Tải bản đầy đủ

Bài thuyết trình môn tư tưởng hồ chí minh

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH

BÀI THUYẾT TRÌNH
MÔN: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH


DANH SÁCH NHÓM

1. Trần Thanh Nam
2. Nguyễn Sơn Quốc Chí
3. Nguyễn Đức Cường
4. Nguyễn Huỳnh Quốc Khương
5. Dương Hữu Trí
6. Hồ Công Hưng
7. Hồ Việt Đức
8. Tô Thanh Tùng
9. Nguyễn Tấn Sĩ
10.Trương Phan Đăng Khoa

15HXD05

15HXD05
14CTH02
14CTH02
14CTH02
14CTH02
14CTH02
14CTH01
14CTH01
14CTH01


CHỦ ĐỀ THUYẾT TRÌNH
NHỮNG CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC TRONG QUAN ĐIỂM CỦA HỒ CHÍ MINH


TIÊU ĐỀ CHÍNH

Phần


Phần 1: Lời mở đầuHồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại, người cha già dân tộc,
Người là tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng,
luôn quan tâm đến vấn đề đạo đức và việc tu dưỡng đạo
đức, coi đạo đức là “cái gốc” của người cách mạng. Đặc
biệt Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng việc giáo dục
đạo đức cho đoàn viên thanh niên. Nhìn nhận đoàn viên,
thanh niên một cách toàn diện, thấy rõ vị trí, vai trò “Là
người tiếp sức cho thế hệ thanh niên già, đồng thời người
phụ trách dù dắt sự nghiệp của giai cấp và dân tộc. Thấm
nhuần và phát triển tư tưởng của Người, Đảng và Nhà
nước luôn đề cao ai trò của đoàn viên, thanh niên, nhất
là cho thế hệ sinh viên hiện nay. Coi trọng việc xây dựng
đạo đức, lối sống cho sinh viên lấy từ tư tưởng Hồ Chí
Minh làm kim chỉ nam cho thế hệ tương lai”.Phần 2: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chuẩn mực đạo đức

I. Một số nội dung cần biết

II. Các chuẩn mực đạo đức

1. Khái niệm đạo

2. Quan điểm về vai trò và sức

đức.

mạnh của đạo đức.

1. Trung
với
nước,hiếu
với dân.

a. Đạo đức là cái gốc của
cách mạng.

b. Đạo đức là nhân
tố tạo nên sự hấp dẫn
của CNXH.

2. Cần,

3. Thương

kiệm,

yêu con

liêm,

người, sống

chính, chí

có tình.

công vô
tư.

4.
Có tinh
thần quốc
tế trong
sáng.


Phần 2: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chuẩn mực đạo đức
I.

Một số nội dung cần biết.

1. Khái niệm đạo đức:

-.

Đạo đức là hình thái ý thức xã hội, tổng hợp những nguyên tắc, chuẩn mực xã hội mà nhờ đó con người tự
giác điều chỉnh hành vi của mình sai cho phù hợp với lợi ích, hạnh phúc của con người, vì sự tiến bộ của xã
hội trong mối quan hệ giữa con người với con người, giữa cá nhân với xã hội.

Vậy: Bản chất của đạo đức xã hội là hình thái đặc biệt của ý thức xã hội, là sự điều chỉnh mối quan hệ xã họi, là biện
pháp giải quyết và khắc phục các mâu thuẫn xã hội làm cho xã hội phát triển, tiến bộ.


Phần 2: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chuẩn mực đạo đức
I.

Một số nội dung cần biết.

2. Quan điểm về vai trò và sức mạnh của đạo đức.

a.

Đạo đức là cái gốc của cách mạng.

-

Hồ Chí Minh quan niệm đạo đức là nền tẳng và là sức mạnh của cách mạng, coi đó là cái gốc của cây, ngọn
nguồn của sông nước.

-.
-.

Quan niệm lấy đức làm gốc của Hồ Chí Minh không có nghĩa là tuyệt đối hóa mặt đức, coi nhẹ mặt tài.
Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là đạo đức trong hành động, lấy hiệu quả thực tế làm thước đo.
Vậy: Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, phẩm chất đạo đức và năng lực thống nhất làm một. Nhưng phải lấy
đức làm nền tảng.


Phần 2: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chuẩn mực đạo đức
I.

Một số nội dung cần biết.

2. Quan điểm về vai trò và sức mạnh của đạo đức.
b. Đạo đức là nhân tố tạo nên sự hấp dẫn của Chủ Nghĩa Xã Hội.

-.

Theo Hồ Chí Minh, sự hấp dẫn của CNXH trước hết là ở những giá trị đạo đức cao đẹp, ở phẩm chất người
cộng sản ưu tú, bằng tấm gương sống và hành động của mình, chiến đấu cho lý tưởng đó trở thành hiện thực.

-.
-.

