Tải bản đầy đủ

Giải quyết tình huống vi phạm quy chế chuyên môn của giáo viên

PHẦN I. MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn tình huống.
Trong xu thế hội nhập và toàn cầu hóa, cùng với sự nghiệp công nghiệp hóa,
hiện đại hóa đất nước đang đặt ra cho nước ta những cơ hội và thách thức không
nhỏ. Để thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới và mục tiêu dân giàu, nước mạnh,
xã hội công bằng, dân chủ, văn minh thì việc phát triển giáo dục đào tạo là quốc
sách hàng đầu, nhân tố con người là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy
sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế là điều
kiện để phát huy nguồn lực con người. Đây là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân
trong đó nhà giáo và cán bộ quản lý trường học là lực lượng nòng cốt có vai trò hết
sức quan trọng.
Nghị quyết số 29-NQ/TW của ban chấp hành Trung ương 8 khóa XI đã
khẳng định: “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo là đổi mới những vấn
đề lớn, cốt lõi, cấp thiết, từ quan điểm, tư tưởng chỉ đạo đến mục tiêu, nội dung,
phương pháp, cơ chế, chính sách, điều kiện bảo đảm thực hiện; đổi mới từ sự lãnh
đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đến hoạt động quản trị của các cơ sở giáo
dục-đào tạo và việc tham gia của gia đình, cộng đồng, xã hội và bản thân người
học; đổi mới ở tất cả các bậc học, ngành học”.
Với sự triển khai, quán triệt Nghị quyết từ Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng
Giáo dục và Đào tạo trong những năm qua đa số các giáo viên tại trường THCS A
đều thực hiện tốt những quy định của ngành, có ý thức học tập, bồi dưỡng để nâng

cao trình độ. Song trên thực tế vẫn còn giáo viên thiếu ý thức trong việc thực hiện
quy chế chuyên môn, thiếu tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện các nhiệm
vụ được giao. Điều đó không chỉ ảnh hưởng đến nền nếp, kỷ cương của ngành giáo
dục mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng và hiệu quả giáo dục toàn
diện, làm ảnh hưởng xấu đến phát triển nhân cách học sinh trường THCS A.
Từ những vấn đề nêu trên, với kinh nghiệm thực tế giảng dạy và quản lý của
bản thân kết hợp với những kiến thức lý luận được trang bị trong khoá học tôi
mạnh dạn đề xuất trình bày tiểu luận: “Giải quyết tình huống vi phạm quy chế
chuyên môn của giáo viên” để làm tiểu luận cuối khóa lớp Quản lý nhà nước
chương trình chuyên viên.
2. Mục đích nghiên cứu.
Trên cơ sở thực tiễn quản lý hoạt động dạy - học ở trường THCS, với một
tình huống cụ thể về trường hợp giáo viên vi phạm quy chế chuyên môn, đưa ra
các phương án có thể giải quyết tình huống từ đó đề xuất phương án giải quyết sao


cho phù hợp với thực tế nhưng có tác dụng giáo dục và đảm bảo tính nghiêm túc
trong việc thực hiện các quy định của ngành giáo dục.
3. Nhiệm vụ nghiên cứu.
- Nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tế xảy ra tình huống.
- Nghiên cứ các văn bản liên quan: Luật giáo dục, Luật viên chức, Luật lao
động, ... vận dụng để giải quyết tình huống.
- Đề xuất biện pháp tối ưu xử lý tình huống.
4. Phạm vi nghiên cứu.
Nghiên cứu các phương án giải quyết tình huống giáo viên vi phạm quy chế
chuyên môn trong năm học 2015 - 2016 ở trường THCS A - huyện V, tỉnh Thái
Nguyên.
PHẦN II. NỘI DUNG
I. Nêu tình huống.
1. Hoàn cảnh tạo ra tình huống.
Trường THCS A thuộc xã L, xã đặc biệt khó khăn của huyện V, tỉnh Thái
Nguyên được thành lập ngày 01/12/1999. Số cán bộ giáo viên, nhân viên năm học
2015-2016 là 24 đồng chí. Trường có một chi bộ Đảng, có tổ chức Công Đoàn,
Đoàn thanh niên, Liên Đội và 02 tổ chuyên môn. Tổng số lớp học: 07 (02 lớp 6; 02
lớp 7; 02 lớp 8; 01 lớp 9) với số học sinh là 176 em.
Với sự nhiệt tình và thương yêu các em học sinh vùng núi, vùng sâu, vùng
xa của các thầy cô giáo, tập thể cán bộ, giáo viên nhân viên trong đơn vị đã đến
từng xóm bản vận động các em trong độ tuổi đến trường ra lớp. Các cán bộ, giáo
viên của nhà trường luôn cố gắng học tập nâng cao trình độ về chính trị và chuyên
môn nghiệp vụ. Năm học 2015-2016, số cán bộ giáo viên có trình độ đạt chuẩn và

