Tải bản đầy đủ

De kt 1 tiet chuong to hop xac suat 11 nang cao

TRƯỜNG THPT A
(NÂNG CA0)

KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 2 ĐẠI SỐ 11

TỔ : TOÁN

Năm học : 2016 - 2017

A/ Trắc nghiệm ( 5 điểm )


Học sinh ghi đáp án đúng vào các ô dưới đây.

CÂU
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10 11 12 13
ĐÁP ÁN
1. Từ các số 1, 3, 5 có thể lập được bao nhiêu số có các chữ số khác nhau.
A. 6

B. 8

14

C.12

15

D. 15

2. Từ các chữ số 2,3,5,7 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên X, sao cho 400 A. 4!

B. 44

C. 32

D. 42

3. Từ các chữ số 0,1,2, 3,4, 5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn có 4 chữ số khác
nhau.
A. 156

B. 160

C. 240

D. 752

4. Một tổ có 7 học sinh nam và 6 học sinh nữ . Hỏi có bao nhiêu cách chọn 4 em đi trực sao cho
có ít nhất 2 học sinh nữ.
A. 69


B. 191

C. 3630

D. Kết quả khác

5. Gieo ngẫu nhiên một con súc sắc . Xác suất để mặt 6 chám xuất hiện là.
A.

B.

C.

D.

6. Chọn ngẫu nhiên 3 quả cầu từ một bình đựng 5 quả cầu xanh , 4 quả cầu đỏ và 3 quả cầu
vàng. Xác suất để chọn được 3 quả cầu khác màu là.
A.

B.

C.

D.

7. Trong khai triển (x – y )11, hệ số của số hạng chứa x8y3 là
A. -

C131

B.

C181

C.

C131

D.

− C15 1

8. Tìm số nguyên dương bé nhất n sao cho trong khai triển (1+x)n có hai hệ số liên tiếp có tỉ số


7
15


A. 20

B. 21

C. 22

D. 23

9. Trong khai triển nhị thức (a + 2)n + 6 (n ∈N). Có tất cả 17 số hạng. Vậy n bằng:
A. 10

B. 11

C. 12

D. 17

10. Có bao nhiêu số tự nhiên có 7 chữ số khác nhau từng đôi một , sao cho chữ số 2 đứng liền
giữa chữ số 1 và 3.
A. 2942

B. 3204

C. 7440

D. Đáp án khác.

11. Số nguyên dương n thỏa : A2n – Cn+1n-1=4n+6
A. 11

B. 12

C.13

D. 14

12. Gieo 2 con súc sắc cân đối và đồng chất. Xác suất để tổng số chấm trên 2 mặt bằng 7 là.
A.

B.

C.

D.

13. Cho đa giác đều có n đỉnh, n 3 . Tìm n , biết rằng đa giác đó có 135 đường chéo
A 27

B. 18

C.15

D. 8

14. Cho A là tập có 6 chữ số khác nhau được tạo từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5. Chọn ngẫu nhiên
một số từ A . Xác suất để số đó có chữ số 3 và 4 đứng cạnh nhau là
A.

B.

C.

D.

15. Tính tổng S= 12.C1 2011.22010 + 22.C22011.22009 +…….+ 20112.C20112011.20
A. 2011.2012.32009

B. 2011.2013.32009

C. 2013.2012.32009

D. 20122.32009

B/ TỰ LUẬN ( 5 ĐIỂM )
1. Có bao nhiêu số tự nhiên:
a) có 4 chữ số đều lẻ
b) có 5 chữ số mà các chữ số cách đều chữ số đứng giữa thì giống nhau.
2. Giải bất phương trình sau: 2.C2x+1 +3.Ax2 < 30
3. Một tổ gồm 9 học sinh nam và 3 học sinh nữ. Chia tổ thành 3 nhóm , mỗi nhóm có 4 người.
Tính xác suất để nhóm nào cũng có nữ
4. Tìm số hạng thứ 12 trong khai triển (2 – 3x)15
5. Trong khai triển ( +x )10 thành đa thức a0 + a1x + a2x2 +….+ a9x9 + a10x10
Tìm hệ số ak lớn nhất

(0

( ak
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×