Những phẩm chất đạo đức cao quý làm cho chủ nghĩa cộng sản trở thành một sức mạnh vô địch.
Bác nói: “Đối với phương Đông một số tấm gương sống còn giá trị hơn 100 bài diễn văn tuyên truyền”.
Tấm gương đạo đức trong sáng của Người là nguồn cổ vũ, động viên tinh thần quan trọng đối với nhân dân
ta và toàn nhân loại tiến bộ đoàn kết đấu tranh vì hòa bình, độc lập đan tộc, đan chủ và chủ nghĩa xã hội.


Phần 2: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chuẩn mực đạo đức
II.
A.
-.
-.

Các chuẩn mực đạo đức.
Quan điểm của Hồ Chí Minh về chuẩn mực đạo đức cách mạng.
“Đạo đức cách mạng là chuẩn mực đạo đức của con người cách mạng, về xã hội không còn áp bức, bóc lột,
nó quy định hành vi ứng xử của họ với nhau, với nhân dân, Tổ quốc và nhân loại”
“Đạo đức cách mạng là bất kỳ ở cương vị nào, bất kỳ công việc gì, đều không sợ khó, không sợ khổ, đều một
lòng, một dạ phục vụ lọi ích chung của giai cấp, của nhân dân, đều nhằm mục đích xây dựng chủ nghĩa xã
hội.”
Tại sao phải có đạo đức?


Phần 2: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chuẩn mực đạo đức
II.

Các chuẩn mực đạo đức.

B. Vai trò của đạo đức với người cách mạng.

-.
-.
-.

Khổng tử nói: Đức là cốt của quân tử
Các Mác khẳng định: Đức là chất của người cộng sản
Chủ tịch Hồ Chí Minh: Đức là gốc của con người cách mạng.
“Đạo đức là nguồn nuôi dưỡng và phát triển con người, như gốc của cây, như ngọn nguồn
của sông suối”.


Phần 2: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chuẩn mực đạo đức
II.

Các chuẩn mực đạo đức.

C. Các chuẩn mực đạo đức.

1.
-.

Trung với nước, hiếu với dân.
Theo Hồ Chí Minh, đây là phẩm chất quan trọng nhất, bao trùm nhất và chi phối các phẩm chất khác.Từ
quan niệm cũ “ trung với vua, hiếu với cha mẹ” trong đạo đức truyền thống của xã hội phong kiến phương
Đông, Hồ Chí Minh đưa vào đó một nội dung mới, cao rộng hơn là “ trung với nước, hiếu với dân”. Người
khẳng định: Trung với nước, hiếu với dân, suốt đời phấn đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ
nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Câu
nói của Bác vừa là lời kêu gọi hành động, vừa là định hướng chính trị, đạo đức cho mỗi người Việt Nam,
không phải chỉ trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc mà còn lâu dài mãi về sau.


Phần 2: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chuẩn mực đạo đức
II.

Các chuẩn mực đạo đức.

C. Các chuẩn mực đạo đức.
2. Yêu thương con người.
-

Quan niêm này cho thấy Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về lòng yêu thương con người rất toàn diện và độc đáo.

-.

Người luôn luôn dành tình yêu thương rộng lớn cho những người cùng khổ, những người lao động bị áp bức
bóc lột. Bác viết: tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc
lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành.

-.

Tình yêu thương của Chủ tịch Hồ Chí Minh còn thể hiện tấm lòng bao dung cao cả của một người Cha, đặc
biệt, đối với những người phạm sai lầm, khuyết điểm.

-.

Trong di chúc, Người căn dặn Đảng: phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau, mỗi cán bộ, đảng viên luôn
luôn

chú

ý

đến

phẩm

chất

yêu

thương

con

người.


Phần 2: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chuẩn mực đạo đức
II.

Các chuẩn mực đạo đức.

C. Các chuẩn mực đạo đức.
3. Ba là, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư.
-

Theo Hồ Chí Minh thì:
+

Cần tức là lao động cần cù, siêng năng, có kế hoạch, sáng tạo, có năng suất cao, với tinh thần tự lực

cánh sinh, không lười biếng, không ỷ lại, không dựa dẫm.
+

Kiệm tức là tiết kệm sức lao động, thì giờ, tiền của của dân, của nhà nước, của bản thân, phải tiết

kiệm từ cái to đến cái nhỏ, không xa xỉ, không hoang phí, không bừa bãi, không phô trương hình thức, không
liên hoan chè chén lu bù.
+

Liêm tức là luôn luôn tôn trọng, giữ gìn của công và của dân, không xâm phạm một đồng xu, hạt

thóc nào của Nhà nước, của nhân dân, phải trong sạch, không tham lam, không tham địa vị, không tham tiền
tài, không tham sung sướng, không ham người tâng bốc mình, vì vậy mà quang minh, chính đại.


Phần 2: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chuẩn mực đạo đức
II.

Các chuẩn mực đạo đức.

