Tải bản đầy đủ

XAC SUAT THIET DIEN CUA HINH CHOP

PHIẾU HỌC TẬP
XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ, THIẾT DIỆN CỦA HÌNH CHÓP
I. Xác suất của biến cố
Bài 1: Chọn ngẫu nhiên một số nguyên dương nhỏ hơn 50.
a) Mô tả không gian mẫu
b) Tính xác suất để số được chọn là số nguyên tố.
Bài 2: Gieo hai con xúc sắc cân đối và đồng chất. Gọi A là biến cố: “ Tổng số chấm xuất
hiện trên hai con xúc sắc là 7”. Tính xác suất của biến cố A.
Bài 3: Gieo 3 đồng xu cân đối một cách độc lập. Tính xác suất để
a) 3 đồng xu đều sấp
b) có ít nhất 1 đồng xu sấp
Bài 4: Một tổ có 7 nam và 3 nữ. Chọn ngẫu nhiên hai người. Tính xác suất sao cho trong
hai người đó
a) Cả hai đều là nữ
b) ít nhất một người là nữ
c) Có đúng một người là nữ
d) không có người nữ nào.
Bài 5: Một hộp có 5 viên bi xanh, 6 viên bi đỏ và 7 viên bi vàng. Biết rằng không có hai
viên bi cùng màu nào giống hệt nhau. Lấy ngẫu nhiên từ hộp đó bốn viên bi. Tính xác suất
để
a) 4 viên bi được lấy ra chỉ có tối đa hai màu

b) 4 viên bi được lấy ra có đúng hai màu.
II. Thiết diện của hình chóp
Bài 1: Cho tam giác ABC và mặt phẳng (P). Gọi A’, B’, C’ lần lượt là giao điểm của các
đường thẳng AB, BC, CA với (P). Chứng minh 3 điểm A’, B’, C’ thẳng hàng.
Bài 2: Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành, gọi M, N, P lần
lượt là trung điểm các cạnh BC, CD, SA. Xác định thiết diện của hình chóp cắt bởi
mp(MNP).
Bài 3: Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có AB không song song với CD, xác định giao
tuyến của các mặt phẳng
a) (SAC) và (SBD)
b) (SAB) và (SCD)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×