trên là 100%, trong đó trên chuẩn là 87,5 %. Hiện nay còn 12,5% (03 giáo viên)
đang tiếp tục theo học đại học hệ vừa học vừa làm để nâng cao trình độ chuyên
môn nghiệp vụ.
Trong những năm gần đây, trường THCS A đã có những chuyển biến tích
cực trong việc xây dựng đội ngũ giáo viên, chất lượng đại trà và chất lượng mũi
nhọn ngày càng được nâng cao, đa số giáo viên đều trẻ, khỏe, nhiệt tình, tâm huyết
với nghề. Bên cạnh đó còn một số giáo viên không những mang tư tưởng chủ
nghĩa bình quân, thiếu ý thức phấn đấu thậm chí còn vi phạm quy chế chuyên môn,
2

2


vi phạm nội quy của ngành cũng như quy định của cơ quan. Những vi phạm này
xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, vì thế việc xử lý cần có sự mềm dẻo,
hợp tình, hợp lý. Tình huống vi phạm sau đây là một ví dụ cụ thể.
2. Mô tả tình huống.
Kiểm tra toàn diện giáo viên là hoạt động thường xuyên của các nhà trường
nhằm thúc đẩy, tư vấn cho đội ngũ nâng cao phương pháp, hiệu quả dạy và học.
Thực hiện kế hoạch của Ban Kiểm tra nội bộ trường THCS A, thời điểm
tháng 02/2016 tổ Xã hội đã tiến hành kiểm tra toàn diện hoạt động sư phạm đối với
giáo viên Phạm Thị H thông qua hồ sơ và các hoạt động giảng dạy thực tế.
Đồng chí Phạm Thị H, sinh năm 1984, là giáo viên dạy môn Tiếng Anh được
đào tạo từ trường Đại học sư phạm Thái Nguyên, đã giảng dạy ở trường THCS A
từ 6 năm nay. Hiện tại gia đình cô sống ở Thành phố Thái Nguyên, nhà cách
trường 40 km, đi lại hàng ngày bằng phương tiện xe buýt và xe máy. Những năm
trước, cô là người có chuyên môn khá vững vàng, luôn có tác phong nhanh nhẹn,
hoạt bát, được mọi người quý mến, học sinh tin tưởng. Tuy nhiên, điều đáng nói ở
đây là, qua hoạt động thanh tra, dự các tiết dạy trên lớp của đồng chí Phạm Thị H
thì tổ chuyên môn nhận thấy hiệu quả các giờ dự chỉ ở mức trung bình. Đáng buồn
hơn là sáng ngày 18/02/2016, Ban kiểm tra nội bộ tiến hành kiểm tra hồ sơ thấy
chất lượng hồ sơ không đảm bảo: dự giờ đồng nghiệp không đảm bảo quy định; sổ
tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ ghi chép sơ sài mang tính đối phó. Điều đặc
biệt là chưa soạn bài trước khi lên lớp, cập nhật các tiết dạy không chính xác, có 5
giờ dạy không thể hiện trên giáo án; kiểm tra đánh giá học sinh chưa thường
xuyên, chưa đúng quy chế… Qua kết quả thanh tra, đồng chí H đã vi phạm quy chế
chuyên môn. Từ khi về trường công tác, đây là lần đầu tiên đồng chí Phạm Thị H
mắc phải sai lầm nghiêm trọng như vậy.
Tổ chuyên môn đã đề nghị lãnh đạo nhà trường có hình thức kỷ luật để giáo
dục và đảm bảo tính nghiêm túc trong việc thực hiện các quy định của ngành.
Tình huống đặt ra, khiến cho người có trách nhiệm phải trăn trở suy nghĩ:
cần phải có hình thức xử lý thế nào cho đúng với quy định của ngành, nhưng phù
hợp với thực tế? Đây là một bài toán khó, người quản lý phải giải quyết như thế
nào cho vẹn tình, hợp lý? Vừa phải giải quyết tốt mối quan hệ giữa cơ quan quản
lý với giáo viên, nhưng phải đảm bảo thực hiện được kỷ cương, quy chế của ngành
và quy định của cơ quan. Muốn vậy, cần tìm hiểu, phân tích kĩ những nguyên nhân
3

