Tải bản đầy đủ

Một số tổn thương cơ bảntrên CLVT phổiđộ phân giải cao- HRCT

Một
 số
 tổn
 thương
 cơ
 bản
 trên
 CLVT
 
phổi
 độ
 phân
 giải
 cao
 -­‐
 HRCT
Bs.
 Đào
 Danh
 V ĩnh
 

Khoa
 Chẩn
 đoán
 hình
 ảnh


Nội
 dung

Giới
 thiệu
 
Giải
 phẫu
 phổi
 đại
 cương
 
Giải
 phẫu
 HRCT
 
Tổn
 thương
 phổi
 cơ
 bản
 
– Ngoại
 vi
 tiểu
 thùy
 
– Trung
 tâm

 tiểu
 thùy
 
– Toàn
 tiểu
 thùy


Giới
 thiệu
• Tình
  hình
  bệnh
  phổi
  hiện
  nay
 
vẫn
 rất
 phức
 tạp:
 
– Tỷ
 lệ
 mắc
 và
 chết
 tiếp
 tục
 gia
 tăng
 
– Bệnh
 lý
 đa
 dạng
 
– Triệu
  chứng
  không
  đặc
  hiệu:
  LS,
 
CLS
 
– Thói
 quen
 hút
 thuốc
 lá,
 bệnh
 nghề
 
nghiệp
 
– Chiến
 lược
 quản
 lý
 chưa
 đồng
 bộ,
 
hệ
 thống


Giới
 thiệu
• Phương
 tiện
 chẩn
 đoán
 hình
 ảnh


Giải
 phẫu
 phổi
 và
 các
 cấu
 trúc
• Phổi
 và
 thùy
 phổi.


Giải
 phẫu
 phổi
 và
 các
 cấu
 trúc
• Cây
 phế
 quản.


Giải
 phẫu
 phổi
 và
 các
 cấu
 trúc
• Phân
 thùy
 phổi.
1
2
2
3
4

6

5
10

8
9

10

7

9


Giải
 phẫu
 phổi
 và
 các
 cấu
 trúc

Tiểu
 thùy
 thứ
 cấp:
 William
 Snow
 Miller,
 1947.
 
Hình
 dạng:
 trụ
 đa
 diện
 
Kích
 thước:
 10-­‐25mm
 (người
 lớn
 11-­‐17mm)
 
Thành
 phần:
 Đường
 dẫn
 khí
 
Nhánh
 ĐM
 phổi
 
Nhánh
 TM
 phổi
 
Bạch
 mạch
 
Tổ
 chức
 kẽ
 

 liên
 kết
 

• Tiểu
 thùy
 sơ
 cấp


Giải
 phẫu
 phổi
 và
 các
 cấu
 trúc
• Cấu
 trúc
 tiểu
 thùy
 thứ
 cấp
 
– Vách
 liên
 tiểu
 thùy
 
• TM
 liên
 tiểu
 thùy
 
• Tổ
 chức
 kẽ
 liên
 tiểu
 thùy
 
• Bạch
 mạch
 và
 mô
 liên
 kết
 
– Trung
 tâm
 tiểu
 thùy
 
• Tiểu
 phế
 quản
 
• Tiểu
 ĐM
 trung
 tâm
 tiểu
 thùy
 
• Tổ
 chức
 kẽ
 trung
 tâm
 tiểu
 thùy
 
• Bạch
 mạch
 và
 mô
 liên
 kết
 
– Nhu
 mô
 tiểu
 thùy
 
• Tiểu
 phế
 nang
 
• Tổ
 chức
 kẽ
 nhu
 mô
 
• Giường
 mao
 mạch
 phổi:
 ĐM,
 TM,
 Bạch
 
mạch.


Giải
 phẫu
 phổi
 và
 các
 cấu
 trúc
• Tổ
 chức
 kẽ
 
– Vách
 liên
 tiểu
 thùy:
 liên
 tiểu
 thùy
 
– Trung
 tâm
 tiểu
 thùy:
 quanh
 phế
 huyết
 quản
 
– Nhu
 mô


Nội
 dung

Giới
 thiệu
 
Giải
 phẫu
 phổi
 đại
 cương
 
Giải
 phẫu
 HRCT
 
Tổn
 thương
 phổi
 cơ
 bản
 
– Ngoại
 vi
 tiểu
 thùy
 
– Trung
 tâm
 tiểu
 thùy
 
– Toàn
 tiểu
 thùy


Giải
 phẫu
 HRCT
• Tiểu
 thùy
 thứ
 cấp
 và
 các
 cấu
 trúc.
Interlobular
 septa:
 vách
 liên
 tiểu
 thùy
 
