đặt tên
cho đờng thẳng
(?) Bài tập 1 ( H6 SGK) HS giải bài tập 1
có chú ý cácđiểm phân biệt có tên khác
nhau nhng các điểm có tên khác nhau cha
hẳn đã phân biệt .
- Hai đờng thẳng phân biệt, hai đờng
(-) GV chú ý cho HS đờng thẳng là một thẳngtrùng nhau.
hình


mn, dm
d

m

n

Hoạt động 3 :Điểm thuộc đờng thẳng , điểm không thuộc đờng thẳng
(?) Quan sát hình 2 SGK?
GV giới thiệu quan hệ của A, B với đờng
.
.
năm học :
.N
M
1


NGUYEN THANH TUAN-

giáo án : hình học 6

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

thẳng d .
(?) GV giới thiệu cách viết, cách đọc của
một điểm thuộc đờng thẳng, điểm không
thuộc đờng thẳng , yêu cầu HS viết và đọc
ký hiệu tơng tự .

a
Ma;Na

(?) GV dùng hình 6 sau khi đã giải xong
bài tập 1, yêu cầu HS dùng các ký hiệu để
ghi các quan hệ .
Hoạt động 4 :Củng cố- luyện tập
(?) HS làm bài tập 2.SGK
Bài2:
a
b

C
c

B

A

Hoạt động 5: Hớng dẫn về nhà
- Vẽ đợc điểm, đờng thẳng, biết đặt tên điểm, đờng thẳng, ký hiệu điểm đờng thẳng,
sử dụng ký hiệu , .
Hoàn chỉnh các bài tập đã sửa trên lớp và các bài tập 3, 4, 5, 6.SGK .
Chuẩn bị bài mới : Ba điểm thẳng hàng .
Ngy

tháng
năm 2010
kí duyệt

Ngày soạn : 25/08/2010

Tiết 2
ba điểm thẳng hàng
i. Mục tiêu :
1. Về kién thức :
- Nắm vững đợc ba điểm thẳng hàng , điểm nằm giữa hai điểm và tính chất : trong ba
điểm thẳng hàng có một và chỉ một điểm nằm giữa hai điểm còn lại
- Có t duy sử dụng thuật ngữ mới : nằm cùng phía, khác phía, nằm giữa .
2. Về kĩ năng :
- Nhận biết đợc ba điểm thẳng hàng, ba điểm không thẳng hàng .
- Rèn tính cẩn thận chính xác khi sử dụng dụng cụ và các thuật ngữ .
II. Chuẩn bi :
Thớc thẳng, bảng nhóm, bảng phụ
III. Các hoạt động dạy học trên lớp :
Hoạt động 1 : Kiểm tra bài cũ
(?) Cho đờng thẳng a. điểm M, N, P thuộc đờng thẳng a , điểm Q không thuộc đờng
thẳng a .
a) Hãy vẽ hình và ghi ký hiệu .
b) Đọc các mối quan hệ của các điểm đó với đờng thẳng a .
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung
Hoạt động 2 :Ba điểm thẳng hàng
năm học : .

2


NGUYEN THANH TUAN-

giáo án : hình học 6

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.
(-) Từ hình vẽ phần kiểm tra bài cũ. GV KL:
.
Q
Ba điểm M, N, P cùng nằm trên đờng thẳng a
P
.
=> Ba điểm M, N, P thẳng hàng.
.
N
a
M
(?) Ba điểm ( M, N, Q) ; ( M, P, Q); ( N, P,
Q) có thẳng hàng không ? Vì sao?
Ba điểm M, N, P thẳng hàng
(?) Khi nào thì ba điểm đợc gọi là thẳng Ba điểm cùng 1 đờng thẳng ta nói
hàng ? Cho ví dụ .
chúng thẳng hàng.
A.
B .
C.
(?) Khi nào thì ba điểm không thẳng hàng ?
Ba điểm không cùng 1 đờng thẳng
Cho ví dụ .
ta nói 3điểm không thẳng hàng.
.N
.M
.D
M, N, D không thẳng hàng.

(?) Làm thế nào để vẽ đoc ba điểm thẳng
hàng, ba điểm không thẳng hàng ?

(?) Muốn kiểm tra ba điểm có thẳng
hàng hay không ta dùng dụng cụ gì ?
bằng cách nh thế nào ?
(?) Làm bài tập 8, 9(SGK)

- Để vẽ 3 điểm thẳng hàng ta vẽ đờng
thẳng rồi lấy 3 điểm thuộc đờng thẳng đó.
- Vẽ 3 điểm không thẳng hàng : Vẽ đờng
thẳng rồi lấy 2 điểm thuộc đờng thẳng, 1
điểm không thuộc đờng thẳng đó.
- Ta dùng thớc thẳng oặc sợi dây để gióng
HS đứng tại chỗ trả lời miệng.

Hoạt động 3 : Quan hệ giữa ba điểm thẳng hàng
(-) Cho ba điểm A, B, C cùng thuộc đ.thẳng a
.
.
.
a
.
A
B
C
- Ta nói : Điểm A và B nằm cùng phía đối với
điểm C
- Điểm B và C nằm cùng phía đối với
(?) Điểm nào nằm cùng phía với điểm A
điểm A.
(?) Điểm nào nằm cùng phía với điểm B
- Không có 2 nào điểm nằm cùng phía
- Điểm C và A nằm khác phía đối với điểm B.
đối với điểm B.
Ta nói : điểm B nằm giữa hai điểm A và C.
* Nhận xét (SGK)
(?) Trong ba điểm thẳng hàng có bao nhiêuđiểm
nằm giữa hai điểm còn lại
(?) Nếu nói "điểm E nằm giữa hai điểm M,
N" thì ba điểm này có thẳng hàng không ?
năm học : .

3


NGUYEN THANH TUAN-

giáo án : hình học 6

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chú ý :
- Nếu biết 1 điểm nằm giữa 2 điểm thì
ba điểm đó thẳng hàng.
- Không có khái niệm nằm giữa khi
ba điểm không thẳng hàng.
Hoạt động 4 :Củng cố- luyện tập

-

.B

Trong các hình sau điểm nào nằm giữa hai
điểm còn lại ?
.A
I
.N

.C

.M
.O

- 3 điểm H, P, I thẳng hàng.

P
.H

Q

(?) Phát biểu : " Không có điểm nằm giữa khi không Bài10: 3 HS lên bảng vẽ hình
Bài 11: HS đứng tại chỗ trả lời
có ba điểm thẳng hàng " là đúng hay sai ?
(?) Làm bài tập 10, 11(SGK)
Hoạt động 5: Hớng dẫn về nhà
- Nắm vững tính chất : trong ba điểm thẳng hàng có một và chỉ một điểm nằm giữa
hai điểm còn lại . Nhận biết và vẽ đợc ba điểm thẳng hàng, ba điểm không thẳng hàng
.
HS làm bài tập 12, 13 và 14 SGK và bài tập 6, 13 SBT .
Chuẩn bị tiết sau : Đờng thẳng đi qua 2 điểm

Ngày soạn : 01/09/2010

Tiết 3

đờng thẳng đi qua hai điểm

i. Mục tiêu :
1. Về kiến thức :
- Nắm vững tính chất : Có một và chỉ một đờng thẳng đi qua hai điểm .
- Nắm đợc vị trí tơng đối của hai đờng thẳng trên mặt phẳng .
năm học : .