3


và hậu quả của tình huống đưa lại, có như vậy mới xác định được mục tiêu và
phương án để giải quyết tình huống có hiệu quả.
II. Phân tích cơ sở lí luận và thực tế của tình huống.
1. Cơ sở lý luận.
Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện
giáo dụ và đào tạo đã khẳng định: “ Đối với giáo dục phổ thông, tập trung phát
triển trí tuệ, thể chất, hình thành phẩm chất, năng lực công dân, phát hiện và bồi
dưỡng năng khiếu, định hướng nghề nghiệp cho học sinh. Nâng cao chất lượng
giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục lý tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống,
ngoại ngữ, tin học, năng lực và kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực
tiễn. Phát triển khả năng sáng tạo, tự học, khuyến khích học tập suốt đời. Hoàn
thành việc xây dựng chương trình giáo dục phổ thông giai đoạn sau năm 2015. Bảo
đảm cho học sinh có trình độ trung học cơ sở (hết lớp 9) có tri thức phổ thông nền
tảng, đáp ứng yêu cầu phân luồng mạnh sau trung học cơ sở; trung học phổ thông
phải tiếp cận nghề nghiệp và chuẩn bị cho giai đoạn học sau phổ thông có chất
lượng. Nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, thực hiện giáo dục bắt buộc 9 năm
từ sau năm 2020”.
Với sự quán triệt và triển khai Nghị quyết, trong những năm qua ngành Giáo
dục và Đào tạo huyện V, tỉnh Thái Nguyên đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng.
Điều đó được thể hiện ở quy mô trường lớp, chất lượng dạy và học cũng như công
tác xã hội hóa giáo dục đã có những thay đổi theo hướng tích cực. Tuy nhiên,
ngành Giáo dục và Đào tạo huyện V, tỉnh Thái Nguyên vẫn còn bộc lộ những yếu
kém trên một số mặt, trong đó có những vấn đề như: thiếu nghiêm túc trong việc
thực hiện nhiệm vụ và công việc được giao của một số cán cán bộ, giáo viên và
nhân viên. Thực trạng đó không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng và
hiệu quả giáo dục mà còn ảnh hưởng không tốt đến phát triển nhân cách học sinh
cũng như lòng tin của phụ huynh đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo.
Điều 2 của luật Giáo dục năm 2005 đã nêu rõ: “Mục tiêu giáo dục là đào
tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm
mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội;
hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân, đáp
ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc”. Điều đó đòi hỏi rất cao
về ý thức trách nhiệm, lương tâm nghề nghiệp cũng như trình độ, năng lực chuyên
môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên.
4

4


2. Phân tích diễn biến tình huống.
Qua tìm hiểu nhận thấy đồng chí Phạm Thị H thực hiện nhiệm vụ được giao
trong năm học 2015 - 2016 khác với những năm học trước. Các nhiệm vụ được
giao chỉ hoàn thành ở mức đạt yêu cầu, bên cạnh đó tâm lý của đồng chí H có phần
không ổn định, trong quá trình lên lớp thường xuyên nghe điện thoại mặc dù được
nhà trường nhắc nhở nhiều lần. Do nhà ở cách xa trường 40km, hàng ngày đồng
chí H không ở lại tập thể mà chọn phương án đi lại bằng xe buýt. Chồng làm Quản
lý ở nhà máy gang thép Thái Nguyên, thường xuyên đi sớm về muộn, không quan
tâm nhiều tới gia đình. Hai con của đồng chí H còn nhỏ chưa thể tự chăm sóc nhau
được, bên cạnh là mẹ chồng già thường xuyên bị ốm. Điều đó đã ảnh hưởng rất lớn
đến cuộc sống, tinh thần của đồng chí H, không an tâm công tác, thường không để
ý đến công việc dẫn đến vi phạm về quy chế chuyên môn.
3. Nguyên nhân dẫn đến tình huống.
* Thứ nhất: Thuộc về trường THCS A.
Điều này được thể hiện là quá trình quản lý của Ban giám hiệu, Công đoàn
trường và tổ chuyên môn chưa thường xuyên quan tâm, động viên, chưa thực hiện
kiểm tra thường xuyên nên mới xảy ra tình huống giáo viên H vi phạm quy chế
chuyên môn.
Lãnh đạo nhà trường còn buông lỏng trong quản lý nên để giáo viên trong
nhà trường vi phạm quy chế chuyên môn. Chưa tổ chức có hiệu quả các phong trào
thi đua Dạy tốt - Học tốt trong nhà trường nên chưa khơi dậy được sự cố gắng
vươn lên của đội ngũ giáo viên, nhất là những giáo viên trẻ. Công tác kiểm tra nội
bộ đơn vị chưa tiến hành thường xuyên. Trong công tác quản lý của ban giám hiệu,
tổ chuyên môn còn mang tính chủ quan do những năm học trước giáo viên H luôn
thực hiện nghiêm túc các quy định của ngành và là một giáo viên có ý thức trong
việc thực hiện nhiệm vụ được giao.
*Thứ hai: Thuộc về giáo viên Phạm Thị H.
Trong lúc toàn ngành giáo dục đang tập trung mọi nguồn lực để phát triển
giáo dục và đào tạo, ưu tiên cho vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn thì giáo
viên Phạm Thị H do hoàn cảnh gia đình nên đã vi phạm quy chế chuyên môn của
ngành, chưa thực hiện tốt những yêu cầu, nhiệm vụ của giáo viên.
Mặt khác, trong hoạt động dạy học, cũng như trong đời sống sinh hoạt thì
mỗi thầy cô giáo là một tấm gương sáng để học sinh noi theo vậy mà đồng chí H
5