C. Các chuẩn mực đạo đức.
3. Ba là, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư.
-

Theo Hồ Chí Minh thì:
+

Chính nghĩa là không tà, thẳng thắn, đứng đắn, đối với mình thì không tự cao, tự đại, luôn chịu khó

học tập cầu tiến bộ, luôn tự kiểm điểm để phát triển điều hay, sửa đổi điều dở của bản thân mình, đối với
người thì không nịnh hót người trên, không xem khinh người dưới, luôn giữ thái độ chân thành, khiêm tốn,
đoàn kết, thật thà, không dối trá, lừa lọc, đối với việc thì để việc công lên trên, lên trước việc tư, việc nhà;
+

Chí công vô tư là đem lòng chí công vô tư mà đối với người, với việc, khi làm bất cứ việc gì cũng

đừng nghĩ đến mình trước, khi hưởng thụ thì mình nên đi sau, phải “ lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ”.


Phần 2: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chuẩn mực đạo đức
II.

Các chuẩn mực đạo đức.

C. Các chuẩn mực đạo đức.
4. Bốn là, tinh thần quốc tế trong sáng.

-.

Đó là, tinh thần đoàn kết quốc tế vô sản, mà Hồ Chí Minh đã nêu lên bằng mệnh đề "Bốn phương vô sản đều
là anh em"; là tinh thần đoàn kết với các dân tộc bị áp bức, với nhân dân lao động các nước, mà Hồ Chí Minh
đã dày công vun đắp bằng hoạt động cách mạng thực tiễn của bản thân mình và bằng sự nghiệp cách mạng
của cả dân tộc; là tinh thần đoàn kết của nhân dân Việt Nam với tất cả những người tiến bộ trên thế giới vì
hoà bình, công lý và tiến bộ xã hội, vì những mục tiêu lớn của thời đại là hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ
và tiến bộ xã hội, là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, là hợp tác và hữu nghị với tất cả các nước, các dân
tộc.

-.

Theo Hồ Chí Minh, chủ nghĩa quốc tế vô sản gắn liền với chủ nghĩa yêu nước, hơn nữa phải là chủ nghĩa yêu
nước

chân

chínhchủ

nghĩa

quốc

tếsản

trong

sáng.


Phần 3: Hình ảnh về chủ đề

Hình ảnh Hồ Chí Minh trực tiếp chỉ huy kháng chiến


Phần 3: Hình ảnh về chủ đề

Thăm nhà máy diêm thông nhất 1956

Thăm nhà máy gia xe lửa Gia Lâm


Phần 3: Hình ảnh về chủ đề

Tát nước trên cánh đồng Quang Tô,
Hà Tây 1958


Phần 3: Hình ảnh về chủ đề

Thăm Hội phụ nữ 1956

Đại diện học sinh giỏi THCS
Trưng Vương 1956


Phần 3: Hình ảnh về chủ đề

Ăn cơm cùng các đồng bào

Thăm đồng lúa


Phần 4: Kết luận
I.Cách rèn luyện đạo đức
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu ra những nguyên tắc cơ bản để định hướng sự lãnh đạo của Đảng và
việc rèn luyện của mỗi người.

-

Nói

đi

đôi

với

làm,

phải

nêu

gương

về

đạo

đức.

Cán bộ đảng viên phải đầu tầu gương mẫu “miệng nói tay làm”, phải nêu tấm gương đạo đức cách
mạng trước quần chúng; cán bộ, đảng viên đi trước, làng nước theo sau. Sống theo phương châm
“Mình vì mọi người, mọi người vì mình”. Cổ vũ “người tốt, việc tốt”, các điển hình tiêu biểu.

-

Xây

đi

đôi

với

chống.

Xây dựng nền đạo đức cách mạng. Nâng cao đạo đức cách mạng, kiên quyết đấu tranh chống chủ
nghĩa cá nhân - nguồn gốc của mọi thứ tệ nạn, thứ giặc “nội xâm” phá từ trong ra.

-

Phải

tu

dưỡng

đạo

đức

suốt

đời.


Phần 4: Kết luận
II.
-

Kết luận
Ngày nay, Đất nước đang trong giai đoạn đổi mới với nền kinh tế thị trường, giao lưu mở cửa thì mặt trái của nó đang đặt ra những vấn đề Đảng
cần phải giải quyết. Do vậy, chúng ta phải phấn đấu xây dựng một nền đạo đức mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh phải xây dựng cho đội ngũ cán
bộ đảng viên một động cơ và thái độ đúng trong sự nghiệp phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng, chống lại mọi biểu hiện sai trái, đặc biệt là chủ
nghĩa cá nhân, tăng cường giáo dục đạo đức cách mạng cho các thế hệ công dân Việt Nam ở cả ba môi trường: gia đình, nhà trường và xã hội.
Coi trọng nêu gương người tốt việc tốt, những điển hình tiến tiến, đó cũng là cách gián tiếp phê phán những mặt trái, điều xấu và đó là một cách
lấy quần chúng giáo dục quần chúng. Phải xây dựng thói quen tự phê bình và phê bình, gắn mình với tổ chức, với tập thể để rèn luyện, chống mọi
sự chia rẽ, cục bộ, mất đoàn kết.


Bài thuyết trình của nhóm xin được kết thúc.

- Cảm ơn Cô và các bạn đã lắng nghe!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×