4


NGUYEN THANH TUAN-

giáo án : hình học 6

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Về kĩ năng :
- Biết vẽ đờng thẳng đi qua hai điểm .
- Rèn tính chính xác, cẩn thận trong khi vẽ .
ii. Chuẩn bi :
Thớc thẳng
iii. Các hoạt động dạy học trên lớp :
Hoạt động 1 : Kiểm tra bài cũ
HS1 : Chữa bài tập 12(SGK)
HS2 ; Chữa bài tập 14(SGK)
Hoạt động của thầy và trò

Nội dung

Hoạt động 2 : Vẽ đờng thẳng
(?) Cho điểm A, vẽ đờng thẳng đi qua A.
Vẽ đợc bao nhiêu đờng thẳng đi qua A ?
A
(?) Cho điểm B (B A) vẽ đờng thẳng đi
qua A và B. Hỏi có bao nhiêu đờng thẳng
đi qua A và B ?
(?) Em hãy mô tả lại cách vẽ đờng thẳng
đi qua 2 điểm A và B ?
(?) vẽ đợc mấy đờng thẳng đi qua 2điểm
phân biệt ?

.B

Một học sinh vẽ trên bảng, cả lớp vẽ vào
vở.
HS đọc cách vẽ đờng thẳng trong Sgk
Nhận xét : Có một và chỉ một đờng thẳng
đi qua hai điểm A và B

Hoạt động 3 : Tên đờng thẳng
(?) Ta đã biết cách đặt tên nào cho đờng đờng thẳng a
thẳng ? ( dùng một chữ cái thờng) .
a
(-) Giới thiệu thêm hai cách đặt tên mới đờng thẳng AB - đờng thẳng BA
cho đờng thẳng .
.A
.B
đờng thẳng xy hay đờng thẳng yx
(?) Làm ? (SGK)
x
y
HS đứng tạ chỗ trả lời.
Hoạt động 4 : Đờng thẳng trùng nhau, cắt nhau, song song

năm học : .

5


NGUYEN THANH TUAN-

giáo án : hình học 6

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(?) So sánh về số điểm chung giữa các
hình và giới thiệu tên các trờng hợp.
a

b
y'

x

x'

A

HS1 : a và b có vô số điểm chung
Hai đờng thẳng a và b
trùng nhau

HS 2 : xy và x'y' có 1 điểm chung A

y
xy và x'y' cắt nhau. A
gọi là giao điểm.
y

HS 3 : xy và tt' không có điểm chung

y

x

t'

xy và tt' song song

t
(?) Nh thế nào là 2 đờng thẳng trùng - Hai đờng thẳng chỉ có một điểm chung
nhau ? Hai đờng thẳng cắt nhau? Hai đ- gọi là hai đờng thẳng cắt nhau .
ờng thẳng // ?
- Hai đờng thẳng không có điểm chung
GV nhấn mạnh : Hai đờng thẳng a; b có nào gọi là hai đờng thẳng song song nhau
vô số điểm chung là 2 đờng thẳng không .
phân biệt còn xy và x'y'; xy và tt' là 2 đờng thẳng phân biệt.
Hoạt động 5 : Củng cố- luyện tập
(?) Tại sao hai đờng thẳng có hai điểm
chung phân biệt thì trùng nhau ?
- Có một và chỉ một đờng thẳng đi qua
(?) Hai đờng thẳng a và b sau đây trùng hai điểm phân biệt
nhau hay cắt nhau hay song song nhau ? - a và b cắt nhau
a

b

(?) Làm bài tập 15, 16, 17(SGK)
HS làm và trả lời.
Hoạt động 6: Hớng dẫn về nhà
- HS làm các bài tập 18, 20 SGK và 14, 16, 18 SBT
- Tiết sau : Thực hành Trồng cây thẳng hàng .
(Mỗi nhóm chuẩn bị dụng cụ gồm 3 cọc thẳng dài 1,5 m có màu phân cách , dâu
dọi có quả dọi dài trên 1m )
Ngày

tháng

năm 2010

Ngày soạn : 14/09/2010
Tiết 4
Thực hành trồng cây thẳng hàng
I. Mục tiêu :
HS biết trồng cây hoặc chôn các cọc thẳng hàng với nhau, dựa trên khái niệm ba
điểm thẳng hàng.
II. Chuẩn bị:
Mỗi nhóm : Ba cọc tiêu đó là những cọc bằng tre hoặc bằng gỗ dài khoảng 1,5m có
một đầu nhọn. Thân cọc đợc dán giấy bằng hai màu xen kẽ để dễ thấy từ xa. Một dây dọi
dài khoảng 1,5m
năm học : .

6


NGUYEN THANH TUAN-

giáo án : hình học 6

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III. Các hoạt động dạy học trên lớp
Hoạt động giáo viên
Hoạt động học sinh
Hoạt động 1 : Thông báo nhiệm vụ
1. Chôn các cọc hàng rào thẳng hàng nằm giữa hai
cột mốc A và B
HS ghi nhiệm vụ
2. Đào hố trồng cây thẳng hàng với hai cây A và
B đã có ở 2 lề đầu đờng.
Hoạt động 2 : Tìm hiểu cách làm
B1 : Cắm (hoặc đặt) cọc tiêu, thẳng đứng với mặt Hai học sinh đại diện đứng lên
đất tại hai điểm A, B.
nêu cách làm (đã đọc trớc ở nhà).
B2 : HS 1 đứng gần điểm A, HS 2 đứng gần vị trí
Sau đó lên cùng làm mẫu với GV.
điểm C (giữa A và B)
B3 : HS 1 ngắm và ra hiệu cho HS 2 đặt cọc tiêu ở
vị trí C sao cho HS 1 thấy cọc tiêu A che lấp hoàn
toàn hai cọc tiêu ở vị trí B và C.
-> Khi đó 3 điểm A, B, C thẳng hàng.
- GV nêu yêu cầu trớc mỗi nhóm
phải lần lợt thay đổi vị trí thực hành trong nhóm
có biên bản ghi kết quả thực hành.
Hoạt động 3 : HS tiến hành thực hành
GV quan sát các nhóm thực hành nhắc nhở, điều - Nhóm trởng phân công nhiệm
chỉnh khi cần thiết
vụ cho từng thành viên trong tổ.
1. Chuẩn bị thực hành (kiểm tra
từng cá nhân)
2. Thái độ,ý thức thực hành (từng
cá nhân )
3. Kết quả thực hành, nhóm tự
cho điểm
Hoạt động 4 : Nhận xét- Đánh giá và Hớng dẫn về nhà
- Nhận xét, đánh giá kết quả thực hành của từng nhóm
- Thu bài thực hành.
- Chuẩn bị bài mới :Tia .
Ngày soạn : 22/09/2010

Tiết 5

tia

i. Mục tiêu :
- Biết định nghĩa mô tả tia bằng các cách khác nhau .
- Nhận biết hai tia đối nhau, trùng nhau, có kỹ năng vẽ một tia, vẽ hai tia đối nhau .
- Có t duy phân loại hai tia chung gốc, biết phát biểu gãy gọn một mệnh đề toán học .
ii. Chuẩn bi :
Thớc thẳng,bảng phụ ,bảng nhóm
iii. Các hoạt động dạy học trên lớp :
Hoạt động 1 : Kiểm tra bài cũ
(?) Hãyvẽ một đờng thẳng xy . Lấy O xy, A, B xy sao cho O nằm giữa A và B .
Ba điểm A, O, B có thẳng hàng không ?
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung
Hoạt động 2 : Tia gốc O

năm học : .