5


lại có biểu hiện thiếu sự phấn đấu, không có sức thuyết phục trước đồng nghiệp và
học sinh; làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của nhà trường, của bạn bè đồng nghiệp.
* Thứ ba: Do hoàn cảnh gia đình giáo viên H.
Giáo viên H đang có những trở ngại trong cuộc sống gia đình nên ảnh hưởng
đến công tác. Bên cạnh đó sự quan tâm của lãnh đạo tổ chức Công đoàn trong nhà
trường đối với giáo viên H và toàn thể giáo viên và nhân viên trong đơn vị là chưa
sâu sát, thiết thực.
Từ những nguyên nhân đã phân tích trên, để xác định mục tiêu và phương án
giải quyết tình huống cần phải phân tích thêm hậu quả của nó.
4. Hậu quả của tình huống.
Việc vi phạm quy chế chuyên môn không soạn bài, chất lượng một số công
tác được nhà trường phân công còn hạn chế dẫn đến các hậu quả sau:
Vì không chuẩn bị trước nên bài dạy không có chất lượng, việc chuyển tải
kiến thức tới học sinh không thể đảm bảo theo chuẩn kiến thức - kỹ năng, nhiều
học sinh không nắm được nội dung kiến thức của bài học, nhất là các em học sinh
trung bình và yếu, từ đó dẫn đến rỗng kiến thức và xảy ra tình trạng học sinh ngồi
nhầm lớp. Mặt khác, các em không học được ở cô hành vi, tư cách, phẩm chất tốt
đẹp, không những thế biểu hiện thiếu trách nhiệm của cô H còn ảnh hưởng xấu đến
sự phát triển nhân cách của các em học sinh trong quá trình tiếp xúc với cô giáo.
Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân cô giáo H thiếu cố gắng, không
có ý thức trong rèn luyện chuyên môn nghiệp vụ, đồng thời đánh mất đi sự tôn
trọng của học sinh, bạn bè, đồng nghiệp, của cha mẹ học sinh. Trước hết, bản thân
giáo viên H phải chịu hình thức kỷ luật tương xứng với những sai phạm của mình
và ảnh hưởng về nhiều mặt trong sự nghiệp của bản thân.
Sai phạm về quy chế chuyên môn của cô giáo H không những làm ảnh
hưởng đến uy tín của trường THCS A nói riêng mà còn ảnh hưởng tới uy tín của
ngành giáo dục huyện V nói chung. Quy chế của ngành không được thực hiện
nghiêm túc từ cơ sở như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc thực hiện các nhiệm vụ chính
trị của toàn ngành trong năm học.
Tình huống trên, chúng tôi thấy rằng cô giáo Phạm Thị H đã vi phạm đường
lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Cụ thể, đã vi phạm Chỉ thị số
40/CT-TƯ ngày 15/6/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc xây dựng,
6

6


nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Không những
thế, cô H còn vi phạm Điều 7 về nhiệm vụ của nhà giáo - Luật giáo dục 2005.
Nếu không có biện pháp ngăn chặn, cảnh tỉnh bản thân cô giáo Phạm Thị H
sẽ tự loại mình ra khỏi đội ngũ của những người được Đảng và Nhà nước tin tưởng
giao cho trọng trách giáo dục thế hệ trẻ vì tương lai đất nước sau này.
Từ những phân tích nguyên nhân và hậu qủa của tình huống đưa lại, việc
xác định mục tiêu giải quyết tình huống là vấn đề rất quan trọng để từ đó đưa ra
các phương án xử lý tối ưu.
III. Xác định mục tiêu xử lý, giải quyết.
1. Mục tiêu xử lý tình huống.
Để xây dựng được đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên trường THCS A
luôn đoàn kết thống nhất cao trong công việc và thực hiện nhiệm vụ chính trị của
đơn vị, đáp ứng với nhu cầu đổi mới và phát triển của ngành và của đất nước trong
thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế thì việc giải
quyết tình huống trên cần hướng tới các mục tiêu sau:
Thứ nhất, Qua việc xử lý tình huống, lãnh đạo nhà trường phải làm cho giáo
viên H thấy được những khuyết điểm của mình trong công việc được giao và việc
chấp hành các quy định của ngành và của đơn vị. Qua việc xử lý, để giáo viên H
thấy rõ những khuyết điểm yếu kém của bản thân, từ đó có ý thức rèn luyện về mọi
mặt để có những biện pháp phấn đấu vươn lên, vượt qua mọi hoàn cảnh khó khăn
để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Thứ hai, Giữ nghiêm quy chế của ngành, Luật viên chức và Pháp luật của
Nhà nước. Qua giải quyết tình huống trên, cần làm cho cán bộ, giáo viên - nhân
viên thấy được tính nghiêm túc trong mọi hoạt động của nhà trường. Các cấp quản
lý có biện pháp trong việc tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn
ngành học tập và thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà
nước và các quy định của ngành. Có kế hoạch đẩy mạnh công tác thanh-kiểm tra
các cấp. Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ trường học nhằm tăng cường kỷ
cương, nền nếp và ngăn chặn, khắc phục các hiện tượng tiêu cực trong các hoạt
động của nhà trường.
Thứ ba, Giải quyết tình huống trên đảm bảo được sự hợp tình, hợp lý bởi
nguyên nhân của tình huống. Qua việc xử lý cũng là một bước để cho đội ngũ cán
bộ, giáo viên và nhân viên trường THCS A nói riêng và cán bộ, giáo viên và nhân
7