Acinar
  artery
  and
  bronchioles
 
diameter:
  đường
  kính
  ĐM
  và
  PQ
 
 
trung
 tâm
 tiểu
 thùy
 
Acinus:
  chùm
  phế
  nang,
  tiểu
  thùy
  sơ
 
cấp
 
Terminal
  bronchiole:
  tiểu
  phế
  quản
 
tận
 
Respiatory
  bronchiole:
  tiểu
  phế
  quả
  n
 

 hấp
 
Lobular
 artery:
 động
 mạch
 thùy
 
Pulmornary
  vein
  diameter:
  đường
 
kính
 tĩnh
 mạch
 liên
 tiểu
 thùy


Giải
 phẫu
 HRCT
• Vách
 liên
 tiểu
 thùy
 
– Tĩnh
  mạch
  phổi:
  phần
  xa
  nhất
  cách
  bề
  mặt
  phổi
  10-­‐20mm,
  tạo
  thành
 
góc
 ~
 90
 o
 
 so
 với
 nhánh
 chính
 
– Nhìn
 rõ
 nhất
 ở
 vùng
 đỉnh
 phổi
 trước
 và
 dọc
 theo
 màng
 phổi
 trung
 thất.
 

• Trung
 tâm
 tiểu
 thùy
 
– Tiểu
  động
  mạch
  phổi:
  phần
  xa
  nhất
  cách
  bề
  mặt
  màng
  phổi
  5-­‐10mm,
 
tạo
 với
 thân
 chính
 một
 góc
 nhọn,
 dạng
 chữ
 Y
 
– Tiểu
 phế
 quản:
 phần
 xa
 nhất
 cách
 bề
 mặt
 màng
 phổi
 30mm
 
 

• Nhu
 mô
 tiểu
 thùy:
 
– Chứa
 phế
 nang
 
– Bình
 thường
 không
 nhìn
 thấy
 tổ
 chức
 kẽ
 và
 các
 chùm
 phế
 nang


Giải
 phẫu
 HRCT
• .


Giải
 phẫu
 HRCT
• .


Giải
 phẫu
 HRCT
• .


Giải
 phẫu
 HRCT
• .


Giải
 phẫu
 HRCT
• .


Giải
 phẫu
 HRCT
• .


Giải
 phẫu
 HRCT
• .


Giải
 phẫu
 HRCT
• Tiểu
 thùy
 thứ
 cấp.


Nội
 dung

Giới
 thiệu
 
Giải
 phẫu
 phổi
 đại
 cương
 
Giải
 phẫu
 HRCT
 
Tổn
 thương
 phổi
 cơ
 bản
 
– Ngoại
 vi
 tiểu
 thùy
 
– Trung
 tâm
 tiểu
 thùy
 
– Toàn
 tiểu
 thùy


Tổn
 thương
 phổi
 cơ
 bản
• Tổn
 thương
 ngoại
 vi
 tiểu
 thùy
 
– Vách
 liên
 tiểu
 thùy
 
– Ngoại
 vi
 tiểu
 thùy
 

• Tổn
 thương
 trung
 tâm
 tiểu
 thùy
 

Hình
 mờ
 dạng
 nốt:
 lớn,
 nhỏ
 
Giãn
 phế
 quản
 
Dấu
 hiệu
 nẩy
 chồi
 (tree-­‐in-­‐budd)
 

 khí
 
 trung
 tâm
 tiểu
 thùy
 

• Tổn
 thương
 toàn
 tiểu
 thùy
 

Đông
 đặc
 
Kính
 mờ
 
Tổ
 ong
 

 khí
 toàn
 tiểu
 thùy.


Dày
 vách
 liên
 tiểu
 thùy
• Bản
 chất:
 tụ
 dịch,
 thâm
 nhiễm
 tế
 bào,
 xơ
 hóa
 
• Hình
 dạng:
 trơn,
 nốt,
 hỗn
 hợp
 
• Tính
 chất:
 
– Thường
 ở
 ngoại
 vi
 trường
 phổi
 
– Dài
 10-­‐20mm
 
– Các
 đường
 Kerley
 trên
 XQ:
 A,
 B,
 C,
 D
 
– Phối
 hợp
 với
 các
 tổn
 thương
 cơ
 bản
 khác:
 kính
 mờ,
 nốt,
 tổ
 
ong
 
– Thường
 gặp
 ở
 bệnh
 nhân
 có
 tổn
 thương
 phổi
 kẽ


Dày
 vách
 liên
 tiểu
 thùy
• Thể
 trơn

Phù
 phổi
 kẽ


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×