7


NGUYEN THANH TUAN-

giáo án : hình học 6

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(?) Nhận xét bài kiểm .
(-) Giữ lại hình vẽ đờng thẳng xy và điểm O .
giới thiệu tia bằng cách tô đậm bằngphấn màu
hai phần của đờng thẳng xy đợc chia ra bởi
điểm O
(-) Hình gồm điểm O và phần đờng thẳng này
là một tia gốc O.
(?) Thế nào là một tia gốc O ? GV tô phấn đỏ
tô đậm phần đờng thẳng Oy và hỏi vậy đây là
gì ?
(-) Hai tia Ox, Oy (còn gọi là nửa đờng thẳng
Ox, Oy) có gốc O.
Nhấn mạnh : Tia Ox bị giới hạn bởi điểm O,
không bị giới hạn về phía x.

x

O

y

Hình gồm điểm O và một phần đờngthẳng bị chia bởi điểm O đợc
gọi là tia gốc O (còn gọi là nửa đờng thẳng gốc O)
Ví dụ : Tia Ax
A

x

Hoạt động 3 : Hai tia đối nhau
(?) Có nhận xét gì về hai tia Ox, Oy ?
+ Hai tia chung gốc.
+ Hai tia tạo thành một đờng thẳng
(-) Hai tia Ox và Oy là hai tia đối nhau.
(?) Hai tia đối nhau phải thoã mãn những điều Hai tia chung gốc Ox, Oy và tạo
kiện nào ? (chung gốc và tạo thành đờng thành đờng thẳng xy gọi là hai tia
thẳng) .
đối nhau .
(?) Mỗi điểm trên đờng thẳng xy có phải là gốc
chung của hai tia đối nhau không ?
Nhận xét : Mỗi điểm trên đờng
thẳng là gốc chung của hai tia đối
GV ghi nhận xét (Sgk)
nhau .
* Củng cố:
Hai tia Ox và Om ở h.2 có phải hai tia đối HS làm ?1
nhau không ?
- Làm bài ? 1
a. Hai tia Ax và By không đối nhau
x
vì không chung gốc.
(?) Vì sao hai tia Ox, Oy
b. Các tia đối nhau : Ax và Ay
trên hình bên không
O
Bx và By
gọi là hai tia đối nhau ?
y

Hoạt động 4 : Hai tia trùng nhau

năm học : .

8


NGUYEN THANH TUAN-

giáo án : hình học 6

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(-) Giới thiệu hai tia trùng nhau.
A
B
x
Hai tia Ax và AB trùng nhau
(?) Hai tia trùng nhau có đặc điểm gì?

HS quan sát và chỉ ra đặc điểm .
- Chung gốc
- Tia này nằm trên tia kia
A
B
x
Hai tia Ax và AB trùng nhau

(?) Trên hình vẽ , ta có thể nói hai tia Ax và Bx
trùng nhau không ?
Chú ý :
(?) Hai tia trùng nhau có thể xem nh một tia
không ? GV giới thiệu hai tia phân biệt .
(?) Làm bài tập ?2 SGK

SGK

Hoạt động 5 : Củng cố - Hớng dẫn về nhà
1 . Trên hình sau đây, hãy chỉ ra hai tia chung gốc A, hai tia gốc D trùng nhau, hai tia
gốc B đối nhau
x
.A
.D
.B
y
(?) Hai tia trùng nhau và hai tia đối nhau có gì giống nhau và khác nhau ?
HS làm bài tập 22 SGK
2. HS học thuộc và nắm vững định nghĩa, ký hiệu tia , hai tia đối nhau, trùng nhau
- Làm các bài tập 24, 25 .
- Tiết sau : Luyện tập các bài tập 26 - 29 SGK
Ngày soạn : 28/09/2010

Tiết 6

luyện tập

i. Mục tiêu :
Qua bài này học sinh cần :
- Củng cố các khái niệm về tia, rèn cách định nghĩa khác về tia .
- Rèn kỹ năng vẽ hai tia đối nhau, thứ tự các điểm trên hai tia đối nhau, kỹ năng vẽ
tia, đọc tia .
Có t duy chính xác , rõ ràng trong phát biểu
ii. chuẩn bi :
GV: Thớc thẳng, bảng phụ
HS : Bảng nhóm
iii. các hoạt động dạy học trên lớp :
Hoạt động 1 : Kiểm tra bài cũ
(?) Hai tia đối nhau phải thoả mãn những yêu cầu nào ? Làm bài tập số 23 SGK
(?) Trên hình 31 SGK tia MN trùng với những tia nào ? Có nhận xét gì về các điểm N, P,
Q đối với điểm M .
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung
Hoạt động 2 : Luyện phát biểu định nghĩa tia

năm học : .

9


NGUYEN THANH TUAN-

giáo án : hình học 6

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(?) Qua bài kiểm tra, ta thấy tia MN là hình
gồm nhữngđiểm nào ? các điểm đó có cùng Bài tạp 27 :
phía đối với M không ?
a)
Tia AB là hình gồm điểm A và
Bài 27 :
tất cả các điểm nằm cùng phía với
(-) Treo bảng phụ yêu cầu HS điền từ vào chỗ
B đối với điểm A
trống ?
b)
Hình tạo bởi điểm A và phần đờng thẳng chứa tất cả các điểm
nằm cùng phía đối với A là một tia
gốc A
Hoạt động 3 : Nhận biết hai tia đối nhau
(?) Thế nào là hai tia đối nhau ?
(?) HS làm bài tập 32 và vẽ hình minh hoa các Bài tập 32 :
câu sai .
a) Sai
* Hoạt động nhóm
b) Sai
c) Đúng
a.
O

x
y

b.

y
x

O

Hoạt động 4 : Thứ tự các điểm trên hai tia đối nhau
Bài tập 28
Bài tập 28 :
(?) Điểm O là gốc chung của hai tia đối nhau x
N
O M
y
nào ( sau khi vẽ đựoc ba điểm O, M, N) .
a)
(Ox, Oy) ; (Ox,OM) ... là các
(?) Muốn biết điểm nào nằm giữa hai điểm còn
cặp hai tia gốc O đối nhau .
lại trong ba điểm M, N, O ta phải kiểm tra điều b)
M, O, N thẳng hàng ; O nằm
gì trớc ? (ba điểm thẳng hàng)
giữa M và N
Bài tập 29 :
Bài tập 29 :
(?) Hai tia đối nhau AC và AB cho ta suy ra đợc C
N
A
M
B
những điều gì ? (A, B, C thẳng hàng và A nằm
giữa B và C) .
a) A nằm giữa C và M .
(?) Vẽ nhanh hai tia AB và AC đối nhau bằng
b) A nằm giữa N và B
cách nào ?
(?) Có nhận xét gì về gốc chung của hai tia đối
nhau với hai điểm nằm ở hai tia đối nhau đó .
Bài tập 30 : HS trả lời nhanh
Bài tập 30 :
a)
.... của hai tia đối nhau Ox,
Oy .
b)
Điểm O .....