7


viên của ngành, của cấp học nói chung thấy được tính nghiêm minh trong việc
chấp hành luật pháp và các quy định của ngành, từ đó tự nhìn nhận, tự đánh giá lại
công việc của bản thân mình để có sự điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp. Đồng thời
để giữ lấy lòng tin của phụ huynh đối với những người làm công tác trong ngành
giáo dục.
Thứ tư, Sau khi xử lý vi phạm của giáo viên H, chất lượng giáo dục tại nhà
trường được nâng lên.
2. Đề xuất biện pháp xử lý, giải quyết.
Về cơ sở pháp lý, căn cứ vào các văn bản pháp luật có liên quan để giải
quyết tình huống trên như sau: Luật lao động; Luật giáo dục; Luật viên chức; Nghị
định 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính phủ Quy định về xử lý kỷ luật
viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức; Chỉ thị số: 33/CTTTg ngày 08/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục
bệnh thành tích trong Giáo dục; Thông tư số 12/2011/TT- BGDĐT ngày
28/03/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Điều lệ
trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều
cấp học. Các phương án được xây dựng và lựa chọn để giải quyết tình huống cần
phải được căn cứ mục tiêu đã xác định. Do đó, tác giả đề xuất các phương án giải
quyết như sau:
2.1. Xây dựng phương án.
a. Phương án 1: Hội ý Ban giám hiệu; họp Hội đồng sư phạm chỉ rõ sai
phạm của cô giáo Phạm Thị H đồng thời phê bình, góp ý nhắc nhở cô H.
* Ưu điểm:
Phương án này phù hợp với hoàn cảnh gia đình và bản thân cô Phạm Thị H.
Bởi vì đây là lần đầu tiên cô H bị mắc khuyết điểm này có nguyên nhân khách
quan là do hoàn cảnh gia đình tạo nên.
Tạo điều kiện cho cô H có cơ hội phấn đấu vươn lên khắc phục sai lầm
khuyết điểm.
Không ảnh hưởng tới thành tích chung của nhà trường và danh dự, uy tín
của cô Phạm Thị H.
* Nhược điểm:

8

8


Thiếu sự nghiêm minh của pháp luật và quy chế của ngành, đồng thời làm
giảm lòng tin của cấp trên đối với nhà trường, tạo ra một tiền lệ. Hơn nữa, thiếu
tính răn đe để làm gương cho chính cô giáo H và các giáo viên khác trong trường.
Dạy học là công việc được sự quan tâm của toàn xã hội, đòi hỏi trong mỗi
nhà trường mọi công việc liên quan đến công tác giáo dục đều phải được thực hiện
một cách chu đáo, nghiêm túc. Sai phạm của cô H, nếu không được xử lý thấu đáo,
đúng kỷ cương, phép nước sẽ gây mất lòng tin của nhân dân đối với nhà trường.
Giải quyết theo cách trên sẽ không có được bài học về sự cần thiết phải chấp
hành đúng pháp luật và các quy định của ngành đối với không chỉ giáo viên Phạm
Thị H mà còn với các giáo viên khác. Đồng thời, học sinh của trường sẽ còn phải
tiếp tục gánh chịu các tiết dạy kém chất lượng ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục
toàn diện của nhà trường.
b. Phương án 2: Căn cứ vào Luật giáo dục và các văn bản pháp lý có liên
quan đề nghị hình thức kỷ luật cảnh cáo và tạm đình chỉ công tác giảng dạy của
cô giáo Phạm Thị H trong 3 tháng.
* Ưu điểm: Với hình thức kỷ luật cảnh cáo và tạm đình chỉ công tác đối với
sai phạm của giáo viên H sẽ có tác dụng răn đe cao đối với người khác. Kỷ cương,
nề nếp của trường THCS A sẽ được thực hiện nghiêm túc hơn. Hình thức kỷ luật
trên giúp cho những cán bộ, giáo viên và nhân viên khác trong việc thực hiện công
việc được giao tốt hơn.
* Nhược điểm: Thực hiện phương án này có thể hợp lý, nhưng không hợp
tình. Bởi khi xử lý một tình huống quản lý hành chính nào cũng không thuần túy
căn cứ vào các văn bản pháp luật mà còn căn cứ vào thực tế. Đây là lần đầu tiên
giáo viên H vi phạm do hoàn cảnh gia đình. Mặc dù thực hiện theo phương án này,
có thể giáo viên H sẽ khắc phục khuyết điểm nhanh hơn nhưng cũng có thể nảy
sinh những biểu hiện tiêu cực, bất mãn, không tâm phục, khẩu phục. Bên cạnh đó,
do bị đình chỉ công tác nên sẽ ảnh hưởng đến tâm lý, tư tưởng vốn đang có vấn đề.
Nếu thực hiện theo phương án này thì không chỉ làm giáo viên H mà còn làm cho
một số cán bộ, giáo viên và nhân viên trong trường không đồng tình vì không hợp
tình.
c. Phương án 3: Căn cứ vào các văn bản pháp lý có liên quan như Luật
giáo dục; Luật lao động; Luật viên chức; Hiệu trưởng kỷ luật giáo viên H với hình
thức khiển trách, tạo điều kiện cho giáo viên H sửa chữa khuyết điểm nâng cao
9

