Tải bản đầy đủ

De trac nghiem nguyen ham

Đây là đề góc dùng cho phần mềm trắc nghiệm CITest
Link tải : https://drive.google.com/open?id=0B2pcWYaQx_X1Rjd4SThtN3pnR28

B/C

M
Đ

Nội dung câu hỏi ở cột này

B1/C 1
3

1

Tính
B1/C 1
3

∫ 2 x + 1dx


, kết quả là.

Công thức nguyên hàm nào sau đây
sai?

Nội dung đáp án

PA nhiễu 1

1
ln 2 x + 1 + C
2

2 ln 2 x + 1 + C

1
∫ x dx = ln x + C

xα +1
∫ x dx = α + 1 + C (α ≠ −1)
α

PA nhiễu 2



1
+C
(2 x + 1)2

ax
∫ a dx = ln a + C
x

PA nhiễu 3
ln 2 x + 1 + C

1

∫ cos



2

x

dx = tan x + C

(0 < a ≠ 1)
B1/C 1
3

B1/C 1
3

∫ (3cos x − 3 )dx
x

Tính

, kết quả là:

Trong các hàm số sau:
(I)

−3sin x − 3x.ln 3 + C

3sin x − 3x.ln 3 + C

Chỉ (III)

Chỉ (II), (III)

(I), (II), (III)

Chỉ (II)

1
− (1 − 2 x)6 + C
12

(1 − 2 x)6
+C
6

(1 − 2x)6 + C

5(1 − 2x)4 + C

3sin x −

3x
+C
ln 3

−3sin x −

3x
+C
ln 3

f ( x) = tan 2 x + 2

f ( x) =

(II)
(III)

1
sin 2 x

f ( x) = tan 2 x + 1

Hàm số nào có một nguyên hàm là
hàm số g(x) = tanx
B1/C 1
3

Tìm nguyên hàm của hàm số
f ( x) = (1 − 2 x)5


B1/C 1
3

Cho
f (x)

ò f ( x)dx = e

x

+ sin 2 x + C

f ( x ) = e x + 2 cos 2 x

f ( x ) = e x - cos 2 x

f ( x ) = e x + cos 2 x

f ( x) = e x +

ln t + C

ln t + C

1
+C
t2



. Hỏi

1
cos 2 x
2

là hàm số nào trong các hàm số

sau?
B1/C 1
3
B1/C 1
3

B1/C 1
3

Tính

1
∫ t dt

, kết quả là:

x

Tính

∫ e 2 dx

2e 2 + C

1 2x
e +C
2

e2 + C

1 x
e +C
2

Chỉ (I) và (II)

Chỉ (III)

Chỉ (II) và (III)

Chỉ (II)

y = − ln cos x

y = ln(cosx)

x

, kết quả là:

Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề
nào sau đây là mệnh đề sai ?

1
+C
t2

x

1
1
( I ) ò sin x sin 3 xdx = (sin 2 x - sin 4 x) + C
4
2
1
( II ) ò tan 2 xdx = tan 3 x + C
3
x+ 1
1
( III ) ò 2
dx = ln(x 2 + 2 x + 3) + C
x + 2x + 3
2
B1/C 1
3
B1/C 1
3

f ( x ) = − tan x

Hàm số
có một
nguyên hàm là hàm số nào sau đây ?

Hàm số

f ( x ) = xe x

2

có một nguyên

y = ln cos x

1 2
y = ex
2

y = ex

ln sin x − cos x + C

ln(sinx − cosx) + C

2

y = 2 xe x

2

y=

1
2

cos x

y = xe x

2

hàm là hàm số nào sau đây ?
B1/C 1
3

sin x + cos x

Tính

∫ sin x − cos x dx

, kết quả là:

− ln sinx − cosx + C

− ln(sinx − cosx) + C


B1/C 1
3

Tìm một nguyên hàm của hàm số

f ( x) =

1
1 − cos 2 x

này triệt tiêu khi

Hàm số nào sau đây là một nguyên

B1/C 1
3

A = ∫ sin 2 xdx, B = ∫ cos 2 xdx

Tính
B1/C 1
3

B1/C 1
3

1
(− 3 − cot x)
2

sin 2 x

2cos2x

-sin2x

2sinx

1
A − B = − sin 2 x + C
2

1
A − B = sin 2 x + C
2

A − B = −2cos 2 x

A − B = − cos 2 x + C

x3 1
− + 2x + C
3 x

x3 1
+ + 2x + C
3 x

sin 2x

A − B?

.

2

Tính

1 3
(
+ tan x)
2 3

π
6

B1/C 1
3

Đặt

1
− (cot x + 3)
2

biết nguyên hàm

x=

hàm của

1
( 3 − cot x)
2

 x2 + 1 
∫  x ÷ dx

, kết quả là:

Hàm số nào sau đây là một nguyên
hàm của hàm số

f ( x) = x 2 + k

f ( x) =

x 2
k
x + k + ln x +
2
2

x 2 + fk( x) =

1 2
x
x + k + ln x +
2
2

+C

3

 x2 + 1 

÷
 x 
3

k
x 2 + fk( x) = ln x +
2

2

 x3

 +x÷
 3 2 ÷ +C
 x ÷

÷
 2 

x 2 + k f ( x) =

với

k ¹ 0?

B1/C 1
3

f ( x ) = (ax 2 + bx + c ) 2 x -1

Nếu
một nguyên hàm của hàm số
g ( x) =

10 x 2 - 7 x + 2
2 x -1

trên khoảng

2


-2

3

4
3

1
2

x +k


æ
1
ç
;+ ¥
ç
ç
è2
B1/C 1
3

ö
÷
÷
÷
ø
thì a+b+c có giá trị là

Trong các hàm số sau: (I)
f ( x) = x 2 + 1

f ( x) =

Chỉ (I)

Chỉ (II)

Chỉ (III) và (IV)

Chỉ (III)

(I) và (II)

Chỉ (II)

Chỉ (I) và (III)

(II)

f ( x) = x 2 + 1 + 5
f ( x) =

Chỉ (III)

(III)

1
x2 + 1
1
2

x +1

(IV)
-2

Hàm số nào có
một nguyên hàm là hàm số
F ( x) = ln x +
B1/C 1
3

x2 + 1

F ( x ) = x + cos x
Xét các mệnh đề (I)
là một nguyên hàm của
2

æ x

f ( x) = ç
sin - cos ÷
÷
ç
÷
ç
è 2

F ( x) =

x4
+6 x
4

(II)

là một nguyên hàm
3
f ( x) = x3 +
x
của
(III)
F ( x ) = tan x
là một nguyên hàm của


f ( x) = -ln cos x
Mệnh đề nào sai ?



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×