-

Hoạt động 5 : Hớng dẫn về nhà
HS làm bài tập 31 (SGK); 26; 27; 28(SBT) .
Chuẩn bị bài cho tiết sau : Đoạn thẳng
Ngày

tháng
kí duyệt

năm học : .

10

năm 2010


NGUYEN THANH TUAN-

giáo án : hình học 6

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày soạn : 05/10/2010

Tiết 7

Đoạn thẳng

I.Mục tiêu
- Biết định nghĩa đoạn thẳng
- biết vẽ đoạn thẳng
- Biết nhận dạng đoạn thẳng cắt đoạn thẳng , cắt tia.
- Biết mô tả hình vẽ bằng các cách diễn đạt khác nhau.
- giáo dục tính cẩn thận, chính xác.
II.Chuẩn bị:
1.giáo viên: Thớc thẳng, bảng phụ.
2.Học sinh: thớc thẳng,bảng nhóm
III. TIếN TRìNH DạY HọC
1. n nh:
2. Kiểm tra
Vẽ 2 điểm A và B Đặt mép thớc thẳng đi qua hai điểm A và B Dùng phấn vạch theo mép
thớc từ A đến B.T đợc một hình .Hình này gồm bao điểm ? là những điểm nh thế nào?
Trả lời:
A
B
Hình này có vô số điểm , gồm hai điểm A và B và tất cả những điểm nằm giữa A và B.
3 . Bài mới:
Hot ng ca Thy v trũ
Ni dung
GV:Hình vừa vẽ là đoạn thẳng
1.Đoạn thẳng AB là gì?
?Vậy đoạn thẳng AB là hình gồm nh
thế nào?
Đoạn thẳng AB đợc đọc nh thế nào?
có mấy cách đọc?
A

Yêu cầu làm Bài tập 33(SGK-115)
Cho hai điểm M và N vẽ đờng thẳng
MN
- Trên đờng thẳng vừa vẽ có đoạn
thẳng nào không?
- Dùng bút khác màu tô đoạn thẳng
đó.
Có nhận xét gì về các đoạn thẳng với
đờng thẳng đó.

B

Định nghĩa:Đoạn thẳng AB là hình gồm
điểm A . điểm B và tất cả các điểm nằm
giữa A và B.
Đọc là: Đoạn thẳng AB(hay đoạn thẳng
BA)
Bài tập 33(SGK-115)
Nhận xét:Đoạn thẳng là một phần của đờng thẳng chứa .

năm học : .

11


NGUYEN THANH TUAN-

giáo án : hình học 6

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GV:Treo bảng phụ hình 33;34;35; để
hiểu về hình biểu diễn hai đoạn thẳng
cắt nhau, đoạn thẳng cắt tia , cắt đ2.Đoạn thẳng cắt đoạn thẳng, cắt tia,
ờng thẳng.
cắt đờng thẳng.
Hai đoạn thẳng AB và CD cắt nhau , giao
điểm là I
D

GV:Mô tả từng trờng hợp hình vẽ

I
B

A

Tìm giao điểm trong mỗi trờng hợp.

C

Đoạn thẳng AB và tia Ox cắt nhau ,giao
điểm là K.
x
K
B

A
O

GV:Treo bảng phụ sau:Nhận dạng
một số trờng hợp khác về đoạn thẳng
cắt nhau. đoạn thẳng cắt tia, đoạn
thẳng cắt đờng thẳng.

Đoạn thẳng AB và đờng thẳng xy cắt
nhau,giao điểm là H
B
H

x

Yêu cầu học sinh làm bài tập 35SGK 116
HS:Trả lời miệng ở các trờng hợp
đúng theo yêu cầu đầu bài.

y

A

Ngoài ra còn một số trờng hợp về đoạn
thẳng cắt nhau, đoạn thẳng cắt tia, đoạn
thẳng cắt đờng thẳng.
C

A

B
x

A
B

B
a

A
năm học : .

12


NGUYEN THANH TUAN-

giáo án : hình học 6

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bài tập 35(SGK- 115)
a.Sai
b.Sai
c.Sai
d.Đúng
Bài 36:

IV.Hớng dẫn học sinh học ở nhà:
- Thuộc và hiểu định nghĩa đoạn thẳng.
- Nhận dạng đợc đoạn thẳng cắt đờng thẳng, cắt tia, cắt đoạn thẳng .
- Phân biệt đoạn thẳng, đờng thẳng, tia
- Làm các bài tập 36, 37, 38, 39 SGK .
- Tiết sau : Độ dài đoạn thẳng .
Ngày

tháng
kí duyệt

năm 2010

========================================================
Ngy soạn: 12/10/2010

Tiết 8

độ dài đoạn thẳng

i. Mục tiêu :
Qua bài này học sinh cần :
1. Về kiến thức :
- Biết độ dài đoạn thẳng là gì , biết sử dụng thớc đo độ dài để đo độ dài đoạn thẳng .
2. Về kĩ năng :
- Rèn kỹ năng sso đoạn thẳng , so sánh hai đoạn thẳng .
- Rèn tính chính xác , cẩn thận trong khi đo đoạn thẳng .
ii. Chuẩn bi :
GV: Thớc thẳng, thớc dây( Thớc cuộn), bảng phụ
HS : Bảng nhóm
iii. Các hoạt động dạy học trên lớp :
Hoạt động 1 : Kiểm tra bài cũ
HS1: (?) Hãy vẽ đoạn thẳng AB . Định nghĩa đoạn thẳng AB . M là một điểm thuộc đoạn
thẳng AB thị M có thể nằm ở vị trí nào so với các điểm A và B ?
HS2: (?) Vẽ đoạn thẳng CD cắt đoạn thẳng AB tại N . Cho biết N nằm giữa những cặp
điểm nào ? Nêu điềm khác nhau cơ bản giữa đờng thẳng, đoạn thẳng và tia .
Hoạt động của thầy và trò
Hoạt động 2 : Đo đoạn thẳng

năm học : .

13

Nội dung


NGUYEN THANH TUAN-

giáo án : hình học 6

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a. Dụng cụ :
(?) Để đo đoạn thẳng ta sử dụng dụng cụ gì ?

Thờng dùng thớc thẳng có chia
khoảng để đo.

b. Đo đoạn thẳng AB :
- Cho đoạn thẳng AB, đo độ dài của nó ?
- Nêu rõ cách đo ?