9


tinh thần trách nhiệm, vượt qua khó khăn, vươn lên hoàn thành nhiệm vụ được
giao.
* Ưu điểm: Xử lý theo phương án này là phù hợp với các văn bản pháp luật
hiện hành. Đảm bảo có mức độ kỷ luật đúng mức với vi phạm của giáo viên H để
từ đó giáo viên H thấy được tính nghiêm minh của pháp luật và sự cần thiết phải
xử lý hành vi của mình, thực hiện nghiêm túc các quy định của định của pháp luật
cũng như các quy định của ngành và có tinh thần trách nhiệm, cố gắng hơn trong
việc hoàn thành các công việc được giao.
Với mức kỷ luật khiển trách, đủ để giáo viên H cảnh tỉnh bản thân mình
trước những vi phạm đã mắc phải, đồng thời tạo điều kiện để giáo viên H cố gắng
phấn đấu vươn lên trong công việc, hoàn thành nhiệm vụ của mình được nhà
trường tin tưởng giao cho.
Hình thức kỷ luật khiển trách đối với giáo viên H còn có tác dụng làm bài
học không những để cảnh tỉnh cho đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên trường
THCS A mà cả những cán bộ, giáo viên và nhân viên trường khác; Nhất là những
người có tư tưởng bình quân, ít học hỏi để nắm bắt các quy định của pháp luật
cũng như quy định của ngành.
Với hình thức kỷ luật khiển trách đối với giáo viên H, thể hiện được tính
nghiêm minh của pháp luật và quy chế của ngành. Xa hơn nữa là chúng ta đang xử
lý tình huống có lý, có tình, tạo cơ hội để mọi người khi mắc sai lầm, khuyết điểm
có điều kiện để sửa chữa và phấn đấu vươn lên trong cuộc sống và trong công việc.
* Nhược điểm: Chưa động viên kịp thời giáo viên H để vượt qua hoàn cảnh
khó khăn của gia đình để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình cũng như công việc
khác của nhà trường giao cho.
2.2. Lựa chọn phương án tối ưu.
Sau khi phân tích ưu điểm và nhược điểm của mỗi phướng án, căn cứ vào
các văn bản về pháp luật có liên quan như theo điểm 5 Điều 16 Luật viên chức quy
định: “Có ý thức tổ chức kỷ luật và trách nhiệm trong hoạt động nghề nghiệp; thực
hiện đúng các quy định, nội quy, quy chế làm việc của đơn vị sự nghiệp công lập”
thì giáo viên H đã vi phạm Điều 16 của Luật viên chức. Hay theo Nghị định
27/2012/NĐ-CP quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường,
hoàn trả của viên chức. Thì giáo viên H có thể bị kỷ luật khiển trách, nhưng cũng
có thể bị mức kỷ luật cảnh cáo. Nhưng theo Nghị định 75/2006/NĐ-CP ngày
10

