Tải bản đầy đủ

KT 15 DSCSCCSN TRAC NGHIEM

Cho dãy số có công thức tổng quát là

un = 2 n

u =2
B. n + 3

un +3 = 8.2 n

thì số hạng thứ n+3 là?

3

un +3 = 6.2n

n
u
=
6
n
+

3
D.

A.
C.
[
]
Cho tổng S n = 1 + 2 + 3 + .......... + n . Khi đó S3 là bao nhiêu?
A. 3
B. 4
C. 5
[
]
un =

D. 6

1
n + 1 là dãy số có tính chất?

Dãy số
A. Giảm
B. Tăng
C. Không tăng không giảm
D. Tất cả đều sai
[
]
Cho dãy số un = 7 − 2n . Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau đây?
A. số hạng thứ n+1 của dãy là 8-2n
B. Ba số hạng đầu tiên của dãy là: 5;3;1
C. Là CSC với d = -2
D. Số hạng thứ 4 của dãy là -1
[
]
1
1
u1 = , d = −
4
4 . Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau đây?

Cho CSC có
5
s5 = −
4


A.
[
]

B.

Cho CSC có d = -2 và

s5 =

4
5

C.

s5 =

5
4

D.

s5 = −

4
5

s8 = 72

, khi đó số hạng đầu tiên là sao nhiêu?
1
1
u
=
u
=

1
1
u = −16
16
16
B. 1
C.
D.

A. u1 = 16
[
]

u1 = −1, d = 2, sn = 483
Cho CSC có
. Hỏi số các số hạng của CSC?
A. n = 23
B. n = 21
C. n = 22
D. n = 20
[
]
Trong các dãy số sau đây dãy số nào là CSC?

un = 3n + 1

A.
[
]

B.

un = ( −3 )

n +1

n
C. un = 3

D. Tất cả đều là CSC

1
u1 = − , u7 = −32
2
Cho CSN có
. Khi đó q là ?

A. ± 2
[
]

1
B. 2
±

C. ±4

D. Tất cả đều sai

u = 3; q = −2

Cho CSN có 1
A. số hạng thứ 7
[
]

. Số 192 là số hạng thứ bao nhiêu?
B. số hạng thứ 6
C. số hạng thứ 5

D. Đáp án khácTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×