A
B
Cách đo :
+ Đặt cạnh của thớc đi qua 2 điểm
A; B sao cho vạch số 0 trùng với
điểm A.
+ Đọc trên thớc vạch trùng với điểm
B, chẳng hạn 9cm.
AB = 9cm (BA = 9cm) hoặc khoảng
(?) Cho 2điểm A, B ta có thể xác định đợc cách giữa 2 điểm A và B bằng 9cm.
khoảng cách AB Không?. Nếu A B khoảng - Cho 2 điểm A và B ta có thể xác
định ngay khoảng cách AB. Nếu A
cách AB = ?.
(?) Một đoạn thẳng thì tơng ứng sẽ có mấy độ B ta nói khoảng cách AB = 0.
* Mỗi đoạn thảng có một độ dài .
dài. Độ dài đó là số âm hay dơng ?
(?) Độ dài và khoảng cách có khác nhau Độ dài đoạn thẳng là một số dơng .
- Độ dài đoạn thẳng là số dơng,
không ?
khoảng cách có thể bằng 0
(?) Đoạn thẳng và độ dài đoạn thẳng khác nhau - Đoạn thẳng là hình còn độ dài
đoạn thẳng là một số.
nh thế nào ?
HS đo và ghi độ dài các đoạn thẳng
(?) Đo độ dài các đoạn thẳng H.41 (SGK):
H.41.
Hoạt động 3 : : So sánh hai đoạn thẳng
(?) So sánh đoạn thẳng AB và CD ở hình
41(SGK)?
(?) Dựa vào yếu tố nào để so sánh hai đoạn
thẳng ?
(?) Việc so sánh hai đoạn thẳng đợc tiến hành
nh thế nào ?
(?) So sánh các cặp đoạn thẳng còn lại ở hình
41?
(?) Cho MN = 2dm ; PQ = 15cm . So sánh 2
đoạn thẳng đó ?
(?) Khi so sánh hai đoạn thẳng cần lu ý điều
gì?

CD > AB
Muốn so sánh hai đoạn thẳng, ta so
sánh hai độ dài của chúng .
MN = 2dm = 20cm; PQ = 15cm
Vậy MN > PQ
Chú ý: Khi so sánh hai đoạn thẳng
thì độ dài của chúng phải cùng đơn
vị đo .

Hoạt động 4 : Các loại thớc đo khác
(?) Ngoài thớc thẳng có chia khoảng ta còn Thớc dây, thớc gấp, thớc
thấy những loại thớc nào khác đợc dùng để đo
xích ...
độ dài?
Làm bài tập ?3
1 inch = 25,4 mm
Hoạt động 5 : Củng cố - Luyện tập
(?) Độ dài đoạn thẳng và đoạn thẳng khác
nhau nh thế nào ?
(?) Muốn so sánh hai đoạn thẳng ta làm
nh thế nào ?
(?) Làm bài tập 43; 44 (SGK) .

- Đoạn thẳng là hình còn độ dài đoạn
thẳng là một số dơng.
- Muốn so sánh hai đoạn thẳng, ta so sánh
hai độ dài của chúng .
HS làm và lên bảng trình bày.

năm học : .

14


NGUYEN THANH TUAN-

giáo án : hình học 6

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hoạt động 6 : Hớng dẫn về nhà

- Nắm vững nhận xét về độ dài đoạn thẳng, cách đo đoạn thẳng, cách so sánh
hai đoạn thẳng.
- Về nhà làm bài tập 40; 41; 42; 45 - Sgk

Ngày

tháng
kí duyệt

năm 2010

=========================================================
Ngày soạn : 19/10/2010

Tiết 9

Khi nào thì AM + MB = AB ?

i. Mục tiêu :
Qua bài này học sinh cần :
1. Về kiến thức :
- Hiểu đợc nếu điểm M nằm giữa 2 điểm A và B thì AM + MB = AB .
2. Về kĩ năng :
- Có kỹ năng nhận biết 1 điểm nằm giữa hay không nằm giữa 2 điểm còn lại
- Bớc đầu tập suy luận dạng: "Nếu có a+b =c và biết hai trong 3 số đó thì suy ra số thứ
3".
- Tập suy luận và giáo dục tính cẩn thận khi đo đoạn thẳng và cộng độ dài
II. Chuẩn bi :
GV : Thớc thẳng,Thớc cuộn
HS : Thớc thẳng ,bảng nhóm
iii. Các hoạt động dạy học trên lớp :
Hoạt động 1 : Kiểm tra bài cũ
HS1 : Vẽ ba điểm A; B; C với B nằm giữa A; C. Giải thích cách vẽ ?
- Trên hình có những đoạn thẳng nào? Kể tên ?
- Đo các đoạn thẳng trên hình vẽ ?
HS2 : Cho hình bên . Hãy cho biết :
A
- Hình đó gồm những đoạn thẳng nào ?
- Đo các đoạn thẳng trên hình vẽ ?
M

B

Hoạt động của thầy và trò
Nội dung
Hoạt động 2 :Khi nào thì tổng hai đoạn thẳngAM và MB bằng độ dài đoạn thẳng
AB?

năm học : .

15


NGUYEN THANH TUAN-

giáo án : hình học 6

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(-) Khi nào thì tổng của hai đoạn thẳng AM và
MB bằng độ dài đoạn thẳng AB ?
(?) Với kết quả bài kiểm tra HS1, so sánh AM
+ MB với AB ?
(?) Sử dụng kết quả bài kiểm tra HS2, hãy so
sánh AM + MB với AB ? ba điểm A, M, B có
điểm gì khác so với 3 điểm ở bài kiểm tra của
HS1?
(?) Nếu M không nằm giữa A và B thì ta có
thể có AM+MB = AB không ?
(?) Nếu M nằm giữa hai điểm A, B ta có đẳng
thức nào ?
(?) Với điều kiện nào của M thì ta có đẳng
thức AM + MB = AB ?
(?) Cho HS đọc phần đóng khung SGK.

AM + MB = AB.
AM + MB AB
Nếu điểm M không nằm giữa hai điểm
A và B thì AM + MB AB
Nhận xét :
A

M

B

Nếu điểm M nằm giữa hai
điểm A và B thì AM + MB = AB .
Ngợc lại, nếu AM + MB = AB thì
điểm M nằm giữa hai điểm A và B

? GV : Cho điểm K nằm giữa hai điểm M và N
.Thì ta có đẳng thức nào?
(?) HD học sinh làm ví dụ 1(SGK)
Hoạt động 3 : Một vài dụng cụ đo khoảng cách giữa hai điểm trên mặt đất
(?) Khi cần đo khoảng cách 2 điểm lớn hơn độ HS tìm hiểu dụng cụ đo khoảng
dài của thớc đo ta phải làm nh thế nào ?
cách giữa 2 điểm và cách đo khoảng
cách 2 điểm nh Sgk.
Hoạt động 4 : Củng cố - Luyện tập
(?) Hãy chỉ ra điều kiện nhận biết một điểm
có nằm giữa hai điểm khác hay không ?
- Điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại trong 3 a)AB + BC = AC (vì 4 + 1 = 5)
điểm A; B; C.
=> AB nằm giữa A và C
a) Biết độ dài AB = 4cm; AC = 5cm; BC = b) AB + AC BC (vì 1,8 + 5,2 4)
1cm.
AB + AC AC (vì 1,8 + 5,2 4)
b) Biết AB = 1,8cm; AC = 5,2cm; BC = 4cm ?
AC + BC AB (vì 1,8 + 5,2 4)
=> Không điểm nào nằm giữa 2
điểm còn lại trong 3 điểm A, B, C
- Cho C nằm giữa A và B biết AC = 1,8cm ;
Do C nằm giữa A và B nên ta có :
CB = 4,2cm. AB= ?
AC + CB = AB
AB = 1,8+4,2 = 6cm
(?) Làm bài tập 46, 50 (SGK)
Hoạt động 5 : Hớng dẫn về nhà
- Nắm vững kết luận khi nào AM + MB = AB và ngợc lại
- BTVN : 47; 48; 49; 51;52 (SGK)
- Tiết sau Luyện tập
Ngày
tháng
năm 2010
kí duyệt

năm học : .