10


08/8/2006 về tổ chức và hoạt động của thanh tra giáo dục, quy định tại Điều 1:
“Thanh tra giáo dục thực hiện quyền thanh tra trong phạm vi quản lý Nhà nước về
giáo dục, nhằm đảm bảo việc thi hành pháp luật, phát huy nhân tố tích cực, phòng
ngừa và xử lý vi phạm”. Như vậy, bên cạnh việc xử lý các vi phạm trong ngành
Giáo dục, việc phát huy các nhân tố trong tập thể và mặt tích cực trong mỗi người
cán bộ, giáo viên và nhân viên đều phải được coi trọng và nghiệp vụ thanh tra của
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã định hướng vai trò, vị trí, mục đích của thanh tra giáo
dục “Với đối tượng thanh tra, thanh tra giáo dục tác động tới ý thức, hành vi con
người, nâng cao tinh thần trách nhiệm động viên, thúc đẩy việc thực hiện nhiệm
vụ, uốn nắn, giúp đỡ sửa chữa sai sót, khuyết điểm” (Quản lý Giáo dục và Đào tạo
- quyển 2, Hà Nội 2002, trang 134). Như vậy để giúp giáo viên H nâng cao tinh
thần trách nhiệm vượt qua mọi khó khăn thực hiện tốt nhiệm vụ của mình thì thực
hiện phương án 3, tức xử lý với mức khiển trách là phù hợp nhất. Hay đây là
phương án tối ưu để xử lý tình huống sai phạm quy chế của giáo viên Phạm Thị H.
IV. Lập kế hoạch tổ chức thực hiện.
1. Các nội dung chủ yếu.
* Thứ nhất: Ban giám hiệu, chủ tịch Công đoàn nhà trường, tổ trưởng tổ Xã
hội họp để thống nhất kế hoạch và hướng giải quyết sai phạm của giáo viên H,
đồng thời yêu cầu giáo viên H viết bản tự kiểm điểm, tự nhận hình thức kỷ luật.
* Thứ hai: Tổ Xã hội họp kiểm điểm giáo viên H và báo cáo kết quả lên Ban
giám hiệu nhà trường.
* Thứ ba: Tổ chức họp hội đồng sư phạm nhà trường để kiểm điểm giáo
viên H, đồng thời Hiệu trưởng phân tích rõ sai phạm và rút kinh nghiệm cho giáo
viên H và cho cả hội đồng sư phạm nhà trường.
* Thứ tư: Hội đồng kỷ luật của trường họp và đề xuất hình thức kỷ luật đối
với giáo viên H. Căn cứ vào các văn bản, hồ sơ của hội đồng trường THCS A và
qua ý kiến phân tích của các thành viên trong hội đồng, Hiệu trưởng là chủ tịch
Hội đồng trường THCS A quyết định hình thức kỷ luật với hình thức khiển trách
với giáo viên H.
* Thứ năm: Hiệu trưởng căn cứ vào đề nghị của Hội đồng kỷ luật, ra quyết
định kỷ luật và thông báo hình thức kỷ luật giáo viên H trong hội đồng sư phạm
nhà trường.

11

11


* Thứ sáu: Kiểm tra lại toàn bộ quá trình, tiến hành các thủ tục xử lý vi
phạm của giáo viên Phạm Thị H.
* Thứ bẩy: Họp hội đồng sư phạm trường THCS A để rút kinh nghiệm, bài
học từ tình huống trên kết hợp làm công tác giáo dục tư tưởng trong toàn trường.
2. Lịch trình công việc theo thời gian.
Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thực hiện nội dung
thứ nhất

Bí thư chi bộ, BGH, Chủ
tịch Công đoàn, Tổ
trưởng CM

22/02/2016

Thực hiện nội dung
thứ hai

Tổ Xã hội

24/02/2016

Thực hiện nội dung
thứ ba

Hội đồng sư phạm

Thực hiện nội dung
thứ tư

Hội đồng kỷ luật của
trường và giáo viên Phạm
Thị H

27/02/2016

Thực hiện nội dung
thứ năm

Ban giám hiệu và HĐSP

01/3/2016

Báo cáo kết quả giải
tình huống

Ban giám hiệu và HĐSP

20/02/2016

26/02/2016

Ghi chú

PHẦN III. KẾT LUẬN
1. Kết luận.

Quản lý hành chính là một hoạt động rất quan trọng, bởi nó là một hoạt động
thực thi quyền hành pháp của nhà nước, đó là sự tác động có tổ chức bằng quyền
lực pháp luật nhà nước đối với các quá trình xã hội và hành vi hoạt động của con
người của bộ máy hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương để duy trì và
phát triển xã hội.
Quản lý nhà nước trong hoạt động giáo dục được hiểu là sự điều chỉnh có
tính pháp quyền của bộ máy nhà nước đối với hoạt động Giáo dục và Đào tạo của
12