16


NGUYEN THANH TUAN-

giáo án : hình học 6

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

=========================================================
Ngày soạn : 26/10/2010

Tiết 10

luyện tập

i. Mục tiêu :
- Khắc sâu kiến thức bài trớc : AM + MB = AB qua một số bài tập
- Rèn luyện kỹ năng nhận biết một điểm nằm giữa hay không nằm giữa hai điểm
khác.
- Bớc đầu tập trung suy luận và rèn luyện kỹ năng tính toán
ii. Chuẩn bi :
Thớc thẳng có chia khoảng,bảng nhóm
iii. Các hoạt động dạy học trên lớp :
Hoạt động 1 : Kiểm tra bài cũ
(?) Khi nào thì tổng độ dầihi đoạn thẳng AM và MB bằng độ dài đoạn thẳng AB . Giải
bài tập 46 SGK .
(?) Làm thế nào để nhận biết một điểm M có nằm giữa hai điểm A và B không ? Cho AM
= 8 cm, AB = 6cm, BM = 2cm . Hỏi điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại nào ?
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung
Hoạt động 2 : Tính độ dài đoạn thẳng - So sánh hai đoạn thẳng
Bài tập 47 :
Bài tập 47 :
(?) Muốn so sánh hai đoạn thẳng EM và MF
E
M
F
ta phải biết yếu tố nào ? Hãy tính MF .
Vì M nằm giữa E và F nên ta có
(?) Khi biết M nằm giữa hai điểm E và F, EM+MF=EF =>MF=EF-EM =4cm
muốn so sánh các đoạn thẳng ME (MF) với EF Do đó EM = MF = 4cm
ta cần phải biết độ dài các đoạn thẳng ME ,
MF và EF không ?
Bài tập 47 :
Bài tập 49 :
Hớng dẫn HS xét hai trờng hợp cụ thể :
Trờng hợp a : M nằm giữa A
- M nằm giữa A và N
và N
- N nằm giữa A và M
A
M
N
B
(?) Trong mỗi trờng hợp hãy tính AM và BN để
so sánh hai độ dài kết quả có chú ý đến AN =
Trờng hợp b : N nằm giữa A
BM
và M
A
N
M
B
M nằm giữa A và B
=> AM + MB = AB (theo nhận xét)
=> AM = AB - BM (1)
N nằm giữa A và B
=> AN +NB = AB (theo nhận xét)
=> BN = AB - AN (2)
mà (AN=BM) (3)
Từ (1), (2), (3) ta có: AM=BN
Hoạt động 3 : Nhận biết điểm nằm giữa hai điểm còn lại
Bài tập 51 :
Bài tập 51 :
(?) Ba điểm V, A, T cùng thuộc một đờng Ta có VT = VA + AT nên ba điểm
thẳng cho ta biết dợc điều gì ?
T,A,V thẳng hàng và điểm A nằm
(?) Từ TA=1cm, VA=2cm, và VT=3cm ta có giữa hai điểm V và T
thể suy ra hệ thức nào ? Điểm nào nằm giữa
hai điểm còn lại nào ?
năm học : .

17


NGUYEN THANH TUAN-

giáo án : hình học 6

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hoạt động 4 : Kiểm tra 15

Đề bài
Bài 1: Điền đúng (Đ) hoặc sai(S) vào ô trống.
Nếu điểm N nằm giữa hai điểm P và Q thì :
a) Ba điểm N, P, Q thẳng hàng .
b)Ba điểm N, P, Q không thẳng hàng .
c)P và Q nằm khác phía đối với điểm N .
d)PN + NQ = PQ .
e)PN + PQ = NQ .
f)Hai tia NP và NQ đối nhau
h) Hai tia PN và PQ đối nhau
Bài 2
Vẽ đờng thẳng a. Lấy các điểm A a , B a, C a và D a .
a) Vẽ tia BD
b) Vẽ các đoạn thẳng DA, DC
Bài 3
Cho điểm M thuộc đoạn thẳng PQ . Biết PM = 2cm, PQ = 11cm . Tính MQ
Đáp án
Bài 1 ( 3,5điểm)
a) Đ;
b) S;
c) Đ;
d) Đ;
e) S ; f) Đ ; h) S
Bài 2( 3,5điểm)
- Vẽ đờng thẳng a. Lấy các điểm A a , B a, C a và D a .
(1,5đ)
- Vẽ tia BD
(1đ)
- Vẽ các đoạn thẳng DA, DC
(1đ)
Bài 3( 3điểm)
M thuộc đoạn thẳng PQ PM + MQ = PQ .
(1đ)
2 + MQ = 11
(1đ)
MQ = 9 cm
(1đ)
Hoạt động 5 : Hớng dẫn về nhà
HS hoàn thiện các bài tập đã hớng dẫn .
BTVN: 48; 52(SGK); 46; 48 (SBT)
Chuẩn bị bài sau : vẽ đoạn thẳng khi biết độ dài .
Ngày

tháng
năm 2010
kí duyệt

Ngy soạn : 02/11/2010
Tiết 11
vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài
i.Mục tiêu :
Qua bài này học sinh cần :
1.Về kiến thức :
- Nắm vững đợc hai nhận xét trong bài học ,
- Có kỹ năng vẽ một đoạn thẳng khi biết độ dài của đoạn thẳng đó, biết sử dụng các công
cụ để vẽ đoạn thẳng .
năm học : .

18


NGUYEN THANH TUAN-

giáo án : hình học 6

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Về kỹ năng :
- Có kỹ năng nhận biết đợc thứ tự các điểm trên một tia, hình thành thêm một cách nhận
biết khác về một điểm nằm giữa hai điểm khác để vận dụng linh hoạt trong quá trình giải
bài tập .
ii. Chuẩn bi :
Thớc thẳng có chia khoảng, compa
iii. các hoạt động dạy học trên lớp :
Hoạt động 1 : Kiểm tra bài cũ
Khi nào thì điểm A nằm giữa O và B ?
a) Ba điểm A, O, B thẳng hàng .
b) AO + OB = AB .
c) AO + AB = OB
d) AO = OB
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung
Hoạt động 2 : Vẽ đoạn thẳng trên tia
Ví dụ 1:
(?) Để vẽ đoạn thẳng có thể dùng những dụng cụ Trên tia Ox vẽ đoạn thẳng OM =
nào ? Cách vẽ nh thế nào ?
2cm
(-) Hớng dẫn cho HS sử dụng các dụng cụ nh thớc thẳng có chia khoảng hoặc com pa để đặt
đoạn thẳng OM sao cho OM = 2cm .
*Cách 1:(Dùng thớc có chia khoảng)
*Cách 1: (dùng thớc có chia
- Đặt cạnh của thớc trùng tia Ox sao cho vạch số khoảng)
0 trùng gốc O.
x
- Vạch 2 cm của thớc ứng với một điểm trên tia,
O
M
điểm ấy chính là điểm M.
2cm
(?) Trên tia Ox, có thể đặt đợc mấy điểm
M nh thế ?
(?) Làm thế nào để vẽ đoạn thẳng CD có
độ dài bằng đoạn thẳng AB cho trớc mà
không cần đo độ dài AB .
(?) HS lên bảng nêu cách vẽ và thực hành
vẽ?

Nhận xét : Trên tia Ox bao giờ cũng vẽ đợc
một và chỉ một điểm M sao cho OM = a
(đơn vị dài)

Ví dụ 2: Cho đoạn thẳng AB. Hãy vẽ đoạn
thẳng CD sao cho CD = AB.
+Vẽ đoạn thẳng AB
+ Vẽ đoạn thẳng CD = AB (bằng compa vào
vở).
Hoạt động 3 : Vẽ hai đoạn thẳng trên tia
Trên tia Ox vẽ OM = 2cm; ON = 3cm.

(?) Khi đặt hai đoạn thẳng trên cùng một
tia có chung một mút là gốc tia ta có nhận
O
M
N
xét gì về vị trí của ba điểm ?
M nằm giữa O và N

x

?) Vậy nếu trên tia Ox có OM = a; ON = Nhận xét :
b; O < a < b thì ta kết luận gì về vị trí các Trên tia Ox, OM = a, ON = b , nếu )thì điểm M nằm giữa hai điểm O và N .
điểm O; M; N ?
(?) Với ba điểm A; B; C thẳng hàng AB =
năm học : .

19


NGUYEN THANH TUAN-

giáo án : hình học 6

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

m; AC = n và m < n ta có kết luận gì ?
Hoạt động 4 : Củng cố Luyện tập

(?) Cho biết nhận xét sau đây đúng hay sai ? Nếu sai, hãy sửa lại cho đúng . " Trên đờng thẳng OM có hai đoạn thẳng OA và OB mà OA > OB thì B nằm giữa O và A "
HS làm bài tập 53,54 SGK
Hoạt động 5 : Hớng dẫn về nhà
-

Học bài theo SGK và làm các bài tập 55 - 58 SGK
Tiết sau : Học bài Trung điểm của đoạn thẳng .
Ngày

Ngày soạn: 02/11/2010

Tiết 12

tháng
năm 2010
kí duyệt

Trung điểm của đoạn thẳng

i.Mục tiêu :
Qua bài này học sinh cần :
1.Về kiến thức :
- Hiểu đợc trung điểm của đoạn thẳng là gì ?
2. Về kỹ năng :
- Rèn luyện kỹ năng xác định vị trí trung điểm của đoạn thẳng cho trớc.
- Tính đợc khoảng cách từ trung điểm tới hai đầu đoạn thẳng, biết độ dài đoạn thẳng đó.
ii. chuẩn bi :
Thớc thẳng có chia khoảng, com pa, bảng phụ.
iii. các hoạt động dạy học trên lớp :
Hoạt động 1 : Kiểm tra bài cũ
Trên tia Ox, xác định hai điểm A và B sao cho OA = 3cm, OB = 6cm .
a) Trong ba điểm A, O, B , điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại ?
b) Tính độ dài đoạn thẳng AB . So sánh OA, OB .
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung
Hoạt động 2 : T rung điểm của đoạn thẳng

năm học : .

20


NGUYEN THANH TUAN-

giáo án : hình học 6

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(?) Vẽ đợc mấy điểm B t/m: vừa nằm
giữa 2 điểm A, O. vừa cách đều 2 điểm A,
O.
(-) Khi đó B đợc gọi là Trung điểm của
đoạn thẳng AO.
(?) Khi nào M trung điểm của đoạn
thẳng AB?

Vẽ đợc 1 và chỉ 1 điểm t/m : vừa nằm giữa
2 điểm A, O. vừa cách đều 2 điểm A, O.
Định nghĩa : Trung điểm M của đoạn
thẳng AB là điểm nằm giữa A, B và cách
đều A, B (MA = MB)
M là trung điểm của đoạn thẳng AB
M [ AB ]

MA = MB

(?) Cho M t/m: MA = MB thì M có phải
trung điểm của đoạn thẳng AB không ?
(?) Cho I nằm giữa 2 điểm D, E hỏi I có
phải trung điểm của đoạn thẳng DE
không ?
(?) Để khẳng định M là trung điểm của
đoạn thẳng AB ta cần chứng tỏ điều gì ?
(?) AM = MB = ?

M không là trung điểm của đoạn thẳng AB
I không là trung điểm của đoạn thẳng DE
AM = MB =

1
AB
2

Hoạt động 3 : Vẽ trung điểm của đoạn thẳng
BT:Cho đoạn thẳng AB = 6 cm, điểm M
Cách vẽ trung điểm của đoạn thẳng:
là trung điểm của AB. Tính AM, MB ?
Giải
(?) Gọi HS lên bảng trình bày.
M nằm giữa A, B nên AM + MB = AB
AM = MB => 2.AM = AB
(?) Muốm xác định trung điểm của đoạn => AM = MB = AB/2 = 6/2 = 3 cm
thẳng AB ta làm ntn?
Muốm xác định trung điểm của đoạn thẳng
AB ta đặt đoạn thẳng AM = AB/2
Cách vẽ:
C1, Dùng thớc thẳng:
C2, Gấp giấy:
C3, Gấp dây:
Hoạt động 4 : Củng cố Luyện tập
(-) Treo bảng phụ ghi đề các bài tập 61, 63, Bài 61:
65 (SGK)
(?) Gọi HS lần lợt lên bảng làm bài

Ox, Ox' là 2 tia đối, A Ox và B Ox'
nên O nằm giữa A, B.
mà OA = OB => O là trung điểm của
AB
Bài 63
a,
Sai
b,
Sai
c,
Đúng
d,
Đúng
Bài 65:(Bảng phụ)
AB = BC = CD = CA = CD
a,
C là trung điểm BD

năm học : .

21


NGUYEN THANH TUAN-

giáo án : hình học 6

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b,
C không là trung điểm của
AB vì C không thuộc AB
c) A không là trung điểm của BC vì
A không thuộc BC.

-

Hoạt động 5 : Hớng dẫn về nhà
Phân biệt điểm nằm giữa, điểm chính giữa .
Học bài theo SGK và làm các bài tập 62, 64 SGK .
Chuẩn bị các câu hỏi và bài tập để tiết sau : Ôn tập chơng .
Ngày

Ngày soạn: 09/11/2010

Tiết 13

tháng
năm 2010
kí duyệt

ôn tập chơng i

i.Mục tiêu :
Qua bài này học sinh cần :
1.Về kiến thức :
- Hệ thống hoá kiến thức đã học về điểm, đờng thẳng, đoạn thẳng, tia .
2. Về kỹ năng :
- Có kỹ năng sử dụng thành thạo thớc thẳng, thớc có chia khoảng, com pa để đo, vẽ
đoạn thẳng , đờng thẳng , tia .
- Bớc đầu tập suy luận đơn giản về hình học .
ii. chuẩn bi :
Thớc thẳng có chia khoảng, compa, bảng phụ. Bảng nhóm
iii. các hoạt động dạy học trên lớp :
Bảng phụ1: Mỗi hình trong bảng sau đây cho biết kiến thức gì ?