12


xã hội. Sự điều chỉnh đó có thể thực hiện theo một dải tần đủ rộng, bao quát ở tầm
hoạt động vĩ mô cấp quốc gia, đến tầm hoạt động vi mô ở cấp chính quyền cơ sở
gần dân nhất. Sự điều chỉnh đó diễn ra dưới hình thức các quy phạm pháp luật,
hoạt động pháp luật và hành chính áp dụng vào Giáo dục và Đào tạo.
Ngày nay, để đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa
đất nước cần phải nâng cao chất lượng Giáo dục và Đào tạo. Để nâng cao chất
lượng giáo dục trong giai đoạn hiện nay, đòi hỏi phải có sự đồng bộ về cơ chế
chính sách, về ý thức trách nhiệm của mỗi giáo viên, cùng với công tác quản lý,
nhất là quản lý của các trường. Chất lượng giáo viên là yếu tố quyết định đến chất
lượng giáo dục của nhà trường. Giáo viên kém về năng lực và phẩm chất thì dù cơ
sở vật chất trường học có được đầu tư đầy đủ, chương trình, nội dung sách giáo
khoa có đổi mới đi nữa cũng không thể nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện,
khó có thể hoàn thành trọng trách của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.
Để tăng cường quản lý nhà nước về công tác giáo dục, tăng cường nền nếp,
kỷ cương, ngăn chặn, khắc phục các tiêu cực trong giáo dục thì việc xây dựng,
nâng cao chất lượng đội ngũ nhà là yếu tố hàng đầu, đồng thời phải khơi dậy và
phát huy niềm tự hào, tự trọng nghề nghiệp của mỗi thầy cô giáo.
Là người cán bộ quản lý trong đơn vị trường học, xuất phát từ ý thức trách
nhiệm của một cán bộ phụ trách chuyên môn, bản thân tôi đã đi từ thực tế của một
tình huống để phân tích, đánh giá, xác minh mục tiêu, và mạnh dạn tìm ra giải tốt
nhất để giải quyết tình huống. Hy vọng rằng, với sự hướng dẫn, góp ý tận tình của
các thầy cô giáo trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên giúp tôi có thêm kiến thức,
kinh nghiệm, tự tin trong giải quyết các tình huống tại cơ quan, đơn vị.
2. Kiến nghị.
1. Đối với các cơ quan Đảng, Nhà nước: Cần ban hành các văn bản hành
chính hướng dẫn cụ thể luật Lao động; Luật giáo dục; Luật viên chức đến tận tay
mọi cán bộ công chức, viên chức để họ hiểu được những việc cần làm, những hành
vi bị cấm.
2. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện V, tỉnh Thái Nguyên cần tăng
cường công tác thanh, kiểm tra và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ. Nâng cao hiệu
lực quản lý về quy chế chuyên môn, nắm bắt hoàn cảnh, điều kiện của các cán bộ,
giáo viên và nhân viên để tham mưu cho UBND huyện bố trí phân công hợp lý cán
bộ, giáo viên tại các trường học trong huyện.
13

13


3. Đối với trường THCS A.
Ban giám hiệu nhà trường cần tăng cường công tác kiểm tra nội bộ trường
học, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện chuyên đề và kiểm tra toàn diện đối với
cán bộ, giáo viên và nhân viên. Sinh hoạt chuyên môn định kỳ đều đặn và có chất
lượng. Đánh giá sát ưu khuyết điểm đối với các cán bộ, giáo viên và nhân viên.
Xây dựng tiêu chí thi đua phù hợp để tạo động lực cho cán bộ, giáo viên và nhân
viên trong đơn vị.
Chi bộ, Công đoàn, Đoàn thanh niên trong nhà trường xuyên động viên các
cán bộ, giáo viên và nhân viên trẻ trong trường có cố gắng vươn lên trong công tác.
4. Đối với cán bộ, giáo viên và nhân viên trong nhà trường: Cần nắm vững
nội dung các loại văn bản về luật pháp, nhất là các văn bản liên quan đến ngành,
các quy định của ngành. Tập trung hoàn chỉnh các loại hồ sơ còn thiếu, giữ gìn và
phát huy trách nhiệm của người giáo viên, thực hiện tốt các cuộc vận động và các
phong trào thi đua của ngành và đơn vị phát động.
Trên đây là toàn bộ nội dung tiểu luận: “Giải quyết tình huống vi phạm quy
chế chuyên môn của giáo viên”. Từ những kiến thức, lý luận đã được trang bị,
những thực tế công tác chỉ đạo quản lý về chuyên môn và các hoạt động tại đơn vị
bản thân tôi luôn xác định: xử lý tình huống trong quản lý nhà nước là một việc
làm khó. Trong quá trình viết và xử lý tình huống không tránh khỏi những hạn chế,
khuyết điểm. Kính mong các thầy cô giáo, bạn đọc góp ý để bài viết được hoàn
thiện hơn, vận dụng có hiệu quả hơn trong thực tế công tác.
………….., tháng 4 năm 2016
Người viết tiểu luận

……………….

14

14


TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt
Nam - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Hà Nội 2011;
2. Luật giáo dục 2005;
3. Chỉ thị số: 33/CT-TTg ngày 08/09/2006 của Thủ tướng Chính phủ về
chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong Giáo dục;
4. Thông tư số 12/2011/TT- BGDĐT ngày 28/03/2011 của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường
trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;
5. Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13/6/2012 của chính phủ về chiến lược
phát triển Giáo dục 2011-2020;
15

15


6. Luật viên chức 2010;
7. Luật lao động 2012;
8. Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính phủ quy định về
xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức;
9. Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung
ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo.

16

16Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×