C

a

x

A

.
B

.A
Hình 1
. O
Hình 6

B

C

A

Hình 2
y

A B

Hình 7

a

B

b

Hình 3
x

A

B

Hình 8

m

I

A

n

Hình 4
M

Hình 9

Hình 5
B

A

Hình 10

Bảng phụ 2 : Điền vào chỗ trống
Điền vào chỗ trống để đợc một mệnh đề đúng .
a) Trong ba điểm thẳng hàng, ....... điểm nằm giữa hai điểm còn lại .
b) Có một và chỉ một đờng thẳng đi qua .......................................... .
c) Mỗi điểm trên đờng thẳng là .............. của hai tia đối nhau .
d) Nếu ....................... thì AM + MB = AB .
năm học : .

22

M

B


NGUYEN THANH TUAN-

giáo án : hình học 6

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bảng phụ 3 : Nhận biết đúng sai .
Cho biết mệnh đề sau là đúng hay sai .
a) Đoạn thẳng AB là hình gồm tát cả các điểm nằm giữa A và B .
b) Nếu M là trung điểm của đoạn thẳng AB thì M cách đều hai điểm A , B .
c) Trung điểm của đoạn thẳng AB là một điểm cách đều hai mút A và B .
d) Hai đờng thẳng phân biệt thì hoặc cắt nhau hoặc song song nhau .
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung
Hoạt động 2 : Hệ thống kiến thức
(?) Nêu những điểm đờng thẳng
a?
(?) Đọc tên các đờng thẳng, đoạn
thẳng, tia
(?) Cho biết 2 tia đối nhau?
(?) Điểm nào không thuộc đoạn
thẳng, đờng thẳng và tia nào?

1, Điểm đờng thẳng, đoạn thẳng, tia.
Vị trí tơng đối giữa chúng:
VD:

(?) Nêu điều kiện cần và đủ để
điểm M nằm giữa 2 điểm A và B?
Nêu điều kiện cần và đủ để điểm
M là trung điểm của đoạn thẳng
AB ?

2, Điểm nằm giữa, trung điểm của đoạn thẳng:
*Điểm M nằm giữa 2 điểm A và B
<=> AM + MB = AB
*M là trung điểm của đoạn thẳng AB
<=> M nằm giữa 2 điểm A và B
MA = MB
Hoạt động 3 :Bài tập trắc nghiệm

(-) Lần lợt treo các bảng phụ 1, 2, 3 HS làm bài và trả lời
(?) Yêu cầu HS đọc đề bài . Đứng tạ
chỗ trả lời miệmg.
Hoạt động 4 : Luyện tập
(?) Vẽ hình

Bài 2:

(?) Vì sao M nằm giữa A, B?
Vì sao M là trung điểm của AB?

Bài 6
a, M nằm giữa A và B vì ...

năm học : .

23


NGUYEN THANH TUAN-

giáo án : hình học 6

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b, ... => AM = MB
(?) Vẽ hình
c, ... => M là trung đểm của AB.
(?) O có phải là trung điểm của Bài 8
AC, BD không ?

Hoạt động 5 : Hớng dẫn về nhà
- Ôn tập các kiến thức đã học và hoàn thiện các bài tập đã hớng dẫn .
- Tiết sau : Kiểm tra 45 phút .
Ngày

Ngày soạn : 16/11/2010

Tiết 14

tháng
năm 2010
kí duyệt

Kiểm tra chơng I

I. Mục tiêu : Qua bài này học sinh đợc :
- Kiểm tra khả năng tiếp thu kiến thức hình học về đờng thẳng, tia, đoạn thẳng .
- Kiểm tra kỹ năng vẽ hình, lập luận và trình bày bài giải toán hình học .
- Tập tính kỷ luật, nghiêm túc trong kiểm tra .
iii. đề bài- đáp án :
Đề 1
Bài 1: (4điểm)
Vẽ đoạn thẳng AB dài 10 cm .Trên AB lấy M sao cho AM = 4 cm .
a) M có nằm giữa A và B không ? Vì sao?
b) Tính độ dài đoạn MB.
Bài 2: (4điểm)
Vẽ tia Ox trên tia đó lấy điểm A sao cho OA = 2 cm. Lấy điểm B sao cho OB =
4 cm. Lấy điểm C sao cho OC = 6 cm.
a) Điểm A có nằm giữa O và B không?
b) Tính các độ dài AB ; BC
c) Điểm B có là trung điểm của đoạn AC không? Vì sao?
Bài 3: (2điểm)
năm học : .

24


NGUYEN THANH TUAN-

giáo án : hình học 6

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cho đoạn thẳng AB dài 8 cm, C là điểm nằm giữa A, B. Gọi M là trung điểm của AC và
N là trung điểm của CB. Tính MN
Đáp án đề 1:
Bài 1: (4điểm) : Vẽ đúng hình cho 0.5 đ
M
A
B
a) M nằm giữa A và B vì AM < AB
1.0 đ
b ) Vì M nằm giữa A và B nên ta có AM + MB = AB
1.0 đ
MB = AB AM
0.75 đ
MB = 10 4 = 6 (cm )
0.5 đ
Vậy MB = 6 (cm)
0.25 đ
Bài 2: (4điểm): Vẽ đúng hình cho 0.75 đ
a) A nằm giữa O và B vì OA < OB
0.75đ
b) Vì A nằm giữa O và B nên ta có OA + AB = OB
AB = OB OA
AB = 4 2 = 2 (cm )
Vậy AB = 2 (cm)
1.0đ
* Vì B nằm giữa O và C nên ta có OB + BC = OC
BC = OC OB
BC = 6 4 = 2 (cm )
Vậy BC = 2 (cm)
1.0đ
c) Điểm B là trung điểm của AC . (Vì theo câu a và b )
0.5đ
Bài 3: (2điểm) Vẽ hình đúng
0.5đ
Ta có : MC = 1/2 AC
CN = 1/2 BC
Mà : MN = MC + CN
0.5đ
MN =

1
1
1
1
1
AC + CB = ( AC + CB) = . AB = . 8 = 4 (cm )
2
2
2
2
2

1.0đ

Đề 2
Bài 1: (4điểm)
Vẽ đoạn thẳng AB dài 8 cm .Trên AB lấy M sao cho AM = 3 cm .
a) M có nằm giữa A và B không ? Vì sao?
b) Tính độ dài đoạn MB.
Bài 2: (4điểm)
Vẽ tia Ox trên tia đó lấy điểm A sao cho OA = 3 cm. Lấy điểm B sao cho OB =
5 cm. Lấy điểm C sao cho OC = 7 cm.
d) Điểm A có nằm giữa O và B không?
e) Tính các độ dài AB ; BC
f) Điểm B có là trung điểm của đoạn AC không? Vì sao?
Bài 3: (2điểm)
Cho đoạn thẳng AB dài 6 cm, C là điểm nằm giữa A, B. Gọi M là trung điểm của AC và
N là trung điểm của CB. Tính MN
Đáp án đề 2
Bài 1: (4điểm) : Vẽ đúng hình cho 0.5 đ
M
A
B
a) M nằm giữa A và B vì AM < AB
1.0 đ
b ) Vì M nằm giữa A và B nên ta có AM + MB = AB
1.0 đ
MB = AB AM
0.75 đ
MB = 8 3 = 5 (cm )
0.5 đ
Vậy MB = 5 (cm)
0.25 đ
Bài 2: (4điểm): Vẽ đúng hình cho 0.75 đ
a) A nằm giữa O và B vì OA < OB
0.75đ
b) Vì A nằm giữa O và B nên ta có OA + AB = OB
AB = OB OA
năm học : .

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×